summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorMartin Schanzenbach <schanzen@gnunet.org>2022-06-04 22:59:48 +0200
committerMartin Schanzenbach <schanzen@gnunet.org>2022-06-04 22:59:48 +0200
commit0a9c2aa9dba799b84294e6aa4e7b79a5304f5ede (patch)
tree71ce4437471589e14bf99a4f9bbfe5063c1bca1a /po/vi.po
parent800a5cb72a7212eff7eee287b60b8fd4643a6500 (diff)
-modify revocation logic to fix lsd0001v0.17.0
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po70
1 files changed, 35 insertions, 35 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 04297caad..484f23c70 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-05-24 20:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-06-04 22:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -1542,7 +1542,7 @@ msgstr "# các byte đã giải mã"
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:252
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:337
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:610 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1520
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:610 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1519
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:579
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:671
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:723
@@ -3525,7 +3525,7 @@ msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
msgid "Migration of content to peer `%s' blocked for %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:717 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1343
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:717 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1342
msgid "# P2P searches active"
msgstr ""
@@ -3571,12 +3571,12 @@ msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
msgid "# requests dropped due TTL underflow"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1339
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1338
#, fuzzy
msgid "# P2P query messages received and processed"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1709
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1708
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages sent"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
@@ -3656,100 +3656,100 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# query plan entries"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:330
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:325
#, fuzzy
msgid "# Pending requests created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:422 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:662
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:416 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:654
#, fuzzy
msgid "# Pending requests active"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:837
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:829
#, fuzzy
msgid "# replies received and matched"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:911
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:903
#, fuzzy
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1045
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1037
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1074
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1066
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1113
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1105
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1268
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1260
#, fuzzy
msgid "# Replies received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1323
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1315
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1344
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1336
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1411
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1403
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1473
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1465
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1528
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1520
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1543
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1535
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1566
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1558
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1583
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1575
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1604
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1596
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1610
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1602
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1656
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1648
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1669
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1661
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1720
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1712
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1784
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1776
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -4131,35 +4131,35 @@ msgstr ""
msgid "Zone %s was revoked, resolution fails\n"
msgstr ""
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:136
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:138
msgid "This is a memento of an older block for internal maintenance."
msgstr ""
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:175
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:177
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse zone key record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:188
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:191
msgid "Record type does not match parsed record type\n"
msgstr ""
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:211
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:214
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse GNS2DNS record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:227
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:231
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize GNS2DNS record with value `%s': Not a DNS name.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:251
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:255
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse VPN record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:283
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:287
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse BOX record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
@@ -8390,7 +8390,7 @@ msgstr ""
msgid "failed to load configuration defaults"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/container_bloomfilter.c:547
+#: src/util/container_bloomfilter.c:548
#, c-format
msgid ""
"Size of file on disk is incorrect for this Bloom filter (want %llu, have "