summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po19
1 files changed, 12 insertions, 7 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 13855eb8a..0e5f86435 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-12-20 00:22+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-12-25 13:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -7045,7 +7045,7 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2154
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2196
#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2680
#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10024
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2627
@@ -7053,7 +7053,7 @@ msgstr ""
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2212
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2254
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
@@ -7061,19 +7061,24 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet UDP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:764
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:782
#, fuzzy
msgid ""
"Maximum number of UNIX connections exceeded, dropping incoming message\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1019
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1009
+#, fuzzy
+msgid "UNIX communicator is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
+msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
+
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1054
#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create path to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1097
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1132
msgid "GNUnet UNIX domain socket communicator"
msgstr ""
@@ -8174,7 +8179,7 @@ msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1397
-#: src/transport/transport-testing2.c:707 src/util/service.c:2073
+#: src/transport/transport-testing2.c:814 src/util/service.c:2073
#: src/util/service.c:2085
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"