summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po948
1 files changed, 474 insertions, 474 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index a8463597c..834ea991c 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-08-08 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-08-23 13:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -30,8 +30,8 @@ msgid "Issuer public key `%s' is not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
#: src/abd/gnunet-abd.c:560 src/abd/gnunet-service-abd.c:1747
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1001
#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1067
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1001
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
@@ -509,82 +509,15 @@ msgstr ""
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2992 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3044
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3011
-#, c-format
-msgid ""
-"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3063
-#, c-format
-msgid ""
-"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3552 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:997
-msgid "solver to use"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3557
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:1003
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:1008
-msgid "experiment to use"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3564
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:899
#, fuzzy
-msgid "print logging"
+msgid "Stop logging\n"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3569
-msgid "save logging to disk"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3574
-msgid "disable normalization"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:326
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:336
-#, c-format
-msgid "%s quota configured for network `%s' is %llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:382
-#, c-format
-msgid ""
-"No %s-quota configured for network `%s', assigning default bandwidth %llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:474
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
-msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-
-#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1142
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid %s configuration %f \n"
-msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-
-#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1165
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:955
#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid %s configuration %f\n"
-msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+msgid "Start logging `%s'\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
#: src/ats-tests/ats-testing.c:420
#, c-format
@@ -596,16 +529,6 @@ msgstr ""
msgid "Failed to connect master peer [%u] with slave [%u]\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:899
-#, fuzzy
-msgid "Stop logging\n"
-msgstr "Theo dõi"
-
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:955
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Start logging `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
#: src/ats-tests/gnunet-ats-sim.c:92
#, c-format
msgid ""
@@ -613,6 +536,16 @@ msgid ""
"= %u KiB/s\n"
msgstr ""
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:997 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3552
+msgid "solver to use"
+msgstr ""
+
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:1003
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:1008
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3557
+msgid "experiment to use"
+msgstr ""
+
#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:299
#, c-format
msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
@@ -735,6 +668,73 @@ msgstr ""
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2992 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3044
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
+"%llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3011
+#, c-format
+msgid ""
+"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
+"%llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3063
+#, c-format
+msgid ""
+"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
+"%llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3564
+#, fuzzy
+msgid "print logging"
+msgstr "Theo dõi"
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3569
+msgid "save logging to disk"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3574
+msgid "disable normalization"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:326
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
+"%llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:336
+#, c-format
+msgid "%s quota configured for network `%s' is %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:382
+#, c-format
+msgid ""
+"No %s-quota configured for network `%s', assigning default bandwidth %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
+msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
+
+#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1142
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid %s configuration %f \n"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+
+#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid %s configuration %f\n"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+
#: src/auction/gnunet-auction-create.c:163
msgid "description of the item to be sold"
msgstr ""
@@ -874,6 +874,28 @@ msgstr ""
msgid "Connection to conversation service lost, trying to reconnect\n"
msgstr ""
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:120
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"End of transmission. Have a GNU day.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:146
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"ew are now playing your recording back. If you can hear it, your audio "
+"settings are working..."
+msgstr ""
+
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:218
+#, c-format
+msgid ""
+"We will now be recording you for %s. After that time, the recording will be "
+"played back to you..."
+msgstr ""
+
#: src/conversation/gnunet-conversation.c:264
#, c-format
msgid "Incoming call from `%s'. Please /accept %u or /cancel %u the call.\n"
@@ -1133,30 +1155,8 @@ msgstr ""
msgid "Enables having a conversation with other GNUnet users."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:120
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"End of transmission. Have a GNU day.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:146
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"ew are now playing your recording back. If you can hear it, your audio "
-"settings are working..."
-msgstr ""
-
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:218
-#, c-format
-msgid ""
-"We will now be recording you for %s. After that time, the recording will be "
-"played back to you..."
-msgstr ""
-
-#: src/conversation/gnunet_gst.c:664
#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback-gst.c:363
+#: src/conversation/gnunet_gst.c:664
#, c-format
msgid "Read error from STDIN: %d %s\n"
msgstr ""
@@ -2126,54 +2126,6 @@ msgstr ""
msgid "Prints all packets that go through the DHT."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:922 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
-msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:955 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3136
-#, fuzzy
-msgid "number of peers to start"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:961
-msgid "number of PUTs to perform per peer"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:967 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:872
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:305
-msgid "name of the file with the login information for the testbed"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:973
-msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:979
-msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:985
-msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:990
-msgid "replication degree for DHT PUTs"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:996
-msgid "chance that a peer is selected at random for PUTs"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1002
-msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1023
-#, fuzzy
-msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
-msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-
#: src/dht/gnunet-dht-put.c:133
msgid "Must provide KEY and DATA for DHT put!\n"
msgstr ""
@@ -2445,6 +2397,54 @@ msgstr ""
msgid "# DHT requests combined"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:922 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
+msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:955 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3136
+#, fuzzy
+msgid "number of peers to start"
+msgstr "số lần lặp lại"
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:961
+msgid "number of PUTs to perform per peer"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:967 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:872
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:305
+msgid "name of the file with the login information for the testbed"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:973
+msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:979
+msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:985
+msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:990
+msgid "replication degree for DHT PUTs"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:996
+msgid "chance that a peer is selected at random for PUTs"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1002
+msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1023
+#, fuzzy
+msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
+msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
+
#: src/dht/plugin_block_dht.c:189
#, fuzzy, c-format
msgid "Block not of type %u\n"
@@ -3397,15 +3397,6 @@ msgid ""
"chk/...)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs.c:128
-msgid "print a list of all indexed files"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/gnunet-fs.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Special file-sharing operations"
-msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
-
#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:211
msgid "run the experiment with COUNT peers"
msgstr ""
@@ -3422,6 +3413,15 @@ msgstr ""
msgid "run a testbed to measure file-sharing performance"
msgstr ""
+#: src/fs/gnunet-fs.c:128
+msgid "print a list of all indexed files"
+msgstr ""
+
+#: src/fs/gnunet-fs.c:141
+#, fuzzy
+msgid "Special file-sharing operations"
+msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
+
#: src/fs/gnunet-publish.c:219 src/fs/gnunet-publish.c:234
#, c-format
msgid "Publishing `%s' at %llu/%llu (%s remaining)\n"
@@ -4137,52 +4137,6 @@ msgstr ""
msgid "look for GNS2DNS records instead of ANY"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:257
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid DNS domain name\n"
-msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:267 src/util/dnsparser.c:254
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to convert DNS IDNA name `%s' to UTF-8: %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:281
-msgid "Cannot resolve using GNS: GNUnet peer not running\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:305
-#, c-format
-msgid "Invalid typename specified, assuming `ANY'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:340
-msgid "Lookup a record for the given name"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:346
-#, fuzzy
-msgid "Specify the type of the record to lookup"
-msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:352
-#, fuzzy
-msgid "Specify a timeout for the lookup"
-msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:356
-msgid "No unneeded output"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:361
-msgid "DNS Compatibility: Name is passed in IDNA instead of UTF-8"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:375
-#, fuzzy
-msgid "GNUnet GNS resolver tool"
-msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-
#: src/gns/gnunet-gns-import.c:490
msgid "This program will import some GNS authorities into your GNS namestore."
msgstr ""
@@ -4303,6 +4257,52 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
+#: src/gns/gnunet-gns.c:257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid DNS domain name\n"
+msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:267 src/util/dnsparser.c:254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to convert DNS IDNA name `%s' to UTF-8: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:281
+msgid "Cannot resolve using GNS: GNUnet peer not running\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:305
+#, c-format
+msgid "Invalid typename specified, assuming `ANY'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:340
+msgid "Lookup a record for the given name"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:346
+#, fuzzy
+msgid "Specify the type of the record to lookup"
+msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:352
+#, fuzzy
+msgid "Specify a timeout for the lookup"
+msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:356
+msgid "No unneeded output"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:361
+msgid "DNS Compatibility: Name is passed in IDNA instead of UTF-8"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:375
+#, fuzzy
+msgid "GNUnet GNS resolver tool"
+msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
+
#: src/gns/gnunet-service-gns.c:505
#, fuzzy
msgid "Properly base32-encoded public key required"
@@ -4314,8 +4314,8 @@ msgid "Failed to connect to the namecache!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#: src/gns/gnunet-service-gns.c:560
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:885
#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:442
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:885
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -4981,7 +4981,7 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1385
+#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1401
#, fuzzy
msgid "Identity REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -5045,11 +5045,11 @@ msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
msgid "GNUnet zone manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
-#: src/namecache/namecache_api.c:285
+#: src/namecache/namecache_api.c:286
msgid "Namecache failed to cache block"
msgstr ""
-#: src/namecache/namecache_api.c:373
+#: src/namecache/namecache_api.c:374
#, fuzzy
msgid "Error communicating with namecache service"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
@@ -5090,6 +5090,115 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
msgid "Failed to setup database at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:359
+#, fuzzy
+msgid "can not search the namestore"
+msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:413
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:554
+#, fuzzy
+msgid "unable to scan namestore"
+msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to create record for `%s': %s\n"
+msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:453
+#, fuzzy
+msgid "no errors"
+msgstr "Lỗi không rõ"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:489
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The requested key `%s' exists as `%s'\n"
+msgstr "Đã tạo mục nhập « %s » trong không gian tên « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:496
+msgid "key exists"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:513
+#, fuzzy
+msgid "Error creating record data\n"
+msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:517
+#, fuzzy
+msgid "unable to store record"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:588
+#, c-format
+msgid "Requested name `%s' exists with `%u' records\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:594
+msgid "name exists\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:780
+msgid "unable to process submitted data"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:787
+msgid "the submitted data is invalid"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:806
+#, fuzzy
+msgid "invalid parameters"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:823
+#, fuzzy
+msgid "invalid name"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:834
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse key %s\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:838
+#, fuzzy
+msgid "unable to parse key"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:949
+msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:974
+#, fuzzy
+msgid "Failed to start HTTP server\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1058
+#, fuzzy
+msgid "No port specified, using default value\n"
+msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1076
+#, fuzzy
+msgid "Failed to connect to identity\n"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1100
+#, fuzzy
+msgid "Unable to set up the daemon\n"
+msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng cho trình nền."
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1123
+msgid "name of the zone managed by FCFSD"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1132
+msgid "GNU Name System First-Come-First-Served name registration service"
+msgstr ""
+
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:334
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding record failed: %s\n"
@@ -5330,115 +5439,6 @@ msgstr ""
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:359
-#, fuzzy
-msgid "can not search the namestore"
-msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:413
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:554
-#, fuzzy
-msgid "unable to scan namestore"
-msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create record for `%s': %s\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:453
-#, fuzzy
-msgid "no errors"
-msgstr "Lỗi không rõ"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:489
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The requested key `%s' exists as `%s'\n"
-msgstr "Đã tạo mục nhập « %s » trong không gian tên « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:496
-msgid "key exists"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:513
-#, fuzzy
-msgid "Error creating record data\n"
-msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:517
-#, fuzzy
-msgid "unable to store record"
-msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:588
-#, c-format
-msgid "Requested name `%s' exists with `%u' records\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:594
-msgid "name exists\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:780
-msgid "unable to process submitted data"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:787
-msgid "the submitted data is invalid"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:806
-#, fuzzy
-msgid "invalid parameters"
-msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:823
-#, fuzzy
-msgid "invalid name"
-msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:834
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to parse key %s\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:838
-#, fuzzy
-msgid "unable to parse key"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:949
-msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:974
-#, fuzzy
-msgid "Failed to start HTTP server\n"
-msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1058
-#, fuzzy
-msgid "No port specified, using default value\n"
-msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1076
-#, fuzzy
-msgid "Failed to connect to identity\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1100
-#, fuzzy
-msgid "Unable to set up the daemon\n"
-msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng cho trình nền."
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1123
-msgid "name of the zone managed by FCFSD"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1132
-msgid "GNU Name System First-Come-First-Served name registration service"
-msgstr ""
-
#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:871
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to replicate block in namecache: %s\n"
@@ -5758,11 +5758,6 @@ msgstr ""
msgid "`upnpc' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Show network size estimates from NSE service."
-msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-
#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:857
#, fuzzy
msgid "limit to the number of connections to NSE services, 0 for none"
@@ -5789,71 +5784,17 @@ msgstr ""
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
+#: src/nse/gnunet-nse.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Show network size estimates from NSE service."
+msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+
#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1450
#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:883 src/util/gnunet-scrypt.c:260
#, fuzzy
msgid "Value is too large.\n"
msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:175
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Removing expired address of transport `%s'\n"
-msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:323
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:348
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to parse HELLO in file `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:426
-msgid "# peers known"
-msgstr ""
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:468
-#, c-format
-msgid ""
-"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
-msgstr ""
-"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ "
-"bỏ.\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:624
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Scanning directory `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:631
-#, c-format
-msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
-msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1027
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1322
-#, c-format
-msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1335
-msgid "Skipping import of included HELLOs\n"
-msgstr ""
-
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:217
-#, fuzzy
-msgid "Failed to receive response from `PEERINFO' service."
-msgstr ""
-"\n"
-"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
@@ -5951,6 +5892,65 @@ msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:175
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Removing expired address of transport `%s'\n"
+msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:306
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:323
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse HELLO in file `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:426
+msgid "# peers known"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:468
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
+msgstr ""
+"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ "
+"bỏ.\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Scanning directory `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:631
+#, c-format
+msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
+msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1027
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1322
+#, c-format
+msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1335
+msgid "Skipping import of included HELLOs\n"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Failed to receive response from `PEERINFO' service."
+msgstr ""
+"\n"
+"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
+
#: src/peerstore/gnunet-peerstore.c:92
msgid "peerstore"
msgstr ""
@@ -6254,7 +6254,7 @@ msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
msgid "GNUnet REST server"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/rest/plugin_rest_config.c:428
+#: src/rest/plugin_rest_config.c:429
#, fuzzy
msgid "CONFIG REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -6430,18 +6430,6 @@ msgstr ""
msgid "Could not open revocation database file!"
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/rps/gnunet-rps.c:270
-msgid "Seed a PeerID"
-msgstr ""
-
-#: src/rps/gnunet-rps.c:275
-msgid "Get updates of view (0 for infinite updates)"
-msgstr ""
-
-#: src/rps/gnunet-rps.c:279
-msgid "Get peers from biased stream"
-msgstr ""
-
#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3142
msgid "duration of the profiling"
msgstr ""
@@ -6461,6 +6449,18 @@ msgstr "số lần lặp lại"
msgid "Measure quality and performance of the RPS service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
+#: src/rps/gnunet-rps.c:270
+msgid "Seed a PeerID"
+msgstr ""
+
+#: src/rps/gnunet-rps.c:275
+msgid "Get updates of view (0 for infinite updates)"
+msgstr ""
+
+#: src/rps/gnunet-rps.c:279
+msgid "Get peers from biased stream"
+msgstr ""
+
#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:229
#, fuzzy
msgid "You must specify at least one message ID to check!\n"
@@ -6516,10 +6516,10 @@ msgstr ""
msgid "Calculate the Vectorproduct with a GNUnet peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1358
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1355
#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1118
#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1034
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1358
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1355
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
@@ -6545,7 +6545,7 @@ msgid "also profile decryption"
msgstr ""
#: src/set/gnunet-service-set.c:1916 src/seti/gnunet-service-seti.c:2467
-#: src/setu/gnunet-service-setu.c:5395
+#: src/setu/gnunet-service-setu.c:5389
#, fuzzy
msgid "Could not connect to CADET service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -6874,16 +6874,6 @@ msgstr "« %s » đang tắt.\n"
msgid "%.s Unknown result code."
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Waiting for child to exit.\n"
-msgstr "Đang đợi các đồng đẳng kết nối"
-
-#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Spawning process `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:290
msgid "tolerate COUNT number of continuous timeout failures"
msgstr ""
@@ -6895,6 +6885,16 @@ msgid ""
"signal is received"
msgstr ""
+#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Waiting for child to exit.\n"
+msgstr "Đang đợi các đồng đẳng kết nối"
+
+#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:242
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Spawning process `%s'\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
#: src/testbed/testbed_api.c:399
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding host %u failed with error: %s\n"
@@ -7234,10 +7234,6 @@ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
msgid "GNUnet UNIX domain socket communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:137
-msgid "# Addresses given to ATS"
-msgstr ""
-
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:445
#, fuzzy
msgid "# messages dropped due to slow client"
@@ -7282,6 +7278,10 @@ msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s':`%s'\n"
msgstr ""
+#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:137
+msgid "# Addresses given to ATS"
+msgstr ""
+
#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:195
msgid "# refreshed my HELLO"
msgstr ""
@@ -7621,6 +7621,46 @@ msgstr ""
msgid "# HELLOs given to peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:220
+#, c-format
+msgid "%llu B in %llu ms == %.2f KB/s!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:577
+msgid "send data to peer"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:581
+#, fuzzy
+msgid "receive data from peer"
+msgstr "Yêu cầu cấp %d từ đồng đẳng %d\n"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:586
+#, fuzzy
+msgid "iterations"
+msgstr "Tùy chọn chung"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:591
+#, fuzzy
+msgid "number of messages to send"
+msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:596
+#, fuzzy
+msgid "message size to use"
+msgstr "kích cỡ tin nhắn"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:601
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1404
+msgid "peer identity"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:614
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1426
+#, fuzzy
+msgid "Direct access to transport service."
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
#: src/transport/gnunet-transport.c:406
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitted %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
@@ -7760,11 +7800,6 @@ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
msgid "do not resolve hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1404
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:601
-msgid "peer identity"
-msgstr ""
-
#: src/transport/gnunet-transport.c:1408
msgid "monitor plugin sessions"
msgstr ""
@@ -7773,41 +7808,6 @@ msgstr ""
msgid "send data for benchmarking to the other peer (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1426
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:614
-#, fuzzy
-msgid "Direct access to transport service."
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:220
-#, c-format
-msgid "%llu B in %llu ms == %.2f KB/s!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:577
-msgid "send data to peer"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:581
-#, fuzzy
-msgid "receive data from peer"
-msgstr "Yêu cầu cấp %d từ đồng đẳng %d\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:586
-#, fuzzy
-msgid "iterations"
-msgstr "Tùy chọn chung"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:591
-#, fuzzy
-msgid "number of messages to send"
-msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:596
-#, fuzzy
-msgid "message size to use"
-msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1488
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2331
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3562
@@ -8086,21 +8086,6 @@ msgstr ""
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:169
-#, fuzzy
-msgid "# Multicast HELLO beacons received via UDP"
-msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:553
-msgid ""
-"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:571
-#, c-format
-msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
-msgstr ""
-
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3170
#, c-format
msgid ""
@@ -8149,6 +8134,21 @@ msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
msgid "Failed to create UDP network sockets\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:169
+#, fuzzy
+msgid "# Multicast HELLO beacons received via UDP"
+msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:553
+msgid ""
+"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:571
+#, c-format
+msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
+msgstr ""
+
#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1396
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot bind to `%s'\n"
@@ -9045,7 +9045,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1361
+#: src/util/network.c:1359
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -9423,8 +9423,8 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:847
#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:418
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:847
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."