summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po4407
1 files changed, 2206 insertions, 2201 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 8d8b9f144..797c414fb 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-05 22:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-06 08:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -19,1048 +19,1048 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:156
+#: src/arm/gnunet-arm.c:151
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove configuration file %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:162
+#: src/arm/gnunet-arm.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove servicehome directory %s\n"
msgstr "Lỗi truy cập đến thư mục nhà GNUnet « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:222 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1139
+#: src/arm/gnunet-arm.c:217 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1134
msgid "Message was sent successfully"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:224 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1141
+#: src/arm/gnunet-arm.c:219 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1136
#, fuzzy
msgid "We disconnected from ARM before we could send a request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:226 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1143
+#: src/arm/gnunet-arm.c:221 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1138
#, fuzzy
msgid "Unknown request status"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:242
+#: src/arm/gnunet-arm.c:237
#, fuzzy
msgid "is stopped"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:244
+#: src/arm/gnunet-arm.c:239
#, fuzzy
msgid "is starting"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:246
+#: src/arm/gnunet-arm.c:241
#, fuzzy
msgid "is stopping"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:248
+#: src/arm/gnunet-arm.c:243
#, fuzzy
msgid "is starting already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:250
+#: src/arm/gnunet-arm.c:245
#, fuzzy
msgid "is stopping already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:252
+#: src/arm/gnunet-arm.c:247
#, fuzzy
msgid "is started already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:254
+#: src/arm/gnunet-arm.c:249
#, fuzzy
msgid "is stopped already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:256
+#: src/arm/gnunet-arm.c:251
#, fuzzy
msgid "service is not known to ARM"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:258
+#: src/arm/gnunet-arm.c:253
#, fuzzy
msgid "service failed to start"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:260
+#: src/arm/gnunet-arm.c:255
#, fuzzy
msgid "service cannot be manipulated because ARM is shutting down"
msgstr "« %s » đang tắt.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:262
+#: src/arm/gnunet-arm.c:257
#, fuzzy
msgid "Unknown result code."
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:294
+#: src/arm/gnunet-arm.c:289
msgid "Fatal error initializing ARM API.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:322 src/arm/gnunet-arm.c:331
+#: src/arm/gnunet-arm.c:317 src/arm/gnunet-arm.c:326
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:365
+#: src/arm/gnunet-arm.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a stop request to the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:376
+#: src/arm/gnunet-arm.c:371
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to stop the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi vào phòng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:415
+#: src/arm/gnunet-arm.c:410
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to start the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:425
+#: src/arm/gnunet-arm.c:420
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:462
+#: src/arm/gnunet-arm.c:457
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to kill the `%s' service: %%s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:473
+#: src/arm/gnunet-arm.c:468
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to kill the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:513
+#: src/arm/gnunet-arm.c:508
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to request a list of services: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:522
+#: src/arm/gnunet-arm.c:517
#, fuzzy
msgid "Error communicating with ARM. ARM not running?\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:528
+#: src/arm/gnunet-arm.c:523
#, fuzzy
msgid "Running services:\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:616
+#: src/arm/gnunet-arm.c:611
#, c-format
msgid "Now only monitoring, press CTRL-C to stop.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:648
+#: src/arm/gnunet-arm.c:643
#, c-format
msgid "Stopped %s.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:651
+#: src/arm/gnunet-arm.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting %s...\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:654
+#: src/arm/gnunet-arm.c:649
#, c-format
msgid "Stopping %s...\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:668
+#: src/arm/gnunet-arm.c:663
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown status %u for service %s.\n"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:769
+#: src/arm/gnunet-arm.c:764
#, fuzzy
msgid "stop all GNUnet services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:775
+#: src/arm/gnunet-arm.c:770
msgid "start a particular service"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:781
+#: src/arm/gnunet-arm.c:776
msgid "stop a particular service"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:786
+#: src/arm/gnunet-arm.c:781
#, fuzzy
msgid "start all GNUnet default services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:791
+#: src/arm/gnunet-arm.c:786
#, fuzzy
msgid "stop and start all GNUnet default services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:795
+#: src/arm/gnunet-arm.c:790
msgid "delete config file and directory on exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:800
+#: src/arm/gnunet-arm.c:795
msgid "monitor ARM activities"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:805
+#: src/arm/gnunet-arm.c:800
msgid "don't print status messages"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:811
+#: src/arm/gnunet-arm.c:806
msgid "exit with error status if operation does not finish after DELAY"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:816
+#: src/arm/gnunet-arm.c:811
#, fuzzy
msgid "list currently running services"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:821
+#: src/arm/gnunet-arm.c:816
msgid "don't let gnunet-service-arm inherit standard output"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:826
+#: src/arm/gnunet-arm.c:821
msgid "don't let gnunet-service-arm inherit standard error"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:839
+#: src/arm/gnunet-arm.c:834
msgid "Control services and the Automated Restart Manager (ARM)"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:374 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1120
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1120
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:557 src/util/service.c:612
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:369 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1115
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1115
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:552 src/util/service.c:607
#, c-format
msgid ""
"Disabling IPv6 support for service `%s', failed to create IPv6 socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:393 src/arm/gnunet-service-arm.c:399
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1139
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1145
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3825
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1139
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1145
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3833
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:576
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:637
-#: src/util/service.c:643
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:388 src/arm/gnunet-service-arm.c:394
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1134
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1140
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3820
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1134
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1140
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3828
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:571
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:577 src/util/service.c:632
+#: src/util/service.c:638
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:430 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1176
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1176
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:613 src/util/client.c:506
-#: src/util/service.c:682
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:425 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1171
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1171
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:608 src/util/client.c:501
+#: src/util/service.c:677
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:434 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1180
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1180
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:617 src/util/client.c:511
-#: src/util/service.c:687
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:429 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1175
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1175
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:612 src/util/client.c:506
+#: src/util/service.c:682
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:465 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1211
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1211
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:723
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:460 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1206
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1206
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:643 src/util/service.c:718
#, c-format
msgid ""
"Disabling UNIX domain socket support for service `%s', failed to create UNIX "
"domain socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:482 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1228
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1228
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:741
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:477 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1223
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1223
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:660 src/util/service.c:736
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:513
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2684
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1259
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1259
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:782
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:508
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2679
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1254
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1254
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:691 src/util/service.c:777
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:532
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2702
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1278
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1278
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:802
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:527
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2697
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1273
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1273
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:710 src/util/service.c:797
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:933
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:928
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start service `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:944
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:939
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting service `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1056
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1051
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create socket for service `%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1091
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1086
#, c-format
msgid "Unable to bind listening socket for service `%s' to address `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1134
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1129
#, c-format
msgid "ARM now monitors connections to service `%s' at `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1310
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1305
#, fuzzy, c-format
msgid "Preparing to stop `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1612
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1607
#, fuzzy, c-format
msgid "Restarting service `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1772
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1767
msgid "exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1777
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1772
msgid "signal"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1782
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1777
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1788
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1783
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' took %s to terminate\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1814
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1809
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated normally, will restart at any time\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1830
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1825
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/mockup-service.c:42
+#: src/arm/mockup-service.c:37
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2781 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2822
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2776 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2817
#, c-format
msgid ""
"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2799
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2794
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2840
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2835
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3294 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:939
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3289 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:934
msgid "solver to use"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3299 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:945
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:950
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3294 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:940
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:945
msgid "experiment to use"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3306
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3301
#, fuzzy
msgid "print logging"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3311
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3306
msgid "save logging to disk"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3316
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3311
msgid "disable normalization"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:304
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:299
#, c-format
msgid ""
"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:314
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:309
#, c-format
msgid "%s quota configured for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:359
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:354
#, c-format
msgid ""
"No %s-quota configured for network `%s', assigning default bandwidth %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:451
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:446
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1274
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1269
msgid "Problem size too large, cannot allocate memory!\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1869
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1864
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding address for peer `%s' multiple times\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1913
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1908
#, fuzzy, c-format
msgid "Updating address property for peer `%s' %p not added before\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2475
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2470
msgid ""
"MLP solver is not optimizing for anything, changing to feasibility check\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2515 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2532
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2564 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2582
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2601 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1141
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2612 src/ats/plugin_ats_ril.c:2629
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2646 src/ats/plugin_ats_ril.c:2663
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2680 src/ats/plugin_ats_ril.c:2697
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2714 src/ats/plugin_ats_ril.c:2731
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2510 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2527
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2559 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2577
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2596 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1136
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2607 src/ats/plugin_ats_ril.c:2624
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2641 src/ats/plugin_ats_ril.c:2658
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2675 src/ats/plugin_ats_ril.c:2692
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2709 src/ats/plugin_ats_ril.c:2726
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid %s configuration %f \n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2670
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2665
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inconsistent outbound quota configuration for network `%s', is "
"%llu must be at least %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2679
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2674
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inconsistent inbound quota configuration for network `%s', is %llu "
"must be at least %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2689
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2684
#, c-format
msgid ""
"Adjusting outbound quota configuration for network `%s'from %llu to %.0f\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2698
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2693
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inbound quota configuration for network `%s' from %llu to %.0f\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1164
+#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1159
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid %s configuration %f\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/ats-tests/ats-testing.c:422
+#: src/ats-tests/ats-testing.c:417
#, c-format
msgid "Connected master [%u] with slave [%u]\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tests/ats-testing.c:429
+#: src/ats-tests/ats-testing.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect master peer [%u] with slave [%u]\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:837
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:832
#, fuzzy
msgid "Stop logging\n"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:892
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:887
#, fuzzy, c-format
msgid "Start logging `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/ats-tests/gnunet-ats-sim.c:90
+#: src/ats-tests/gnunet-ats-sim.c:85
#, c-format
msgid ""
"Master [%u]: sent: %u KiB in %u sec. = %u KiB/s, received: %u KiB in %u sec. "
"= %u KiB/s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:307
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:302
#, c-format
msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:311
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:306
#, c-format
msgid "ATS returned stat_results for %u addresses\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:395
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:390
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Peer `%s' plugin `%s', address `%s', `%s' bw out: %u Bytes/s, bw in %u Bytes/"
"s, %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u và địa chỉ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:402
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:397
msgid "active "
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:402
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:397
msgid "inactive "
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:512
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:507
#, fuzzy, c-format
msgid "Removed address of peer `%s' with plugin `%s'\n"
msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:705
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:700
#, c-format
msgid "Quota for network `%11s' (in/out): %10s / %10s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:748 src/ats-tool/gnunet-ats.c:761
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:743 src/ats-tool/gnunet-ats.c:756
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse peer identity `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:773
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:768
#, c-format
msgid "Please select one operation: %s or %s or %s or %s or %s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:795 src/ats-tool/gnunet-ats.c:820
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:851 src/ats-tool/gnunet-ats.c:896
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:790 src/ats-tool/gnunet-ats.c:815
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:846 src/ats-tool/gnunet-ats.c:891
#, fuzzy
msgid "Cannot connect to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:806 src/ats-tool/gnunet-ats.c:832
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:801 src/ats-tool/gnunet-ats.c:827
#, fuzzy
msgid "Cannot issue request to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:862
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:857
#, fuzzy
msgid "No preference type given!\n"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:869
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:864
#, fuzzy
msgid "No peer given!\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:887
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:882
msgid "Valid type required\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:950
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:945
msgid "get list of active addresses currently used"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:954
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:949
msgid "get list of all active addresses"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:960
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:955
#, fuzzy
msgid "connect to PEER"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:964
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:959
#, fuzzy
msgid "do not resolve IP addresses to hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:969
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:964
msgid "monitor mode"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:974
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:969
#, fuzzy
msgid "set preference for the given peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:979
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:974
msgid "print all configured quotas"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:984
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:979
msgid "peer id"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:990
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:985
msgid "preference type to set: latency | bandwidth"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:996
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:991
msgid "preference value"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1001
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:996
msgid "verbose output (include ATS address properties)"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1011
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1006
#, fuzzy
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:163
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:158
msgid "description of the item to be sold"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:169
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:164
msgid "mapping of possible prices"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:175
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:170
msgid "max duration per round"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:181
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:176
msgid "duration until auction starts"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:186
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:181
msgid ""
"number of items to sell\n"
"0 for first price auction\n"
">0 for vickrey/M+1st price auction"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:193
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:188
#, fuzzy
msgid "public auction outcome"
msgstr "Ứng dụng bị hủy bỏ."
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:198
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:193
msgid "keep running in foreground until auction completes"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-create.c:209
+#: src/auction/gnunet-auction-create.c:204
msgid "create a new auction and start listening for bidders"
msgstr ""
-#: src/auction/gnunet-auction-info.c:76 src/auction/gnunet-auction-join.c:76
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:243
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:562 src/template/gnunet-template.c:76
+#: src/auction/gnunet-auction-info.c:71 src/auction/gnunet-auction-join.c:71
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:249
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:557 src/template/gnunet-template.c:71
msgid "help text"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:664
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:659
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid peer ID `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:703
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:698
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid tunnel owner `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:776
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:771
msgid "Extra arguments are not applicable in combination with this option.\n"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:867
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid target `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:904
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:899
#, fuzzy
msgid "No action requested\n"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:929
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:924
#, fuzzy
msgid "Provide information about a particular connection"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:934
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:929
msgid "Activate echo mode"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:939
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:934
msgid "Dump debug information to STDERR"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:945
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:940
msgid "Listen for connections using a shared secret among sender and recipient"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:952
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:947
#, fuzzy
msgid "Provide information about a patricular peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:958
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:953
#, fuzzy
msgid "Provide information about all peers"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:964
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:959
#, fuzzy
msgid "Provide information about a particular tunnel"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:970
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:965
#, fuzzy
msgid "Provide information about all tunnels"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:523
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:610
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:518
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:605
#, fuzzy
msgid "number of peers in consensus"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:529
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:524
msgid ""
"how many peers (random selection without replacement) receive one value?"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:535
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:433 src/set/gnunet-set-profiler.c:439
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:462
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:530
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:428 src/set/gnunet-set-profiler.c:434
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:457
#, fuzzy
msgid "number of values"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:541
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:536
#, fuzzy
msgid "consensus timeout"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:548
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:543
msgid "delay until consensus starts"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:554
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:480
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:549
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:475
msgid "write statistics to file"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:559
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:554
msgid "distribute elements to a static subset of good peers"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:564
+#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:559
msgid "be more verbose (print received values)"
msgstr ""
-#: src/conversation/conversation_api.c:515
-#: src/conversation/conversation_api_call.c:494
+#: src/conversation/conversation_api.c:510
+#: src/conversation/conversation_api_call.c:489
msgid "Connection to conversation service lost, trying to reconnect\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:270
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:265
#, c-format
msgid "Incoming call from `%s'. Please /accept %u or /cancel %u the call.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:295
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:290
#, c-format
msgid "Call from `%s' terminated\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:330
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:325
#, c-format
msgid "Call from `%s' suspended by other user\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:335
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:330
#, c-format
msgid "Call from `%s' resumed by other user\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:353
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:348
#, c-format
msgid "Ego `%s' no longer available, phone is now down.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:368
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:363
#, fuzzy
msgid "Failed to setup phone (internal error)\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:380
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:375
#, c-format
msgid "Phone active at `%s'. Type `/help' for a list of available commands\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:404
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:399
#, c-format
msgid "Resolved address of `%s'. Now ringing other party.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:411
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:406
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection established to `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:418
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:413
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s'\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:426
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:421
#, c-format
msgid "Call to `%s' terminated\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:435
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:430
#, c-format
msgid "Connection to `%s' suspended (by other user)\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:441
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:436
#, c-format
msgid "Connection to `%s' resumed (by other user)\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:446
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:441
msgid "Error with the call, restarting it\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:517
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:512
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown command `%s'\n"
msgstr "Không rõ câu lệnh « %s ».\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:533
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:547
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:528
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:542
#, c-format
msgid "Ego `%s' not available\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:540
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:596
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:535
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:591
msgid "You are calling someone else already, hang up first!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:555
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:609
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:550
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:604
#, c-format
msgid "You are answering call from `%s', hang up or suspend that call first!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:565
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:560
msgid "Call recipient missing.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:620
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:615
msgid "There is no incoming call to accept here!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:637
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:632
#, c-format
msgid "There is no incoming call `%s' to accept right now!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:668
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:663
msgid "We currently do not have an address.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:692
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:687
#, c-format
msgid "We are currently trying to locate the private key for the ego `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:697
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:692
#, c-format
msgid "We are listening for incoming calls for ego `%s' on line `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:703
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:727
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:698
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:722
#, c-format
msgid "You are having a conversation with `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:708
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:703
msgid ""
"We had an internal error setting up our phone line. You can still make "
"calls.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:717
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:712
#, fuzzy, c-format
msgid "We are trying to find the network address to call `%s'.\n"
msgstr "GNUnet bây giờ sử dụng địa chỉ IP %s.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:722
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:717
#, c-format
msgid "We are calling `%s', his phone should be ringing.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:741
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:736
msgid "Calls waiting:\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:747
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:742
#, fuzzy, c-format
msgid "#%u: `%s'\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:776
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:791
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:771
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:786
msgid "There is no call that could be suspended right now.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:824
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:840
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:819
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:835
msgid "There is no call that could be resumed right now.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:847
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:842
#, c-format
msgid "Already talking with `%s', cannot resume a call right now.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:856
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:851
msgid "There is no incoming call to resume here!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:873
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:868
#, c-format
msgid "There is no incoming call `%s' to resume right now!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:908
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:903
msgid "There is no call that could be cancelled right now.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:916
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:911
msgid "There is no incoming call to refuse here!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:933
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:928
#, c-format
msgid "There is no incoming call `%s' to refuse right now!\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:959
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:954
msgid "Use `/address' to find out which address this phone should have in GNS"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:961
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:956
msgid "Use `/call USER.gnu' to call USER"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:963
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:958
msgid "Use `/accept #NUM' to accept incoming call #NUM"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:965
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:960
msgid "Use `/suspend' to suspend the active call"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:967
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:962
msgid ""
"Use `/resume [#NUM]' to resume a call, #NUM is needed to resume incoming "
"calls, no argument is needed to resume the current outgoing call."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:969
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:964
msgid "Use `/cancel' to reject or terminate a call"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:971
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:966
msgid "Use `/status' to print status information"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:973
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:968
#, fuzzy
msgid "Use `/quit' to terminate gnunet-conversation"
msgstr "Gõ chuỗi « /quit » để thoát khỏi trình gnunet-chat"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:975
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:970
msgid "Use `/help command' to get help for a specific command"
msgstr "Gõ chuỗi « /help LỆNH » để xem trợ giúp về lệnh đó"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1191
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1186
#, fuzzy, c-format
msgid "Name of our ego changed to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1204
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1199
#, fuzzy, c-format
msgid "Our ego `%s' was deleted!\n"
msgstr "Biệt hiệu « %s » bị xoá.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1242
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1237
#, fuzzy
msgid "You must specify the NAME of an ego to use\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1266
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1261
#, fuzzy
msgid "Failed to start gnunet-helper-w32-console\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1295
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1290
msgid "sets the NAME of the ego to use for the caller ID"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1300
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1295
msgid "sets the LINE to use for the phone"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1329
+#: src/conversation/gnunet-conversation.c:1324
msgid "Enables having a conversation with other GNUnet users."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:119
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:115
#, c-format
msgid ""
"\n"
"End of transmission. Have a GNU day.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:145
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:140
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -1068,15 +1068,15 @@ msgid ""
"settings are working..."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:210
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:211
#, c-format
msgid ""
"We will now be recording you for %s. After that time, the recording will be "
"played back to you..."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet_gst.c:622
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback-gst.c:361
+#: src/conversation/gnunet_gst.c:617
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback-gst.c:356
#, c-format
msgid "Read error from STDIN: %d %s\n"
msgstr ""
@@ -1086,1932 +1086,1932 @@ msgstr ""
msgid "pa_stream_write() failed: %s\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:612
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:622
msgid "gnunet-helper-audio-playback - Got signal, exiting\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:637
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:545
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:648
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:558
#, fuzzy
msgid "Connection established.\n"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:642
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:550
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:653
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:563
#, fuzzy, c-format
msgid "pa_stream_new() failed: %s\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:656
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:667
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_playback() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:669
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:576
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:680
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:589
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection failure: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:690
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:599
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:701
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:612
msgid "Wrong Spec\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:696
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:605
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:707
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:618
#, fuzzy
msgid "pa_mainloop_new() failed.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:710
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:620
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:721
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:633
#, fuzzy
msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:717
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:626
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:728
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:639
#, fuzzy, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s\n"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:723
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:632
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:734
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:645
#, fuzzy
msgid "pa_mainloop_run() failed.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:795
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback.c:813
#, c-format
msgid "Read error from STDIN: %s\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:344
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:348
#, fuzzy, c-format
msgid "opus_encode_float() failed: %s. Aborting\n"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:420
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:427
#, fuzzy, c-format
msgid "pa_stream_peek() failed: %s\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:458
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:469
msgid "Got signal, exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:483
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:495
#, fuzzy
msgid "Stream successfully created.\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:488
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "pa_stream_get_buffer_attr() failed: %s\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:496
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:508
#, c-format
msgid "Buffer metrics: maxlength=%u, fragsize=%u\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:500
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:512
#, c-format
msgid "Using sample spec '%s', channel map '%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:507
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:519
#, fuzzy, c-format
msgid "Connected to device %s (%u, %ssuspended).\n"
msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:516
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:528
#, c-format
msgid "Stream error: %s\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:563
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:576
#, fuzzy, c-format
msgid "pa_stream_connect_record() failed: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:676
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:690
#, fuzzy
msgid "ogg_stream_init() failed.\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:721
+#: src/conversation/gnunet-helper-audio-record.c:735
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to allocate %u bytes for second packet\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/conversation/gnunet-service-conversation.c:1276
+#: src/conversation/gnunet-service-conversation.c:1282
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open line, port %s already in use!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/conversation/microphone.c:121
+#: src/conversation/microphone.c:116
#, fuzzy
msgid "Could not start record audio helper\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/conversation/plugin_gnsrecord_conversation.c:71
+#: src/conversation/plugin_gnsrecord_conversation.c:67
#, c-format
msgid "PHONE version %u not supported\n"
msgstr ""
-#: src/conversation/plugin_gnsrecord_conversation.c:133
-#: src/conversation/plugin_gnsrecord_conversation.c:147
+#: src/conversation/plugin_gnsrecord_conversation.c:130
+#: src/conversation/plugin_gnsrecord_conversation.c:144
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse PHONE record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/conversation/speaker.c:75
+#: src/conversation/speaker.c:70
#, fuzzy
msgid "Could not start playback audio helper.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:90
+#: src/core/gnunet-core.c:85
#, fuzzy
msgid "fresh connection"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/core/gnunet-core.c:93
+#: src/core/gnunet-core.c:88
msgid "key sent"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:96
+#: src/core/gnunet-core.c:91
#, fuzzy
msgid "key received"
msgstr "# các khoá phiên chạy bị từ chối"
-#: src/core/gnunet-core.c:99
+#: src/core/gnunet-core.c:94
#, fuzzy
msgid "connection established"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:102
+#: src/core/gnunet-core.c:97
msgid "rekeying"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:105
+#: src/core/gnunet-core.c:100
#, fuzzy
msgid "disconnected"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:112
+#: src/core/gnunet-core.c:107
msgid "Connection to CORE service lost (reconnecting)"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:115
+#: src/core/gnunet-core.c:110
#, fuzzy
msgid "unknown state"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/core/gnunet-core.c:120
+#: src/core/gnunet-core.c:115
#, c-format
msgid "%24s: %-30s %4s (timeout in %6s)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:144 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:728
+#: src/core/gnunet-core.c:139 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:723
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid command line argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:155
+#: src/core/gnunet-core.c:150
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to CORE service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:177 src/transport/gnunet-transport.c:1449
+#: src/core/gnunet-core.c:172 src/transport/gnunet-transport.c:1444
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/core/gnunet-core.c:186
+#: src/core/gnunet-core.c:181
#, fuzzy
msgid "Print information about connected peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/core/gnunet-service-core.c:347
+#: src/core/gnunet-service-core.c:342
#, fuzzy
msgid "# send requests dropped (disconnected)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:371
+#: src/core/gnunet-service-core.c:366
msgid "# dequeuing CAR (duplicate request)"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core.c:443
+#: src/core/gnunet-service-core.c:438
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes of messages of type %u received"
msgstr "# các byte nhiễu được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:541
+#: src/core/gnunet-service-core.c:536
#, fuzzy
msgid "# messages discarded (session disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:879
+#: src/core/gnunet-service-core.c:874
#, fuzzy, c-format
msgid "# messages of type %u discarded (client busy)"
msgstr "# các byte nhiễu được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:988
+#: src/core/gnunet-service-core.c:983
#, fuzzy
msgid "Core service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:1009
+#: src/core/gnunet-service-core.c:1004
#, fuzzy, c-format
msgid "Core service of `%s' ready.\n"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:617
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:612
msgid "# bytes encrypted"
msgstr "# các byte đã mã hoá"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:677
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:672
msgid "# bytes decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:779
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:774
#, fuzzy
msgid "# PAYLOAD dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:829
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:824
msgid "# key exchanges initiated"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:891
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:886
msgid "# key exchanges stopped"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:925
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:920
#, fuzzy
msgid "# PING messages transmitted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:992
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:987
msgid "# old ephemeral keys ignored"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1005
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1000
#, fuzzy
msgid "# duplicate ephemeral keys ignored"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1040
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1035
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEYs rejected (bad signature)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1054
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1049
#, c-format
msgid ""
"EPHEMERAL_KEY from peer `%s' rejected as its validity range does not match "
"our system time (%llu not in [%llu,%llu]).\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1060
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1055
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEY messages rejected due to time"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1080
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1075
#, fuzzy
msgid "# valid ephemeral keys received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1180
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1128
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1175
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1123
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1189
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1184
#, fuzzy
msgid "# PING messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1248
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1243
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1274
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1269
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1287
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1282
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1351
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1461
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1346
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1456
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1358
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1353
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (connection down)"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1363
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1358
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1398
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1393
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1436
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1431
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1447
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1442
#, fuzzy
msgid "# timeouts prevented via PONG"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1454
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1449
#, fuzzy
msgid "# rekey operations confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1642
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1637
#, fuzzy
msgid "# DATA message dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1650
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1645
#, c-format
msgid ""
"Session to peer `%s' went down due to key expiration (should not happen)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1653
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1648
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by key expiration"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1742
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1768
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1737
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1763
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1755
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1750
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1797
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1792
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1805
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1800
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:260
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:350
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:733
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:795
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:615 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1522
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:617
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:719
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:721
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:729
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:255
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:345
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:728
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:790
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:610 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1517
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:612
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:714
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:716
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:724
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:296
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:291
#, fuzzy
msgid "# type map refreshes sent"
msgstr "# tổng số yêu cầu lỗ hổng được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:416
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:411
#, fuzzy
msgid "# outdated typemap confirmations received"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:433
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:428
#, fuzzy
msgid "# valid typemap confirmations received"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:169
-#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:181
+#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:164
+#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:176
#, fuzzy
msgid "# type maps received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:212
+#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:207
msgid "# updates to my type map"
msgstr ""
-#: src/credential/credential_misc.c:88
+#: src/credential/credential_misc.c:83
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse CRED record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:264 src/namestore/gnunet-namestore.c:888
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1022
+#: src/credential/gnunet-credential.c:259 src/namestore/gnunet-namestore.c:883
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1017
#, c-format
msgid "Ego `%s' not known to identity service\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:280
-#: src/credential/gnunet-credential.c:434
+#: src/credential/gnunet-credential.c:275
+#: src/credential/gnunet-credential.c:429
#, fuzzy, c-format
msgid "Issuer public key `%s' is not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:361
-#: src/credential/gnunet-credential.c:423
+#: src/credential/gnunet-credential.c:356
+#: src/credential/gnunet-credential.c:418
#, fuzzy, c-format
msgid "Issuer public key not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:372
-#: src/credential/gnunet-credential.c:444
+#: src/credential/gnunet-credential.c:367
+#: src/credential/gnunet-credential.c:439
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to CREDENTIAL\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:379
+#: src/credential/gnunet-credential.c:374
#, c-format
msgid "You must provide issuer the attribute\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:387
+#: src/credential/gnunet-credential.c:382
#, c-format
msgid "ego required\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:403
+#: src/credential/gnunet-credential.c:398
#, c-format
msgid "Subject public key needed\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:414
+#: src/credential/gnunet-credential.c:409
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject public key `%s' is not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:451
+#: src/credential/gnunet-credential.c:446
#, c-format
msgid "You must provide issuer and subject attributes\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:504
+#: src/credential/gnunet-credential.c:499
#, c-format
msgid "Issuer ego required\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:516
+#: src/credential/gnunet-credential.c:511
#, c-format
msgid "Please specify name to lookup, subject key and issuer key!\n"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:536
+#: src/credential/gnunet-credential.c:531
msgid "create credential"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:540
+#: src/credential/gnunet-credential.c:535
msgid "verify credential against attribute"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:545
+#: src/credential/gnunet-credential.c:540
#, fuzzy
msgid "The public key of the subject to lookup the credential for"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:550
+#: src/credential/gnunet-credential.c:545
msgid "The name of the credential presented by the subject"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:555
+#: src/credential/gnunet-credential.c:550
#, fuzzy
msgid "The public key of the authority to verify the credential against"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:560
+#: src/credential/gnunet-credential.c:555
#, fuzzy
msgid "The ego to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:565
+#: src/credential/gnunet-credential.c:560
msgid "The issuer attribute to verify against or to issue"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:570
+#: src/credential/gnunet-credential.c:565
msgid "The time to live for the credential"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:574
+#: src/credential/gnunet-credential.c:569
msgid "collect credentials"
msgstr ""
-#: src/credential/gnunet-credential.c:588
+#: src/credential/gnunet-credential.c:583
#, fuzzy
msgid "GNUnet credential resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1138 src/gns/gnunet-gns.c:184
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:727
+#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1133 src/gns/gnunet-gns.c:179
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:722
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to GNS\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1144
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:914
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1084
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1035
+#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1139
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:909
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1079
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1030
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/credential/plugin_gnsrecord_credential.c:186
+#: src/credential/plugin_gnsrecord_credential.c:181
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse ATTR record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/credential/plugin_rest_credential.c:1128 src/gns/plugin_rest_gns.c:669
+#: src/credential/plugin_rest_credential.c:1123 src/gns/plugin_rest_gns.c:664
#, fuzzy
msgid "GNS REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/datacache/datacache.c:119 src/datacache/datacache.c:311
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:757
+#: src/datacache/datacache.c:114 src/datacache/datacache.c:306
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:752
#, fuzzy
msgid "# bytes stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datacache/datacache.c:123 src/datacache/datacache.c:315
+#: src/datacache/datacache.c:118 src/datacache/datacache.c:310
#, fuzzy
msgid "# items stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datacache/datacache.c:206
+#: src/datacache/datacache.c:201
#, c-format
msgid "Loading `%s' datacache plugin\n"
msgstr ""
-#: src/datacache/datacache.c:217
+#: src/datacache/datacache.c:212
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load datacache plugin for `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/datacache/datacache.c:344
+#: src/datacache/datacache.c:340
#, fuzzy
msgid "# requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datacache/datacache.c:354
+#: src/datacache/datacache.c:350
msgid "# requests filtered by bloom filter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/datacache/datacache.c:384
+#: src/datacache/datacache.c:380
#, fuzzy
msgid "# requests for random value received"
msgstr "# tổng số yêu cầu lỗ hổng được nhận"
-#: src/datacache/datacache.c:416
+#: src/datacache/datacache.c:412
#, fuzzy
msgid "# proximity search requests received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/datacache/plugin_datacache_heap.c:550
+#: src/datacache/plugin_datacache_heap.c:545
#, fuzzy
msgid "Heap datacache running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:118
-#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:127
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:892
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:58
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:66
-#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:52 src/my/my.c:80
-#: src/my/my.c:92 src/mysql/mysql.c:42 src/mysql/mysql.c:49
-#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:52
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:53
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:52
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:62
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:47
-#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:52
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:56
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:52
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:41 src/util/crypto_mpi.c:39
-#: src/include/gnunet_common.h:812 src/include/gnunet_common.h:821
-#: src/scalarproduct/scalarproduct.h:35
+#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:113
+#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:122
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:887
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:53
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:61
+#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:47 src/my/my.c:75
+#: src/my/my.c:87 src/mysql/mysql.c:37 src/mysql/mysql.c:44
+#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:47
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:48
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:47
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:57
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:42
+#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:47
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:51
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:64 src/util/crypto_ecc.c:47
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:36 src/util/crypto_mpi.c:34
+#: src/include/gnunet_common.h:807 src/include/gnunet_common.h:816
+#: src/scalarproduct/scalarproduct.h:30
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:862
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:508
-#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:336
-#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:329
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:264
+#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:857
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:503
+#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:331
+#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:324
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:259
msgid "Tried to close sqlite without finalizing all prepared statements.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:348
+#: src/datastore/datastore_api.c:343
#, fuzzy
msgid "DATASTORE disconnected"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:468
+#: src/datastore/datastore_api.c:463
#, fuzzy
msgid "Disconnected from DATASTORE"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:569
+#: src/datastore/datastore_api.c:564
msgid "# queue overflows"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:599
+#: src/datastore/datastore_api.c:594
#, fuzzy
msgid "# queue entries created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:760
+#: src/datastore/datastore_api.c:755
#, fuzzy
msgid "# status messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/datastore/datastore_api.c:814
+#: src/datastore/datastore_api.c:809
#, fuzzy
msgid "# Results received"
msgstr "# các kết quả dht được nhận"
-#: src/datastore/datastore_api.c:920
+#: src/datastore/datastore_api.c:915
#, fuzzy
msgid "# datastore connections (re)created"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1034
+#: src/datastore/datastore_api.c:1029
#, fuzzy
msgid "# PUT requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1095
+#: src/datastore/datastore_api.c:1090
#, fuzzy
msgid "# RESERVE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1160
+#: src/datastore/datastore_api.c:1155
msgid "# RELEASE RESERVE requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1238
+#: src/datastore/datastore_api.c:1233
#, fuzzy
msgid "# REMOVE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1298
+#: src/datastore/datastore_api.c:1293
msgid "# GET REPLICATION requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1360
+#: src/datastore/datastore_api.c:1355
msgid "# GET ZERO ANONYMITY requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1441
+#: src/datastore/datastore_api.c:1436
#, fuzzy
msgid "# GET requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:189
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:184
#, c-format
msgid "Dumped %<PRIu64> records\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:217 src/datastore/gnunet-datastore.c:229
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:212 src/datastore/gnunet-datastore.c:224
#, c-format
msgid "Short write to file: %zd bytes expecting %zd\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:261
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:256
#, fuzzy
msgid "Error queueing datastore GET operation\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:287 src/datastore/gnunet-datastore.c:412
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:282 src/datastore/gnunet-datastore.c:407
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to open dump file: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:326
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:321
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to store item: %s, aborting\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:340
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:335
#, c-format
msgid "Inserted %<PRIu64> records\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:349 src/datastore/gnunet-datastore.c:363
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:344 src/datastore/gnunet-datastore.c:358
#, c-format
msgid "Short read from file: %zd bytes expecting %zd\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:389
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:384
#, fuzzy
msgid "Error queueing datastore PUT operation\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:432
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:427
msgid "Input file is not of a supported format\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:458
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:453
#, fuzzy
msgid "Failed connecting to the datastore.\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:470
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:465
#, c-format
msgid "Please choose at least one operation: %s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:493
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:488
#, fuzzy
msgid "Dump all records from the datastore"
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:497
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:492
#, fuzzy
msgid "Insert records into the datastore"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:502
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:497
msgid "File to dump or insert"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-datastore.c:511
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:506
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet datastore"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:338
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:333
#, fuzzy
msgid "# bytes expired"
msgstr "# các byte được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:420
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:415
msgid "# bytes purged (low-priority)"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:562
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:557
msgid "# results found"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:603
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:598
#, c-format
msgid ""
"Insufficient space (%llu bytes are available) to satisfy RESERVE request for "
"%llu bytes\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:614
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:609
#, c-format
msgid ""
"The requested amount (%llu bytes) is larger than the cache size (%llu "
"bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:620
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:615
msgid ""
"Insufficient space to satisfy request and requested amount is larger than "
"cache size"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:627
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:622
msgid "Insufficient space to satisfy request"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:634
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:689
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:837
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1469
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:629
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:684
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:832
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1464
msgid "# reserved"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:707
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:702
msgid "Could not find matching reservation"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:773
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:768
#, c-format
msgid "Need %llu bytes more space (%llu allowed, using %llu)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:876
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:871
#, fuzzy
msgid "# GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:907
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:902
#, fuzzy
msgid "# GET KEY requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:920
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:915
#, fuzzy
msgid "# requests filtered by bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:956
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:951
#, fuzzy
msgid "# GET REPLICATION requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:989
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:984
#, fuzzy
msgid "# GET ZERO ANONYMITY requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1036
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1031
msgid "Content not found"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1043
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1038
msgid "# bytes removed (explicit request)"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1088
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1083
#, fuzzy
msgid "# REMOVE requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1137
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1132
#, c-format
msgid ""
"Datastore payload must have been inaccurate (%lld < %lld). Recomputing it.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1143
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1318
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1138
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1313
#, c-format
msgid "New payload: %lld\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1197
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1192
#, c-format
msgid "Loading `%s' datastore plugin\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1209
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1204
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load datastore plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1269
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1264
msgid "Bloomfilter construction complete.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1325
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1320
msgid "Rebuilding bloomfilter. Please be patient.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1336
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1331
msgid "Plugin does not support get_keys function. Please fix!\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1506
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1501
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes used in file-sharing datastore `%s'"
msgstr "# các byte được phép trong kho dữ liệu"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1522
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1517
msgid "# quota"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1527
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1522
msgid "# cache size"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1543
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1538
#, c-format
msgid "Could not use specified filename `%s' for bloomfilter.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1561
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1577
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1556
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1572
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove bogus bloomfilter file `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1609
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1604
#, fuzzy
msgid "Failed to initialize bloomfilter.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_heap.c:893
+#: src/datastore/plugin_datastore_heap.c:888
#, fuzzy
msgid "Heap database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:371
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:423
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1075
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:366
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:418
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1070
msgid "MySQL statement run failure"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:410
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:678
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:405
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:673
#, fuzzy
msgid "Data too large"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:848
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:843
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' for `%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1180
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:1936
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1175
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:1931
msgid "Mysql database running\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:274
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:891
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:271
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:888
msgid "Postgress exec failure"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:852
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:849
#, fuzzy
msgid "Failed to drop table from database.\n"
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:950
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_postgres.c:1506
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:947
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_postgres.c:1501
msgid "Postgres database running\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:66
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:50
-#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:55
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:59
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:61
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:45
+#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:50
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:54
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%u with error: %s"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s"
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:271
-#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:212
-#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:209
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:205
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:535
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:325
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:266
+#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:207
+#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:204
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:200
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:530
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:320
#, c-format
msgid "Unable to initialize SQLite: %s.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:629
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:624
msgid "sqlite bind failure"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1322
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1321
msgid "sqlite version to old to determine size, assuming zero\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1356
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1355
#, c-format
msgid ""
"Using sqlite page utilization to estimate payload (%llu pages of size %llu "
"bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1400
-#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:711
-#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:640
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:754
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1399
+#: src/identity-provider/plugin_identity_provider_sqlite.c:706
+#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:635
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:749
#, fuzzy
msgid "Sqlite database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/datastore/plugin_datastore_template.c:253
+#: src/datastore/plugin_datastore_template.c:248
msgid "Template database running\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:158
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:153
#, c-format
msgid ""
"Result %d, type %d:\n"
"%.*s\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:159
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:154
#, c-format
msgid "Result %d, type %d:\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:204
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:199
msgid "Must provide key for DHT GET!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:210 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:257
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:205 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:252
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to DHT service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:219
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:214
msgid "Issueing DHT GET with key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:248 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:307
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:198
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:243 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:302
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:193
msgid "the query key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:253
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:248
msgid "how many parallel requests (replicas) to create"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:258 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:313
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:253 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:308
msgid "the type of data to look for"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:263
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:258
msgid "how long to execute this query before giving up?"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:267 src/dht/gnunet-dht-put.c:202
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:262 src/dht/gnunet-dht-put.c:197
msgid "use DHT's demultiplex everywhere option"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:280
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:275
msgid "Issue a GET request to the GNUnet DHT, prints results."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:319
+#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:314
msgid "how long should the monitor command run"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:324 src/fs/gnunet-download.c:372
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:878
+#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:319 src/fs/gnunet-download.c:367
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:873
msgid "be verbose (print progress information)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:337
+#: src/dht/gnunet-dht-monitor.c:332
msgid "Prints all packets that go through the DHT."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:916 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:253
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:911 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:944 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2651
#, fuzzy
msgid "number of peers to start"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:954
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949
msgid "number of PUTs to perform per peer"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:959 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:860
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:304
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:954 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:855
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:299
msgid "name of the file with the login information for the testbed"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:964
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:959
msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:969
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:964
msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:974
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:969
msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:979
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:974
msgid "replication degree for DHT PUTs"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:984
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:979
msgid "chance that a peer is selected at random for PUTs"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:989
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:984
msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1009
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1004
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:134
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:129
msgid "Must provide KEY and DATA for DHT put!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:142
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:137
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT service!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:153
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:148
#, c-format
msgid "Issuing put request for `%s' with data `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:188
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:183
msgid "the data to insert under the key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:193
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:188
msgid "how long to store this entry in the dht (in seconds)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:207
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:202
msgid "how many replicas to create"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:211
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:206
msgid "use DHT's record route option"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:216
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:211
msgid "the type to insert data as"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:233
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:228
msgid "Issue a PUT request to the GNUnet DHT insert DATA under KEY."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:369
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:364
#, fuzzy
msgid "# GET requests from clients injected"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:483
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:478
#, fuzzy
msgid "# PUT requests received from clients"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:616
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:611
#, fuzzy
msgid "# GET requests received from clients"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:842
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:837
#, fuzzy
msgid "# GET STOP requests received from clients"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1027
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1022
msgid "# Key match, type mismatches in REPLY to CLIENT"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1042
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1037
msgid "# Duplicate REPLIES to CLIENT request dropped"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1088
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1083
#, c-format
msgid "Unsupported block type (%u) in request!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1095
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1090
msgid "# RESULTS queued for clients"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1173
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1168
msgid "# REPLIES ignored for CLIENTS (no match)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:73
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:68
#, fuzzy, c-format
msgid "%s request received, but have no datacache!\n"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:83
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:78
msgid "# ITEMS stored in datacache"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:202
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:197
msgid "# Good RESULTS found in datacache"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:214
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:209
msgid "# Duplicate RESULTS found in datacache"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:220
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:215
msgid "# Invalid RESULTS found in datacache"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:226
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:221
msgid "# Irrelevant RESULTS found in datacache"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:238
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:233
msgid "# Unsupported RESULTS found in datacache"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:242
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:237
#, c-format
msgid "Unsupported block type (%u) in local response!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:277
+#: src/dht/gnunet-service-dht_datacache.c:272
#, fuzzy
msgid "# GET requests given to datacache"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_hello.c:86
+#: src/dht/gnunet-service-dht_hello.c:81
#, fuzzy
msgid "# HELLOs obtained from peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:672
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:667
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER messages initiated"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:843
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:838
#, fuzzy
msgid "# requests TTL-dropped"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1046
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1089
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1041
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1084
msgid "# Peers excluded from routing due to Bloomfilter"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1063
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1105
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1058
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1100
#, fuzzy
msgid "# Peer selection failed"
msgstr "# các cuộc gọi HTTP select (lựa chọn)"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1262
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1257
#, fuzzy
msgid "# PUT requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1295
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1290
#, fuzzy
msgid "# PUT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1306
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1446
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1549
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1301
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1441
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1544
#, fuzzy
msgid "# P2P messages dropped due to full queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1391
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1386
#, fuzzy
msgid "# GET requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1434
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1429
#, fuzzy
msgid "# GET messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1564
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1559
#, fuzzy
msgid "# RESULT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1663
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1658
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1667
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1662
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1893
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1888
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER requests ignored due to Bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1901
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1896
msgid "# FIND PEER requests ignored due to lack of HELLO"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2062
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2057
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2066
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2061
#, fuzzy
msgid "# P2P GET bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2131
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2126
#, fuzzy
msgid "# P2P FIND PEER requests processed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2152
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2147
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests ONLY routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2334
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2329
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULTS received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2338
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2333
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULT bytes received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_nse.c:59
+#: src/dht/gnunet-service-dht_nse.c:54
#, fuzzy
msgid "# Network size estimates received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:223
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:218
msgid "# Good REPLIES matched against routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:237
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:232
msgid "# Duplicate REPLIES matched against routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:243
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:238
msgid "# Invalid REPLIES matched against routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:249
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:244
msgid "# Irrelevant REPLIES matched against routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:261
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:256
msgid "# Unsupported REPLIES matched against routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:339
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:334
msgid "# Entries removed from routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:415
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:410
msgid "# Entries added to routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:437
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:432
#, fuzzy
msgid "# DHT requests combined"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/plugin_block_dht.c:189
+#: src/dht/plugin_block_dht.c:184
#, fuzzy, c-format
msgid "Block not of type %u\n"
msgstr "Không biết truyền tải nào kiểu %d.\n"
-#: src/dht/plugin_block_dht.c:198
+#: src/dht/plugin_block_dht.c:193
msgid "Size mismatch for block\n"
msgstr ""
-#: src/dht/plugin_block_dht.c:209
+#: src/dht/plugin_block_dht.c:204
#, c-format
msgid "Block of type %u is malformed\n"
msgstr ""
-#: src/dns/dnsparser.c:254
+#: src/dns/dnsparser.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to convert DNS IDNA name `%s' to UTF-8: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsparser.c:823
+#: src/dns/dnsparser.c:818
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to convert UTF-8 name `%s' to DNS IDNA format: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:233
+#: src/dns/dnsstub.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not bind to any port: %s\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:364
+#: src/dns/dnsstub.c:359
#, c-format
msgid "Received DNS response that is too small (%u bytes)"
msgstr ""
-#: src/dns/dnsstub.c:511
+#: src/dns/dnsstub.c:506
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send DNS request to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:517
+#: src/dns/dnsstub.c:512
#, fuzzy, c-format
msgid "Sent DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/gnunet-dns-monitor.c:353 src/dns/gnunet-dns-monitor.c:358
+#: src/dns/gnunet-dns-monitor.c:348 src/dns/gnunet-dns-monitor.c:353
msgid "only monitor DNS queries"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-dns-monitor.c:370
+#: src/dns/gnunet-dns-monitor.c:365
msgid "Monitor DNS queries."
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-dns-redirector.c:237
+#: src/dns/gnunet-dns-redirector.c:232
msgid "set A records"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-dns-redirector.c:243
+#: src/dns/gnunet-dns-redirector.c:238
msgid "set AAAA records"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-dns-redirector.c:256
+#: src/dns/gnunet-dns-redirector.c:251
msgid "Change DNS replies to point elsewhere."
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:462
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:457
msgid "# DNS requests answered via TUN interface"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:610
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:605
msgid "# DNS exit failed (failed to open socket)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:740
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:735
msgid "# External DNS response discarded (no matching request)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:815
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:810
msgid "# Client response discarded (no matching request)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:930
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:925
msgid "Received malformed IPv4-UDP packet on TUN interface.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:946
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:941
msgid "Received malformed IPv6-UDP packet on TUN interface.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:955
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:950
#, c-format
msgid "Got non-IP packet with %u bytes and protocol %u from TUN\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:965
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:960
msgid "DNS interceptor got non-DNS packet (dropped)\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:967
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:962
msgid "# Non-DNS UDP packet received via TUN interface"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1034
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1029
#, fuzzy
msgid "# DNS requests received via TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1082 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3565
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1077 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3560
#, fuzzy
msgid "need a valid IPv4 or IPv6 address\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1092
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1087
#, c-format
msgid "`%s' must be installed SUID, will not run DNS interceptor\n"
msgstr ""
-#: src/dv/gnunet-dv.c:175
+#: src/dv/gnunet-dv.c:170
#, fuzzy
msgid "Print information about DV state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:960
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:955
#, fuzzy
msgid "# TCP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1061
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1056
#, fuzzy
msgid "# ICMP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1340
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1335
#, fuzzy
msgid "# UDP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1464 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1572
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1619 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1701
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1822 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1953
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2207
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1459 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1567
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1614 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1696
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1817 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1948
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2202
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1467
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1462
#, fuzzy
msgid "# UDP IP-exit requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1575
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1570
#, fuzzy
msgid "# UDP service requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1615
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1610
#, fuzzy
msgid "# TCP service creation requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1704
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1699
#, fuzzy
msgid "# TCP IP-exit creation requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1788
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1783
#, fuzzy
msgid "# TCP DATA requests dropped (no session)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1825
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1820
#, fuzzy
msgid "# TCP data requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1956
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1951
#, fuzzy
msgid "# ICMP IP-exit requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2022 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2279
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2634 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:828
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:991 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2105
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2017 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2274
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2629 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:823
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:986 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2100
msgid "# ICMPv4 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2081 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2338
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2671 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:887
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1024 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2158
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2076 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2333
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2666 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:882
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1019 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2153
msgid "# ICMPv6 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2210
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2205
#, fuzzy
msgid "# ICMP service requests received via cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2264 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:985
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2096
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2259 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:980
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2091
msgid "# ICMPv4 packets dropped (impossible PT to v6)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2323 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:875
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2130 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2141
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2318 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:870
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2125 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2136
msgid "# ICMPv6 packets dropped (impossible PT to v4)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2402 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3068
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2397 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3063
#, fuzzy
msgid "# Inbound CADET channels created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2522
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2517
#, c-format
msgid "Got duplicate service records for `%s:%u'\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2541
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2536
#, fuzzy
msgid "# Messages transmitted via cadet channels"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2719
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2714
msgid "# ICMP packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2727
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2722
msgid "ICMP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2801
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2796
msgid "UDP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2873
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2868
msgid "TCP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2921
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2916
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2935
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2930
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2961
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2956
msgid "IPv4 packet options received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2988
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2983
#, c-format
msgid "IPv4 packet with unsupported next header %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3034
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3029
#, c-format
msgid "IPv6 packet with unsupported next header %d received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3042
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3037
#, c-format
msgid "Packet from unknown protocol %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3245 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3255
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3240 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3250
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' for domain `%s' is not formatted correctly!\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3269 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3277
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3264 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3272
#, c-format
msgid "`%s' is not a valid port number (for domain `%s')!"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3318
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3313
#, c-format
msgid "No addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3332 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3345
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3327 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3340
#, c-format
msgid "Service `%s' configured for IPv4, but IPv4 is disabled!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3357
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3352
#, c-format
msgid "No IP addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3501
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3496
msgid ""
"This system does not support IPv4, will disable IPv4 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3509
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3504
msgid ""
"This system does not support IPv6, will disable IPv6 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3516
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3511
msgid ""
"Cannot enable IPv4 exit but disable IPv4 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv4=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3522
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3517
msgid ""
"Cannot enable IPv6 exit but disable IPv6 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv6=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3690
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3685
msgid "Must be a number"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3805
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3800
#, c-format
msgid "`%s' must be installed SUID, EXIT will not work\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3817 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1204
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3812 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1199
msgid "No useful service enabled. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3966
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3961
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:275
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:270
msgid "# acknowledgements sent for fragment"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:468
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1554
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:463
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1549
#, fuzzy
msgid "# fragments received"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:538
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:533
#, fuzzy
msgid "# duplicate fragments received"
msgstr "# các kết quả dht được nhận"
-#: src/fragmentation/defragmentation.c:556
+#: src/fragmentation/defragmentation.c:551
msgid "# messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:240
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:235
#, fuzzy
msgid "# fragments transmitted"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:245
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:240
#, fuzzy
msgid "# fragments retransmitted"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:278
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:273
#, fuzzy
msgid "# fragments wrap arounds"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:325
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:320
msgid "# messages fragmented"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:331
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:326
msgid "# total size of fragmented messages"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:456
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:451
#, fuzzy
msgid "# fragment acknowledgements received"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được nhận"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:463
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:458
msgid "# bits removed from fragmentation ACKs"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:487
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:482
#, fuzzy
msgid "# fragmentation transmissions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/fs/fs_api.c:499
+#: src/fs/fs_api.c:494
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:510
+#: src/fs/fs_api.c:505
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not read file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:518
+#: src/fs/fs_api.c:513
#, c-format
msgid "Short read reading from file `%s'!"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1126
+#: src/fs/fs_api.c:1121
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing information `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:1646
+#: src/fs/fs_api.c:1641
#, c-format
msgid "Failure while resuming publishing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1662
+#: src/fs/fs_api.c:1657
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2322
+#: src/fs/fs_api.c:2317
#, c-format
msgid "Failure while resuming unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2332
+#: src/fs/fs_api.c:2327
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2460 src/fs/fs_api.c:2706
+#: src/fs/fs_api.c:2455 src/fs/fs_api.c:2701
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2478
+#: src/fs/fs_api.c:2473
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-search `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2493 src/fs/fs_api.c:2512 src/fs/fs_api.c:3016
+#: src/fs/fs_api.c:2488 src/fs/fs_api.c:2507 src/fs/fs_api.c:3011
#, c-format
msgid "Failure while resuming search operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2696
+#: src/fs/fs_api.c:2691
#, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': could not open file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2959
+#: src/fs/fs_api.c:2954
msgid "Could not resume running search, will resume as paused search\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:3054
+#: src/fs/fs_api.c:3049
#, c-format
msgid "Failure while resuming download operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_directory.c:213
+#: src/fs/fs_directory.c:208
#, fuzzy
msgid "MAGIC mismatch. This is not a GNUnet directory.\n"
msgstr "Lỗi định dạng tập tin (không phải là thư mục GNUnet ?)\n"
-#: src/fs/fs_download.c:310
+#: src/fs/fs_download.c:305
msgid ""
"Recursive downloads of directories larger than 4 GB are not supported on 32-"
"bit systems\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:335
+#: src/fs/fs_download.c:330
msgid "Directory too large for system address space\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:347
+#: src/fs/fs_download.c:342
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to access full directroy contents of `%s' for recursive download\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/fs_download.c:534 src/fs/fs_download.c:546
+#: src/fs/fs_download.c:529 src/fs/fs_download.c:541
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file `%s' for writing"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:956
+#: src/fs/fs_download.c:951
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create directory for recursive download of `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1047
+#: src/fs/fs_download.c:1042
#, c-format
msgid ""
"Internal error or bogus download URI (expected %u bytes at depth %u and "
"offset %llu/%llu, got %u bytes)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:1075
+#: src/fs/fs_download.c:1070
msgid "internal error decrypting content"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:1099
+#: src/fs/fs_download.c:1094
#, fuzzy, c-format
msgid "Download failed: could not open file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1111
+#: src/fs/fs_download.c:1106
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to seek to offset %llu in file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1120
+#: src/fs/fs_download.c:1115
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write block of %u bytes at offset %llu in file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1220
+#: src/fs/fs_download.c:1215
#, fuzzy
msgid "internal error decoding tree"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1885
+#: src/fs/fs_download.c:1880
#, fuzzy
msgid "Invalid URI"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/fs/fs_getopt.c:226
+#: src/fs/fs_getopt.c:221
#, c-format
msgid ""
"Unknown metadata type in metadata option `%s'. Using metadata type "
@@ -3020,615 +3020,615 @@ msgstr ""
"Không rõ kiểu siêu dữ liệu trong tùy chọn siêu dữ liệu « %s ». Đang ùng kiểu "
"siêu dữ liệu « không rõ » (unknown) để thay thế.\n"
-#: src/fs/fs_list_indexed.c:152
+#: src/fs/fs_list_indexed.c:147
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to receive response from `%s' service.\n"
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/fs/fs_list_indexed.c:196
+#: src/fs/fs_list_indexed.c:191
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to not connect to `%s' service.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_misc.c:128
+#: src/fs/fs_misc.c:123
#, c-format
msgid "Did not find mime type `%s' in extension list.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_namespace.c:207
+#: src/fs/fs_namespace.c:202
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open `%s' for writing: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_namespace.c:232
+#: src/fs/fs_namespace.c:227
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/fs/fs_namespace.c:324
+#: src/fs/fs_namespace.c:319
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/fs/fs_namespace.c:470
+#: src/fs/fs_namespace.c:465
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to datastore."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_publish.c:127 src/fs/fs_publish.c:438
+#: src/fs/fs_publish.c:122 src/fs/fs_publish.c:433
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:724 src/fs/fs_publish.c:778 src/fs/fs_publish.c:823
-#: src/fs/fs_publish.c:844 src/fs/fs_publish.c:874 src/fs/fs_publish.c:1140
+#: src/fs/fs_publish.c:719 src/fs/fs_publish.c:773 src/fs/fs_publish.c:818
+#: src/fs/fs_publish.c:839 src/fs/fs_publish.c:869 src/fs/fs_publish.c:1135
#, fuzzy, c-format
msgid "Can not index file `%s': %s. Will try to insert instead.\n"
msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đề nghị: thử chèn tập tin.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:780
+#: src/fs/fs_publish.c:775
#, fuzzy
msgid "error on index-start request to `fs' service"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:825
+#: src/fs/fs_publish.c:820
msgid "failed to compute hash"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:845
+#: src/fs/fs_publish.c:840
#, fuzzy
msgid "filename too long"
msgstr "tên tập tin"
-#: src/fs/fs_publish.c:876
+#: src/fs/fs_publish.c:871
msgid "could not connect to `fs' service"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:902
+#: src/fs/fs_publish.c:897
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get file identifiers for `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:991 src/fs/fs_publish.c:1027
+#: src/fs/fs_publish.c:986 src/fs/fs_publish.c:1022
msgid "Can not create LOC URI. Will continue with CHK instead.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1094
+#: src/fs/fs_publish.c:1089
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed at `%s': %s"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1102
+#: src/fs/fs_publish.c:1097
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1142
+#: src/fs/fs_publish.c:1137
msgid "needs to be an actual file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1381
+#: src/fs/fs_publish.c:1376
#, fuzzy, c-format
msgid "Datastore failure: %s"
msgstr "Kho dữ liệu đầy.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1472
+#: src/fs/fs_publish.c:1467
#, c-format
msgid "Reserving space for %u entries and %llu bytes for publication\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish_ksk.c:220
+#: src/fs/fs_publish_ksk.c:215
#, fuzzy
msgid "Could not connect to datastore."
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/fs/fs_publish_ublock.c:241
+#: src/fs/fs_publish_ublock.c:236
#, fuzzy
msgid "Internal error."
msgstr "Lỗi VR."
-#: src/fs/fs_search.c:822 src/fs/fs_search.c:892
+#: src/fs/fs_search.c:817 src/fs/fs_search.c:887
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI `%s': %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
-#: src/fs/fs_search.c:979
+#: src/fs/fs_search.c:974
#, c-format
msgid "Got result with unknown block type `%d', ignoring"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_unindex.c:63
+#: src/fs/fs_unindex.c:58
msgid "Failed to find given position in file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_unindex.c:68
+#: src/fs/fs_unindex.c:63
#, fuzzy
msgid "Failed to read file"
msgstr "Lỗi gửi tin nhẳn.\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:275
+#: src/fs/fs_unindex.c:270
#, fuzzy
msgid "Error communicating with `fs' service."
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/fs/fs_unindex.c:326
+#: src/fs/fs_unindex.c:321
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to FS service for unindexing."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_unindex.c:376 src/fs/fs_unindex.c:388
+#: src/fs/fs_unindex.c:371 src/fs/fs_unindex.c:383
#, fuzzy
msgid "Failed to get KSKs from directory scan."
msgstr "Lỗi truy cập đến thư mục nhà GNUnet « %s »\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:384
+#: src/fs/fs_unindex.c:379
#, fuzzy, c-format
msgid "Internal error scanning `%s'.\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:443
+#: src/fs/fs_unindex.c:438
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove UBlock: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:588 src/fs/fs_unindex.c:652
+#: src/fs/fs_unindex.c:583 src/fs/fs_unindex.c:647
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `datastore' service."
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:665
+#: src/fs/fs_unindex.c:660
#, fuzzy
msgid "Failed to open file for unindexing."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_unindex.c:704
+#: src/fs/fs_unindex.c:699
#, fuzzy
msgid "Failed to compute hash of file."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_uri.c:234
+#: src/fs/fs_uri.c:229
#, no-c-format
msgid "Malformed KSK URI (`%' must be followed by HEX number)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:293
+#: src/fs/fs_uri.c:288
msgid "Malformed KSK URI (must not begin or end with `+')"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:311
+#: src/fs/fs_uri.c:306
msgid "Malformed KSK URI (`++' not allowed)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:318
+#: src/fs/fs_uri.c:313
msgid "Malformed KSK URI (quotes not balanced)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:388
+#: src/fs/fs_uri.c:383
msgid "Malformed SKS URI (wrong syntax)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:429
+#: src/fs/fs_uri.c:424
msgid "Malformed CHK URI (wrong syntax)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:444
+#: src/fs/fs_uri.c:439
msgid "Malformed CHK URI (failed to decode CHK)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:523
+#: src/fs/fs_uri.c:518
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:538
+#: src/fs/fs_uri.c:533
msgid "LOC URI malformed (no CHK)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:548
+#: src/fs/fs_uri.c:543
msgid "LOC URI malformed (missing LOC)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:556
+#: src/fs/fs_uri.c:551
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax for public key)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:564
+#: src/fs/fs_uri.c:559
msgid "LOC URI malformed (could not decode public key)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:570
+#: src/fs/fs_uri.c:565
msgid "LOC URI malformed (could not find signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:576
+#: src/fs/fs_uri.c:571
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax for signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:585
+#: src/fs/fs_uri.c:580
msgid "LOC URI malformed (could not decode signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:591
+#: src/fs/fs_uri.c:586
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax for expiration time)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:597
+#: src/fs/fs_uri.c:592
msgid "LOC URI malformed (could not parse expiration time)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:609
+#: src/fs/fs_uri.c:604
msgid "LOC URI malformed (signature failed validation)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:643
+#: src/fs/fs_uri.c:638
#, fuzzy
msgid "invalid argument"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:655
+#: src/fs/fs_uri.c:650
msgid "Unrecognized URI type"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:1059 src/fs/fs_uri.c:1086
+#: src/fs/fs_uri.c:1054 src/fs/fs_uri.c:1081
msgid "No keywords specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:1092
+#: src/fs/fs_uri.c:1087
msgid "Number of double-quotes not balanced!\n"
msgstr "Có dấu nháy kép thừa hay thiếu.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:232
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:227
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load state: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:285 src/fs/gnunet-auto-share.c:295
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:305
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:280 src/fs/gnunet-auto-share.c:290
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:300
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to save state to file %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:407
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:402
#, c-format
msgid "Publication of `%s' done\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:494
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:489
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:504
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:499
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:713
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:708
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You must specify one and only one directory name for automatic publication.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:767 src/fs/gnunet-publish.c:900
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:762 src/fs/gnunet-publish.c:895
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772 src/fs/gnunet-publish.c:904
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:767 src/fs/gnunet-publish.c:899
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:777 src/fs/gnunet-publish.c:909
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772 src/fs/gnunet-publish.c:904
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:783 src/fs/gnunet-publish.c:944
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:778 src/fs/gnunet-publish.c:939
msgid "specify the priority of the content"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:789 src/fs/gnunet-publish.c:956
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:784 src/fs/gnunet-publish.c:951
msgid "set the desired replication LEVEL"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:813
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:808
#, fuzzy
msgid "Automatically publish files from a directory on GNUnet"
msgstr "Tự động chia sẻ một thư mục."
-#: src/fs/gnunet-daemon-fsprofiler.c:648
+#: src/fs/gnunet-daemon-fsprofiler.c:643
msgid "Daemon to use file-sharing to measure its performance."
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-directory.c:53
+#: src/fs/gnunet-directory.c:48
#, c-format
msgid "\t<original file embedded in %u bytes of meta data>\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-directory.c:105
+#: src/fs/gnunet-directory.c:100
#, fuzzy, c-format
msgid "Directory `%s' meta data:\n"
msgstr "==> Thư mục « %s »:\n"
-#: src/fs/gnunet-directory.c:108
+#: src/fs/gnunet-directory.c:103
#, fuzzy, c-format
msgid "Directory `%s' contents:\n"
msgstr "==> Thư mục « %s »:\n"
-#: src/fs/gnunet-directory.c:143
+#: src/fs/gnunet-directory.c:138
#, fuzzy
msgid "You must specify a filename to inspect.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-directory.c:156
+#: src/fs/gnunet-directory.c:151
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read directory `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-directory.c:165
+#: src/fs/gnunet-directory.c:160
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a GNUnet directory\n"
msgstr "Lỗi định dạng tập tin (không phải là thư mục GNUnet ?)\n"
-#: src/fs/gnunet-directory.c:194
+#: src/fs/gnunet-directory.c:189
#, fuzzy
msgid "Display contents of a GNUnet directory"
msgstr "Lỗi định dạng tập tin (không phải là thư mục GNUnet ?)\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:139
+#: src/fs/gnunet-download.c:134
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting download `%s'.\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:149
+#: src/fs/gnunet-download.c:144
#, fuzzy
msgid "<unknown time>"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/fs/gnunet-download.c:158
+#: src/fs/gnunet-download.c:153
#, c-format
msgid ""
"Downloading `%s' at %llu/%llu (%s remaining, %s/s). Block took %s to "
"download\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:184
+#: src/fs/gnunet-download.c:179
#, fuzzy, c-format
msgid "Error downloading: %s.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:201
+#: src/fs/gnunet-download.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "Downloading `%s' done (%s/s).\n"
msgstr "Tiến trình tải lên « %s » đã tiếp tục lại.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:216 src/fs/gnunet-publish.c:295
-#: src/fs/gnunet-search.c:212 src/fs/gnunet-unindex.c:107
+#: src/fs/gnunet-download.c:211 src/fs/gnunet-publish.c:290
+#: src/fs/gnunet-search.c:207 src/fs/gnunet-unindex.c:102
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected status: %d\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:246
+#: src/fs/gnunet-download.c:241
#, fuzzy
msgid "You need to specify a URI argument.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:253 src/fs/gnunet-publish.c:726
+#: src/fs/gnunet-download.c:248 src/fs/gnunet-publish.c:721
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI: %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:264
+#: src/fs/gnunet-download.c:259
msgid "Only CHK or LOC URIs supported.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:273
+#: src/fs/gnunet-download.c:268
msgid "Target filename must be specified.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:291 src/fs/gnunet-publish.c:870
-#: src/fs/gnunet-search.c:270 src/fs/gnunet-unindex.c:139
+#: src/fs/gnunet-download.c:286 src/fs/gnunet-publish.c:865
+#: src/fs/gnunet-search.c:265 src/fs/gnunet-unindex.c:134
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not initialize `%s' subsystem.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:339 src/fs/gnunet-search.c:313
+#: src/fs/gnunet-download.c:334 src/fs/gnunet-search.c:308
#, fuzzy
msgid "set the desired LEVEL of receiver-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-download.c:344
+#: src/fs/gnunet-download.c:339
msgid "delete incomplete downloads (when aborted with CTRL-C)"
msgstr "xoá việc tải về không hoàn thành (khi hủy bở dùng CTRL-C)"
-#: src/fs/gnunet-download.c:349 src/fs/gnunet-search.c:319
+#: src/fs/gnunet-download.c:344 src/fs/gnunet-search.c:314
msgid "only search the local peer (no P2P network search)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:354
+#: src/fs/gnunet-download.c:349
msgid "write the file to FILENAME"
msgstr "ghi tập tin vào TÊN_TẬP_TIN"
-#: src/fs/gnunet-download.c:359
+#: src/fs/gnunet-download.c:354
#, fuzzy
msgid "set the maximum number of parallel downloads that is allowed"
msgstr "đặt số tối đa các việc tải xuống đồng thời được phép"
-#: src/fs/gnunet-download.c:364
+#: src/fs/gnunet-download.c:359
#, fuzzy
msgid "set the maximum number of parallel requests for blocks that is allowed"
msgstr "đặt số tối đa các việc tải xuống đồng thời được phép"
-#: src/fs/gnunet-download.c:368
+#: src/fs/gnunet-download.c:363
msgid "download a GNUnet directory recursively"
msgstr "tải xuống đệ quy một thư mục GNUnet"
-#: src/fs/gnunet-download.c:386
+#: src/fs/gnunet-download.c:381
msgid ""
"Download files from GNUnet using a GNUnet CHK or LOC URI (gnunet://fs/"
"chk/...)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs.c:119
+#: src/fs/gnunet-fs.c:114
msgid "print a list of all indexed files"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs.c:130
+#: src/fs/gnunet-fs.c:125
#, fuzzy
msgid "Special file-sharing operations"
msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:211
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:206
msgid "run the experiment with COUNT peers"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:217
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:212
msgid "specifies name of a file with the HOSTS the testbed should use"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:223
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:218
msgid "automatically terminate experiment after DELAY"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:233
+#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:228
msgid "run a testbed to measure file-sharing performance"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:219 src/fs/gnunet-publish.c:231
+#: src/fs/gnunet-publish.c:214 src/fs/gnunet-publish.c:226
#, c-format
msgid "Publishing `%s' at %llu/%llu (%s remaining)\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:239
+#: src/fs/gnunet-publish.c:234
#, fuzzy, c-format
msgid "Error publishing: %s.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:246
+#: src/fs/gnunet-publish.c:241
#, c-format
msgid "Publishing `%s' done.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:251
+#: src/fs/gnunet-publish.c:246
#, fuzzy, c-format
msgid "URI is `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:259
+#: src/fs/gnunet-publish.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid "Namespace URI is `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:275
+#: src/fs/gnunet-publish.c:270
#, fuzzy
msgid "Starting cleanup after abort\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:282
+#: src/fs/gnunet-publish.c:277
#, fuzzy
msgid "Cleanup after abort completed.\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:288
+#: src/fs/gnunet-publish.c:283
#, fuzzy
msgid "Cleanup after abort failed.\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:430
+#: src/fs/gnunet-publish.c:425
#, fuzzy, c-format
msgid "Meta data for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:435
+#: src/fs/gnunet-publish.c:430
#, fuzzy, c-format
msgid "Keywords for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Từ khoá cho tập tin « %s »:\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:589
+#: src/fs/gnunet-publish.c:584
#, fuzzy
msgid "Could not publish\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:614
+#: src/fs/gnunet-publish.c:609
#, fuzzy
msgid "Could not start publishing.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:648
+#: src/fs/gnunet-publish.c:643
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning directory `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:652
+#: src/fs/gnunet-publish.c:647
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning file `%s'.\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:658
+#: src/fs/gnunet-publish.c:653
#, c-format
msgid "There was trouble processing file `%s', skipping it.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:665
+#: src/fs/gnunet-publish.c:660
msgid "Preprocessing complete.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:670
+#: src/fs/gnunet-publish.c:665
#, fuzzy, c-format
msgid "Extracting meta data from file `%s' complete.\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:677
+#: src/fs/gnunet-publish.c:672
msgid "Meta data extraction has finished.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:686
+#: src/fs/gnunet-publish.c:681
#, fuzzy
msgid "Internal error scanning directory.\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:714
+#: src/fs/gnunet-publish.c:709
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected pseudonym `%s' unknown\n"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:747
+#: src/fs/gnunet-publish.c:742
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to access `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:761
+#: src/fs/gnunet-publish.c:756
msgid ""
"Failed to start meta directory scanner. Is gnunet-helper-publish-fs "
"installed?\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:817
+#: src/fs/gnunet-publish.c:812
#, c-format
msgid "Cannot extract metadata from a URI!\n"
msgstr "Không thể trích siêu dữ liệu ra một địa chỉ URI.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:824
+#: src/fs/gnunet-publish.c:819
#, c-format
msgid "You must specify one and only one filename for insertion.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:830
+#: src/fs/gnunet-publish.c:825
#, c-format
msgid "You must NOT specify an URI and a filename.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:838 src/vpn/gnunet-vpn.c:210
+#: src/fs/gnunet-publish.c:833 src/vpn/gnunet-vpn.c:205
#, c-format
msgid "Option `%s' is required when using option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:849 src/fs/gnunet-publish.c:857
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1282 src/transport/gnunet-transport.c:1309
+#: src/fs/gnunet-publish.c:844 src/fs/gnunet-publish.c:852
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1277 src/transport/gnunet-transport.c:1304
#, c-format
msgid "Option `%s' makes no sense without option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:913
+#: src/fs/gnunet-publish.c:908
msgid ""
"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
"upload"
@@ -3636,7 +3636,7 @@ msgstr ""
"in ra danh sách các từ khóa đã giải phóng cần sử dụng, nhưng không thực hiện "
"tải lên"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:919
+#: src/fs/gnunet-publish.c:914
msgid ""
"add an additional keyword for the top-level file or directory (this option "
"can be specified multiple times)"
@@ -3644,11 +3644,11 @@ msgstr ""
"thêm một từ khoá bổ sung cho tập tin hoặc thư mục ở cấp đầu (có thể chỉ ra "
"tùy chọn này nhiều lần)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:925
+#: src/fs/gnunet-publish.c:920
msgid "set the meta-data for the given TYPE to the given VALUE"
msgstr "đặt siêu dữ liệu cho KIỂU đưa ra thành GIÁ_TRỊ chỉ ra"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:930
+#: src/fs/gnunet-publish.c:925
msgid ""
"do not index, perform full insertion (stores entire file in encrypted form "
"in GNUnet database)"
@@ -3656,7 +3656,7 @@ msgstr ""
"không đánh chỉ mục, thực hiện việc chèn đầy đủ (chứa toàn bộ tập tin ở dạng "
"mã hóa trong cơ sở dữ liệu GNUnet)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:937
+#: src/fs/gnunet-publish.c:932
msgid ""
"specify ID of an updated version to be published in the future (for "
"namespace insertions only)"
@@ -3664,12 +3664,12 @@ msgstr ""
"chỉ ra mã số của một phiên bản đã cập nhật để công bố trong tương lai (chỉ "
"cho sự chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:950
+#: src/fs/gnunet-publish.c:945
msgid "publish the files under the pseudonym NAME (place file into namespace)"
msgstr ""
"công bố các tập tin dưới biệt hiệu TÊN (đặt tập tin vào không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:960
+#: src/fs/gnunet-publish.c:955
#, fuzzy
msgid ""
"only simulate the process but do not do any actual publishing (useful to "
@@ -3677,13 +3677,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"chỉ mô phỏng tiến trình, không thật công bố (có ích để tính địa chỉ URI)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:966
+#: src/fs/gnunet-publish.c:961
msgid ""
"set the ID of this version of the publication (for namespace insertions only)"
msgstr ""
"đặt mã số của phiên bản này của sự công bố (chỉ cho chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:973
+#: src/fs/gnunet-publish.c:968
msgid ""
"URI to be published (can be used instead of passing a file to add keywords "
"to the file with the respective URI)"
@@ -3691,2069 +3691,2069 @@ msgstr ""
"Địa chỉ URI cần công bố (có thể được dùng thay vào gửi một tập tin để thêm "
"từ khoá vào tập tin có địa chỉ URI tương ứng)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:989
+#: src/fs/gnunet-publish.c:984
msgid "Publish a file or directory on GNUnet"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:127
+#: src/fs/gnunet-search.c:122
#, c-format
msgid "Failed to write directory with search results to `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:204
+#: src/fs/gnunet-search.c:199
#, fuzzy, c-format
msgid "Error searching: %s.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-search.c:260
+#: src/fs/gnunet-search.c:255
#, fuzzy
msgid "Could not create keyword URI from arguments.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/fs/gnunet-search.c:284
+#: src/fs/gnunet-search.c:279
#, fuzzy
msgid "Could not start searching.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/fs/gnunet-search.c:325
+#: src/fs/gnunet-search.c:320
msgid "write search results to file starting with PREFIX"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:331
+#: src/fs/gnunet-search.c:326
msgid "automatically terminate search after DELAY"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:340
+#: src/fs/gnunet-search.c:335
msgid "automatically terminate search after VALUE results are found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:353
+#: src/fs/gnunet-search.c:348
#, fuzzy
msgid "Search GNUnet for files that were published on GNUnet"
msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chúng ta tải lên"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:377 src/fs/gnunet-service-fs.c:882
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:372 src/fs/gnunet-service-fs.c:877
#, fuzzy
msgid "# client searches active"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:436
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:431
#, fuzzy
msgid "# replies received for local clients"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:605
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:600
msgid "# running average P2P latency (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:657 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:564
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:652 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:559
#, fuzzy
msgid "# Loopback routes suppressed"
msgstr "# tổng số định tuyến lỗ hổng thành công"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:836
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:831
#, fuzzy
msgid "# client searches received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:875
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:870
msgid "# client searches updated (merged content seen list)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1046
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1041
#, c-format
msgid "Hash mismatch trying to index file `%s' which does not have hash `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1286
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1281
#, fuzzy
msgid "FS service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1311 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:355
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1202
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1306 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:350
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1197
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s' service.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:370
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:365
#, fuzzy
msgid "# replies received via cadet"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:384
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:379
#, fuzzy
msgid "# replies received via cadet dropped"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:265
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:260
#, fuzzy
msgid "# queries received via CADET not answered"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:320
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:315
#, fuzzy
msgid "# Blocks transferred via cadet"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:346
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:341
#, fuzzy
msgid "# queries received via cadet"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:388
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:383
#, fuzzy
msgid "# cadet client connections rejected"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:395
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:435
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:390
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_server.c:430
#, fuzzy
msgid "# cadet connections active"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:686
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:681
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:690
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:685
#, c-format
msgid "Migration of content to peer `%s' blocked for %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:723 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1345
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:718 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1340
msgid "# P2P searches active"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:818
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:813
msgid "# artificial delays introduced (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:875
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:870
#, fuzzy
msgid "# replies dropped due to type mismatch"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:883
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:878
#, fuzzy
msgid "# replies received for other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:897
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:892
msgid "# replies dropped due to insufficient cover traffic"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:944
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:939
msgid "# P2P searches destroyed due to ultimate reply"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1015
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1010
#, fuzzy
msgid "# requests done for free (low load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1040
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1035
msgid "# request dropped, priority insufficient"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1050
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1045
#, fuzzy
msgid "# requests done for a price (normal load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1148
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1143
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to higher-TTL request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1205
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1200
msgid "# GET requests received (from other peers)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1228
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1223
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to missing reverse route"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1241
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1236
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to full reply queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1297
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1292
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due TTL underflow"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1341
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1336
#, fuzzy
msgid "# P2P query messages received and processed"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1708
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1703
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages sent"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:134
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:195
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:129
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:190
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open `%s'.\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:151
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:146
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing `%s'.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:253
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:248
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to delete bogus block: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:331
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:326
msgid "# index blocks removed: original file inaccessible"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:357
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:352
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access indexed file `%s' (%s) at offset %llu: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:361
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:356
msgid "not indexed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:394
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:389
#, fuzzy, c-format
msgid "Indexed file `%s' changed at offset %llu\n"
msgstr "Đánh chỉ mục dữ liệu của tập tin « %s » bị lỗi tại vị tri %llu.\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:518
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:513
#, c-format
msgid ""
"Index request received for file `%s' is already indexed as `%s'. Permitting "
"anyway.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:265
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:260
#, fuzzy
msgid "# average retransmission delay (ms)"
msgstr "# thời gian trung bình còn kết nối (theo miligiây)"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:427
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:422
msgid "# delay heap timeout (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:438
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:433
#, fuzzy
msgid "# query plans executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:466
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:461
#, fuzzy
msgid "# query messages sent to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:536
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:531
#, fuzzy
msgid "# requests merged"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:546
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:541
#, fuzzy
msgid "# requests refreshed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:606 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:709
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:788
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:601 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:704
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:783
msgid "# query plan entries"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:330
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:325
#, fuzzy
msgid "# Pending requests created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:430 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:677
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:425 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:672
#, fuzzy
msgid "# Pending requests active"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:858
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:853
#, fuzzy
msgid "# replies received and matched"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:894
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:889
msgid "# duplicate replies discarded (bloomfilter)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:903
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:898
msgid "# irrelevant replies discarded"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:918
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:913
#, c-format
msgid "Unsupported block type %u\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:935
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:930
#, fuzzy
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1065
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1060
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1093
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1088
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1131
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1126
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1262
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1257
#, fuzzy
msgid "# Replies received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1314
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1309
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1335
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1330
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1395
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1390
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1454
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1449
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1509
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1504
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1524
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1519
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1548
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1543
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1562
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1557
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1583
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1578
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1588
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1583
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1626
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1621
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1639
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1634
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1693
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1688
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1749
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1744
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:646
+#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:641
msgid "time required, content pushing disabled"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-unindex.c:89
+#: src/fs/gnunet-unindex.c:84
#, fuzzy, c-format
msgid "Unindexing at %llu/%llu (%s remaining)\n"
msgstr "Lỗi bỏ chỉ mục (không đưa ra lý do)."
-#: src/fs/gnunet-unindex.c:95
+#: src/fs/gnunet-unindex.c:90
#, fuzzy, c-format
msgid "Error unindexing: %s.\n"
msgstr ""
"\n"
"Gặp lỗi khi bỏ chỉ mục tập tin: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-unindex.c:100
+#: src/fs/gnunet-unindex.c:95
#, fuzzy
msgid "Unindexing done.\n"
msgstr "Bỏ chỉ mục tập tin."
-#: src/fs/gnunet-unindex.c:129
+#: src/fs/gnunet-unindex.c:124
#, fuzzy, c-format
msgid "You must specify one and only one filename for unindexing.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-unindex.c:146
+#: src/fs/gnunet-unindex.c:141
#, fuzzy
msgid "Could not start unindex operation.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/fs/gnunet-unindex.c:178
+#: src/fs/gnunet-unindex.c:173
msgid "Unindex a file that was previously indexed with gnunet-publish."
msgstr ""
-#: src/gns/gns_tld_api.c:276
+#: src/gns/gns_tld_api.c:271
msgid "Expected a base32-encoded public zone key\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:127
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:122
#, fuzzy, c-format
msgid "Refusing `%s' request to HTTP server\n"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:357
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:352
#, c-format
msgid "Invalid port number %u. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:362
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:357
#, fuzzy, c-format
msgid "Businesscard HTTP server starts on %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:376
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:371
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start businesscard HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:522
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:517
msgid "Run HTTP serve on port PORT (default is 8888)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:535
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:530
msgid "GNUnet HTTP server to create business cards"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:203
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:198
#, fuzzy
msgid "Failed to pack DNS response into UDP packet!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:404
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:399
#, c-format
msgid "Cannot parse DNS request from %s\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:420
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:415
#, fuzzy, c-format
msgid "Received malformed DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:428
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:423
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:587
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:582
#, fuzzy
msgid "No DNS server specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:687
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:682
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:692
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:687
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 2853"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:709
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:704
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-benchmark.c:582
+#: src/gns/gnunet-gns-benchmark.c:577
msgid "how long to wait between queries"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-benchmark.c:587
+#: src/gns/gnunet-gns-benchmark.c:582
msgid "how long to wait for an answer"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-benchmark.c:591
+#: src/gns/gnunet-gns-benchmark.c:586
msgid "look for GNS2DNS records instead of ANY"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:199 src/gns/plugin_rest_gns.c:346
+#: src/gns/gnunet-gns.c:194 src/gns/plugin_rest_gns.c:341
#, c-format
msgid "Invalid typename specified, assuming `ANY'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:233
+#: src/gns/gnunet-gns.c:228
msgid "Lookup a record for the given name"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:238
+#: src/gns/gnunet-gns.c:233
#, fuzzy
msgid "Specify the type of the record to lookup"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:242
+#: src/gns/gnunet-gns.c:237
msgid "No unneeded output"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:258
+#: src/gns/gnunet-gns.c:253
#, fuzzy
msgid "GNUnet GNS resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:602
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:597
msgid "Not ready to process requests, lacking ego data\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:701 src/gns/plugin_rest_gns.c:422
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:696 src/gns/plugin_rest_gns.c:417
msgid ""
"Ego for `gns-master' not found, cannot perform lookup. Did you run gnunet-"
"gns-import.sh?\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:739
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:734
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to identity service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-import.c:452
+#: src/gns/gnunet-gns-import.c:447
msgid "This program will import some GNS authorities into your GNS namestore."
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:111
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:535
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:753
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:759
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:811
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:820
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:931
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:106
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:530
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:748
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:754
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:806
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:815
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:926
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1021
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1026
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1031
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:598
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:616
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:593
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:611
#, c-format
msgid "%s failed at %s:%d: `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:956
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:951
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported CURL TLS backend %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:979
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:974
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to fetch CN from cert: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1002
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:997
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize DANE: %s\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1015
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1010
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse DANE record: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1030
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1025
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to verify TLS connection using DANE: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1040
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1035
#, c-format
msgid "Failed DANE verification failed with GnuTLS verify status code: %u\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1064
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1059
#, c-format
msgid "TLS certificate subject name (%s) does not match `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1182
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1177
#, c-format
msgid "Cookie domain `%s' supplied by server is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2017
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2012
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported HTTP method `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2538
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2533
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import private key from file `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2570
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2565
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import certificate from `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2769
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2764
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start HTTPS server for `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2794 src/rest/gnunet-rest-server.c:658
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2789 src/rest/gnunet-rest-server.c:653
#, fuzzy
msgid "Failed to pass client to MHD\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3122
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3117
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks version %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3151
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3146
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks command %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3232
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3227
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks address type %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3522
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3517
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load X.509 key and certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3650
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3645
msgid "listen on specified port (default: 7777)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3655
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3650
msgid "pem file to use as CA"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3681
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3676
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:513
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:508
#, fuzzy
msgid "Properly base32-encoded public key required"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:549
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:544
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namecache!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:568
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:875
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:440
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:563
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:870
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:435
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:259
+#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:254
#, fuzzy
msgid "Error converting GNS response to DNS response!\n"
msgstr "Gặp lỗi khi chuyển đổi các đối số sang URI.\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:366
+#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:361
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the DNS service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:713
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:708
#, c-format
msgid "Protocol `%s' unknown, skipping labels.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:724
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:719
#, c-format
msgid "Service `%s' unknown for protocol `%s', skipping labels.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:927
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:922
#, fuzzy
msgid "Failed to parse DNS response\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1102
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1097
#, c-format
msgid "Skipping record of unsupported type %d\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1796
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1791
#, c-format
msgid "GNS lookup resulted in DNS name that is too long (`%s')\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1839
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1834
msgid "GNS lookup failed (zero records found)\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2253
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2248
msgid "GNS lookup recursion failed (no delegation record found)\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2276
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2271
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to cache GNS resolution: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2563
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2558
#, c-format
msgid "Zone %s was revoked, resolution fails\n"
msgstr ""
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:181
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:176
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse PKEY record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:212
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:207
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse GNS2DNS record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:233
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:228
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize GNS2DNS record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:258
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse VPN record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:294
+#: src/gns/plugin_gnsrecord_gns.c:289
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse BOX record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_rest_gns.c:384
+#: src/gns/plugin_rest_gns.c:379
msgid "Ego for not found, cannot perform lookup.\n"
msgstr ""
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:359
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:354
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv4 address `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:380
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:375
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize NS record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:402
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:397
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize CNAME record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:487
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:482
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize CERT record with %u bytes\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:523
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:518
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse SOA record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:542
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:537
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize SOA record with mname `%s' and rname `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:565
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:560
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize PTR record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:588
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:583
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse MX record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:603
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:598
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize MX record with hostname `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:630
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse SRV record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:646
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:641
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize SRV record with target `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:663
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:658
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv6 address `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:687
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:703
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:682
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:698
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse TLSA record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:126
+#: src/hello/gnunet-hello.c:121
msgid "Call with name of HELLO file to modify.\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:132
+#: src/hello/gnunet-hello.c:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Error accessing file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:140
+#: src/hello/gnunet-hello.c:135
#, c-format
msgid "File `%s' is too big to be a HELLO\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:147
+#: src/hello/gnunet-hello.c:142
#, c-format
msgid "File `%s' is too small to be a HELLO\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:157 src/hello/gnunet-hello.c:198
+#: src/hello/gnunet-hello.c:152 src/hello/gnunet-hello.c:193
#, fuzzy, c-format
msgid "Error opening file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:174
+#: src/hello/gnunet-hello.c:169
#, fuzzy, c-format
msgid "Did not find well-formed HELLO in file `%s'\n"
msgstr "Không tìm thấy tập tin nào trong thư mục « %s »\n"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:210
+#: src/hello/gnunet-hello.c:205
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing HELLO to file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:219
+#: src/hello/gnunet-hello.c:214
#, c-format
msgid "Modified %u addresses, wrote %u bytes\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1110
+#: src/hello/hello.c:1105
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: missing expiration time\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/hello/hello.c:1119
+#: src/hello/hello.c:1114
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: invalid expiration time\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/hello/hello.c:1129
+#: src/hello/hello.c:1124
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: malformed\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/hello/hello.c:1140
+#: src/hello/hello.c:1135
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: missing transport plugin\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/hello/hello.c:1158
+#: src/hello/hello.c:1153
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not found, skipping address\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1166
+#: src/hello/hello.c:1161
#, c-format
msgid "Plugin `%s' does not support URIs yet\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1181
+#: src/hello/hello.c:1176
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse `%s' as an address for plugin `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:316
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:311
msgid ""
"None of the functions for the hostlist daemon were enabled. I have no "
"reason to run!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:376
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:371
#, fuzzy
msgid "advertise our hostlist to other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:381
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:376
msgid ""
"bootstrap using hostlists (it is highly recommended that you always use this "
"option)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:385
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:380
#, fuzzy
msgid "enable learning about hostlist servers from other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:390
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:385
#, fuzzy
msgid "provide a hostlist server"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:406
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:401
msgid "GNUnet hostlist server and client"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:349
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:344
#, fuzzy
msgid "# bytes downloaded from hostlist servers"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:370
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:403
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:365
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:398
#, fuzzy
msgid "# invalid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:373
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:406
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:368
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:401
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid `%s' message received from hostlist at `%s'\n"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:391
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:386
#, fuzzy
msgid "# valid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:661
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1407
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:656
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1402
msgid "# advertised hostlist URIs"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:691
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:686
#, c-format
msgid "# advertised URI `%s' downloaded"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:734
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:729
#, c-format
msgid ""
"Advertised hostlist with URI `%s' could not be downloaded. Advertised URI "
"gets dismissed.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:862
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:857
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to download hostlist from `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:876
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:871
#, c-format
msgid "Download limit of %u bytes exceeded, stopping download\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:896
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:891
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist from `%s' failed: `%s'\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:902
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:897
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist `%s' completed.\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:910
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:905
#, c-format
msgid "Adding successfully tested hostlist `%s' datastore.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:963
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:958
#, fuzzy, c-format
msgid "Bootstrapping using hostlist at `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:971
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:966
msgid "# hostlist downloads initiated"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1098
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1665
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1093
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1660
msgid "# milliseconds between hostlist downloads"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1107
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1102
#, c-format
msgid "Have %u/%u connections. Will consider downloading hostlist in %s\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1166
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1187
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1161
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1182
#, fuzzy
msgid "# active connections"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1353
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1348
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading saved hostlist entries from file `%s' \n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1358
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1353
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostlist file `%s' does not exist\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1367
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1362
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for reading to load hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1401
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1396
#, c-format
msgid "%u hostlist URIs loaded from file\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1404
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1399
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs read from file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1450
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1445
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for writing to save hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1457
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1452
#, fuzzy, c-format
msgid "Writing %u hostlist URIs to `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1481
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1498
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1476
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1493
#, c-format
msgid "Error writing hostlist URIs to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1493
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1488
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs written to file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1595
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2274
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1590
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2269
#, c-format
msgid "Invalid proxy type: `%s', disabling proxy! Check configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1624
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1619
msgid "Learning is enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1638
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1633
msgid "Learning is not enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1651
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1646
#, c-format
msgid ""
"Since learning is not enabled on this peer, hostlist file `%s' was removed\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:176
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:171
#, fuzzy
msgid "bytes in hostlist"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:201
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:196
msgid "expired addresses encountered"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:237
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:531
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:385
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:534
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:862
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:232
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:526
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:380
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:529
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:857
#, fuzzy, c-format
msgid "Error in communication with PEERINFO service: %s\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:261
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:256
msgid "HELLOs without addresses encountered (ignored)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:278
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:273
msgid "bytes not included in hostlist (size limit)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:382
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:377
#, fuzzy, c-format
msgid "Refusing `%s' request to hostlist server\n"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:385
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:380
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (not HTTP GET)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:397
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:392
#, c-format
msgid "Refusing `%s' request with %llu bytes of upload data\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:401
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:396
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (upload data)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:408
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:403
msgid "Could not handle hostlist request since I do not have a response yet\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:411
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:406
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (not ready)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:416
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:411
#, fuzzy
msgid "Received request for our hostlist\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:418
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:413
#, fuzzy
msgid "hostlist requests processed"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:466
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:461
#, fuzzy
msgid "# hostlist advertisements send"
msgstr "# Các quảng cáo ngoại được chuyển tiếp"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:679
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2815
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:674
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2810
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:691
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:686
#, c-format
msgid "Invalid port number %llu. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:703
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:698
#, c-format
msgid "Hostlist service starts on %s:%llu\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:718
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:713
#, fuzzy, c-format
msgid "Address to obtain hostlist: `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:731
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:726
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:748
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:743
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:769
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:764
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:789
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:784
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv6 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:829
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:824
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:179
+#: src/identity/gnunet-identity.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:201
+#: src/identity/gnunet-identity.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:356
+#: src/identity/gnunet-identity.c:351
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:362
+#: src/identity/gnunet-identity.c:357
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:367
+#: src/identity/gnunet-identity.c:362
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:373
+#: src/identity/gnunet-identity.c:368
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -s)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:378
+#: src/identity/gnunet-identity.c:373
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:384
+#: src/identity/gnunet-identity.c:379
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:398
+#: src/identity/gnunet-identity.c:393
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:390
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:385
msgid "no default known"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:412
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:407
msgid "default configured, but ego unknown (internal error)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:501
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:773
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:895
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:496
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:768
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:890
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write subsystem default identifier map to `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:508
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:503
msgid "Unknown ego specified for service (internal error)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:601
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:596
msgid "identifier already in use for another ego"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:750
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:745
msgid "target name already exists"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:789
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:912
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:784
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:907
msgid "no matching ego found"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:946
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:941
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse ego information in `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1004
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:999
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse subsystem identity configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1014
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1009
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/plugin_rest_identity.c:968
+#: src/identity/plugin_rest_identity.c:963
#, fuzzy
msgid "Identity REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:424
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:419
#, fuzzy
msgid "Ego is required\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:432
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:427
msgid "Attribute value missing!\n"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:440
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:435
#, fuzzy
msgid "Requesting party key is required!\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:463
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:458
msgid "Add attribute"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:469
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:464
msgid "Attribute value"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:474
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:469
msgid "Ego"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:479
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:474
msgid "Audience (relying party)"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:483
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:478
msgid "List attributes for Ego"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:488
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:483
msgid "Issue a ticket"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:493
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:488
msgid "Consume a ticket"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:498
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:493
msgid "Revoke a ticket"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:503
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:498
msgid "Type of attribute"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:508
+#: src/identity-provider/gnunet-idp.c:503
msgid "Expiration interval of the attribute"
msgstr ""
-#: src/identity-provider/identity_provider_api.c:436
+#: src/identity-provider/identity_provider_api.c:431
#, fuzzy
msgid "failed to store record\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/identity-provider/plugin_rest_identity_provider.c:1230
-#: src/identity-provider/plugin_rest_openid_connect.c:2147
+#: src/identity-provider/plugin_rest_identity_provider.c:1225
+#: src/identity-provider/plugin_rest_openid_connect.c:2142
#, fuzzy
msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/json/json.c:119
+#: src/json/json.c:118
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse JSON in option `%s': %s (%s)\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/multicast/gnunet-multicast.c:48 src/multicast/gnunet-multicast.c:72
+#: src/multicast/gnunet-multicast.c:43 src/multicast/gnunet-multicast.c:67
msgid "This command doesn't do anything yet."
msgstr ""
-#: src/my/my.c:198 src/my/my.c:217
+#: src/my/my.c:193 src/my/my.c:212
#, fuzzy, c-format
msgid "%s failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/mysql/mysql.c:180
+#: src/mysql/mysql.c:175
#, c-format
msgid "Trying to use file `%s' for MySQL configuration.\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/mysql/mysql.c:187
+#: src/mysql/mysql.c:182
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:107
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:102
#, fuzzy, c-format
msgid "No records found for `%s'"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:122 src/namestore/gnunet-namestore.c:426
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:117 src/namestore/gnunet-namestore.c:421
#, c-format
msgid "\tCorrupt or unsupported record of type %u\n"
msgstr ""
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:183
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:178
#, fuzzy, c-format
msgid "You must specify which zone should be accessed\n"
msgstr "chỉ ra TRUYỀN_TẢI nào cần được thử nghiệm"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:193
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:188
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid public key for zone `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:201
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "You must specify a name\n"
msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:232 src/namestore/gnunet-namestore.c:1291
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:227 src/namestore/gnunet-namestore.c:1286
msgid "name of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:238
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:233
#, fuzzy
msgid "spezifies the public key of the zone to look in"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:250 src/namestore/gnunet-namestore.c:1343
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:245 src/namestore/gnunet-namestore.c:1338
#, fuzzy
msgid "GNUnet zone manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
-#: src/namecache/namecache_api.c:296
+#: src/namecache/namecache_api.c:291
msgid "Namecache failed to cache block"
msgstr ""
-#: src/namecache/namecache_api.c:383
+#: src/namecache/namecache_api.c:378
#, fuzzy
msgid "Error communicating with namecache service"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:121
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:255
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:150
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:385
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:379
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:538
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:116
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:250
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:145
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:380
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:374
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:533
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to initialize file: %s.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:132
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:161
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:394
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:127
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:156
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:389
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to get filesize: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:151
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:174
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:406
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:146
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:169
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:401
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to read file: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:410
+#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:405
#, fuzzy
msgid "flat plugin running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:313
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding record failed: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:343
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:572
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:338
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:567
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed, record does not exist%s%s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:350
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:581
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:345
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:576
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed%s%s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:630 src/namestore/gnunet-namestore.c:638
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:625 src/namestore/gnunet-namestore.c:633
#, c-format
msgid "A %s record exists already under `%s', no other records can be added.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:652 src/namestore/gnunet-namestore.c:664
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:647 src/namestore/gnunet-namestore.c:659
#, c-format
msgid "Records already exist under `%s', cannot add `%s' record.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:677
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:672
#, c-format
msgid ""
"Non-GNS2DNS records already exist under `%s', cannot add GNS2DNS record.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:810
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:607
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:805
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:602
#, c-format
msgid "There are no records under label `%s' that could be deleted.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:851
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:846
#, c-format
msgid ""
"There are no records under label `%s' that match the request for deletion.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:903
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:898
#, fuzzy, c-format
msgid "No options given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:922 src/namestore/gnunet-namestore.c:931
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:950 src/namestore/gnunet-namestore.c:973
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1027
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:917 src/namestore/gnunet-namestore.c:926
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:945 src/namestore/gnunet-namestore.c:968
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1022
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing option `%s' for operation `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:923 src/namestore/gnunet-namestore.c:932
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:951 src/namestore/gnunet-namestore.c:975
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:918 src/namestore/gnunet-namestore.c:927
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:946 src/namestore/gnunet-namestore.c:970
msgid "add"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:941
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:684
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:936
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:679
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported type `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:963
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:704
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:746
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:958
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:699
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:741
#, c-format
msgid "Value `%s' invalid for record type `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1008
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1003
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid time format `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1028
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1023
msgid "del"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1071
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1066
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid public key for reverse lookup `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1100
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:775
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1095
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:770
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1135
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1130
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid nick `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1175
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1065
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1170
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1060
#, c-format
msgid "No default ego configured in identity service\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1239
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1161
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1234
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1156
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot connect to identity service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1264
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1259
msgid "add record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1268
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1263
msgid "delete record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1272
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1267
msgid "display records"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1277
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1272
msgid ""
"expiration time for record to use (for adding only), \"never\" is possible"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1282
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1277
#, fuzzy
msgid "set the desired nick name for the zone"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1286
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1281
#, fuzzy
msgid "monitor changes in the namestore"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1296
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1291
#, fuzzy
msgid "determine our name for the given PKEY"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1301
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1296
msgid "type of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1306
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1301
msgid "URI to import into our zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1311
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1306
msgid "value of the record to add/delete"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1315
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1310
msgid "create or list public record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1319
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1314
msgid ""
"create shadow record (only valid if all other records of the same type have "
"expired"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1324
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1319
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:520
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:515
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported form value `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:547
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:542
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create record for domain `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:567
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:562
msgid "Error when mapping zone to name\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:598
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:593
#, c-format
msgid "Found existing name `%s' for the given key\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:678
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:673
#, c-format
msgid "Found %u existing records for domain `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:736
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create page for `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:754
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:749
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:790
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:785
msgid "Domain name must not contain `.'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:799
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:794
msgid "Domain name must not contain `+'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1019
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1014
msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1045
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1040
#, fuzzy
msgid "Failed to start HTTP server\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1092
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1087
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to identity\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1130
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1125
msgid "GNU Name System First Come First Serve name registration service"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:750
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:745
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to replicate block in namecache: %s\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:2035
+#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:2030
msgid "size to use for the main hash map"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:2040
+#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:2035
msgid "minimum expiration time we assume for imported records"
msgstr ""
-#: src/namestore/namestore_api.c:391
+#: src/namestore/namestore_api.c:386
msgid "Namestore failed to store record\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:767
+#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:762
#, fuzzy
msgid "flat file database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:218
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:229
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:213
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:224
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to setup database at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1206
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1201
#, fuzzy
msgid "Namestore REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:193
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:188
#, fuzzy
msgid "Suggested configuration changes:\n"
msgstr ""
"\n"
"CHƯA lưu các thay đổi trong cấu hình.\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:219
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:214
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration to `%s'\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:226
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:221
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrote updated configuration to `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:345
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:340
#, fuzzy
msgid "run autoconfiguration"
msgstr "Cấu hình hạn ngạch"
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:351
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:346
msgid "section name providing the configuration for the adapter"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:356 src/nat/gnunet-nat.c:453
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:351 src/nat/gnunet-nat.c:448
msgid "use TCP"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:361 src/nat/gnunet-nat.c:458
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:356 src/nat/gnunet-nat.c:453
msgid "use UDP"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:366
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:361
msgid "write configuration file (for autoconfiguration)"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:378
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:373
#, fuzzy
msgid "GNUnet NAT traversal autoconfiguration"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:403
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:681
-#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:405
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:398
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:676
+#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:400
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `gnunet-nat-server'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:518
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:513
#, c-format
msgid "Failed to create listen socket bound to `%s' for NAT test: %s\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:568
-#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:571
+#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:563
+#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:566
#, fuzzy
msgid "NAT test failed to start NAT library\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto.c:342
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto.c:337
msgid "UPnP client `upnpc` command not found, disabling UPnP\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:385
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:380
msgid "NAT traversal with ICMP Server succeeded.\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:386
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:381
msgid "NAT traversal with ICMP Server failed.\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:405
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:400
#, fuzzy
msgid "Testing connection reversal with ICMP server.\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:437
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:432
#, c-format
msgid "Detected external IP `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:572
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:567
msgid "This system has a global IPv6 address, setting IPv6 to supported.\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:590
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:585
#, fuzzy, c-format
msgid "Detected internal network address `%s'.\n"
msgstr "GNUnet bây giờ sử dụng địa chỉ IP %s.\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:724
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:719
msgid "upnpc found, enabling its use\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:725
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:720
msgid "upnpc not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:762
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:757
msgid "test_icmp_server not possible, as we have no public IPv4 address\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:774
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:834
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:769
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:829
msgid "test_icmp_server not possible, as we are not behind NAT\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:786
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:846
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:781
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:841
msgid "No working gnunet-helper-nat-server found\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:823
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:818
msgid "test_icmp_client not possible, as we have no internal IPv4 address\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:76
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:71
msgid "Operation Successful"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:78
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:73
msgid "IPC failure"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:80
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:75
msgid "Failure in network subsystem, check permissions."
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:82
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:77
msgid "Encountered timeout while performing operation"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:84
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:79
msgid "detected that we are offline"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:86
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:81
msgid "`upnpc` command not found"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:88
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:83
#, fuzzy
msgid "Failed to run `upnpc` command"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:90
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:85
msgid "`upnpc' command took too long, process killed"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:92
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:87
msgid "`upnpc' command failed to establish port mapping"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:94
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:89
msgid "`external-ip' command not found"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:96
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:91
#, fuzzy
msgid "Failed to run `external-ip` command"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:98
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:93
msgid "`external-ip' command output invalid"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:100
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:95
msgid "no valid address was returned by `external-ip'"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:102
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:97
#, fuzzy
msgid "Could not determine interface with internal/local network address"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:104
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:99
msgid "No functioning gnunet-helper-nat-server installation found"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:106
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:101
msgid "NAT test could not be initialized"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:108
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:103
msgid "NAT test timeout reached"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:110
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:105
msgid "could not register NAT"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:112
+#: src/nat-auto/nat_auto_api.c:107
msgid "No working gnunet-helper-nat-client installation found"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:477
+#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:472
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find valid PORT in section `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:522
+#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:517
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create socket bound to `%s' for NAT test: %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/nat/gnunet-nat.c:431
+#: src/nat/gnunet-nat.c:426
msgid "which IP and port are we locally using to bind/listen to"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-nat.c:437
+#: src/nat/gnunet-nat.c:432
msgid "which remote IP and port should be asked for connection reversal"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-nat.c:443
+#: src/nat/gnunet-nat.c:438
msgid ""
"name of configuration section to find additional options, such as manual "
"host punching data"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-nat.c:448
+#: src/nat/gnunet-nat.c:443
msgid "enable STUN processing"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-nat.c:463
+#: src/nat/gnunet-nat.c:458
msgid "watch for connection reversal requests"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-nat.c:475
+#: src/nat/gnunet-nat.c:470
msgid "GNUnet NAT traversal autoconfigure daemon"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1339
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1334
#, c-format
msgid "Malformed punched hole specification `%s' (lacks port)\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1349
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1344
#, c-format
msgid "Invalid port number in punched hole specification `%s' (lacks port)\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1365
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1360
#, c-format
msgid "Malformed punched hole specification `%s' (lacks `]')\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1376
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1371
#, c-format
msgid "Malformed punched hole specification `%s' (IPv6 address invalid)"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1841
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1836
#, fuzzy
msgid "Connection reversal request failed\n"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1914
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1909
msgid ""
"UPnP enabled in configuration, but UPnP client `upnpc` command not found, "
"disabling UPnP\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:186
+#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:181
#, c-format
msgid "gnunet-helper-nat-server generated malformed address `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:273
+#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:268
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat/gnunet-service-nat_mini.c:196
+#: src/nat/gnunet-service-nat_mini.c:191
msgid "`external-ip' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_mini.c:656
+#: src/nat/gnunet-service-nat_mini.c:651
msgid "`upnpc' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse.c:122
+#: src/nse/gnunet-nse.c:117
#, fuzzy
msgid "Show network size estimates from NSE service."
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:849
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:844
#, fuzzy
msgid "limit to the number of connections to NSE services, 0 for none"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:854
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:849
msgid "name of the file for writing connection information and statistics"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:866
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:861
msgid "name of the file for writing the main results"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:873
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:868
msgid "Number of peers to run in each round, separated by commas"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:884
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:879
msgid "delay between rounds"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:893
+#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:888
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1534
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:843 src/util/gnunet-scrypt.c:276
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1529
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:838 src/util/gnunet-scrypt.c:271
#, fuzzy
msgid "Value is too large.\n"
msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:178
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:173
#, fuzzy, c-format
msgid "Removing expired address of transport `%s'\n"
msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:313
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:334
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:365
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:329
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse HELLO in file `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:449
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:444
msgid "# peers known"
msgstr ""
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:492
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:487
#, c-format
msgid ""
"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
@@ -5761,1004 +5761,1009 @@ msgstr ""
"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ "
"bỏ.\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:659
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:654
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning directory `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:667
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:662
#, c-format
msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1100
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1095
#, fuzzy, c-format
msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1438
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1433
#, c-format
msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1451
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1446
msgid "Skipping import of included HELLOs\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:220
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:215
#, fuzzy
msgid "Failed to receive response from `PEERINFO' service."
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:239
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:234
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:246
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:241
#, c-format
msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:299
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:294
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:466
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:461
#, c-format
msgid "Failure: Received invalid %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:480
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:475
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write HELLO with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:499
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:494
#, c-format
msgid "Wrote %s HELLO containing %u addresses with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:799
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:794
#, c-format
msgid "I am peer `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:843
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:838
msgid "don't resolve host names"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:848
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:843
msgid "output only the identity strings"
msgstr "chỉ xuất những chuỗi nhận diện"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:852
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:847
msgid "include friend-only information"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:857
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:852
msgid "output our own identity only"
msgstr "chỉ xuất nhận diện mình"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:862
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:857
#, fuzzy
msgid "list all known peers"
msgstr "liệt kê mọi bộ tiếp hợp mạng"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:868
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:863
msgid "dump hello to file"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:873
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:868
msgid "also output HELLO uri(s)"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:879
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:874
msgid "add given HELLO uri to the database"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:897
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:892
#, fuzzy
msgid "Print information about peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:105
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:168
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:100
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:163
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting transport plugins `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:109
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:173
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:104
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:168
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading `%s' transport plugin\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:129
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:208
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:124
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:203
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load transport plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/peerstore/gnunet-peerstore.c:91
+#: src/peerstore/gnunet-peerstore.c:86
msgid "peerstore"
msgstr ""
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:598
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not load database backend `%s'\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:350
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:345
msgid "timeout"
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:566 src/peerstore/peerstore_api.c:615
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:561 src/peerstore/peerstore_api.c:610
#, fuzzy
msgid "Unexpected iteration response, this should not happen.\n"
msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:629
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:624
#, fuzzy
msgid "Received a malformed response from service."
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:778
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:773
msgid "Received a watch result for a non existing watch.\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:453
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:282
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:448
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:277
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Error executing SQL query: %s\n"
" %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:488
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:250
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:259
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:483
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:245
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:254
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Error preparing SQL query: %s\n"
" %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:570
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:565
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create indices: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/pq/pq_prepare.c:80
+#: src/pq/pq_prepare.c:79
#, fuzzy, c-format
msgid "PQprepare (`%s' as `%s') failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:249
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:244
#, fuzzy
msgid "Failed to store membership information!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:271
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:266
#, fuzzy
msgid "Failed to test membership!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:300
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:295
#, fuzzy
msgid "Dropping invalid fragment\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:311
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:306
#, fuzzy
msgid "Failed to store fragment\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:368
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:363
#, fuzzy
msgid "Failed to get fragment!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:434
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:429
#, fuzzy
msgid "Failed to get message!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:464
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:459
#, fuzzy
msgid "Failed to get message fragment!\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:494
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:489
#, fuzzy
msgid "Failed to get master counters!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:675
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to begin modifying state: %d\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:685
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:680
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to modify state: %d\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:693
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:688
#, fuzzy
msgid "Failed to end modifying state!\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:730
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:725
msgid "Tried to set invalid state variable name!\n"
msgstr ""
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:744
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:739
#, fuzzy
msgid "Failed to begin synchronizing state!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:761
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:756
#, fuzzy
msgid "Failed to end synchronizing state!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:779
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:795
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:774
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:790
#, fuzzy
msgid "Failed to reset state!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:824
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:881
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:819
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:876
msgid "Tried to get invalid state variable name!\n"
msgstr ""
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:851
-#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:896
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:846
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:891
#, fuzzy
msgid "Failed to get state variable!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:281
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:276
#, fuzzy
msgid "Unable to initialize Mysql.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:291
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:286
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run SQL statement `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:61
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s (%d)\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:1924
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:1919
#, fuzzy
msgid "SQLite database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:423
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:418
msgid "Failed to pack DNS request. Dropping.\n"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:429
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:424
#, fuzzy
msgid "# DNS requests mapped to VPN"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:483
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:478
msgid "# DNS records modified"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:667
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:662
#, fuzzy
msgid "# DNS replies intercepted"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:674
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:669
msgid "Failed to parse DNS request. Dropping.\n"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:712
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:707
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (timeout)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:768
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:763
#, fuzzy
msgid "# DNS requests intercepted"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:773
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:768
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (DNS cadet channel down)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:781
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:776
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (malformed)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:876
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:871
#, fuzzy
msgid "# DNS replies received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:893
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:888
#, fuzzy
msgid "# DNS replies dropped (too late?)"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1219 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1228
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1244 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1253
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1262
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1214 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1223
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1239 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1248
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1257
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to %s service. Exiting.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1307
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1302
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:267
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:262
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service is lacking key configuration settings (%s). Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:380
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:375
msgid "Daemon to announce regular expressions for the peer using cadet."
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1386
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1381
#, fuzzy
msgid "No configuration file given. Exiting\n"
msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1427
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:630
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1422
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:625
#, c-format
msgid "No policy directory specified on command line. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1433
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:638
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1428
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:633
#, c-format
msgid "Specified policies directory does not exist. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1440
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1435
#, fuzzy, c-format
msgid "No files found in `%s'\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1449
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1444
msgid "No search strings file given. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1469
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1464
#, fuzzy
msgid "Error loading search strings. Exiting.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1557
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1552
#, fuzzy
msgid "name of the file for writing statistics"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1563
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1558
msgid "wait TIMEOUT before ending the experiment"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1569
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1564
msgid "directory with policy files"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1576
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1571
#, fuzzy
msgid "name of file with input strings"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1582
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1577
#, fuzzy
msgid "name of file with hosts' names"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1595
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1590
msgid "Profiler for regex"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:699
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:694
msgid "name of the table to write DFAs"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:705
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:700
msgid "maximum path compression length"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:719
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:714
msgid "Profiler for regex library"
msgstr ""
-#: src/regex/regex_api_announce.c:152
+#: src/regex/regex_api_announce.c:147
#, fuzzy, c-format
msgid "Regex `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/regex/regex_api_search.c:212
+#: src/regex/regex_api_search.c:207
#, fuzzy, c-format
msgid "Search string `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:927
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:922
msgid "listen on specified port (default: 7776)"
msgstr ""
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:944
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:939
#, fuzzy
msgid "GNUnet REST server"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:129
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:124
#, fuzzy, c-format
msgid "Key `%s' is valid\n"
msgstr "Định dạng của biệt hiệu « %s » là không hợp lệ.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:134
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "Key `%s' has been revoked\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:140
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:135
#, fuzzy
msgid "Internal error\n"
msgstr "Lỗi VR."
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:166
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:161
#, c-format
msgid "Key for ego `%s' is still valid, revocation failed (!)\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:171
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:166
#, fuzzy
msgid "Revocation failed (!)\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:176
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:171
#, c-format
msgid "Key for ego `%s' has been successfully revoked\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:181
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:176
msgid "Revocation successful.\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:186
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:181
msgid "Internal error, key revocation might have failed\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:323
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:318
#, c-format
msgid "Revocation certificate for `%s' stored in `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:352
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:347
#, fuzzy, c-format
msgid "Ego `%s' not found.\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:373
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:368
#, c-format
msgid "Error: revocation certificate in `%s' is not for `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:393
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:388
msgid "Revocation certificate ready\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:403
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:398
msgid "Revocation certificate not ready, calculating proof of work\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:437 src/social/gnunet-social.c:1180
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:432 src/social/gnunet-social.c:1175
#, fuzzy, c-format
msgid "Public key `%s' malformed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:450
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:445
msgid ""
"Testing and revoking at the same time is not allowed, only executing test.\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:470
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:465
#, fuzzy
msgid "No filename to store revocation certificate given.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:491
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:486
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read revocation certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:516
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:511
#, fuzzy
msgid "No action specified. Nothing to do.\n"
msgstr "Chưa xác định giao diện nên dùng mặc định.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:535
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:530
msgid "use NAME for the name of the revocation file"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:541
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:536
msgid ""
"revoke the private key associated for the the private key associated with "
"the ego NAME "
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:546
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:541
msgid "actually perform revocation, otherwise we just do the precomputation"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:552
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:547
msgid "test if the public key KEY has been revoked"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:459
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:454
#, fuzzy
msgid "# unsupported revocations received via set union"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:468
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:463
#, fuzzy
msgid "# revocation messages received via set union"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:473
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:468
#, c-format
msgid "Error computing revocation set union with %s\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:477
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:472
#, fuzzy
msgid "# revocation set unions failed"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:486
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:481
#, fuzzy
msgid "# revocation set unions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:525
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:520
msgid "SET service crashed, terminating revocation service\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:867
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:862
#, fuzzy
msgid "Could not open revocation database file!"
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/rps/gnunet-rps.c:203
+#: src/rps/gnunet-rps.c:198
msgid "Seed a PeerID"
msgstr ""
-#: src/rps/gnunet-rps.c:207
+#: src/rps/gnunet-rps.c:202
msgid "Get updates of view (0 for infinite updates)"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:220
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2665
+#, fuzzy
+msgid "Measure quality and performance of the RPS service."
+msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
+
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:215
#, fuzzy
msgid "You must specify at least one message ID to check!\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:227
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:222
msgid "This program needs a session identifier for comparing vectors.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:240
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:235
#, c-format
msgid ""
"Tried to set initiator mode, as peer ID was given. However, `%s' is not a "
"valid peer identifier.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:258
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:253
msgid "Need elements to compute the scalarproduct, got none.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:280
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:275
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed input, could not parse `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:298
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:293
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not convert `%s' to int64_t.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:325
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:320
#, c-format
msgid "Failed to initiate computation, were all keys unique?\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:351
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:357
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:346
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:352
msgid ""
"A comma separated list of elements to compare as vector with our remote peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:363
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:358
msgid ""
"[Optional] peer to calculate our scalarproduct with. If this parameter is "
"not given, the service will wait for a remote peer to compute the request."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:369
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:364
msgid "Transaction ID shared with peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:379
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:374
msgid "Calculate the Vectorproduct with a GNUnet peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1401
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1345
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1172
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1063
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1396
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1340
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1167
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1058
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
-#: src/scalarproduct/scalarproduct_api.c:185
+#: src/scalarproduct/scalarproduct_api.c:180
msgid "Keys given to SCALARPRODUCT not unique!\n"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:616
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:611
msgid "dkg start delay"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:622
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:617
msgid "dkg timeout"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:628
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:623
msgid "threshold"
msgstr ""
-#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:633
+#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:628
msgid "also profile decryption"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-service-set.c:1989
+#: src/set/gnunet-service-set.c:1984
#, fuzzy
msgid "Could not connect to CADET service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:252
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:247
#, fuzzy
msgid "number of element in set A-B"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:258
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:253
#, fuzzy
msgid "number of element in set B-A"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:264
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:259
msgid "number of common elements in A and B"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:270
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:265
msgid "hash num"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:276
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:271
msgid "ibf size"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:444
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:439
msgid "use byzantine mode"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:450
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:445
msgid "force sending full set"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:456
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:451
msgid "number delta operation"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:468
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:463
msgid "operation to execute"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:474
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:469
msgid "element size"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1166
+#: src/social/gnunet-social.c:1161
#, fuzzy
msgid "--place missing or invalid.\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/social/gnunet-social.c:1217
+#: src/social/gnunet-social.c:1212
msgid "assign --name in state to --data"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1222
+#: src/social/gnunet-social.c:1217
msgid "say good-bye and leave somebody else's place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1227
+#: src/social/gnunet-social.c:1222
msgid "create a place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1232
+#: src/social/gnunet-social.c:1227
msgid "destroy a place we were hosting"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1237
+#: src/social/gnunet-social.c:1232
msgid "enter somebody else's place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1243
+#: src/social/gnunet-social.c:1238
msgid "find state matching name prefix"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1248
+#: src/social/gnunet-social.c:1243
msgid "replay history of messages up to the given --limit"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1253
+#: src/social/gnunet-social.c:1248
msgid "reconnect to a previously created place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1258
+#: src/social/gnunet-social.c:1253
msgid "publish something to a place we are hosting"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1263
+#: src/social/gnunet-social.c:1258
msgid "reconnect to a previously entered place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1268
+#: src/social/gnunet-social.c:1263
msgid "search for state matching exact name"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1273
+#: src/social/gnunet-social.c:1268
msgid "submit something to somebody's place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1278
+#: src/social/gnunet-social.c:1273
msgid "list of egos and subscribed places"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1283
+#: src/social/gnunet-social.c:1278
msgid "extract and replay history between message IDs --start and --until"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1292
+#: src/social/gnunet-social.c:1287
msgid "application ID to use when connecting"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1298
+#: src/social/gnunet-social.c:1293
msgid "message body or state value"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1304
+#: src/social/gnunet-social.c:1299
#, fuzzy
msgid "name or public key of ego"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/social/gnunet-social.c:1309
+#: src/social/gnunet-social.c:1304
#, fuzzy
msgid "wait for incoming messages"
msgstr "Lỗi gửi tin nhẳn.\n"
-#: src/social/gnunet-social.c:1315
+#: src/social/gnunet-social.c:1310
msgid "GNS name"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1321
+#: src/social/gnunet-social.c:1316
msgid "peer ID for --guest-enter"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1327
+#: src/social/gnunet-social.c:1322
msgid "name (key) to query from state"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1333
+#: src/social/gnunet-social.c:1328
msgid "method name"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1339
+#: src/social/gnunet-social.c:1334
#, fuzzy
msgid "number of messages to replay from history"
msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
-#: src/social/gnunet-social.c:1345
+#: src/social/gnunet-social.c:1340
msgid "key address of place"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1351
+#: src/social/gnunet-social.c:1346
msgid "start message ID for history replay"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1356
+#: src/social/gnunet-social.c:1351
msgid "respond to entry requests by admitting all guests"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1362
+#: src/social/gnunet-social.c:1357
msgid "end message ID for history replay"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1367
+#: src/social/gnunet-social.c:1362
msgid "respond to entry requests by refusing all guests"
msgstr ""
-#: src/social/gnunet-social.c:1377
+#: src/social/gnunet-social.c:1372
msgid ""
"gnunet-social - Interact with the social service: enter/leave, send/receive "
"messages, access history and state.\n"
msgstr ""
-#: src/sq/sq.c:50
+#: src/sq/sq.c:49
#, c-format
msgid "Failure to bind %u-th SQL parameter\n"
msgstr ""
-#: src/sq/sq.c:57
+#: src/sq/sq.c:56
msgid "Failure in sqlite3_reset (!)\n"
msgstr ""
-#: src/sq/sq.c:135
+#: src/sq/sq.c:134
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to reset sqlite statement with error: %s\n"
msgstr "« %s » không giải quyết được phương pháp « %s », với lỗi: %s\n"
-#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:338
+#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:333
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrote %llu bytes of statistics to `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:1086
+#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:1081
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:158
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:153
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain statistics.\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:161
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:156
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to obtain statistics from host `%s:%llu'\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:219
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:214
msgid "Missing argument: subsystem \n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:227
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:222
msgid "Missing argument: name\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:270
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:265
#, fuzzy, c-format
msgid "No subsystem or name given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:285
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:280
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize watch routine\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:321
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:316
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:339
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:334
#, fuzzy, c-format
msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:347
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:342
#, c-format
msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:385
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:380
msgid "limit output to statistics for the given NAME"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:390
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:385
msgid "make the value being set persistent"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:396
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:391
msgid "limit output to the given SUBSYSTEM"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:401
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:396
msgid "just print the statistics value"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:406
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:401
msgid "watch value continuously"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:412
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:407
msgid "connect to remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:417
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:412
msgid "port for remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:433
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:428
msgid "Print statistics about GNUnet operations."
msgstr "In ra thống kê về các thao tác GNUnet."
-#: src/statistics/statistics_api.c:753
+#: src/statistics/statistics_api.c:748
#, fuzzy
msgid "Could not save some persistent statistics\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:225
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:220
#, fuzzy
msgid "Need at least 2 arguments\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:230
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:225
msgid "Database filename missing\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:237
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:232
msgid "Topology string missing\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:242
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid topology: %s\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:255
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:250
#, c-format
msgid "An argument is missing for given topology `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:261
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:256
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s' given as topology argument\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:269
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:264
#, c-format
msgid "Filename argument missing for topology `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:283
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:278
#, c-format
msgid "Second argument for topology `%s' is missing\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:289
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:284
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'; expecting unsigned int\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:342
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:283
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:337
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:278
msgid "create COUNT number of peers"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:352
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:347
msgid ""
"Generates SQLite3 database representing a given underlay topology.\n"
"Usage: gnunet-underlay-topology [OPTIONS] db-filename TOPO [TOPOOPTS]\n"
@@ -6782,83 +6787,83 @@ msgid ""
"content/topology-file-format\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:315
+#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:310
msgid "Daemon to log latency values of connections to neighbours"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-blacklist.c:249
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-blacklist.c:244
msgid ""
"Daemon to restrict incoming transport layer connections during testbed "
"deployments"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:233 src/testing/list-keys.c:46
-#: src/testing/testing.c:288 src/util/gnunet-ecc.c:312
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:228 src/testing/list-keys.c:46
+#: src/testing/testing.c:283 src/util/gnunet-ecc.c:307
#, c-format
msgid "Incorrect hostkey file format: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:471
+#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:466
msgid "Daemon to restrict underlay network in testbed deployments"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_cpustatus.c:728
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_cpustatus.c:723
#, c-format
msgid ""
"Cannot open %s for writing load statistics. Not logging load statistics\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1159
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1154
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is stopped"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1161
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1156
#, c-format
msgid "%s is starting"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1163
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1158
#, c-format
msgid "%s is stopping"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1165
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1160
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is starting already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1167
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1162
#, c-format
msgid "%s is stopping already"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1169
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1164
#, c-format
msgid "%s is started already"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1171
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1166
#, c-format
msgid "%s is stopped already"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1173
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1168
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service is not known to ARM"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1175
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1170
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service failed to start"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1177
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1172
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service can't be started because ARM is shutting down"
msgstr "« %s » đang tắt.\n"
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1179
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1174
#, c-format
msgid "%.s Unknown result code."
msgstr ""
@@ -6873,176 +6878,176 @@ msgstr "Đang đợi các đồng đẳng kết nối"
msgid "Spawning process `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:289
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:284
msgid "tolerate COUNT number of continious timeout failures"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:294
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:289
msgid ""
"run profiler in non-interactive mode where upon testbed setup the profiler "
"does not wait for a keystroke but continues to run until a termination "
"signal is received"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api.c:410
+#: src/testbed/testbed_api.c:405
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding host %u failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:413
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:408
#, fuzzy, c-format
msgid "Hosts file %s not found\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:421
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:416
#, fuzzy, c-format
msgid "Hosts file %s has no data\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:428
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:423
#, fuzzy, c-format
msgid "Hosts file %s cannot be read\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:569
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:564
#, c-format
msgid "The function %s is only available when compiled with (--with-ll)\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:818
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:813
msgid "Linking controllers failed. Exiting"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:986
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:981
#, c-format
msgid "Host registration failed for a host. Error: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1052
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1047
msgid "Controller crash detected. Shutting down.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1141
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1136
#, c-format
msgid "Host %s cannot start testbed\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1145
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1140
msgid "Testbed cannot be started on localhost\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1183
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1178
msgid "Cannot start the master controller"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1201
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1196
msgid "Shutting down testbed due to timeout while setup.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1261
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1256
msgid "No hosts loaded from LoadLeveler. Need at least one host\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1273
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1268
msgid "No hosts loaded. Need at least one host\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1297
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1292
msgid "Specified topology must be supported by testbed"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1347
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1342
#, c-format
msgid ""
"Maximum number of edges a peer can have in a scale free topology cannot be "
"more than %u. Given `%s = %llu'"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1363
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1358
#, c-format
msgid ""
"The number of edges that can established when adding a new node to scale "
"free topology cannot be more than %u. Given `%s = %llu'"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1028
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1023
#, fuzzy, c-format
msgid "Topology file %s not found\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1036
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1031
#, fuzzy, c-format
msgid "Topology file %s has no data\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1044
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1039
#, fuzzy, c-format
msgid "Topology file %s cannot be read\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1066
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1061
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read peer index from toology file: %s"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1075
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1099
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1070
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1094
#, c-format
msgid "Value in given topology file: %s out of range\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1081
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1105
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1076
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1100
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read peer index from topology file: %s"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1087
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1111
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1082
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1106
msgid "Topology file needs more peers than given ones\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1145
+#: src/testbed/testbed_api_topology.c:1140
#, fuzzy, c-format
msgid "Ignoring to connect peer %u to peer %u\n"
msgstr "đang kết nối đồng đẳng %s:%d tới đồng đẳng %s:%d\n"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:173
+#: src/testing/gnunet-testing.c:168
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not extract hostkey %u (offset too large?)\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:253
+#: src/testing/gnunet-testing.c:248
#, c-format
msgid "Unknown command, use 'q' to quit or 'r' to restart peer\n"
msgstr ""
-#: src/testing/gnunet-testing.c:354
+#: src/testing/gnunet-testing.c:349
#, fuzzy
msgid "create unique configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:359
+#: src/testing/gnunet-testing.c:354
msgid "extract hostkey file from pre-computed hostkey list"
msgstr ""
-#: src/testing/gnunet-testing.c:365
+#: src/testing/gnunet-testing.c:360
#, fuzzy
msgid ""
"number of unique configuration files to create, or number of the hostkey to "
"extract"
msgstr "in ra đầu ra tiêu chuẩn một giá trị từ tập tin cấu hình"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:372
+#: src/testing/gnunet-testing.c:367
#, fuzzy
msgid "configuration template"
msgstr "Cấu hình đã được lưu."
-#: src/testing/gnunet-testing.c:378
+#: src/testing/gnunet-testing.c:373
msgid "run the given service, wait on stdin for 'r' (restart) or 'q' (quit)"
msgstr ""
-#: src/testing/gnunet-testing.c:391
+#: src/testing/gnunet-testing.c:386
msgid "Command line tool to access the testing library"
msgstr ""
@@ -7050,1456 +7055,1456 @@ msgstr ""
msgid "list COUNT number of keys"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:272
+#: src/testing/testing.c:267
#, c-format
msgid "Hostkeys file not found: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:715
+#: src/testing/testing.c:710
#, fuzzy, c-format
msgid "Key number %u does not exist\n"
msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
-#: src/testing/testing.c:1159
+#: src/testing/testing.c:1154
#, c-format
msgid ""
"You attempted to create a testbed with more than %u hosts. Please "
"precompute more hostkeys first.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1168
+#: src/testing/testing.c:1163
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize hostkey for peer %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1178
+#: src/testing/testing.c:1173
msgid "PRIVATE_KEY option in PEER section missing in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1191
+#: src/testing/testing.c:1186
#, fuzzy
msgid "Failed to create configuration for peer (not enough free ports?)\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:1205
+#: src/testing/testing.c:1200
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open hostkey file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:1217
+#: src/testing/testing.c:1212
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write hostkey file for peer %u: %s\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:1242
+#: src/testing/testing.c:1237
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration file `%s' for peer %u: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/testing/testing.c:1344
+#: src/testing/testing.c:1339
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/testing/testing.c:1647
+#: src/testing/testing.c:1642
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load configuration from %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/topology/friends.c:126
+#: src/topology/friends.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error in FRIENDS file at offset %llu, skipping bytes `%.*s'.\n"
msgstr ""
"Lỗi cú pháp trong sự xác định địa hình học, đang bỏ qua các byte « %s ».\n"
-#: src/topology/friends.c:180
+#: src/topology/friends.c:175
#, c-format
msgid "Directory for file `%s' does not seem to be writable.\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:230
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:225
msgid "# peers blacklisted"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:344
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:339
#, fuzzy
msgid "# connect requests issued to ATS"
msgstr "# các yêu cầu máy/trình khách lỗ hổng được phun vào"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:538
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:533
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages gossipped"
msgstr "# các thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:640
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:726
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:635
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:721
#, fuzzy
msgid "# friends connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:923
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:918
msgid "Failed to connect to core service, can not manage topology!\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:956
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:951
#, c-format
msgid "Found myself `%s' in friend list (useless, ignored)\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:963
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:958
#, fuzzy, c-format
msgid "Found friend `%s' in configuration\n"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:985
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:980
msgid "Encountered errors parsing friends list!\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:988
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:983
#, fuzzy
msgid "# friends in configuration"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:995
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:990
msgid ""
"Fewer friends specified than required by minimum friend count. Will only "
"connect to friends.\n"
msgstr ""
"Xác định quá ít bạn bè (dưới số tối thiểu). Sẽ chỉ kết nối tới bạn bè.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1001
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:996
msgid ""
"More friendly connections required than target total number of connections.\n"
msgstr "Cần thiết nhiều kết nối bạn bè hơn tổng số kết nối đích.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1054
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1517
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1049
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1512
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1232
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1227
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:141
+#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:136
msgid "# Addresses given to ATS"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:448
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:443
#, fuzzy
msgid "# messages dropped due to slow client"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:818
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:813
msgid "# bytes payload dropped (other peer was not connected)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1551
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1546
#, fuzzy
msgid "# bytes payload discarded due to not connected peer"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1711
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1706
#, fuzzy
msgid "# bytes total received"
msgstr "# tổng số nội dung lỗ hổng được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1808
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1803
#, fuzzy
msgid "# bytes payload received"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2125
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2597
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2120
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2592
msgid "# disconnects due to blacklist"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2601
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2596
#, fuzzy, c-format
msgid "Disallowing connection to peer `%s' on transport %s\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2709
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2704
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2718
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2713
#, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s':`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2783
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2778
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:195
+#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:190
msgid "# refreshed my HELLO"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:806
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:801
#, fuzzy
msgid "# session creation failed"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1053
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1048
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1176
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1171
msgid "# disconnects due to quota of 0"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1324
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1785
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1319
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1780
#, fuzzy
msgid "# bytes in message queue for other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1329
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1324
#, fuzzy
msgid "# messages transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1335
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1330
#, fuzzy
msgid "# transmission failures for messages to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1395
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1390
msgid "# messages timed out while in transport queue"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1479
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1474
msgid "# KEEPALIVES sent"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1515
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1510
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (peer unknown)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1523
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1518
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (no session)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1533
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1528
msgid "# KEEPALIVES received in good order"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1578
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1573
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (not connected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1587
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1582
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (not expected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1595
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1590
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (address changed)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1604
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1599
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (no nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1609
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1604
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (bad nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1615
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1610
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs received (OK)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1682
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1677
#, fuzzy
msgid "# messages discarded due to lack of neighbour record"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1716
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1711
#, fuzzy
msgid "# bandwidth quota violations by other peers"
msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1731
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1726
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1854
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1849
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN message to peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1874
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1869
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN CONT)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1913
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1908
#, fuzzy
msgid "# SYN messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1930
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1925
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN message to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1960
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1955
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2028
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2023
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN_ACK message to peer `%s' using address `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2082
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2077
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2099
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2094
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN_ACK message to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2262
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2257
#, fuzzy
msgid "# SYN messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2267
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2262
#, c-format
msgid "SYN request from peer `%s' ignored due impending shutdown\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2654
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2649
msgid "# Attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3139
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3134
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3147
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3142
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3165
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3189
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3160
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3184
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3201
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3196
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3226
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3221
msgid "# Successful attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3239
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3234
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3412
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3407
#, fuzzy
msgid "# ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3448
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3443
#, fuzzy
msgid "# unexpected ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3536
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3531
#, fuzzy
msgid "# quota messages ignored (malformed)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3543
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3538
#, fuzzy
msgid "# QUOTA messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3583
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3578
msgid "# disconnect messages ignored (malformed)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3590
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3585
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3601
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3596
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3736
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3731
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:158
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:153
msgid "Transport service is lacking NEIGHBOUR_LIMIT option.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:223
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:231
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:239
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:247
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:255
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:263
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:271
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:279
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:287
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:295
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:303
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:218
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:226
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:234
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:242
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:250
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:258
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:266
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:274
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:282
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:290
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:298
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing function `%s' in transport plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:310
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:305
#, fuzzy, c-format
msgid "Did not load plugin `%s' due to missing functions\n"
msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung « %s » tại %s:%d. Đang hủy nạp phần bổ sung.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:388
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:383
msgid "# Addresses in validation map"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:491
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:677
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:997
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1609
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:486
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:672
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:992
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1604
#, fuzzy
msgid "# validations running"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:532
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:527
#, fuzzy
msgid "# address records discarded (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:580
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:575
msgid "# address records discarded (blacklist)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:668
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:663
msgid "# PINGs for address validation sent"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:748
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:743
msgid "# validations delayed by global throttle"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:785
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:780
msgid "# address revalidations started"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1123
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1118
#, fuzzy
msgid "# PING message for different peer received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1174
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1169
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not available, cannot confirm having this address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1187
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1182
msgid "# failed address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1190
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1185
#, c-format
msgid "Address `%s' is not one of my addresses, not confirming PING\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1198
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1193
msgid "# successful address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1211
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1206
#, c-format
msgid ""
"Not confirming PING from peer `%s' with address `%s' since I cannot confirm "
"having this address.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1266
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1261
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create PONG signature for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1317
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1312
msgid "# PONGs unicast via reliable transport"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1326
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1321
msgid "# PONGs multicast to all available addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1499
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1494
msgid "# PONGs dropped, no matching pending validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1517
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1512
msgid "# PONGs dropped, signature expired"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1572
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1567
msgid "# validations succeeded"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1627
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1622
#, fuzzy
msgid "# HELLOs given to peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:413
+#: src/transport/gnunet-transport.c:408
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitted %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:423
+#: src/transport/gnunet-transport.c:418
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:467
+#: src/transport/gnunet-transport.c:462
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:480
+#: src/transport/gnunet-transport.c:475
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve address for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:494
+#: src/transport/gnunet-transport.c:489
#, fuzzy
msgid "Failed to list connections, timeout occured\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:527
+#: src/transport/gnunet-transport.c:522
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitting %u bytes\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:561
+#: src/transport/gnunet-transport.c:556
#, c-format
msgid ""
"Successfully connected to `%s', starting to send benchmark data in %u Kb "
"blocks\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:592
+#: src/transport/gnunet-transport.c:587
#, fuzzy, c-format
msgid "Disconnected from peer `%s' while benchmarking\n"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:616 src/transport/gnunet-transport.c:645
+#: src/transport/gnunet-transport.c:611 src/transport/gnunet-transport.c:640
#, c-format
msgid "%24s: %-17s %4s (%u connections in total)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:618
+#: src/transport/gnunet-transport.c:613
#, fuzzy
msgid "Connected to"
msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:647
+#: src/transport/gnunet-transport.c:642
#, fuzzy
msgid "Disconnected from"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:682
+#: src/transport/gnunet-transport.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %u bytes\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:719
+#: src/transport/gnunet-transport.c:714
#, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s in state `%s' until %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:731
+#: src/transport/gnunet-transport.c:726
#, fuzzy, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1144
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1139
#, fuzzy
msgid "Monitor disconnected from transport service. Reconnecting.\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1251
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1246
#, c-format
msgid ""
"Multiple operations given. Please choose only one operation: %s, %s, %s, %s, "
"%s, %s %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1264
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1259
#, c-format
msgid ""
"No operation given. Please choose one operation: %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1294
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1289
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service for disconnection\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1300
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1295
msgid "Blacklisting request in place, stop with CTRL-C\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1325 src/transport/gnunet-transport.c:1355
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1408
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1320 src/transport/gnunet-transport.c:1350
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1403
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1362
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1357
msgid "Starting to receive benchmark data\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1433
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1428
#, fuzzy
msgid "print information for all peers (instead of only connected peers)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1437
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1432
msgid "measure how fast we are receiving data from all peers (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1441
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1436
#, fuzzy
msgid "disconnect from a peer"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1445
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1440
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (once)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1453
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1448
#, fuzzy
msgid ""
"provide information about all connects and disconnect events (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1457
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1452
#, fuzzy
msgid "do not resolve hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1462
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:641
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1457
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:636
msgid "peer identity"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1466
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1461
msgid "monitor plugin sessions"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1471
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1466
msgid "send data for benchmarking to the other peer (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1482
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:652
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1477
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:647
#, fuzzy
msgid "Direct access to transport service."
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:219
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:214
#, c-format
msgid "%llu B in %llu ms == %.2f KB/s!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:617
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:612
msgid "send data to peer"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:621
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:616
#, fuzzy
msgid "receive data from peer"
msgstr "Yêu cầu cấp %d từ đồng đẳng %d\n"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:626
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:621
#, fuzzy
msgid "iterations"
msgstr "Tùy chọn chung"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:631
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:626
#, fuzzy
msgid "number of messages to send"
msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:636
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:631
#, fuzzy
msgid "message size to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1474
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2312
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3526
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3891
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3898
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3899
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3906
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1469
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2307
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3521
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3886
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3893
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3894
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3901
msgid "TCP_STEALTH not supported on this platform.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2115
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2110
#, c-format
msgid "Could not initialize curl multi handle, failed to start %s plugin!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2164
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3241
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2159
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3236
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutting down plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2181
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3311
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2176
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3306
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutdown for plugin `%s' complete\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2215
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2210
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of requests is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1756
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1751
#, c-format
msgid ""
"Access from connection %p (%u of %u) for `%s' `%s' url `%s' with upload data "
"size %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2028
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2023
#, c-format
msgid "Accepting connection (%u of %u) from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2036
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2031
#, c-format
msgid ""
"Server reached maximum number connections (%u), rejecting new connection\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2186
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2181
msgid ""
"Could not create a new TLS certificate, program `gnunet-transport-"
"certificate-creation' could not be started!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2209
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2204
#, c-format
msgid "No usable TLS certificate found and creating one at `%s/%s' failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2338
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2333
msgid "Could not load or create server certificate! Loading plugin failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2650
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2645
#, fuzzy
msgid "Require valid port number for service in configuration!\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2815
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2810
#, c-format
msgid "Found %u addresses to report to NAT service\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2901
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3623
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2049
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2896
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3618
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2044
msgid "Disabling IPv6 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3007
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3002
#, c-format
msgid "IPv4 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3022
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3017
#, c-format
msgid "IPv6 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3028
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3023
msgid "Neither IPv4 nor IPv6 are enabled! Fix in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3039
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3034
#, fuzzy
msgid "Port is required! Fix in configuration\n"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3045
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3040
#, fuzzy, c-format
msgid "Using port %u\n"
msgstr "Đang thử nghiệm (các) truyền tải %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3064
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3059
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv4 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3099
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3094
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv6 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3174
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3169
#, fuzzy, c-format
msgid "Using external hostname `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3195
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3190
#, fuzzy, c-format
msgid "Notifying transport only about hostname `%s'\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3212
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3207
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of connections is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3538
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3533
#, fuzzy
msgid "Unable to compile URL regex\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:223
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:218
#, c-format
msgid "Received malformed message via %s. Ignored.\n"
msgstr "Nhận được thông báo dạng sai qua %s. Bị bỏ qua.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:310
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:305
msgid "SMTP filter string to invalid, lacks ': '\n"
msgstr "Chuỗi lọc vào SMTP không hợp lệ, còn thiếu « : »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:319
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:314
#, c-format
msgid "SMTP filter string to long, capped to `%s'\n"
msgstr "Chuỗi lọc vào SMTP quá dài, tối đa « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:414
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:424
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:437
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:456
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:479
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:487
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:500
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:511
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:409
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:419
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:432
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:451
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:474
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:482
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:495
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:506
#, c-format
msgid "SMTP: `%s' failed: %s.\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:652
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:647
msgid "No email-address specified, can not start SMTP transport.\n"
msgstr "Chưa ghi rõ địa chỉ thư điện tử nên không tạo được truyền tải SMTP.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:664
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:659
msgid "# bytes received via SMTP"
msgstr "# các byte đã nhận qua SMTP"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:665
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:660
msgid "# bytes sent via SMTP"
msgstr "# các byte đã gửi qua SMTP"
-#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:667
+#: src/transport/plugin_transport_smtp.c:662
msgid "# bytes dropped by SMTP (outgoing)"
msgstr "# các byte loại đi bởi SMTP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1547
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2873
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1553
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2879
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1542
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2868
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1548
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2874
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected address length: %u bytes\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1730
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1954
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3137
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4014
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1736
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1960
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3143
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1725
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1949
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3132
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4009
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1731
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1955
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3138
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1772
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1936
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2060
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2133
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2233
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2258
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1778
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1942
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2066
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2139
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2239
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2264
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1767
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1931
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2055
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2128
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2228
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2253
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1773
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1937
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2061
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2134
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2234
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2259
#, fuzzy
msgid "# bytes currently in TCP buffers"
msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1775
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1781
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1770
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1776
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (disconnect)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2063
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2069
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2058
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2064
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2137
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2143
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2132
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2138
#, fuzzy
msgid "# bytes transmitted via TCP"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2535
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2541
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2530
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2536
msgid "# requests to create session with invalid address"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2711
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2717
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2706
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2712
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3203
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3209
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3198
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3204
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3409
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3415
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3404
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3410
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3460
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3518
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3466
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3524
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3455
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3513
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3461
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3519
#, fuzzy
msgid "# TCP server connections active"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3464
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3470
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3459
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3465
#, fuzzy
msgid "# TCP server connect events"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3470
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3476
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3465
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3471
msgid "TCP connection limit reached, suspending server\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3472
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3478
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3467
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3473
msgid "# TCP service suspended"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3512
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3518
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3507
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3513
msgid "# TCP service resumed"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3522
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3528
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3517
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3523
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3841
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3849
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3836
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3844
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4002
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3997
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4006
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4001
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4010
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4005
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:168
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:163
#, fuzzy
msgid "# Multicast HELLO beacons received via UDP"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:548
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:543
msgid ""
"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:565
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:560
#, c-format
msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3367
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3362
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Network seems down, please check "
"your network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3381
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3376
msgid ""
"UDP could not transmit IPv6 message! Please check your network configuration "
"and disable IPv6 if your connection does not have a global IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3699
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3798
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3694
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3793
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to bind UDP socket to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3717
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2143
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3712
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2138
msgid "Disabling IPv4 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3808
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3803
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3879
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3893
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2301
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2315
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3874
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3888
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2296
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2310
msgid "must be in [0,65535]"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3925
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2347
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3920
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2342
#, fuzzy
msgid "must be valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3952
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2374
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3947
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2369
#, fuzzy
msgid "must be valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:4016
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:4011
#, fuzzy
msgid "Failed to create UDP network sockets\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1403
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1398
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create path to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1416
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1411
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot bind to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo mẫu duy nhất đại diện cho « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1816
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1811
#, fuzzy
msgid "Failed to open UNIX listen socket\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:768
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:763
msgid "# ACKs sent"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:788
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:783
#, fuzzy
msgid "# Messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:829
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:914
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:824
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:909
#, fuzzy
msgid "# Sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1035
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1030
#, fuzzy
msgid "# message fragments sent"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1064
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1059
#, fuzzy
msgid "# messages pending (with fragmentation)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1193
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1284
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2305
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1188
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1279
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2300
#, fuzzy
msgid "# MAC endpoints allocated"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1567
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1562
#, fuzzy
msgid "# ACKs received"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1636
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1631
#, fuzzy
msgid "# DATA messages discarded due to CRC32 error"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1740
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1735
#, fuzzy
msgid "# HELLO beacons sent"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1856
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1851
#, fuzzy
msgid "# DATA messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1890
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1885
#, fuzzy
msgid "# DATA messages processed"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2280
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2275
#, c-format
msgid "Helper binary `%s' not SUID, cannot run WLAN transport\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2302
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:2297
#, fuzzy
msgid "# sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4010
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4005
#, c-format
msgid "XT transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4014
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4009
msgid "XT transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4018
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4013
#, c-format
msgid "XT transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4022
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4017
#, fuzzy
msgid "# XT sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:1237
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:1232
#, c-format
msgid ""
"XU could not transmit message to `%s': Network seems down, please check your "
"network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:1251
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:1246
msgid ""
"XU could not transmit IPv6 message! Please check your network configuration "
"and disable IPv6 if your connection does not have a global IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2125
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2224
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2120
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2219
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to bind XU socket to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2234
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2229
#, fuzzy
msgid "Failed to open XU sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2398
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2393
#, fuzzy
msgid "Failed to create XU network sockets\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/tcp_connection_legacy.c:452
+#: src/transport/tcp_connection_legacy.c:447
#, fuzzy, c-format
msgid "Access denied to `%s'\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/transport/tcp_connection_legacy.c:469
+#: src/transport/tcp_connection_legacy.c:464
#, c-format
msgid "Accepting connection from `%s': %p\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1111
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:469 src/util/service.c:1106
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1121
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:479 src/util/service.c:1116
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s): address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1127
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:485 src/util/service.c:1122
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for `%s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:890
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:885
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
"`GNUNET_SERVER_receive_done' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:339 src/util/service.c:2348
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:334 src/util/service.c:2375
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown address family %d\n"
msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:346
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:341
#, c-format
msgid "Access from `%s' denied to service `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:402 src/util/service.c:439
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:397 src/util/service.c:434
#, c-format
msgid "Could not parse IPv4 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:440 src/util/service.c:482
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:435 src/util/service.c:477
#, c-format
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1042
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:899 src/util/service.c:1037
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:953
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1194
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:948
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:966 src/util/service.c:1189
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1226
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:991 src/util/service.c:1221
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1161
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1156
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s' at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1202
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1197
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:1500
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1246 src/util/service.c:1495
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:1504
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1250 src/util/service.c:1499
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:1508
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1254 src/util/service.c:1503
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1313 src/util/disk.c:1517
-#: src/util/service.c:1378
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1308 src/util/disk.c:1512
+#: src/util/service.c:1373
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1380
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1309 src/util/service.c:1375
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1399
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1322 src/util/service.c:1394
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:1727
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1393 src/util/service.c:1754
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448 src/util/program.c:279
-#: src/util/service.c:1790
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1443 src/util/program.c:274
+#: src/util/service.c:1817
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/program.c:299
-#: src/util/service.c:1801
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1453 src/util/program.c:294
+#: src/util/service.c:1828
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1463 src/util/program.c:292
-#: src/util/service.c:1807
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/program.c:287
+#: src/util/service.c:1834
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/tun/regex.c:134
+#: src/tun/regex.c:129
#, c-format
msgid "Bad mask: %d\n"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:181 src/util/bio.c:189
+#: src/util/bio.c:176 src/util/bio.c:184
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading `%s': %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/bio.c:191
+#: src/util/bio.c:186
msgid "End of file"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:248
+#: src/util/bio.c:243
#, c-format
msgid "Error reading length of string `%s'"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:258
+#: src/util/bio.c:253
#, c-format
msgid "String `%s' longer than allowed (%u > %u)"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:306
+#: src/util/bio.c:301
#, c-format
msgid "Serialized metadata `%s' larger than allowed (%u>%u)"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:328
+#: src/util/bio.c:323
#, c-format
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:914
+#: src/util/client.c:909
#, c-format
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:259 src/util/common_logging.c:1146
+#: src/util/common_logging.c:254 src/util/common_logging.c:1141
msgid "DEBUG"
msgstr "GỠ LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:261 src/util/common_logging.c:1144
+#: src/util/common_logging.c:256 src/util/common_logging.c:1139
msgid "INFO"
msgstr "TIN"
-#: src/util/common_logging.c:263 src/util/common_logging.c:1142
+#: src/util/common_logging.c:258 src/util/common_logging.c:1137
msgid "MESSAGE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:265 src/util/common_logging.c:1140
+#: src/util/common_logging.c:260 src/util/common_logging.c:1135
msgid "WARNING"
msgstr "CẢNH BÁO"
-#: src/util/common_logging.c:267 src/util/common_logging.c:1138
+#: src/util/common_logging.c:262 src/util/common_logging.c:1133
msgid "ERROR"
msgstr "LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:269 src/util/common_logging.c:1148
+#: src/util/common_logging.c:264 src/util/common_logging.c:1143
msgid "NONE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:882
+#: src/util/common_logging.c:877
#, fuzzy, c-format
msgid "Message `%.*s' repeated %u times in the last %s\n"
msgstr "Thông điệp « %.*s » đã lặp lại %u lần trong %llu giây trước\n"
-#: src/util/common_logging.c:1149
+#: src/util/common_logging.c:1144
msgid "INVALID"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1442
+#: src/util/common_logging.c:1437
msgid "unknown address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1484
+#: src/util/common_logging.c:1479
msgid "invalid address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1502
+#: src/util/common_logging.c:1497
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration fails to specify option `%s' in section `%s'!\n"
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/util/common_logging.c:1523
+#: src/util/common_logging.c:1518
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Configuration specifies invalid value for option `%s' in section `%s': %s\n"
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/util/configuration.c:296
+#: src/util/configuration.c:291
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error while deserializing in line %u\n"
msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong tập tin cấu hình « %s » tại dòng %d.\n"
-#: src/util/configuration.c:363
+#: src/util/configuration.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while reading file `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/util/configuration.c:1051
+#: src/util/configuration.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of legal "
@@ -8508,96 +8513,96 @@ msgstr ""
"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong "
"tập hợp các sự chọn được phép\n"
-#: src/util/configuration.c:1170
+#: src/util/configuration.c:1165
#, c-format
msgid "Recursive expansion suspected, aborting $-expansion for term `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/configuration.c:1203
+#: src/util/configuration.c:1198
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing closing `%s' in option `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/configuration.c:1271
+#: src/util/configuration.c:1266
#, c-format
msgid ""
"Failed to expand `%s' in `%s' as it is neither found in [PATHS] nor defined "
"as an environmental variable\n"
msgstr ""
-#: src/util/container_bloomfilter.c:532
+#: src/util/container_bloomfilter.c:527
#, c-format
msgid ""
"Size of file on disk is incorrect for this Bloom filter (want %llu, have "
"%llu)\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:836
+#: src/util/crypto_ecc.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:886
+#: src/util/crypto_ecc.c:881
#, fuzzy, c-format
msgid "EdDSA signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:960
+#: src/util/crypto_ecc.c:955
#, fuzzy, c-format
msgid "ECDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1017
+#: src/util/crypto_ecc.c:1012
#, fuzzy, c-format
msgid "EdDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:126 src/util/crypto_ecc_setup.c:165
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:308 src/util/crypto_ecc_setup.c:355
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:121 src/util/crypto_ecc_setup.c:160
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:303 src/util/crypto_ecc_setup.c:350
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not acquire lock on file `%s': %s...\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:132 src/util/crypto_ecc_setup.c:314
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:127 src/util/crypto_ecc_setup.c:309
#, fuzzy
msgid "Creating a new private key. This may take a while.\n"
msgstr "Đang tạo khoá máy mới (có thể hơi lâu).\n"
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:169 src/util/crypto_ecc_setup.c:359
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:164 src/util/crypto_ecc_setup.c:354
msgid "This may be ok if someone is currently generating a private key.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:199 src/util/crypto_ecc_setup.c:401
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:194 src/util/crypto_ecc_setup.c:396
#, c-format
msgid ""
"When trying to read key file `%s' I found %u bytes but I need at least %u.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:204 src/util/crypto_ecc_setup.c:405
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:199 src/util/crypto_ecc_setup.c:400
msgid "This may be ok if someone is currently generating a key.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc_setup.c:471
+#: src/util/crypto_ecc_setup.c:466
#, fuzzy
msgid "Could not load peer's private key\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/util/crypto_random.c:284
+#: src/util/crypto_random.c:279
#, c-format
msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:834
+#: src/util/crypto_rsa.c:833
#, fuzzy, c-format
msgid "RSA signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:1165
+#: src/util/crypto_rsa.c:1164
#, c-format
msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/disk.c:1247
+#: src/util/disk.c:1242
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
@@ -8668,11 +8673,11 @@ msgstr ""
msgid "Missing mandatory option `%s'.\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:70
+#: src/util/getopt_helpers.c:65
msgid "print the version number"
msgstr "hiển thị số thứ tự phiên bản"
-#: src/util/getopt_helpers.c:115
+#: src/util/getopt_helpers.c:110
#, c-format
msgid ""
"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
@@ -8680,707 +8685,707 @@ msgstr ""
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
"ngắn.\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:203
+#: src/util/getopt_helpers.c:198
msgid "print this help"
msgstr "hiển thị trợ giúp này"
-#: src/util/getopt_helpers.c:281
+#: src/util/getopt_helpers.c:276
msgid "be verbose"
msgstr "xuất chi tiết"
-#: src/util/getopt_helpers.c:422
+#: src/util/getopt_helpers.c:417
msgid "configure logging to use LOGLEVEL"
msgstr "cấu hình chức năng ghi sự kiện để dùng CẤP_GHI_LƯU"
-#: src/util/getopt_helpers.c:502
+#: src/util/getopt_helpers.c:497
#, fuzzy
msgid "configure logging to write logs to FILENAME"
msgstr "cấu hình chức năng ghi sự kiện để dùng CẤP_GHI_LƯU"
-#: src/util/getopt_helpers.c:524
+#: src/util/getopt_helpers.c:519
#, fuzzy
msgid "use configuration file FILENAME"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/getopt_helpers.c:561 src/util/getopt_helpers.c:758
-#: src/util/getopt_helpers.c:825
+#: src/util/getopt_helpers.c:556 src/util/getopt_helpers.c:753
+#: src/util/getopt_helpers.c:820
#, c-format
msgid "You must pass a number to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:626
+#: src/util/getopt_helpers.c:621
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass relative time to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:692
+#: src/util/getopt_helpers.c:687
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass absolute time to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:832
+#: src/util/getopt_helpers.c:827
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass a number below %u to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:918
+#: src/util/getopt_helpers.c:913
#, c-format
msgid "Argument `%s' malformed. Expected base32 (Crockford) encoded value.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:134
+#: src/util/gnunet-config.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load configuration defaults"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/gnunet-config.c:147
+#: src/util/gnunet-config.c:142
#, fuzzy, c-format
msgid "--section argument is required\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/util/gnunet-config.c:150
+#: src/util/gnunet-config.c:145
#, c-format
msgid "The following sections are available:\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:201
+#: src/util/gnunet-config.c:196
#, c-format
msgid "--option argument required to set value\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:240
+#: src/util/gnunet-config.c:235
msgid "obtain option of value as a filename (with $-expansion)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:245
+#: src/util/gnunet-config.c:240
msgid "name of the section to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:250
+#: src/util/gnunet-config.c:245
msgid "name of the option to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:255
+#: src/util/gnunet-config.c:250
msgid "value to set"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:259
+#: src/util/gnunet-config.c:254
#, fuzzy
msgid "print available configuration sections"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/util/gnunet-config.c:263
+#: src/util/gnunet-config.c:258
msgid "write configuration file that only contains delta to defaults"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:276
+#: src/util/gnunet-config.c:271
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:94
+#: src/util/gnunet-ecc.c:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:130
+#: src/util/gnunet-ecc.c:125
#, c-format
msgid "Generating %u keys like %s, please wait"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:143
+#: src/util/gnunet-ecc.c:138
#, c-format
msgid "Generating %u keys, please wait"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:184
+#: src/util/gnunet-ecc.c:179
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Failed to write to `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:194
+#: src/util/gnunet-ecc.c:189
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Finished!\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:197
+#: src/util/gnunet-ecc.c:192
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Error, %u keys not generated\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:290
+#: src/util/gnunet-ecc.c:285
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostkeys file `%s' not found\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:305
+#: src/util/gnunet-ecc.c:300
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostkeys file `%s' is empty\n"
msgstr "Định dạng của tập tin « %s » là không hợp lệ.\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:334
+#: src/util/gnunet-ecc.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not read hostkey file: %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:391
+#: src/util/gnunet-ecc.c:386
msgid "No hostkey file specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:456
+#: src/util/gnunet-ecc.c:451
msgid "list keys included in a file (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:461
+#: src/util/gnunet-ecc.c:456
msgid "number of keys to list included in a file (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:466
+#: src/util/gnunet-ecc.c:461
msgid "create COUNT public-private key pairs (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:470
+#: src/util/gnunet-ecc.c:465
msgid "print the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:474
+#: src/util/gnunet-ecc.c:469
msgid "print the private key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:478
+#: src/util/gnunet-ecc.c:473
msgid "print the public key in HEX format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:482
+#: src/util/gnunet-ecc.c:477
msgid "print examples of ECC operations (used for compatibility testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:498
+#: src/util/gnunet-ecc.c:493
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet private ECC key files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-resolver.c:168
+#: src/util/gnunet-resolver.c:163
msgid "perform a reverse lookup"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-resolver.c:179
+#: src/util/gnunet-resolver.c:174
msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:242
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:237
#, c-format
msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:317
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:312
msgid "number of bits to require for the proof of work"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:322
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:317
msgid "file with private key, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:327
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:322
msgid "file with proof of work, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:332
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:327
msgid "time to wait between calculations"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:345
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:340
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet proof of work files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-service-resolver.c:371
+#: src/util/gnunet-service-resolver.c:366
#, c-format
msgid "Could not resolve `%s' (%s): %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/util/gnunet-service-resolver.c:460
-#: src/util/gnunet-service-resolver.c:512
+#: src/util/gnunet-service-resolver.c:455
+#: src/util/gnunet-service-resolver.c:507
#, c-format
msgid "Could not find IP of host `%s': %s\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
-#: src/util/gnunet-uri.c:85
+#: src/util/gnunet-uri.c:80
#, c-format
msgid "No URI specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:91
+#: src/util/gnunet-uri.c:86
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI: does not start with `%s'\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/gnunet-uri.c:98
+#: src/util/gnunet-uri.c:93
#, c-format
msgid "Invalid URI: fails to specify subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:108
+#: src/util/gnunet-uri.c:103
#, c-format
msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:170
+#: src/util/gnunet-uri.c:165
msgid "Perform default-actions for GNUnet URIs"
msgstr ""
-#: src/util/helper.c:335
+#: src/util/helper.c:330
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading from `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/helper.c:386
+#: src/util/helper.c:381
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse inbound message from helper `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/helper.c:606
+#: src/util/helper.c:601
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/network.c:136
+#: src/util/network.c:131
#, c-format
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1795 src/util/network.c:1979
+#: src/util/network.c:1790 src/util/network.c:1974
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:509
+#: src/util/os_installation.c:504
#, c-format
msgid ""
"Could not determine installation path for %s. Set `%s' environment "
"variable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:881
+#: src/util/os_installation.c:876
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not find binary `%s' in PATH!\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/util/os_installation.c:922
+#: src/util/os_installation.c:917
#, c-format
msgid "Binary `%s' exists, but is not SUID\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:953
+#: src/util/os_installation.c:948
#, fuzzy, c-format
msgid "CreateProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/util/os_installation.c:963
+#: src/util/os_installation.c:958
#, c-format
msgid "GetExitCodeProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr ""
-#: src/util/plugin.c:86
+#: src/util/plugin.c:81
#, c-format
msgid "Initialization of plugin mechanism failed: %s!\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi cơ chế phần bổ sung: %s\n"
-#: src/util/plugin.c:151
+#: src/util/plugin.c:146
#, c-format
msgid "`%s' failed to resolve method '%s' with error: %s\n"
msgstr "« %s » không giải quyết được phương pháp « %s », với lỗi: %s\n"
-#: src/util/plugin.c:226
+#: src/util/plugin.c:221
#, c-format
msgid "`%s' failed for library `%s' with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
-#: src/util/plugin.c:385
+#: src/util/plugin.c:380
#, fuzzy
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/resolver_api.c:203
+#: src/util/resolver_api.c:198
#, c-format
msgid ""
"Missing `%s' for `%s' in configuration, DNS resolution will be unavailable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/resolver_api.c:224
+#: src/util/resolver_api.c:219
#, c-format
msgid ""
"Missing `%s' or numeric IP address for `%s' of `%s' in configuration, DNS "
"resolution will be unavailable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/resolver_api.c:851
+#: src/util/resolver_api.c:846
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to resolve hostname `%s'.\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/util/resolver_api.c:864
+#: src/util/resolver_api.c:859
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to resolve IP address `%s'.\n"
msgstr "GNUnet bây giờ sử dụng địa chỉ IP %s.\n"
-#: src/util/resolver_api.c:1048
+#: src/util/resolver_api.c:1043
msgid "Resolver not configured correctly.\n"
msgstr ""
-#: src/util/resolver_api.c:1134 src/util/resolver_api.c:1157
-#: src/util/resolver_api.c:1171
+#: src/util/resolver_api.c:1129 src/util/resolver_api.c:1152
+#: src/util/resolver_api.c:1166
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not resolve our FQDN: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/util/service.c:1305
+#: src/util/service.c:1300
msgid ""
"Could not bind to any of the ports I was supposed to, refusing to run!\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:2093
+#: src/util/service.c:2120
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
"`GNUNET_SERVICE_client_continue' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/signal.c:89
+#: src/util/signal.c:84
#, c-format
msgid "signal (%d, %p) returned %d.\n"
msgstr ""
-#: src/util/socks.c:597
+#: src/util/socks.c:592
#, c-format
msgid "Attempting to use invalid port %d as SOCKS proxy for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/socks.c:616
+#: src/util/socks.c:611
#, c-format
msgid "Attempting to proxy service `%s' to invalid port %d or hostname.\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:176
+#: src/util/strings.c:171
msgid "b"
msgstr "b"
-#: src/util/strings.c:471
+#: src/util/strings.c:466
#, c-format
msgid "Character sets requested were `%s'->`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:598
+#: src/util/strings.c:593
msgid "Failed to expand `$HOME': environment variable `HOME' not set"
msgstr ""
"Lỗi mở rộng biến môi trường « $HOME »: chưa đặt biến môi trường « HOME »"
-#: src/util/strings.c:702
+#: src/util/strings.c:697
msgid "µs"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:706
+#: src/util/strings.c:701
msgid "forever"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:708
+#: src/util/strings.c:703
msgid "0 ms"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:714
+#: src/util/strings.c:709
msgid "ms"
msgstr "mg"
-#: src/util/strings.c:720
+#: src/util/strings.c:715
msgid "s"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:726
+#: src/util/strings.c:721
msgid "m"
msgstr "p"
-#: src/util/strings.c:732
+#: src/util/strings.c:727
msgid "h"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:739
+#: src/util/strings.c:734
#, fuzzy
msgid "day"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:741
+#: src/util/strings.c:736
#, fuzzy
msgid "days"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:770
+#: src/util/strings.c:765
msgid "end of time"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1272
+#: src/util/strings.c:1267
msgid "IPv6 address did not start with `['\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1280
+#: src/util/strings.c:1275
msgid "IPv6 address did contain ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1286
+#: src/util/strings.c:1281
msgid "IPv6 address did contain ']' before ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1293
+#: src/util/strings.c:1288
msgid "IPv6 address did contain a valid port number after the last ':'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1302
+#: src/util/strings.c:1297
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address `%s': %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/util/strings.c:1574 src/util/strings.c:1590
+#: src/util/strings.c:1569 src/util/strings.c:1585
msgid "Port not in range\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1599
+#: src/util/strings.c:1594
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed port policy `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/util/strings.c:1682 src/util/strings.c:1713 src/util/strings.c:1761
-#: src/util/strings.c:1782
+#: src/util/strings.c:1677 src/util/strings.c:1708 src/util/strings.c:1756
+#: src/util/strings.c:1777
#, c-format
msgid "Invalid format for IP: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1739
+#: src/util/strings.c:1734
#, c-format
msgid "Invalid network notation ('/%d' is not legal in IPv4 CIDR)."
msgstr "Ký hiệu mạng sai (« /%d » không hợp lệ trong CIDR IPv4)."
-#: src/util/strings.c:1791
+#: src/util/strings.c:1786
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid format: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1843
+#: src/util/strings.c:1838
#, c-format
msgid "Invalid network notation (does not end with ';': `%s')\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/strings.c:1893
+#: src/util/strings.c:1888
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for netmask\n"
msgstr "Mặt nạ mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1924
+#: src/util/strings.c:1919
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for network\n"
msgstr "Mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:540 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1807
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:535 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1802
#, fuzzy
msgid "# Active channels"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:599
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:594
#, fuzzy
msgid "# Messages dropped in cadet queue (overflow)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:753
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:748
#, fuzzy
msgid "# ICMP packets received from cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1096
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1091
#, fuzzy
msgid "# UDP packets received from cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1255
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1250
#, fuzzy
msgid "# TCP packets received from cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1467
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1462
#, fuzzy
msgid "# Cadet channels created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1687
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1682
#, c-format
msgid "Protocol %u not supported, dropping\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1826
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1821
#, fuzzy
msgid "# Packets dropped (channel not yet online)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2006
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2001
msgid "# ICMPv4 packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2027
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2022
msgid "# ICMPv6 packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2235
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2230
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2268 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2304
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2263 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2299
#, c-format
msgid "Packet received for unmapped destination `%s' (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2314
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2309
msgid "Received IPv4 packet with options (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2328
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2323
#, c-format
msgid "Received packet of unknown protocol %d from TUN (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2367
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2362
msgid "Failed to find unallocated IPv4 address in VPN's range\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2422
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2417
msgid "Failed to find unallocated IPv6 address in VPN's range\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2464 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2686
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2459 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2681
#, fuzzy
msgid "# Active destinations"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2735
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2730
msgid "Failed to allocate IP address for new destination\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2998
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2993
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3022
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3017
msgid "Must specify valid IPv6 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3030
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3025
msgid "IPv6 support disabled as this system does not support IPv6\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3043
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3038
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3056
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3051
msgid "Must specify valid IPv4 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3066
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3061
msgid "IPv4 support disabled as this system does not support IPv4\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:147
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:142
#, fuzzy
msgid "Error creating tunnel\n"
msgstr "Hoàn thành tạo khoá.\n"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:191 src/vpn/gnunet-vpn.c:222
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:186 src/vpn/gnunet-vpn.c:217
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' makes no sense with option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:204
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:199
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' or `%s' is required.\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:216
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:211
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' or `%s' is required when using option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:236
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:231
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid peer identifier.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:256
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IP address.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:292
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:287
msgid "request that result should be an IPv4 address"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:297
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:292
msgid "request that result should be an IPv6 address"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:303
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:298
msgid "how long should the mapping be valid for new tunnels?"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:309
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:304
msgid "destination IP for the tunnel"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:315
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:310
msgid "peer offering the service we would like to access"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:321
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:316
msgid "name of the service we would like to access"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:326
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:321
#, fuzzy
msgid "service is offered via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:331
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:326
#, fuzzy
msgid "service is offered via UDP"
msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
-#: src/vpn/gnunet-vpn.c:344
+#: src/vpn/gnunet-vpn.c:339
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:838
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:416
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:833
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:411
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/include/gnunet_common.h:766 src/include/gnunet_common.h:773
-#: src/include/gnunet_common.h:783 src/include/gnunet_common.h:791
+#: src/include/gnunet_common.h:761 src/include/gnunet_common.h:768
+#: src/include/gnunet_common.h:778 src/include/gnunet_common.h:786
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:803
+#: src/include/gnunet_common.h:798
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:830 src/include/gnunet_common.h:839
+#: src/include/gnunet_common.h:825 src/include/gnunet_common.h:834
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"