summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po3594
1 files changed, 1887 insertions, 1707 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index cbc34149d..58f55cebb 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,101 +8,101 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-07-24 17:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-09 22:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
-"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: vi\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:157
+#: src/arm/gnunet-arm.c:156
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove configuration file %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:163
+#: src/arm/gnunet-arm.c:162
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove servicehome directory %s\n"
msgstr "Lỗi truy cập đến thư mục nhà GNUnet « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:223 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1139
+#: src/arm/gnunet-arm.c:222 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1139
msgid "Message was sent successfully"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:225 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1141
+#: src/arm/gnunet-arm.c:224 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1141
#, fuzzy
msgid "We disconnected from ARM before we could send a request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:227 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1143
+#: src/arm/gnunet-arm.c:226 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1143
#, fuzzy
msgid "Unknown request status"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:243
+#: src/arm/gnunet-arm.c:242
#, fuzzy
msgid "is stopped"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:245
+#: src/arm/gnunet-arm.c:244
#, fuzzy
msgid "is starting"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:247
+#: src/arm/gnunet-arm.c:246
#, fuzzy
msgid "is stopping"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:249
+#: src/arm/gnunet-arm.c:248
#, fuzzy
msgid "is starting already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:251
+#: src/arm/gnunet-arm.c:250
#, fuzzy
msgid "is stopping already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:253
+#: src/arm/gnunet-arm.c:252
#, fuzzy
msgid "is started already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:255
+#: src/arm/gnunet-arm.c:254
#, fuzzy
msgid "is stopped already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:257
+#: src/arm/gnunet-arm.c:256
#, fuzzy
msgid "service is not known to ARM"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:259
+#: src/arm/gnunet-arm.c:258
#, fuzzy
msgid "service failed to start"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:261
+#: src/arm/gnunet-arm.c:260
#, fuzzy
msgid "service cannot be manipulated because ARM is shutting down"
msgstr "« %s » đang tắt.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:263
+#: src/arm/gnunet-arm.c:262
#, fuzzy
msgid "Unknown result code."
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:294
+#: src/arm/gnunet-arm.c:295
msgid "Fatal error initializing ARM API.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:323 src/arm/gnunet-arm.c:332
+#: src/arm/gnunet-arm.c:324 src/arm/gnunet-arm.c:333
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -117,124 +117,125 @@ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
msgid "Failed to stop the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi vào phòng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:417
+#: src/arm/gnunet-arm.c:419
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to start the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:427
+#: src/arm/gnunet-arm.c:429
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:466
+#: src/arm/gnunet-arm.c:467
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to kill the `%s' service: %%s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:477
+#: src/arm/gnunet-arm.c:478
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to kill the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:517
+#: src/arm/gnunet-arm.c:519
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to request a list of services: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:527
+#: src/arm/gnunet-arm.c:528
#, fuzzy
msgid "Error communicating with ARM. ARM not running?\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:533
+#: src/arm/gnunet-arm.c:534
#, fuzzy
msgid "Running services:\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:615
+#: src/arm/gnunet-arm.c:623
#, c-format
msgid "Now only monitoring, press CTRL-C to stop.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:649
+#: src/arm/gnunet-arm.c:656
#, c-format
msgid "Stopped %s.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:652
+#: src/arm/gnunet-arm.c:659
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting %s...\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:655
+#: src/arm/gnunet-arm.c:662
#, c-format
msgid "Stopping %s...\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:667
+#: src/arm/gnunet-arm.c:676
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown status %u for service %s.\n"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:744
+#: src/arm/gnunet-arm.c:766
#, fuzzy
msgid "stop all GNUnet services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:749
+#: src/arm/gnunet-arm.c:771
msgid "start a particular service"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:754
+#: src/arm/gnunet-arm.c:776
msgid "stop a particular service"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:759
+#: src/arm/gnunet-arm.c:780
#, fuzzy
msgid "start all GNUnet default services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:764
+#: src/arm/gnunet-arm.c:784
#, fuzzy
msgid "stop and start all GNUnet default services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:769
+#: src/arm/gnunet-arm.c:788
msgid "delete config file and directory on exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:773
+#: src/arm/gnunet-arm.c:792
msgid "monitor ARM activities"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:777
+#: src/arm/gnunet-arm.c:796
msgid "don't print status messages"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:784
+#: src/arm/gnunet-arm.c:801
msgid "exit with error status if operation does not finish after DELAY"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:789
+#: src/arm/gnunet-arm.c:805
#, fuzzy
msgid "list currently running services"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:794
+#: src/arm/gnunet-arm.c:809
msgid "don't let gnunet-service-arm inherit standard output"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:799
+#: src/arm/gnunet-arm.c:813
msgid "don't let gnunet-service-arm inherit standard error"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:812
+#: src/arm/gnunet-arm.c:828
msgid "Control services and the Automated Restart Manager (ARM)"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:388 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1120
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:557
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1120
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:557 src/util/service.c:612
#, c-format
msgid ""
"Disabling IPv6 support for service `%s', failed to create IPv6 socket: %s\n"
@@ -243,30 +244,36 @@ msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:412 src/arm/gnunet-service-arm.c:418
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1139
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1145
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3835
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3829
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1139
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1145
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3833
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:576
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:1150
-#: src/util/service.c:1156
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:637
+#: src/util/service.c:643
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:457 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1176
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:613 src/util/client.c:521
-#: src/util/service.c:1195
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1176
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:613 src/util/client.c:506
+#: src/util/service.c:682
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:462 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1180
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:617 src/util/client.c:526
-#: src/util/service.c:1200
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1180
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:617 src/util/client.c:511
+#: src/util/service.c:687
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:495 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1211
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:1236
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1211
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:723
#, c-format
msgid ""
"Disabling UNIX domain socket support for service `%s', failed to create UNIX "
@@ -274,7 +281,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:517 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1228
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:1254
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1228
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:741
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
@@ -282,7 +290,8 @@ msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:556
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2688
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1259
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:1295
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1259
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:782
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -290,7 +299,8 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:575
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2706
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1278
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:1315
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1278
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:802
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -362,161 +372,26 @@ msgstr ""
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2781 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2822
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2799
-#, c-format
-msgid ""
-"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2840
-#, c-format
-msgid ""
-"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3294 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:939
-msgid "solver to use"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3299 src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:945
-#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:950
-msgid "experiment to use"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3306
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:837
#, fuzzy
-msgid "print logging"
+msgid "Stop logging\n"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3311
-msgid "save logging to disk"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3316
-msgid "disable normalization"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats-new.c:755
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:451
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
-msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:304
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:314
-#, c-format
-msgid "%s quota configured for network `%s' is %llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:359
-#, c-format
-msgid ""
-"No %s-quota configured for network `%s', assigning default bandwidth %llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats2_common.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
-"%llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1274
-msgid "Problem size too large, cannot allocate memory!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1870
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Adding address for peer `%s' multiple times\n"
-msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1914
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Updating address property for peer `%s' %p not added before\n"
-msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2476
-msgid ""
-"MLP solver is not optimizing for anything, changing to feasibility check\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2516 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2533
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2565 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2583
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2602 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1141
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2612 src/ats/plugin_ats_ril.c:2629
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2646 src/ats/plugin_ats_ril.c:2663
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2680 src/ats/plugin_ats_ril.c:2697
-#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2714 src/ats/plugin_ats_ril.c:2731
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid %s configuration %f \n"
-msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2671
-#, c-format
-msgid ""
-"Adjusting inconsistent outbound quota configuration for network `%s', is "
-"%llu must be at least %llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2680
-#, c-format
-msgid ""
-"Adjusting inconsistent inbound quota configuration for network `%s', is %llu "
-"must be at least %llu\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2690
-#, c-format
-msgid ""
-"Adjusting outbound quota configuration for network `%s'from %llu to %.0f\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2699
-#, c-format
-msgid ""
-"Adjusting inbound quota configuration for network `%s' from %llu to %.0f\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1164
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:892
#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid %s configuration %f\n"
-msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+msgid "Start logging `%s'\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/ats-tests/ats-testing.c:419
+#: src/ats-tests/ats-testing.c:422
#, c-format
msgid "Connected master [%u] with slave [%u]\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tests/ats-testing.c:426
+#: src/ats-tests/ats-testing.c:429
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect master peer [%u] with slave [%u]\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:837
-#, fuzzy
-msgid "Stop logging\n"
-msgstr "Theo dõi"
-
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:892
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Start logging `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
#: src/ats-tests/gnunet-ats-sim.c:90
#, c-format
msgid ""
@@ -524,6 +399,17 @@ msgid ""
"= %u KiB/s\n"
msgstr ""
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:939
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3294
+msgid "solver to use"
+msgstr ""
+
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:945
+#: src/ats-tests/gnunet-solver-eval.c:950
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3299
+msgid "experiment to use"
+msgstr ""
+
#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:307
#, c-format
msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
@@ -646,6 +532,132 @@ msgstr ""
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2781 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2822
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2799
+#, c-format
+msgid ""
+"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2840
+#, c-format
+msgid ""
+"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3306
+#, fuzzy
+msgid "print logging"
+msgstr "Theo dõi"
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3311
+msgid "save logging to disk"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:3316
+msgid "disable normalization"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats-new.c:733
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:451
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
+msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:304
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
+"%llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:314
+#, c-format
+msgid "%s quota configured for network `%s' is %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats_plugins.c:359
+#, c-format
+msgid ""
+"No %s-quota configured for network `%s', assigning default bandwidth %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats2_common.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not load %s quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth %"
+"llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1274
+msgid "Problem size too large, cannot allocate memory!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1870
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Adding address for peer `%s' multiple times\n"
+msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1914
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Updating address property for peer `%s' %p not added before\n"
+msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2476
+msgid ""
+"MLP solver is not optimizing for anything, changing to feasibility check\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2516 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2533
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2565 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2583
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2602 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1141
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2612 src/ats/plugin_ats_ril.c:2629
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2646 src/ats/plugin_ats_ril.c:2663
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2680 src/ats/plugin_ats_ril.c:2697
+#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2714 src/ats/plugin_ats_ril.c:2731
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid %s configuration %f \n"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2671
+#, c-format
+msgid ""
+"Adjusting inconsistent outbound quota configuration for network `%s', is %"
+"llu must be at least %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2680
+#, c-format
+msgid ""
+"Adjusting inconsistent inbound quota configuration for network `%s', is %llu "
+"must be at least %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2690
+#, c-format
+msgid ""
+"Adjusting outbound quota configuration for network `%s'from %llu to %.0f\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2699
+#, c-format
+msgid ""
+"Adjusting inbound quota configuration for network `%s' from %llu to %.0f\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:1164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid %s configuration %f\n"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+
#: src/auction/gnunet-auction-create.c:163
msgid "description of the item to be sold"
msgstr ""
@@ -684,7 +696,7 @@ msgstr ""
#: src/auction/gnunet-auction-info.c:76 src/auction/gnunet-auction-join.c:76
#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:254
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:561 src/template/gnunet-template.c:73
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:562 src/template/gnunet-template.c:76
msgid "help text"
msgstr ""
@@ -697,40 +709,40 @@ msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
msgid "Extra arguments are not applicable in combination with this option.\n"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:794
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:795
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid target `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:829
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:832
#, fuzzy
msgid "No action requested\n"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:854
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:857
#, fuzzy
msgid "Provide information about a particular connection"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:858
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:861
msgid "Activate echo mode"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:863
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:866
msgid "Listen for connections using a shared secret among sender and recipient"
msgstr ""
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:868
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:871
#, fuzzy
msgid "Provide information about a patricular peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:872
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:875
#, fuzzy
msgid "Provide information about all peers"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-cadet.c:876
+#: src/cadet/gnunet-cadet.c:879
#, fuzzy
msgid "Provide information about all tunnels"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -780,6 +792,28 @@ msgstr ""
msgid "Connection to conversation service lost, trying to reconnect\n"
msgstr ""
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:120
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"End of transmission. Have a GNU day.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:145
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"We are now playing your recording back. If you can hear it, your audio "
+"settings are working..."
+msgstr ""
+
+#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:216
+#, c-format
+msgid ""
+"We will now be recording you for %s. After that time, the recording will be "
+"played back to you..."
+msgstr ""
+
#: src/conversation/gnunet-conversation.c:277
#, c-format
msgid "Incoming call from `%s'. Please /accept %u or /cancel %u the call.\n"
@@ -1037,30 +1071,8 @@ msgstr ""
msgid "Enables having a conversation with other GNUnet users."
msgstr ""
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:120
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"End of transmission. Have a GNU day.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:145
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"We are now playing your recording back. If you can hear it, your audio "
-"settings are working..."
-msgstr ""
-
-#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:216
-#, c-format
-msgid ""
-"We will now be recording you for %s. After that time, the recording will be "
-"played back to you..."
-msgstr ""
-
-#: src/conversation/gnunet_gst.c:622
#: src/conversation/gnunet-helper-audio-playback-gst.c:361
+#: src/conversation/gnunet_gst.c:622
#, c-format
msgid "Read error from STDIN: %d %s\n"
msgstr ""
@@ -1190,7 +1202,7 @@ msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
msgid "Failed to allocate %u bytes for second packet\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/conversation/gnunet-service-conversation.c:1238
+#: src/conversation/gnunet-service-conversation.c:1305
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open line, port %s already in use!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -1216,49 +1228,49 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Could not start playback audio helper.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:91
+#: src/core/gnunet-core.c:90
#, fuzzy
msgid "fresh connection"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/core/gnunet-core.c:94
+#: src/core/gnunet-core.c:93
msgid "key sent"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:97
+#: src/core/gnunet-core.c:96
#, fuzzy
msgid "key received"
msgstr "# các khoá phiên chạy bị từ chối"
-#: src/core/gnunet-core.c:100
+#: src/core/gnunet-core.c:99
#, fuzzy
msgid "connection established"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:103
+#: src/core/gnunet-core.c:102
msgid "rekeying"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:106
+#: src/core/gnunet-core.c:105
#, fuzzy
msgid "disconnected"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:113
+#: src/core/gnunet-core.c:112
msgid "Connection to CORE service lost (reconnecting)"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:116
+#: src/core/gnunet-core.c:115
#, fuzzy
msgid "unknown state"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/core/gnunet-core.c:121
+#: src/core/gnunet-core.c:120
#, c-format
msgid "%24s: %-30s %4s (timeout in %6s)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:149 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:728
+#: src/core/gnunet-core.c:144 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:728
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid command line argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
@@ -1268,241 +1280,241 @@ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
msgid "Failed to connect to CORE service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:178 src/transport/gnunet-transport.c:1385
+#: src/core/gnunet-core.c:177 src/transport/gnunet-transport.c:1449
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/core/gnunet-core.c:188
+#: src/core/gnunet-core.c:186
#, fuzzy
msgid "Print information about connected peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/core/gnunet-service-core.c:329
+#: src/core/gnunet-service-core.c:347
#, fuzzy
msgid "# send requests dropped (disconnected)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:355
+#: src/core/gnunet-service-core.c:371
msgid "# dequeuing CAR (duplicate request)"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core.c:420
+#: src/core/gnunet-service-core.c:443
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes of messages of type %u received"
msgstr "# các byte nhiễu được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:508
+#: src/core/gnunet-service-core.c:541
#, fuzzy
msgid "# messages discarded (session disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:828
+#: src/core/gnunet-service-core.c:879
#, fuzzy, c-format
msgid "# messages of type %u discarded (client busy)"
msgstr "# các byte nhiễu được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:929
+#: src/core/gnunet-service-core.c:988
#, fuzzy
msgid "Core service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:948
+#: src/core/gnunet-service-core.c:1009
#, fuzzy, c-format
msgid "Core service of `%s' ready.\n"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:623
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:617
msgid "# bytes encrypted"
msgstr "# các byte đã mã hoá"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:681
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:677
msgid "# bytes decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:778
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:779
#, fuzzy
msgid "# PAYLOAD dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:828
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:829
msgid "# key exchanges initiated"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:884
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:891
msgid "# key exchanges stopped"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:916
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:925
#, fuzzy
msgid "# PING messages transmitted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:974
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:992
msgid "# old ephemeral keys ignored"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:988
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1005
#, fuzzy
msgid "# duplicate ephemeral keys ignored"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1023
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1040
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEYs rejected (bad signature)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1041
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1054
#, c-format
msgid ""
"EPHEMERAL_KEY from peer `%s' rejected as its validity range does not match "
"our system time (%llu not in [%llu,%llu]).\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1048
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1060
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEY messages rejected due to time"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1066
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1080
#, fuzzy
msgid "# valid ephemeral keys received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1165
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1129
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1180
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1128
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1175
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1189
#, fuzzy
msgid "# PING messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1224
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1248
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1249
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1274
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1262
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1287
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1319
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1462
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1351
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1461
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1327
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1358
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (connection down)"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1334
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1363
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1369
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1398
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1407
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1436
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1418
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1447
#, fuzzy
msgid "# timeouts prevented via PONG"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1426
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1454
#, fuzzy
msgid "# rekey operations confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1601
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1642
#, fuzzy
msgid "# DATA message dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1612
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1650
#, c-format
msgid ""
"Session to peer `%s' went down due to key expiration (should not happen)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1616
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1653
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by key expiration"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1694
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1721
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1742
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1768
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1707
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1755
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1752
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1797
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1761
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1805
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:254
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:339
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:740
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:803
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:260
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:350
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:741
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:804
#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:615 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1521
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:581
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:673
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:617
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:719
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:720
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:728
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:287
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:296
#, fuzzy
msgid "# type map refreshes sent"
msgstr "# tổng số yêu cầu lỗ hổng được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:402
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:416
#, fuzzy
msgid "# outdated typemap confirmations received"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:420
+#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:433
#, fuzzy
msgid "# valid typemap confirmations received"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:170
-#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:183
+#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:169
+#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:181
#, fuzzy
msgid "# type maps received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:216
+#: src/core/gnunet-service-core_typemap.c:212
msgid "# updates to my type map"
msgstr ""
@@ -1511,7 +1523,7 @@ msgstr ""
msgid "Unable to parse CRED record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/credential/gnunet-credential.c:264 src/namestore/gnunet-namestore.c:1267
+#: src/credential/gnunet-credential.c:264 src/namestore/gnunet-namestore.c:994
#, c-format
msgid "Ego `%s' not known to identity service\n"
msgstr ""
@@ -1613,29 +1625,24 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet credential resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1067 src/gns/gnunet-gns.c:214
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:727
+#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1138
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:727 src/gns/gnunet-gns.c:185
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to GNS\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1071
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:997
+#: src/credential/gnunet-service-credential.c:1144
#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1138
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1019
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/credential/plugin_gnsrecord_credential.c:153
+#: src/credential/plugin_gnsrecord_credential.c:186
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse ATTR record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/credential/plugin_rest_credential.c:1128
-#, fuzzy
-msgid "GNS REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
#: src/datacache/datacache.c:119 src/datacache/datacache.c:311
#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:757
#, fuzzy
@@ -1683,19 +1690,21 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:118
#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:127
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:891
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:892
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:58
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:66 src/my/my.c:81 src/my/my.c:93
-#: src/mysql/mysql.c:47 src/mysql/mysql.c:65
+#: src/mysql/mysql.c:42 src/mysql/mysql.c:49
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:52
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:53
#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:52
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:62
+#: src/reclaim/plugin_reclaim_sqlite.c:52
#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:47
#: src/testbed/gnunet-daemon-latency-logger.c:52
#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:56
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:59
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:53
#: src/util/crypto_ecc_setup.c:41 src/util/crypto_mpi.c:39
-#: src/include/gnunet_common.h:963 src/include/gnunet_common.h:982
+#: src/include/gnunet_common.h:818 src/include/gnunet_common.h:827
#: src/scalarproduct/scalarproduct.h:35
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
@@ -1705,6 +1714,7 @@ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:508
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:229
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:265
+#: src/reclaim/plugin_reclaim_sqlite.c:336
msgid "Tried to close sqlite without finalizing all prepared statements.\n"
msgstr ""
@@ -2010,7 +2020,7 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:371
#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:423
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1074
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1075
msgid "MySQL statement run failure"
msgstr ""
@@ -2025,23 +2035,25 @@ msgstr "số lần lặp lại"
msgid "`%s' for `%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1179
+#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:1180
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:1936
msgid "Mysql database running\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:280
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:897
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:276
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:893
msgid "Postgress exec failure"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:858
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:854
#, fuzzy
msgid "Failed to drop table from database.\n"
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:956
+#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:952
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_postgres.c:1506
msgid "Postgres database running\n"
msgstr ""
@@ -2057,6 +2069,8 @@ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s"
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:173
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:206
#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:535
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:325
+#: src/reclaim/plugin_reclaim_sqlite.c:212
#, c-format
msgid "Unable to initialize SQLite: %s.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
@@ -2078,7 +2092,8 @@ msgstr ""
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1405
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:557
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:751
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:750
+#: src/reclaim/plugin_reclaim_sqlite.c:711
#, fuzzy
msgid "Sqlite database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
@@ -2150,54 +2165,6 @@ msgstr ""
msgid "Prints all packets that go through the DHT."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:916 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
-msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3081
-#, fuzzy
-msgid "number of peers to start"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:954
-msgid "number of PUTs to perform per peer"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:959 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:860
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:300
-msgid "name of the file with the login information for the testbed"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:964
-msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:969
-msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:974
-msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:979
-msgid "replication degree for DHT PUTs"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:984
-msgid "chance that a peer is selected at random for PUTs"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:989
-msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
-msgstr ""
-
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1009
-#, fuzzy
-msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
-msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-
#: src/dht/gnunet-dht-put.c:134
msgid "Must provide KEY and DATA for DHT put!\n"
msgstr ""
@@ -2326,107 +2293,107 @@ msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\
msgid "# FIND PEER messages initiated"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:851
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:852
#, fuzzy
msgid "# requests TTL-dropped"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1053
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1096
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1055
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1098
msgid "# Peers excluded from routing due to Bloomfilter"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1070
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1112
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1072
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1114
#, fuzzy
msgid "# Peer selection failed"
msgstr "# các cuộc gọi HTTP select (lựa chọn)"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1269
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1271
#, fuzzy
msgid "# PUT requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1302
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1304
#, fuzzy
msgid "# PUT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1313
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1453
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1556
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1315
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1455
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1558
#, fuzzy
msgid "# P2P messages dropped due to full queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1398
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1400
#, fuzzy
msgid "# GET requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1441
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1443
#, fuzzy
msgid "# GET messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1571
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1573
#, fuzzy
msgid "# RESULT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1674
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1676
msgid "# Expired PUTs discarded"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1682
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1684
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1686
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1688
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1912
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1914
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER requests ignored due to Bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1920
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1922
msgid "# FIND PEER requests ignored due to lack of HELLO"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2082
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2084
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2086
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2088
#, fuzzy
msgid "# P2P GET bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2151
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2153
#, fuzzy
msgid "# P2P FIND PEER requests processed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2172
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2174
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests ONLY routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2349
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2351
msgid "# Expired results discarded"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2365
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2367
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULTS received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2369
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2371
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULT bytes received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
@@ -2460,15 +2427,63 @@ msgstr ""
msgid "# Entries removed from routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:414
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:415
msgid "# Entries added to routing table"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:436
+#: src/dht/gnunet-service-dht_routing.c:437
#, fuzzy
msgid "# DHT requests combined"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:916 src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:253
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
+msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2953
+#, fuzzy
+msgid "number of peers to start"
+msgstr "số lần lặp lại"
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:954
+msgid "number of PUTs to perform per peer"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:959 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:860
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:304
+msgid "name of the file with the login information for the testbed"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:964
+msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:969
+msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:974
+msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:979
+msgid "replication degree for DHT PUTs"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:984
+msgid "chance that a peer is selected at random for PUTs"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:989
+msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
+msgstr ""
+
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1009
+#, fuzzy
+msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
+msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
+
#: src/dht/plugin_block_dht.c:189
#, fuzzy, c-format
msgid "Block not of type %u\n"
@@ -2545,16 +2560,21 @@ msgstr ""
msgid "# DNS requests received via TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1082 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3563
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1082 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3565
#, fuzzy
msgid "need a valid IPv4 or IPv6 address\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1093
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1092
#, c-format
-msgid "`%s' is not SUID or the path is invalid, will not run DNS interceptor\n"
+msgid "`%s' must be installed SUID, will not run DNS interceptor\n"
msgstr ""
+#: src/dv/gnunet-dv.c:175
+#, fuzzy
+msgid "Print information about DV state"
+msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+
#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:960
#, fuzzy
msgid "# TCP packets sent via TUN"
@@ -2565,204 +2585,204 @@ msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
msgid "# ICMP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1338
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1340
#, fuzzy
msgid "# UDP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1462 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1570
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1617 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1699
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1820 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1951
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2205
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1464 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1572
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1619 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1701
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1822 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1953
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2207
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1465
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1467
#, fuzzy
msgid "# UDP IP-exit requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1573
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1575
#, fuzzy
msgid "# UDP service requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1613
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1615
#, fuzzy
msgid "# TCP service creation requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1702
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1704
#, fuzzy
msgid "# TCP IP-exit creation requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1786
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1788
#, fuzzy
msgid "# TCP DATA requests dropped (no session)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1823
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1825
#, fuzzy
msgid "# TCP data requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1954
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1956
#, fuzzy
msgid "# ICMP IP-exit requests received via cadet"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2020 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2277
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2632 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:818
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:992 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2088
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2022 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2279
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2634 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:828
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:991 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2105
msgid "# ICMPv4 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2079 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2336
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2669 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:885
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1028 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2147
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2081 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2338
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2671 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:887
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1024 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2158
msgid "# ICMPv6 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2208
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2210
#, fuzzy
msgid "# ICMP service requests received via cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2262 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:984
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2077
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2264 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:985
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2096
msgid "# ICMPv4 packets dropped (impossible PT to v6)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2321 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:871
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2115 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2128
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2323 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:875
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2130 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2141
msgid "# ICMPv6 packets dropped (impossible PT to v4)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2400 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3066
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2402 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3068
#, fuzzy
msgid "# Inbound CADET channels created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2520
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2522
#, c-format
msgid "Got duplicate service records for `%s:%u'\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2539
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2541
#, fuzzy
msgid "# Messages transmitted via cadet channels"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2717
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2719
msgid "# ICMP packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2725
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2727
msgid "ICMP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2799
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2801
msgid "UDP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2871
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2873
msgid "TCP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2919
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2921
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2933
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2935
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2959
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2961
msgid "IPv4 packet options received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2986
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2988
#, c-format
msgid "IPv4 packet with unsupported next header %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3032
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3034
#, c-format
msgid "IPv6 packet with unsupported next header %d received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3040
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3042
#, c-format
msgid "Packet from unknown protocol %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3243 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3253
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3245 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3255
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' for domain `%s' is not formatted correctly!\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3267 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3275
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3269 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3277
#, c-format
msgid "`%s' is not a valid port number (for domain `%s')!"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3316
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3318
#, c-format
msgid "No addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3330 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3343
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3332 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3345
#, c-format
msgid "Service `%s' configured for IPv4, but IPv4 is disabled!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3355
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3357
#, c-format
msgid "No IP addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3499
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3501
msgid ""
"This system does not support IPv4, will disable IPv4 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3507
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3509
msgid ""
"This system does not support IPv6, will disable IPv6 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3514
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3516
msgid ""
"Cannot enable IPv4 exit but disable IPv4 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv4=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3520
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3522
msgid ""
"Cannot enable IPv6 exit but disable IPv6 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv6=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3688
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3690
msgid "Must be a number"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3803
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3805
#, c-format
-msgid "`%s' is not SUID or the path is invalid, EXIT will not work\n"
+msgid "`%s' must be installed SUID, EXIT will not work\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3815 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1202
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3817 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1204
msgid "No useful service enabled. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3967
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3966
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
@@ -3009,64 +3029,59 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
msgid "Publishing failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:725
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can not index file `%s': %s.\n"
-msgstr "Không thể mở tập tin « %s »: « %s »"
-
-#: src/fs/fs_publish.c:782 src/fs/fs_publish.c:827 src/fs/fs_publish.c:848
-#: src/fs/fs_publish.c:878 src/fs/fs_publish.c:1144
+#: src/fs/fs_publish.c:724 src/fs/fs_publish.c:778 src/fs/fs_publish.c:823
+#: src/fs/fs_publish.c:844 src/fs/fs_publish.c:874 src/fs/fs_publish.c:1140
#, fuzzy, c-format
msgid "Can not index file `%s': %s. Will try to insert instead.\n"
msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đề nghị: thử chèn tập tin.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:784
+#: src/fs/fs_publish.c:780
#, fuzzy
msgid "error on index-start request to `fs' service"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:829
+#: src/fs/fs_publish.c:825
msgid "failed to compute hash"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:849
+#: src/fs/fs_publish.c:845
#, fuzzy
msgid "filename too long"
msgstr "tên tập tin"
-#: src/fs/fs_publish.c:880
+#: src/fs/fs_publish.c:876
msgid "could not connect to `fs' service"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:906
+#: src/fs/fs_publish.c:902
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get file identifiers for `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:995 src/fs/fs_publish.c:1031
+#: src/fs/fs_publish.c:991 src/fs/fs_publish.c:1027
msgid "Can not create LOC URI. Will continue with CHK instead.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1098
+#: src/fs/fs_publish.c:1094
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed at `%s': %s"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1106
+#: src/fs/fs_publish.c:1102
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1146
+#: src/fs/fs_publish.c:1142
msgid "needs to be an actual file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1385
+#: src/fs/fs_publish.c:1381
#, fuzzy, c-format
msgid "Datastore failure: %s"
msgstr "Kho dữ liệu đầy.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1476
+#: src/fs/fs_publish.c:1472
#, c-format
msgid "Reserving space for %u entries and %llu bytes for publication\n"
msgstr ""
@@ -3140,149 +3155,149 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
msgid "Failed to compute hash of file."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_uri.c:236
+#: src/fs/fs_uri.c:234
#, no-c-format
msgid "Malformed KSK URI (`%' must be followed by HEX number)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:295
+#: src/fs/fs_uri.c:293
msgid "Malformed KSK URI (must not begin or end with `+')"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:313
+#: src/fs/fs_uri.c:311
msgid "Malformed KSK URI (`++' not allowed)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:320
+#: src/fs/fs_uri.c:318
msgid "Malformed KSK URI (quotes not balanced)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:390
+#: src/fs/fs_uri.c:388
msgid "Malformed SKS URI (wrong syntax)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:431
+#: src/fs/fs_uri.c:429
msgid "Malformed CHK URI (wrong syntax)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:446
+#: src/fs/fs_uri.c:444
msgid "Malformed CHK URI (failed to decode CHK)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:525
+#: src/fs/fs_uri.c:523
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:540
+#: src/fs/fs_uri.c:538
msgid "LOC URI malformed (no CHK)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:550
+#: src/fs/fs_uri.c:548
msgid "LOC URI malformed (missing LOC)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:558
+#: src/fs/fs_uri.c:556
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax for public key)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:566
+#: src/fs/fs_uri.c:564
msgid "LOC URI malformed (could not decode public key)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:572
+#: src/fs/fs_uri.c:570
msgid "LOC URI malformed (could not find signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:578
+#: src/fs/fs_uri.c:576
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax for signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:587
+#: src/fs/fs_uri.c:585
msgid "LOC URI malformed (could not decode signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:593
+#: src/fs/fs_uri.c:591
msgid "LOC URI malformed (wrong syntax for expiration time)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:599
+#: src/fs/fs_uri.c:597
msgid "LOC URI malformed (could not parse expiration time)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:611
+#: src/fs/fs_uri.c:609
msgid "LOC URI malformed (signature failed validation)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:645
+#: src/fs/fs_uri.c:643
#, fuzzy
msgid "invalid argument"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:657
+#: src/fs/fs_uri.c:655
msgid "Unrecognized URI type"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:1061 src/fs/fs_uri.c:1088
+#: src/fs/fs_uri.c:1059 src/fs/fs_uri.c:1086
msgid "No keywords specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:1094
+#: src/fs/fs_uri.c:1092
msgid "Number of double-quotes not balanced!\n"
msgstr "Có dấu nháy kép thừa hay thiếu.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:231
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load state: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:279 src/fs/gnunet-auto-share.c:288
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:296
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:285 src/fs/gnunet-auto-share.c:295
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:305
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to save state to file %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:393
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:407
#, c-format
msgid "Publication of `%s' done\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:472
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:494
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:484
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:504
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:654
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:713
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You must specify one and only one directory name for automatic publication.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:705 src/fs/gnunet-publish.c:903
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:767 src/fs/gnunet-publish.c:903
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:712
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772 src/fs/gnunet-publish.c:907
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:718 src/fs/gnunet-publish.c:907
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:777 src/fs/gnunet-publish.c:912
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:725 src/fs/gnunet-publish.c:944
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:783 src/fs/gnunet-publish.c:944
msgid "specify the priority of the content"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:732 src/fs/gnunet-publish.c:955
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:789 src/fs/gnunet-publish.c:955
msgid "set the desired replication LEVEL"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:754
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:813
#, fuzzy
msgid "Automatically publish files from a directory on GNUnet"
msgstr "Tự động chia sẻ một thư mục."
@@ -3354,7 +3369,7 @@ msgid "Downloading `%s' done (%s/s).\n"
msgstr "Tiến trình tải lên « %s » đã tiếp tục lại.\n"
#: src/fs/gnunet-download.c:216 src/fs/gnunet-publish.c:295
-#: src/fs/gnunet-search.c:215 src/fs/gnunet-unindex.c:107
+#: src/fs/gnunet-search.c:212 src/fs/gnunet-unindex.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected status: %d\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
@@ -3378,12 +3393,12 @@ msgid "Target filename must be specified.\n"
msgstr ""
#: src/fs/gnunet-download.c:291 src/fs/gnunet-publish.c:872
-#: src/fs/gnunet-search.c:273 src/fs/gnunet-unindex.c:139
+#: src/fs/gnunet-search.c:270 src/fs/gnunet-unindex.c:139
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not initialize `%s' subsystem.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:339 src/fs/gnunet-search.c:315
+#: src/fs/gnunet-download.c:339 src/fs/gnunet-search.c:312
#, fuzzy
msgid "set the desired LEVEL of receiver-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
@@ -3392,7 +3407,7 @@ msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người g
msgid "delete incomplete downloads (when aborted with CTRL-C)"
msgstr "xoá việc tải về không hoàn thành (khi hủy bở dùng CTRL-C)"
-#: src/fs/gnunet-download.c:349 src/fs/gnunet-search.c:319
+#: src/fs/gnunet-download.c:349 src/fs/gnunet-search.c:316
msgid "only search the local peer (no P2P network search)"
msgstr ""
@@ -3420,15 +3435,6 @@ msgid ""
"chk/...)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-fs.c:119
-msgid "print a list of all indexed files"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/gnunet-fs.c:130
-#, fuzzy
-msgid "Special file-sharing operations"
-msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
-
#: src/fs/gnunet-fs-profiler.c:211
msgid "run the experiment with COUNT peers"
msgstr ""
@@ -3445,6 +3451,15 @@ msgstr ""
msgid "run a testbed to measure file-sharing performance"
msgstr ""
+#: src/fs/gnunet-fs.c:119
+msgid "print a list of all indexed files"
+msgstr ""
+
+#: src/fs/gnunet-fs.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Special file-sharing operations"
+msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
+
#: src/fs/gnunet-publish.c:219 src/fs/gnunet-publish.c:231
#, c-format
msgid "Publishing `%s' at %llu/%llu (%s remaining)\n"
@@ -3535,7 +3550,7 @@ msgstr ""
#: src/fs/gnunet-publish.c:687
#, fuzzy
-msgid "Error scanning directory.\n"
+msgid "Internal error scanning directory.\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
#: src/fs/gnunet-publish.c:715
@@ -3575,16 +3590,11 @@ msgid "Option `%s' is required when using option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
#: src/fs/gnunet-publish.c:851 src/fs/gnunet-publish.c:859
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1226 src/transport/gnunet-transport.c:1251
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1282 src/transport/gnunet-transport.c:1309
#, c-format
msgid "Option `%s' makes no sense without option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:911
-#, fuzzy
-msgid "enable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
-msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-
#: src/fs/gnunet-publish.c:916
msgid ""
"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
@@ -3657,34 +3667,34 @@ msgstr ""
msgid "Failed to write directory with search results to `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:207
+#: src/fs/gnunet-search.c:204
#, fuzzy, c-format
msgid "Error searching: %s.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-search.c:263
+#: src/fs/gnunet-search.c:260
#, fuzzy
msgid "Could not create keyword URI from arguments.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/fs/gnunet-search.c:287
+#: src/fs/gnunet-search.c:284
#, fuzzy
msgid "Could not start searching.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/fs/gnunet-search.c:324
+#: src/fs/gnunet-search.c:321
msgid "write search results to file starting with PREFIX"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:329
+#: src/fs/gnunet-search.c:326
msgid "automatically terminate search after DELAY"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:335
+#: src/fs/gnunet-search.c:332
msgid "automatically terminate search after VALUE results are found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-search.c:351
+#: src/fs/gnunet-search.c:348
#, fuzzy
msgid "Search GNUnet for files that were published on GNUnet"
msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chúng ta tải lên"
@@ -3727,18 +3737,18 @@ msgstr ""
msgid "FS service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1305 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:353
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1100
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:1305 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:355
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1202
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s' service.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:355
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:370
#, fuzzy
msgid "# replies received via cadet"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:371
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cadet_client.c:384
#, fuzzy
msgid "# replies received via cadet dropped"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
@@ -3928,113 +3938,113 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# query plan entries"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:328
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:330
#, fuzzy
msgid "# Pending requests created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:420 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:654
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:430 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:677
#, fuzzy
msgid "# Pending requests active"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:830
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:858
#, fuzzy
msgid "# replies received and matched"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:876
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:894
msgid "# duplicate replies discarded (bloomfilter)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:884
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:903
msgid "# irrelevant replies discarded"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:899
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:918
#, c-format
msgid "Unsupported block type %u\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:912
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:935
#, fuzzy
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1047
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1065
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1076
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1093
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1115
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1131
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1256
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1262
#, fuzzy
msgid "# Replies received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1310
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1314
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1331
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1335
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1394
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1395
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1456
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1454
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1511
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1509
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1526
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1524
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1549
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1548
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1566
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1562
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1587
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1583
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1593
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1588
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1634
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1626
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1647
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1639
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1698
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1693
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1748
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1749
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -4074,7 +4084,7 @@ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
msgid "Unindex a file that was previously indexed with gnunet-publish."
msgstr ""
-#: src/gns/gns_tld_api.c:293
+#: src/gns/gns_tld_api.c:348
msgid "Expected a base32-encoded public zone key\n"
msgstr ""
@@ -4106,40 +4116,40 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet HTTP server to create business cards"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:214
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:203
#, fuzzy
msgid "Failed to pack DNS response into UDP packet!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:416
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:405
#, c-format
msgid "Cannot parse DNS request from %s\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:432
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:421
#, fuzzy, c-format
msgid "Received malformed DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:440
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:429
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:600
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:588
#, fuzzy
msgid "No DNS server specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:748
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:688
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:753
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:693
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 2853"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:770
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:710
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
@@ -4155,39 +4165,6 @@ msgstr ""
msgid "look for GNS2DNS records instead of ANY"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:206
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid domain name\n"
-msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:225
-#, c-format
-msgid "Invalid typename specified, assuming `ANY'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:260
-msgid "Lookup a record for the given name"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:266
-#, fuzzy
-msgid "Specify the type of the record to lookup"
-msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:272
-#, fuzzy
-msgid "Specify a timeout for the lookup"
-msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:276
-msgid "No unneeded output"
-msgstr ""
-
-#: src/gns/gnunet-gns.c:288
-#, fuzzy
-msgid "GNUnet GNS resolver tool"
-msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-
#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:602
msgid "Not ready to process requests, lacking ego data\n"
msgstr ""
@@ -4207,122 +4184,145 @@ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
msgid "This program will import some GNS authorities into your GNS namestore."
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:115
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:532
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:750
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:756
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:808
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:817
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:928
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1023
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1028
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:595
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:613
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:118
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:535
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:753
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:759
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:811
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:820
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:931
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1026
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1031
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:598
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:616
#, c-format
msgid "%s failed at %s:%d: `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:986
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:980
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported CURL TLS backend %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1011
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1005
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to fetch CN from cert: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1032
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1026
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize DANE: %s\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1047
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1041
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse DANE record: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1062
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1056
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to verify TLS connection using DANE: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1072
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1066
#, c-format
msgid "Failed DANE verification failed with GnuTLS verify status code: %u\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1096
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1090
#, c-format
msgid "TLS certificate subject name (%s) does not match `%s': %d\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1227
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1221
#, c-format
msgid "Cookie domain `%s' supplied by server is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2128
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2121
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported HTTP method `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2649
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2642
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import private key from file `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2681
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2674
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import certificate from `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2882
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2875
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start HTTPS server for `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2904 src/rest/gnunet-rest-server.c:704
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2897 src/rest/gnunet-rest-server.c:658
#, fuzzy
msgid "Failed to pass client to MHD\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3240
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3233
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks version %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3269
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3262
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks command %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3352
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3345
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks address type %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3690
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3635
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load X.509 key and certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3818
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3763
msgid "listen on specified port (default: 7777)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3823
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3768
msgid "pem file to use as CA"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3827
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3772
msgid "disable use of IPv6"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3853
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3798
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
+#: src/gns/gnunet-gns.c:199
+#, c-format
+msgid "Invalid typename specified, assuming `ANY'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:233
+msgid "Lookup a record for the given name"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:238
+#, fuzzy
+msgid "Specify the type of the record to lookup"
+msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:242
+msgid "No unneeded output"
+msgstr ""
+
+#: src/gns/gnunet-gns.c:258
+#, fuzzy
+msgid "GNUnet GNS resolver tool"
+msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
+
#: src/gns/gnunet-service-gns.c:506
#, fuzzy
msgid "Properly base32-encoded public key required"
@@ -4334,8 +4334,8 @@ msgid "Failed to connect to the namecache!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#: src/gns/gnunet-service-gns.c:561
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:875
#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:440
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:875
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -4429,82 +4429,72 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Unable to parse BOX record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_rest_gns.c:442
-#, fuzzy
-msgid "Gns REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:355
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv4 address `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:372
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize NS record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:392
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:402
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize CNAME record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:465
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:487
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize CERT record with %u bytes\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:500
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:523
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse SOA record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:517
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:542
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize SOA record with mname `%s' and rname `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:536
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:565
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize PTR record with value `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:555
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:588
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse MX record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:567
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:603
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize MX record with hostname `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:588
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:630
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse SRV record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:601
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize SRV record with target `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:618
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:663
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv6 address `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:636
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:650
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:687
+#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:703
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse TLSA record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:668
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to parse CAA record string `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
#: src/hello/gnunet-hello.c:126
msgid "Call with name of HELLO file to modify.\n"
msgstr ""
@@ -4544,269 +4534,269 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
msgid "Modified %u addresses, wrote %u bytes\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1109
+#: src/hello/hello.c:1110
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: missing expiration time\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/hello/hello.c:1118
+#: src/hello/hello.c:1119
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: invalid expiration time\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/hello/hello.c:1128
+#: src/hello/hello.c:1129
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: malformed\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/hello/hello.c:1139
+#: src/hello/hello.c:1140
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: missing transport plugin\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/hello/hello.c:1157
+#: src/hello/hello.c:1158
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not found, skipping address\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1165
+#: src/hello/hello.c:1166
#, c-format
msgid "Plugin `%s' does not support URIs yet\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1180
+#: src/hello/hello.c:1181
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse `%s' as an address for plugin `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:314
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:316
msgid ""
"None of the functions for the hostlist daemon were enabled. I have no "
"reason to run!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:374
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:376
#, fuzzy
msgid "advertise our hostlist to other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:379
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:381
msgid ""
"bootstrap using hostlists (it is highly recommended that you always use this "
"option)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:383
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:385
#, fuzzy
msgid "enable learning about hostlist servers from other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:388
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:390
#, fuzzy
msgid "provide a hostlist server"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:404
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:406
msgid "GNUnet hostlist server and client"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:346
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:349
#, fuzzy
msgid "# bytes downloaded from hostlist servers"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:367
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:400
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:370
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:403
#, fuzzy
msgid "# invalid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:370
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:403
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:373
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:406
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid `%s' message received from hostlist at `%s'\n"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:388
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:391
#, fuzzy
msgid "# valid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:658
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1404
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:661
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1407
msgid "# advertised hostlist URIs"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:688
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:691
#, c-format
msgid "# advertised URI `%s' downloaded"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:731
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:734
#, c-format
msgid ""
"Advertised hostlist with URI `%s' could not be downloaded. Advertised URI "
"gets dismissed.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:859
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to download hostlist from `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:873
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:876
#, c-format
msgid "Download limit of %u bytes exceeded, stopping download\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:893
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:896
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist from `%s' failed: `%s'\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:899
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:902
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist `%s' completed.\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:907
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:910
#, c-format
msgid "Adding successfully tested hostlist `%s' datastore.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:960
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:963
#, fuzzy, c-format
msgid "Bootstrapping using hostlist at `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:968
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:971
msgid "# hostlist downloads initiated"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1095
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1662
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1098
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1665
msgid "# milliseconds between hostlist downloads"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1104
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1107
#, c-format
msgid "Have %u/%u connections. Will consider downloading hostlist in %s\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1163
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1184
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1166
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1187
#, fuzzy
msgid "# active connections"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1350
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1353
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading saved hostlist entries from file `%s' \n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1355
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1358
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostlist file `%s' does not exist\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1364
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1367
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for reading to load hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1398
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1401
#, c-format
msgid "%u hostlist URIs loaded from file\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1401
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1404
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs read from file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1447
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1450
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for writing to save hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1454
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1457
#, fuzzy, c-format
msgid "Writing %u hostlist URIs to `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1478
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1495
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1481
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1498
#, c-format
msgid "Error writing hostlist URIs to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1490
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1493
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs written to file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1592
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2271
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1595
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2274
#, c-format
msgid "Invalid proxy type: `%s', disabling proxy! Check configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1621
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1624
msgid "Learning is enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1635
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1638
msgid "Learning is not enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1648
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1651
#, c-format
msgid ""
"Since learning is not enabled on this peer, hostlist file `%s' was removed\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:172
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:176
#, fuzzy
msgid "bytes in hostlist"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:198
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:201
msgid "expired addresses encountered"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:235
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:526
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:237
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:531
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:385
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:534
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:801
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid "Error in communication with PEERINFO service: %s\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:256
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:261
msgid "HELLOs without addresses encountered (ignored)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:274
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:278
msgid "bytes not included in hostlist (size limit)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:376
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:382
#, fuzzy, c-format
msgid "Refusing `%s' request to hostlist server\n"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:380
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:385
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (not HTTP GET)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:393
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:397
#, c-format
msgid "Refusing `%s' request with %llu bytes of upload data\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:398
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:401
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (upload data)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
@@ -4820,185 +4810,174 @@ msgstr ""
msgid "hostlist requests refused (not ready)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:417
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:416
#, fuzzy
msgid "Received request for our hostlist\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:419
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:418
#, fuzzy
msgid "hostlist requests processed"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:460
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:466
#, fuzzy
msgid "# hostlist advertisements send"
msgstr "# Các quảng cáo ngoại được chuyển tiếp"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:673
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2651
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:679
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2814
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:684
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:691
#, c-format
msgid "Invalid port number %llu. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:696
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:703
#, c-format
msgid "Hostlist service starts on %s:%llu\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:713
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:718
#, fuzzy, c-format
msgid "Address to obtain hostlist: `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:728
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:731
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:742
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:748
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:764
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:769
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:785
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:789
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv6 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:828
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:829
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:193
+#: src/identity/gnunet-identity.c:179
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:233
+#: src/identity/gnunet-identity.c:201
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:391
+#: src/identity/gnunet-identity.c:356
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:396
+#: src/identity/gnunet-identity.c:362
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:400
+#: src/identity/gnunet-identity.c:367
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:404
-msgid "reduce output"
-msgstr ""
-
-#: src/identity/gnunet-identity.c:411
+#: src/identity/gnunet-identity.c:373
msgid ""
-"set default identity to NAME for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -"
-"s) or restrict results to NAME (use together with -d)"
+"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -s)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:415
+#: src/identity/gnunet-identity.c:378
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:419
-#, fuzzy
-msgid "display private keys as well"
-msgstr "hiển thị giá trị tổng kiểm của tập tin"
-
-#: src/identity/gnunet-identity.c:426
+#: src/identity/gnunet-identity.c:384
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:438
+#: src/identity/gnunet-identity.c:398
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:511
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:391
msgid "no default known"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:536
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:416
msgid "default configured, but ego unknown (internal error)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:627
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:910
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1038
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:507
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:790
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:918
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write subsystem default identifier map to `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:635
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:515
msgid "Unknown ego specified for service (internal error)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:730
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:610
msgid "identifier already in use for another ego"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:885
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:765
msgid "target name already exists"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:928
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1056
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:808
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:936
msgid "no matching ego found"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1091
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:971
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse ego information in `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1149
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1029
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse subsystem identity configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1159
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:1039
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1311
-#, fuzzy
-msgid "Identity REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/json/json.c:133
+#: src/json/json.c:123
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse JSON in option `%s': %s (%s)\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+#: src/multicast/gnunet-multicast.c:48 src/multicast/gnunet-multicast.c:72
+msgid "This command doesn't do anything yet."
+msgstr ""
+
#: src/my/my.c:196 src/my/my.c:215
#, fuzzy, c-format
msgid "%s failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/mysql/mysql.c:201
+#: src/mysql/mysql.c:180
#, c-format
msgid "Trying to use file `%s' for MySQL configuration.\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/mysql/mysql.c:209
+#: src/mysql/mysql.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
@@ -5008,7 +4987,7 @@ msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
msgid "No records found for `%s'"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:122 src/namestore/gnunet-namestore.c:459
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:122 src/namestore/gnunet-namestore.c:454
#, c-format
msgid "\tCorrupt or unsupported record of type %u\n"
msgstr ""
@@ -5028,16 +5007,16 @@ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
msgid "You must specify a name\n"
msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:232 src/namestore/gnunet-namestore.c:1601
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:232 src/namestore/gnunet-namestore.c:1575
msgid "name of the record to add/delete/display"
msgstr ""
#: src/namecache/gnunet-namecache.c:238
#, fuzzy
-msgid "specifies the public key of the zone to look in"
+msgid "spezifies the public key of the zone to look in"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:250 src/namestore/gnunet-namestore.c:1662
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:250 src/namestore/gnunet-namestore.c:1632
#, fuzzy
msgid "GNUnet zone manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
@@ -5053,8 +5032,8 @@ msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:121
#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:255
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:179
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:427
+#: src/namestore/plugin_namestore_heap.c:148
+#: src/namestore/plugin_namestore_heap.c:395
#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:379
#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:538
#, fuzzy, c-format
@@ -5062,13 +5041,14 @@ msgid "Unable to initialize file: %s.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:132
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:190
+#: src/namestore/plugin_namestore_heap.c:159
#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:394
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to get filesize: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
#: src/namecache/plugin_namecache_flat.c:151
+#: src/namestore/plugin_namestore_heap.c:172
#: src/peerstore/plugin_peerstore_flat.c:406
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to read file: %s.\n"
@@ -5087,326 +5067,299 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
msgid "Failed to setup database at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:334
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:549
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported form value `%s'\n"
+msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to create record for domain `%s': %s\n"
+msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:597
+msgid "Error when mapping zone to name\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:629
+#, c-format
+msgid "Found existing name `%s' for the given key\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:689
+#, c-format
+msgid "Found %u existing records for domain `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:777
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to create page for `%s'\n"
+msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:796
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
+msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:832
+msgid "Domain name must not contain `.'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:841
+msgid "Domain name must not contain `+'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1071
+msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "Failed to start HTTP server\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1147
+#, fuzzy
+msgid "Failed to connect to identity\n"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1173
+msgid "name of the zone that is to be managed by FCFSD"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1192
+msgid "GNU Name System First Come First Serve name registration service"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:341
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding record failed: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:362
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:371
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed, record does not exist%s%s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:369
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:378
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed%s%s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:656 src/namestore/gnunet-namestore.c:666
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:660 src/namestore/gnunet-namestore.c:668
#, c-format
msgid "A %s record exists already under `%s', no other records can be added.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:678
-#, c-format
-msgid ""
-"A SOA record exists already under `%s', cannot add a second SOA to the same "
-"zone.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:694 src/namestore/gnunet-namestore.c:707
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:682 src/namestore/gnunet-namestore.c:694
#, c-format
msgid "Records already exist under `%s', cannot add `%s' record.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:722
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:707
#, c-format
msgid ""
"Non-GNS2DNS records already exist under `%s', cannot add GNS2DNS record.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:842
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:837
#, c-format
msgid "There are no records under label `%s' that could be deleted.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:885
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:878
#, c-format
msgid ""
"There are no records under label `%s' that match the request for deletion.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:966
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:965
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to replace records: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:989
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1009
#, fuzzy, c-format
msgid "No options given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1010 src/namestore/gnunet-namestore.c:1043
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1053 src/namestore/gnunet-namestore.c:1071
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1092 src/namestore/gnunet-namestore.c:1119
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1032 src/namestore/gnunet-namestore.c:1065
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1074 src/namestore/gnunet-namestore.c:1093
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1116 src/namestore/gnunet-namestore.c:1148
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing option `%s' for operation `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1012
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1033
msgid "replace"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1045 src/namestore/gnunet-namestore.c:1055
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1073 src/namestore/gnunet-namestore.c:1094
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1066 src/namestore/gnunet-namestore.c:1075
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1094 src/namestore/gnunet-namestore.c:1118
msgid "add"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1063
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1084
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported type `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1082
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1106
#, c-format
msgid "Value `%s' invalid for record type `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1101
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1129
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid time format `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1121
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1149
msgid "del"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1164
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1192
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid public key for reverse lookup `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1187
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1221
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:775
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1213
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1249
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid nick `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1255
-#, c-format
-msgid "Label `%s' contains `.' which is not allowed\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1304
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1289
#, c-format
msgid "No default ego configured in identity service\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1367
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1341
#, c-format
msgid "Superfluous command line arguments (starting with `%s') ignored\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1396
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1357
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot connect to identity service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1443
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1407
msgid "Empty record line argument is not allowed.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1455
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1423
#, c-format
msgid "Invalid expiration time `%s' (must be without unit)\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1467 src/namestore/gnunet-namestore.c:1483
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1500
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1435 src/namestore/gnunet-namestore.c:1453
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1470
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing entries in record line `%s'.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1475
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1444
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown record type `%s'\n"
msgstr "Không rõ câu lệnh « %s ».\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1513
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1484
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid record data for type %s: `%s'.\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1570
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1548
msgid "add record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1573
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1552
msgid "delete record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1577
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1556
msgid "display records"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1584
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1561
msgid ""
"expiration time for record to use (for adding only), \"never\" is possible"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1590
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1566
#, fuzzy
msgid "set the desired nick name for the zone"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1595
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1570
#, fuzzy
msgid "monitor changes in the namestore"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1607
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1580
#, fuzzy
msgid "determine our name for the given PKEY"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1614
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1585
msgid ""
"set record set to values given by (possibly multiple) RECORDLINES; can be "
"specified multiple times"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1620
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1590
msgid "type of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1625
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1595
msgid "URI to import into our zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1631
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1600
msgid "value of the record to add/delete"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1635
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1604
msgid "create or list public record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1641
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1608
msgid ""
"create shadow record (only valid if all other records of the same type have "
"expired"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1647
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1613
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:549
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unsupported form value `%s'\n"
-msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:576
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create record for domain `%s': %s\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:597
-msgid "Error when mapping zone to name\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:629
-#, c-format
-msgid "Found existing name `%s' for the given key\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:689
-#, c-format
-msgid "Found %u existing records for domain `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:777
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create page for `%s'\n"
-msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:796
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
-msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:832
-msgid "Domain name must not contain `.'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:841
-msgid "Domain name must not contain `+'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1071
-msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1099
-#, fuzzy
-msgid "Failed to start HTTP server\n"
-msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1147
-#, fuzzy
-msgid "Failed to connect to identity\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1173
-msgid "name of the zone that is to be managed by FCFSD"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1192
-msgid "GNU Name System First Come First Serve name registration service"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:916
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:900
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to replicate block in namecache: %s\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:1838
+#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:2038
msgid "size to use for the main hash map"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:1844
+#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:2043
msgid "minimum expiration time we assume for imported records"
msgstr ""
-#: src/namestore/namestore_api.c:376
+#: src/namestore/namestore_api.c:391
msgid "Namestore failed to store record\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:198
-#, c-format
-msgid "File too big to map: %llu bytes.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:222
-#, c-format
-msgid "Namestore database file `%s' malformed\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/plugin_namestore_flat.c:790
+#: src/namestore/plugin_namestore_heap.c:778
#, fuzzy
-msgid "Flat file database running\n"
+msgid "heap file database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:919
-#, fuzzy
-msgid "Namestore REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:193
#, fuzzy
msgid "Suggested configuration changes:\n"
@@ -5451,7 +5404,7 @@ msgid "GNUnet NAT traversal autoconfiguration"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto_legacy.c:403
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:680
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:681
#: src/nat-auto/nat_auto_api_test.c:409
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `gnunet-nat-server'\n"
@@ -5490,38 +5443,38 @@ msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
msgid "Detected external IP `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:571
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:572
msgid "This system has a global IPv6 address, setting IPv6 to supported.\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:589
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:590
#, fuzzy, c-format
msgid "Detected internal network address `%s'.\n"
msgstr "GNUnet bây giờ sử dụng địa chỉ IP %s.\n"
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:723
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:724
msgid "upnpc found, enabling its use\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:724
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:725
msgid "upnpc not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:761
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:762
msgid "test_icmp_server not possible, as we have no public IPv4 address\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:773
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:833
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:774
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:834
msgid "test_icmp_server not possible, as we are not behind NAT\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:785
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:845
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:786
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:846
msgid "No working gnunet-helper-nat-server found\n"
msgstr ""
-#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:822
+#: src/nat-auto/gnunet-service-nat-auto_legacy.c:823
msgid "test_icmp_client not possible, as we have no internal IPv4 address\n"
msgstr ""
@@ -5640,43 +5593,43 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet NAT traversal autoconfigure daemon"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1332
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1339
#, c-format
msgid "Malformed punched hole specification `%s' (lacks port)\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1342
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1349
#, c-format
msgid "Invalid port number in punched hole specification `%s' (lacks port)\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1358
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1365
#, c-format
msgid "Malformed punched hole specification `%s' (lacks `]')\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1369
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1376
#, c-format
msgid "Malformed punched hole specification `%s' (IPv6 address invalid)"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1834
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1841
#, fuzzy
msgid "Connection reversal request failed\n"
msgstr "Thu thập bị dừng.\n"
-#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1907
+#: src/nat/gnunet-service-nat.c:1914
msgid ""
"UPnP enabled in configuration, but UPnP client `upnpc` command not found, "
"disabling UPnP\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:191
+#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:186
#, c-format
msgid "gnunet-helper-nat-server generated malformed address `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:277
+#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -5689,11 +5642,6 @@ msgstr ""
msgid "`upnpc' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-nse.c:123
-#, fuzzy
-msgid "Show network size estimates from NSE service."
-msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-
#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:849
#, fuzzy
msgid "limit to the number of connections to NSE services, 0 for none"
@@ -5720,70 +5668,16 @@ msgstr ""
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1452
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:841 src/util/gnunet-scrypt.c:267
+#: src/nse/gnunet-nse.c:122
#, fuzzy
-msgid "Value is too large.\n"
-msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:178
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Removing expired address of transport `%s'\n"
-msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:313
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:334
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:365
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to parse HELLO in file `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:449
-msgid "# peers known"
-msgstr ""
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:492
-#, c-format
-msgid ""
-"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
-msgstr ""
-"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ "
-"bỏ.\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Scanning directory `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:666
-#, c-format
-msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
-msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1099
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1437
-#, c-format
-msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1450
-msgid "Skipping import of included HELLOs\n"
-msgstr ""
+msgid "Show network size estimates from NSE service."
+msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:220
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1534
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:843 src/util/gnunet-scrypt.c:276
#, fuzzy
-msgid "Failed to receive response from `PEERINFO' service."
-msgstr ""
-"\n"
-"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
+msgid "Value is too large.\n"
+msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:239
#, fuzzy, c-format
@@ -5796,7 +5690,7 @@ msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:299
-#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:501
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_peerinfo.c:501
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -5877,35 +5771,90 @@ msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
msgid "Failed to load transport plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:796
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Removing expired address of transport `%s'\n"
+msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:334
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:365
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse HELLO in file `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:449
+msgid "# peers known"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:492
+#, c-format
+msgid ""
+"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
+msgstr ""
+"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ "
+"bỏ.\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:659
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Scanning directory `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:667
+#, c-format
+msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
+msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1100
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1438
+#, c-format
+msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1451
+msgid "Skipping import of included HELLOs\n"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo/peerinfo_api.c:220
#, fuzzy
-msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+msgid "Failed to receive response from `PEERINFO' service."
+msgstr ""
+"\n"
+"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
#: src/peerstore/gnunet-peerstore.c:91
msgid "peerstore"
msgstr ""
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:561
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:598
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not load database backend `%s'\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:595 src/peerstore/peerstore_api.c:643
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:532 src/peerstore/peerstore_api.c:581
#, fuzzy
msgid "Unexpected iteration response, this should not happen.\n"
msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:657
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:595
#, fuzzy
msgid "Received a malformed response from service."
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:782
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:731
msgid "Received a watch result for a non existing watch.\n"
msgstr ""
#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:453
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:282
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Error executing SQL query: %s\n"
@@ -5913,6 +5862,8 @@ msgid ""
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:488
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:250
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:259
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Error preparing SQL query: %s\n"
@@ -5929,6 +5880,114 @@ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
msgid "PQprepare (`%s' as `%s') failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:249
+#, fuzzy
+msgid "Failed to store membership information!\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:271
+#, fuzzy
+msgid "Failed to test membership!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:300
+#, fuzzy
+msgid "Dropping invalid fragment\n"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:311
+#, fuzzy
+msgid "Failed to store fragment\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:368
+#, fuzzy
+msgid "Failed to get fragment!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:434
+#, fuzzy
+msgid "Failed to get message!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:464
+#, fuzzy
+msgid "Failed to get message fragment!\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:494
+#, fuzzy
+msgid "Failed to get master counters!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:675
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to begin modifying state: %d\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:685
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to modify state: %d\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Failed to end modifying state!\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:730
+#, fuzzy
+msgid "Tried to set invalid state variable name!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:744
+#, fuzzy
+msgid "Failed to begin synchronizing state!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:761
+#, fuzzy
+msgid "Failed to end synchronizing state!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:779
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:795
+#, fuzzy
+msgid "Failed to reset state!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:824
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:881
+#, fuzzy
+msgid "Tried to get invalid state variable name!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:851
+#: src/psycstore/gnunet-service-psycstore.c:896
+#, fuzzy
+msgid "Failed to get state variable!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:281
+#, fuzzy
+msgid "Unable to initialize Mysql.\n"
+msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
+
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_mysql.c:291
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to run SQL statement `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:61
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s (%d)\n"
+msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
+
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:1924
+#, fuzzy
+msgid "SQLite database running\n"
+msgstr "kho dữ liệu sqlite"
+
#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:423
msgid "Failed to pack DNS request. Dropping.\n"
msgstr ""
@@ -5981,96 +6040,73 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# DNS replies dropped (too late?)"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1217 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1226
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1242 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1251
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1260
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1219 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1228
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1244 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1253
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1262
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to %s service. Exiting.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1305
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:1307
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:600
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:467
#, fuzzy, c-format
msgid "Ego is required\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:607
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:475
#, c-format
msgid "Attribute value missing!\n"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:614
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:483
#, fuzzy, c-format
msgid "Requesting party key is required!\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:633
-msgid "Add an attribute NAME"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:506
+msgid "Add attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:638
-msgid "Delete the attribute with ID"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:512
+msgid "Attribute value"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:643
-msgid "The attribute VALUE"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:517
+msgid "Ego"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:648
-#, fuzzy
-msgid "The EGO to use"
-msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:654
-msgid "Specify the relying party for issue"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:522
+msgid "Audience (relying party)"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:658
-msgid "List attributes for EGO"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:526
+msgid "List attributes for Ego"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:665
-msgid "Issue a ticket for a set of attributes separated by comma"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:531
+msgid "Issue a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:670
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:536
msgid "Consume a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:675
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:541
msgid "Revoke a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:680
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:546
msgid "Type of attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:684
-msgid "List tickets of ego"
-msgstr ""
-
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:690
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:551
msgid "Expiration interval of the attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:697
-msgid "re:claimID command line tool"
-msgstr ""
-
-#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2121
-#, fuzzy
-msgid "OpenID Connect REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1098
-#, fuzzy
-msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/reclaim/reclaim_api.c:437
+#: src/reclaim/reclaim_api.c:436
#, fuzzy
msgid "failed to store record\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -6164,21 +6200,51 @@ msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
msgid "Search string `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:1039
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_copying.c:209
#, fuzzy
-msgid "GNUnet REST server"
-msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
+msgid "COPYING REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/rest/plugin_rest_config.c:265
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_credential.c:1128
#, fuzzy
-msgid "CONFIG REST API initialized\n"
+msgid "GNS REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/rest/plugin_rest_copying.c:209
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_gns.c:452
#, fuzzy
-msgid "COPYING REST API initialized\n"
+msgid "Gns REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_identity.c:1297
+#, fuzzy
+msgid "Identity REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_namestore.c:1079
+#, fuzzy
+msgid "Namestore REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_openid_connect.c:2245
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_reclaim.c:1079
+#, fuzzy
+msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+#: src/rest-plugins/plugin_rest_peerinfo.c:796
+#, fuzzy
+msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:927
+msgid "listen on specified port (default: 7776)"
+msgstr ""
+
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:944
+#, fuzzy
+msgid "GNUnet REST server"
+msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
+
#: src/revocation/gnunet-revocation.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "Key `%s' is valid\n"
@@ -6227,59 +6293,59 @@ msgstr ""
msgid "Ego `%s' not found.\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:372
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:373
#, c-format
msgid "Error: revocation certificate in `%s' is not for `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:392
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:393
msgid "Revocation certificate ready\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:402
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:403
msgid "Revocation certificate not ready, calculating proof of work\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:436
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:437 src/social/gnunet-social.c:1180
#, fuzzy, c-format
msgid "Public key `%s' malformed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:449
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:450
msgid ""
"Testing and revoking at the same time is not allowed, only executing test.\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:469
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:470
#, fuzzy
msgid "No filename to store revocation certificate given.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:490
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:491
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read revocation certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:515
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:516
#, fuzzy
msgid "No action specified. Nothing to do.\n"
msgstr "Chưa xác định giao diện nên dùng mặc định.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:534
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:535
msgid "use NAME for the name of the revocation file"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:540
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:541
msgid ""
"revoke the private key associated for the the private key associated with "
"the ego NAME "
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:545
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:546
msgid "actually perform revocation, otherwise we just do the precomputation"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:551
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:552
msgid "test if the public key KEY has been revoked"
msgstr ""
@@ -6312,42 +6378,42 @@ msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
msgid "SET service crashed, terminating revocation service\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:865
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:867
#, fuzzy
msgid "Could not open revocation database file!"
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/rps/gnunet-rps.c:260
-msgid "Seed a PeerID"
-msgstr ""
-
-#: src/rps/gnunet-rps.c:264
-msgid "Get updates of view (0 for infinite updates)"
-msgstr ""
-
-#: src/rps/gnunet-rps.c:268
-msgid "Get peers from biased stream"
-msgstr ""
-
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3086
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2959
msgid "duration of the profiling"
msgstr ""
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3091
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2965
#, fuzzy
msgid "timeout for the profiling"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3096
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2971
#, fuzzy
msgid "number of PeerIDs to request"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3112
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2986
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the RPS service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
+#: src/rps/gnunet-rps.c:260
+msgid "Seed a PeerID"
+msgstr ""
+
+#: src/rps/gnunet-rps.c:264
+msgid "Get updates of view (0 for infinite updates)"
+msgstr ""
+
+#: src/rps/gnunet-rps.c:268
+msgid "Get peers from biased stream"
+msgstr ""
+
#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:220
#, fuzzy
msgid "You must specify at least one message ID to check!\n"
@@ -6403,10 +6469,10 @@ msgstr ""
msgid "Calculate the Vectorproduct with a GNUnet peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1359
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1345
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1124
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1172
#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1063
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1401
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1345
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
@@ -6431,30 +6497,30 @@ msgstr ""
msgid "also profile decryption"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-service-set.c:1911
+#: src/set/gnunet-service-set.c:2005
#, fuzzy
msgid "Could not connect to CADET service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:267
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:252
#, fuzzy
msgid "number of element in set A-B"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:273
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:258
#, fuzzy
msgid "number of element in set B-A"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:280
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:264
msgid "number of common elements in A and B"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:286
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:270
msgid "hash num"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:292
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:276
msgid "ibf size"
msgstr ""
@@ -6478,6 +6544,132 @@ msgstr ""
msgid "element size"
msgstr ""
+#: src/social/gnunet-social.c:1166
+#, fuzzy
+msgid "--place missing or invalid.\n"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1217
+msgid "assign --name in state to --data"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1222
+msgid "say good-bye and leave somebody else's place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1227
+msgid "create a place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1232
+msgid "destroy a place we were hosting"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1237
+msgid "enter somebody else's place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1243
+msgid "find state matching name prefix"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1248
+msgid "replay history of messages up to the given --limit"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1253
+msgid "reconnect to a previously created place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1258
+msgid "publish something to a place we are hosting"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1263
+msgid "reconnect to a previously entered place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1268
+msgid "search for state matching exact name"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1273
+msgid "submit something to somebody's place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1278
+msgid "list of egos and subscribed places"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1283
+msgid "extract and replay history between message IDs --start and --until"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1292
+msgid "application ID to use when connecting"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1298
+msgid "message body or state value"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1304
+#, fuzzy
+msgid "name or public key of ego"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1309
+#, fuzzy
+msgid "wait for incoming messages"
+msgstr "Lỗi gửi tin nhẳn.\n"
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1315
+msgid "GNS name"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1321
+msgid "peer ID for --guest-enter"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1327
+msgid "name (key) to query from state"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1333
+msgid "method name"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1339
+#, fuzzy
+msgid "number of messages to replay from history"
+msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1345
+msgid "key address of place"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1351
+msgid "start message ID for history replay"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1356
+msgid "respond to entry requests by admitting all guests"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1362
+msgid "end message ID for history replay"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1367
+msgid "respond to entry requests by refusing all guests"
+msgstr ""
+
+#: src/social/gnunet-social.c:1377
+msgid ""
+"gnunet-social - Interact with the social service: enter/leave, send/receive "
+"messages, access history and state.\n"
+msgstr ""
+
#: src/sq/sq.c:54
#, c-format
msgid "Failure to bind %u-th SQL parameter\n"
@@ -6502,93 +6694,93 @@ msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:404
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:442
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:409
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:450
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain statistics.\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:407
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:445
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:412
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:453
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to obtain statistics from host `%s:%llu'\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:518
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:528
msgid "Missing argument: subsystem \n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:524
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:536
msgid "Missing argument: name\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:563
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:579
#, fuzzy, c-format
msgid "No subsystem or name given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:575
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:594
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize watch routine\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:698
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:729
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:714
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:747
#, fuzzy, c-format
msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:723
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:755
#, c-format
msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:752
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:786
#, c-format
msgid "Not able to watch testbed nodes (yet - feel free to implement)\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:785
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:819
msgid "limit output to statistics for the given NAME"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:791
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:824
msgid "make the value being set persistent"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:798
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:830
msgid "limit output to the given SUBSYSTEM"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:804
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:836
msgid "use as csv separator"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:811
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:842
msgid "path to the folder containing the testbed data"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:817
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:847
msgid "just print the statistics value"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:822
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:852
msgid "watch value continuously"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:828
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:858
msgid "connect to remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:834
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:864
msgid "port for remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:848
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:881
msgid "Print statistics about GNUnet operations."
msgstr "In ra thống kê về các thao tác GNUnet."
@@ -6641,7 +6833,7 @@ msgid "Invalid argument `%s'; expecting unsigned int\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:342
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:282
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:283
msgid "create COUNT number of peers"
msgstr ""
@@ -6680,7 +6872,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:233 src/testing/list-keys.c:46
-#: src/testing/testing.c:288 src/util/gnunet-ecc.c:311
+#: src/testing/testing.c:288 src/util/gnunet-ecc.c:312
#, c-format
msgid "Incorrect hostkey file format: %s\n"
msgstr ""
@@ -6750,6 +6942,17 @@ msgstr "« %s » đang tắt.\n"
msgid "%.s Unknown result code."
msgstr ""
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:289
+msgid "tolerate COUNT number of continious timeout failures"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:294
+msgid ""
+"run profiler in non-interactive mode where upon testbed setup the profiler "
+"does not wait for a keystroke but continues to run until a termination "
+"signal is received"
+msgstr ""
+
#: src/testbed/gnunet_testbed_mpi_spawn.c:118
#, fuzzy
msgid "Waiting for child to exit.\n"
@@ -6760,18 +6963,7 @@ msgstr "Đang đợi các đồng đẳng kết nối"
msgid "Spawning process `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:287
-msgid "tolerate COUNT number of continious timeout failures"
-msgstr ""
-
-#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:291
-msgid ""
-"run profiler in non-interactive mode where upon testbed setup the profiler "
-"does not wait for a keystroke but continues to run until a termination "
-"signal is received"
-msgstr ""
-
-#: src/testbed/testbed_api.c:400
+#: src/testbed/testbed_api.c:410
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding host %u failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
@@ -6791,7 +6983,7 @@ msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được
msgid "Hosts file %s cannot be read\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:571
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:569
#, c-format
msgid "The function %s is only available when compiled with (--with-ll)\n"
msgstr ""
@@ -6947,48 +7139,48 @@ msgstr ""
msgid "Key number %u does not exist\n"
msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
-#: src/testing/testing.c:1161
+#: src/testing/testing.c:1159
#, c-format
msgid ""
"You attempted to create a testbed with more than %u hosts. Please "
"precompute more hostkeys first.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1170
+#: src/testing/testing.c:1168
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize hostkey for peer %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1180
+#: src/testing/testing.c:1178
msgid "PRIVATE_KEY option in PEER section missing in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1193
+#: src/testing/testing.c:1191
#, fuzzy
msgid "Failed to create configuration for peer (not enough free ports?)\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:1207
+#: src/testing/testing.c:1205
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open hostkey file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:1219
+#: src/testing/testing.c:1217
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write hostkey file for peer %u: %s\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:1244
+#: src/testing/testing.c:1242
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration file `%s' for peer %u: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/testing/testing.c:1346
+#: src/testing/testing.c:1344
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/testing/testing.c:1649
+#: src/testing/testing.c:1647
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load configuration from %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -7004,155 +7196,155 @@ msgstr ""
msgid "Directory for file `%s' does not seem to be writable.\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:228
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:230
msgid "# peers blacklisted"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:334
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:344
#, fuzzy
msgid "# connect requests issued to ATS"
msgstr "# các yêu cầu máy/trình khách lỗ hổng được phun vào"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:513
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:538
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages gossipped"
msgstr "# các thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:600
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:680
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:640
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:726
#, fuzzy
msgid "# friends connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:851
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:923
msgid "Failed to connect to core service, can not manage topology!\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:877
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:956
#, c-format
msgid "Found myself `%s' in friend list (useless, ignored)\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:884
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:963
#, fuzzy, c-format
msgid "Found friend `%s' in configuration\n"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:902
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:985
msgid "Encountered errors parsing friends list!\n"
msgstr ""
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:905
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:988
#, fuzzy
msgid "# friends in configuration"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:913
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:995
msgid ""
"Fewer friends specified than required by minimum friend count. Will only "
"connect to friends.\n"
msgstr ""
"Xác định quá ít bạn bè (dưới số tối thiểu). Sẽ chỉ kết nối tới bạn bè.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:921
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1001
msgid ""
"More friendly connections required than target total number of connections.\n"
msgstr "Cần thiết nhiều kết nối bạn bè hơn tổng số kết nối đích.\n"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:968
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1054
#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1517
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1128
+#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1233
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2154
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2678
-#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10043
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2621
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2329
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2883
+#: src/transport/gnunet-service-tng.c:4679
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2782
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2211
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2393
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2749
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2954
msgid "GNUnet UDP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:763
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:802
#, fuzzy
msgid ""
"Maximum number of UNIX connections exceeded, dropping incoming message\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1017
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1073
#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1403
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create path to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1094
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1162
msgid "GNUnet UNIX domain socket communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:141
-msgid "# Addresses given to ATS"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:452
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:448
#, fuzzy
msgid "# messages dropped due to slow client"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:794
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:817
msgid "# bytes payload dropped (other peer was not connected)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1477
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1550
#, fuzzy
msgid "# bytes payload discarded due to not connected peer"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1622
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1710
#, fuzzy
msgid "# bytes total received"
msgstr "# tổng số nội dung lỗ hổng được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1701
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1807
#, fuzzy
msgid "# bytes payload received"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2005
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2446
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2124
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2596
msgid "# disconnects due to blacklist"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2450
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2600
#, fuzzy, c-format
msgid "Disallowing connection to peer `%s' on transport %s\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2545
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2708
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2554
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2717
#, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s':`%s'\n"
msgstr ""
+#: src/transport/gnunet-service-transport_ats.c:141
+msgid "# Addresses given to ATS"
+msgstr ""
+
#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:195
msgid "# refreshed my HELLO"
msgstr ""
@@ -7162,215 +7354,215 @@ msgstr ""
msgid "# session creation failed"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1053
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1052
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1176
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1175
msgid "# disconnects due to quota of 0"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1324
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1785
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1323
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1784
#, fuzzy
msgid "# bytes in message queue for other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1329
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1328
#, fuzzy
msgid "# messages transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1335
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1334
#, fuzzy
msgid "# transmission failures for messages to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1395
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1394
msgid "# messages timed out while in transport queue"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1479
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1478
msgid "# KEEPALIVES sent"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1515
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1514
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (peer unknown)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1523
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1522
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (no session)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1533
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1532
msgid "# KEEPALIVES received in good order"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1578
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1577
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (not connected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1587
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1586
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (not expected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1595
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1594
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (address changed)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1604
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1603
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (no nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1609
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1608
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs discarded (bad nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1615
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1614
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSEs received (OK)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1682
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1681
#, fuzzy
msgid "# messages discarded due to lack of neighbour record"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1716
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1715
#, fuzzy
msgid "# bandwidth quota violations by other peers"
msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1731
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1730
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1854
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1853
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN message to peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1874
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1873
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN CONT)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1913
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1912
#, fuzzy
msgid "# SYN messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1930
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1929
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN message to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1960
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1959
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2028
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2027
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN_ACK message to peer `%s' using address `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2082
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2081
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2099
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2098
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN_ACK message to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2262
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2261
#, fuzzy
msgid "# SYN messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2267
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2266
#, c-format
msgid "SYN request from peer `%s' ignored due impending shutdown\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2654
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2653
msgid "# Attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3139
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3138
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3147
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3146
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3165
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3189
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3164
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3188
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3201
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3200
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3226
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3225
msgid "# Successful attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3239
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3238
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3412
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3411
#, fuzzy
msgid "# ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3448
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3447
#, fuzzy
msgid "# unexpected ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3536
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3535
#, fuzzy
msgid "# quota messages ignored (malformed)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3543
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3542
#, fuzzy
msgid "# QUOTA messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3583
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3582
msgid "# disconnect messages ignored (malformed)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3590
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3589
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3601
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3600
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3736
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3735
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
@@ -7406,7 +7598,7 @@ msgstr ""
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:491
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:677
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:997
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1610
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1609
#, fuzzy
msgid "# validations running"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
@@ -7432,279 +7624,281 @@ msgstr ""
msgid "# address revalidations started"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1124
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1123
#, fuzzy
msgid "# PING message for different peer received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1175
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1174
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not available, cannot confirm having this address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1188
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1187
msgid "# failed address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1191
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1190
#, c-format
msgid "Address `%s' is not one of my addresses, not confirming PING\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1199
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1198
msgid "# successful address checks during validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1212
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1211
#, c-format
msgid ""
"Not confirming PING from peer `%s' with address `%s' since I cannot confirm "
"having this address.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1267
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1266
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create PONG signature for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1318
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1317
msgid "# PONGs unicast via reliable transport"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1327
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1326
msgid "# PONGs multicast to all available addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1500
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1499
msgid "# PONGs dropped, no matching pending validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1518
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1517
msgid "# PONGs dropped, signature expired"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1573
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1572
msgid "# validations succeeded"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1628
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1627
#, fuzzy
msgid "# HELLOs given to peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:406
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:219
+#, c-format
+msgid "%llu B in %llu ms == %.2f KB/s!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:617
+msgid "send data to peer"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:621
+#, fuzzy
+msgid "receive data from peer"
+msgstr "Yêu cầu cấp %d từ đồng đẳng %d\n"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:626
+#, fuzzy
+msgid "iterations"
+msgstr "Tùy chọn chung"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:631
+#, fuzzy
+msgid "number of messages to send"
+msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:636
+#, fuzzy
+msgid "message size to use"
+msgstr "kích cỡ tin nhắn"
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:641
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1462
+msgid "peer identity"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:652
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1482
+#, fuzzy
+msgid "Direct access to transport service."
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/transport/gnunet-transport.c:413
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitted %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:415
+#: src/transport/gnunet-transport.c:423
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:454
+#: src/transport/gnunet-transport.c:467
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:466
+#: src/transport/gnunet-transport.c:480
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve address for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:477
+#: src/transport/gnunet-transport.c:494
#, fuzzy
msgid "Failed to list connections, timeout occurred\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:504
+#: src/transport/gnunet-transport.c:527
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitting %u bytes\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:537
+#: src/transport/gnunet-transport.c:561
#, c-format
msgid ""
"Successfully connected to `%s', starting to send benchmark data in %u Kb "
"blocks\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:566
+#: src/transport/gnunet-transport.c:592
#, fuzzy, c-format
msgid "Disconnected from peer `%s' while benchmarking\n"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:590 src/transport/gnunet-transport.c:619
+#: src/transport/gnunet-transport.c:616 src/transport/gnunet-transport.c:645
#, c-format
msgid "%24s: %-17s %4s (%u connections in total)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:592
+#: src/transport/gnunet-transport.c:618
#, fuzzy
msgid "Connected to"
msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:621
+#: src/transport/gnunet-transport.c:647
#, fuzzy
msgid "Disconnected from"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:654
+#: src/transport/gnunet-transport.c:682
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %u bytes\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:690
+#: src/transport/gnunet-transport.c:719
#, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s in state `%s' until %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:702
+#: src/transport/gnunet-transport.c:731
#, fuzzy, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1100
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1144
#, fuzzy
msgid "Monitor disconnected from transport service. Reconnecting.\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1195
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1251
#, c-format
msgid ""
"Multiple operations given. Please choose only one operation: %s, %s, %s, %s, "
"%s, %s %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1210
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1264
#, c-format
msgid ""
"No operation given. Please choose one operation: %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1238
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1294
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service for disconnection\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1244
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1300
msgid "Blacklisting request in place, stop with CTRL-C\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1266 src/transport/gnunet-transport.c:1292
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1338
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1325 src/transport/gnunet-transport.c:1355
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1408
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1297
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1362
msgid "Starting to receive benchmark data\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1363
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1433
#, fuzzy
msgid "print information for all peers (instead of only connected peers)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1369
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1437
msgid "measure how fast we are receiving data from all peers (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1373
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1441
#, fuzzy
msgid "disconnect from a peer"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1379
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1445
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (once)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1391
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1453
#, fuzzy
msgid ""
"provide information about all connects and disconnect events (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1395
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1457
#, fuzzy
msgid "do not resolve hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1400
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:601
-msgid "peer identity"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1404
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1466
msgid "monitor plugin sessions"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1410
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1471
msgid "send data for benchmarking to the other peer (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1422
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:613
-#, fuzzy
-msgid "Direct access to transport service."
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:220
-#, c-format
-msgid "%llu B in %llu ms == %.2f KB/s!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:577
-msgid "send data to peer"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:581
-#, fuzzy
-msgid "receive data from peer"
-msgstr "Yêu cầu cấp %d từ đồng đẳng %d\n"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:586
-#, fuzzy
-msgid "iterations"
-msgstr "Tùy chọn chung"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:591
-#, fuzzy
-msgid "number of messages to send"
-msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
-
-#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:596
-#, fuzzy
-msgid "message size to use"
-msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1471
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1474
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2312
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3530
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3901
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3908
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3895
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3902
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3899
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3906
msgid "TCP_STEALTH not supported on this platform.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2112
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2115
#, c-format
msgid "Could not initialize curl multi handle, failed to start %s plugin!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2161
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2164
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3245
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutting down plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2178
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2181
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3315
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutdown for plugin `%s' complete\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2212
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2215
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of requests is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
@@ -7754,6 +7948,7 @@ msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2905
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3627
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2049
msgid "Disabling IPv6 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
@@ -7855,123 +8050,134 @@ msgstr "# các byte đã gửi qua SMTP"
msgid "# bytes dropped by SMTP (outgoing)"
msgstr "# các byte loại đi bởi SMTP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1557
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2883
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1551
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2877
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1553
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2879
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected address length: %u bytes\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1740
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1964
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3147
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4024
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1734
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1958
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3141
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4018
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1736
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1960
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3143
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1782
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1946
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2070
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2143
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2243
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2268
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1776
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1940
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2064
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2137
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2237
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2262
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1778
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1942
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2066
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2139
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2239
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2264
#, fuzzy
msgid "# bytes currently in TCP buffers"
msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1785
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1779
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1781
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (disconnect)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2073
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2067
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2069
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2147
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2141
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2143
#, fuzzy
msgid "# bytes transmitted via TCP"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2545
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2539
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2541
msgid "# requests to create session with invalid address"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2721
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2715
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:2717
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3213
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3207
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3209
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3419
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3413
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3415
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3470
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3528
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3464
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3522
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3466
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3524
#, fuzzy
msgid "# TCP server connections active"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3474
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3468
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3470
#, fuzzy
msgid "# TCP server connect events"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3480
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3474
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3476
msgid "TCP connection limit reached, suspending server\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3482
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3476
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3478
msgid "# TCP service suspended"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3522
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3516
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3518
msgid "# TCP service resumed"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3532
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3526
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3528
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3851
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3845
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3849
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4012
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4006
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4016
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4010
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4020
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:4014
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:168
-#, fuzzy
-msgid "# Multicast HELLO beacons received via UDP"
-msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:548
-msgid ""
-"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:565
-#, c-format
-msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
-msgstr ""
-
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3371
#, c-format
msgid ""
@@ -7992,6 +8198,7 @@ msgid "Failed to bind UDP socket to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3721
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2143
msgid "Disabling IPv4 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
@@ -8002,15 +8209,19 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3883
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3897
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2301
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2315
msgid "must be in [0,65535]"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3929
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2347
#, fuzzy
msgid "must be valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3956
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2374
#, fuzzy
msgid "must be valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
@@ -8020,6 +8231,21 @@ msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
msgid "Failed to create UDP network sockets\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:168
+#, fuzzy
+msgid "# Multicast HELLO beacons received via UDP"
+msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:548
+msgid ""
+"Disabling HELLO broadcasting due to friend-to-friend only configuration!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_udp_broadcasting.c:565
+#, c-format
+msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
+msgstr ""
+
#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1416
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot bind to `%s'\n"
@@ -8097,6 +8323,54 @@ msgstr ""
msgid "# sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4010
+#, c-format
+msgid "XT transport listening on port %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4014
+msgid "XT transport not listening on any port (client only)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4018
+#, c-format
+msgid "XT transport advertises itself as being on port %llu\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_xt.c:4022
+#, fuzzy
+msgid "# XT sessions active"
+msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:1237
+#, c-format
+msgid ""
+"XU could not transmit message to `%s': Network seems down, please check your "
+"network configuration\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:1251
+msgid ""
+"XU could not transmit IPv6 message! Please check your network configuration "
+"and disable IPv6 if your connection does not have a global IPv6 address\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2125
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2224
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to bind XU socket to %s: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2234
+#, fuzzy
+msgid "Failed to open XU sockets\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/transport/plugin_transport_xu.c:2398
+#, fuzzy
+msgid "Failed to create XU network sockets\n"
+msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
#: src/transport/tcp_connection_legacy.c:452
#, fuzzy, c-format
msgid "Access denied to `%s'\n"
@@ -8107,17 +8381,17 @@ msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
msgid "Accepting connection from `%s': %p\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1624
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1111
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1634
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1121
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s): address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1640
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1127
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for `%s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
@@ -8129,7 +8403,7 @@ msgid ""
"`GNUNET_SERVER_receive_done' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:339 src/util/service.c:864
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:339 src/util/service.c:2396
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown address family %d\n"
msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
@@ -8139,27 +8413,27 @@ msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
msgid "Access from `%s' denied to service `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:402 src/util/service.c:988
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:402 src/util/service.c:439
#, c-format
msgid "Could not parse IPv4 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:440 src/util/service.c:1031
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:440 src/util/service.c:482
#, c-format
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1555
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1042
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:953
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1708
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1195
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1741
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1228
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
@@ -8174,45 +8448,44 @@ msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:2015
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:1502
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:2019
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:1506
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:2023
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:1510
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1313 src/util/disk.c:1535
-#: src/util/service.c:1893
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1313 src/util/disk.c:1525
+#: src/util/service.c:1380
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1895
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1382
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1914
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1401
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:2276
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:1762
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448
-#: src/transport/transport-testing2.c:706 src/util/service.c:2340
-#: src/util/service.c:2355
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448 src/util/service.c:1826
+#: src/util/service.c:1841
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/service.c:2367
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/service.c:1853
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -8222,7 +8495,7 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/transport/transport_api2_communication.c:707
+#: src/transport/transport_api2_communication.c:764
msgid "Dropped backchanel message: handler not provided by communicator\n"
msgstr ""
@@ -8255,68 +8528,68 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:749
+#: src/util/client.c:734
msgid "not a valid filename"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:941
+#: src/util/client.c:925
#, c-format
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:267 src/util/common_logging.c:1159
+#: src/util/common_logging.c:259 src/util/common_logging.c:1162
msgid "DEBUG"
msgstr "GỠ LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:269 src/util/common_logging.c:1157
+#: src/util/common_logging.c:261 src/util/common_logging.c:1160
msgid "INFO"
msgstr "TIN"
-#: src/util/common_logging.c:271 src/util/common_logging.c:1155
+#: src/util/common_logging.c:263 src/util/common_logging.c:1158
msgid "MESSAGE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:273 src/util/common_logging.c:1153
+#: src/util/common_logging.c:265 src/util/common_logging.c:1156
msgid "WARNING"
msgstr "CẢNH BÁO"
-#: src/util/common_logging.c:275 src/util/common_logging.c:1151
+#: src/util/common_logging.c:267 src/util/common_logging.c:1154
msgid "ERROR"
msgstr "LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:277 src/util/common_logging.c:1161
+#: src/util/common_logging.c:269 src/util/common_logging.c:1164
msgid "NONE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:639 src/util/common_logging.c:675
+#: src/util/common_logging.c:633 src/util/common_logging.c:663
#, c-format
msgid "ERROR: Unable to parse log definition: Syntax error at `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:923
+#: src/util/common_logging.c:898
#, fuzzy, c-format
msgid "Message `%.*s' repeated %u times in the last %s\n"
msgstr "Thông điệp « %.*s » đã lặp lại %u lần trong %llu giây trước\n"
-#: src/util/common_logging.c:1162
+#: src/util/common_logging.c:1165
msgid "INVALID"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1447
+#: src/util/common_logging.c:1458
msgid "unknown address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1489
+#: src/util/common_logging.c:1500
msgid "invalid address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1508
+#: src/util/common_logging.c:1518
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration fails to specify option `%s' in section `%s'!\n"
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/util/common_logging.c:1531
+#: src/util/common_logging.c:1539
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Configuration specifies invalid value for option `%s' in section `%s': %s\n"
@@ -8367,26 +8640,26 @@ msgstr ""
#: src/util/container_bloomfilter.c:532
#, c-format
msgid ""
-"Size of file on disk is incorrect for this Bloom filter (want %llu, have "
-"%llu)\n"
+"Size of file on disk is incorrect for this Bloom filter (want %llu, have %"
+"llu)\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:949
+#: src/util/crypto_ecc.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1007
+#: src/util/crypto_ecc.c:917
#, fuzzy, c-format
msgid "EdDSA signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1094
+#: src/util/crypto_ecc.c:996
#, fuzzy, c-format
msgid "ECDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1163
+#: src/util/crypto_ecc.c:1057
#, fuzzy, c-format
msgid "EdDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
@@ -8421,7 +8694,7 @@ msgstr ""
msgid "Could not load peer's private key\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/util/crypto_random.c:329
+#: src/util/crypto_random.c:306
#, c-format
msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
@@ -8436,7 +8709,7 @@ msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/disk.c:1265
+#: src/util/disk.c:1255
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
@@ -8446,7 +8719,7 @@ msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
msgid "Failed to convert DNS IDNA name `%s' to UTF-8: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/util/dnsparser.c:910
+#: src/util/dnsparser.c:950
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to convert UTF-8 name `%s' to DNS IDNA format: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -8471,7 +8744,7 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "Sent DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/util/getopt.c:567
+#: src/util/getopt.c:568
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
@@ -8481,72 +8754,67 @@ msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
msgid "%s: option `--%s' does not allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:598
+#: src/util/getopt.c:597
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' does not allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:618 src/util/getopt.c:799
+#: src/util/getopt.c:614 src/util/getopt.c:781
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần thiết đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:649
+#: src/util/getopt.c:643
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
-#: src/util/getopt.c:655
+#: src/util/getopt.c:647
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
-#: src/util/getopt.c:682
+#: src/util/getopt.c:672
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không được phép -- %c\n"
-#: src/util/getopt.c:684
+#: src/util/getopt.c:674
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- %c\n"
-#: src/util/getopt.c:713 src/util/getopt.c:849
+#: src/util/getopt.c:702 src/util/getopt.c:829
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn cần thiết đối số -- %c\n"
-#: src/util/getopt.c:763
+#: src/util/getopt.c:750
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
-#: src/util/getopt.c:783
+#: src/util/getopt.c:768
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' does not allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:975
+#: src/util/getopt.c:947
#, fuzzy, c-format
msgid "Use %s to get a list of options.\n"
msgstr ""
"Hãy sử dụng câu lệnh trợ giúp « --help » để xem danh sách các tùy chọn.\n"
-#: src/util/getopt.c:987
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Option `%s' can't be used with other options.\n"
-msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-
-#: src/util/getopt.c:999
+#: src/util/getopt.c:962
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing mandatory option `%s'.\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:68
+#: src/util/getopt_helpers.c:70
msgid "print the version number"
msgstr "hiển thị số thứ tự phiên bản"
-#: src/util/getopt_helpers.c:113
+#: src/util/getopt_helpers.c:116
#, c-format
msgid ""
"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
@@ -8554,109 +8822,105 @@ msgstr ""
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
"ngắn.\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:201
+#: src/util/getopt_helpers.c:204
msgid "print this help"
msgstr "hiển thị trợ giúp này"
-#: src/util/getopt_helpers.c:277 src/util/gnunet-qr.c:296
+#: src/util/getopt_helpers.c:282
msgid "be verbose"
msgstr "xuất chi tiết"
-#: src/util/getopt_helpers.c:413
+#: src/util/getopt_helpers.c:423
msgid "configure logging to use LOGLEVEL"
msgstr "cấu hình chức năng ghi sự kiện để dùng CẤP_GHI_LƯU"
-#: src/util/getopt_helpers.c:491
+#: src/util/getopt_helpers.c:503
#, fuzzy
msgid "configure logging to write logs to FILENAME"
msgstr "cấu hình chức năng ghi sự kiện để dùng CẤP_GHI_LƯU"
-#: src/util/getopt_helpers.c:512
+#: src/util/getopt_helpers.c:525
#, fuzzy
msgid "use configuration file FILENAME"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/getopt_helpers.c:547 src/util/getopt_helpers.c:741
-#: src/util/getopt_helpers.c:804
+#: src/util/getopt_helpers.c:564 src/util/getopt_helpers.c:770
+#: src/util/getopt_helpers.c:839
#, c-format
msgid "You must pass a number to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:608
+#: src/util/getopt_helpers.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass relative time to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:670
+#: src/util/getopt_helpers.c:695
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass absolute time to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:734
+#: src/util/getopt_helpers.c:760
#, c-format
msgid "Your input for the '%s' option has to be a non negative number \n"
msgstr ""
-#: src/util/getopt_helpers.c:811
+#: src/util/getopt_helpers.c:846
#, fuzzy, c-format
msgid "You must pass a number below %u to the `%s' option.\n"
msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/util/getopt_helpers.c:896
+#: src/util/getopt_helpers.c:932
#, c-format
msgid "Argument `%s' malformed. Expected base32 (Crockford) encoded value.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:167
+#: src/util/gnunet-config.c:160
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load configuration defaults"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/gnunet-config.c:179
+#: src/util/gnunet-config.c:173
#, fuzzy, c-format
msgid "%s or %s argument is required\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/util/gnunet-config.c:186
+#: src/util/gnunet-config.c:181
#, c-format
msgid "The following sections are available:\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:234
+#: src/util/gnunet-config.c:232
#, c-format
msgid "--option argument required to set value\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:284
-msgid "interpret option value as a filename (with $-expansion)"
+#: src/util/gnunet-config.c:286
+msgid "obtain option of value as a filename (with $-expansion)"
msgstr ""
#: src/util/gnunet-config.c:291
-msgid "test if the current installation supports the specified BACKEND"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-config.c:297
msgid "name of the section to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:302
+#: src/util/gnunet-config.c:296
msgid "name of the option to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:307
+#: src/util/gnunet-config.c:301
msgid "value to set"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:312
+#: src/util/gnunet-config.c:305
#, fuzzy
msgid "print available configuration sections"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/util/gnunet-config.c:318
+#: src/util/gnunet-config.c:309
msgid "write configuration file that only contains delta to defaults"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:330
+#: src/util/gnunet-config.c:322
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -8666,116 +8930,89 @@ msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:129
+#: src/util/gnunet-ecc.c:130
#, c-format
msgid "Generating %u keys like %s, please wait"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:142
+#: src/util/gnunet-ecc.c:143
#, c-format
msgid "Generating %u keys, please wait"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:183
+#: src/util/gnunet-ecc.c:184
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Failed to write to `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:193
+#: src/util/gnunet-ecc.c:194
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Finished!\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:196
+#: src/util/gnunet-ecc.c:197
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Error, %u keys not generated\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:289
+#: src/util/gnunet-ecc.c:290
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostkeys file `%s' not found\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:304
+#: src/util/gnunet-ecc.c:305
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostkeys file `%s' is empty\n"
msgstr "Định dạng của tập tin « %s » là không hợp lệ.\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:333
+#: src/util/gnunet-ecc.c:334
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not read hostkey file: %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:390
+#: src/util/gnunet-ecc.c:391
msgid "No hostkey file specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:455
+#: src/util/gnunet-ecc.c:456
msgid "list keys included in a file (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:460
+#: src/util/gnunet-ecc.c:461
msgid "number of keys to list included in a file (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:465
+#: src/util/gnunet-ecc.c:466
msgid "create COUNT public-private key pairs (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:469
+#: src/util/gnunet-ecc.c:470
msgid "print the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:473
+#: src/util/gnunet-ecc.c:474
msgid "print the private key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:477
+#: src/util/gnunet-ecc.c:478
msgid "print the public key in HEX format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:481
+#: src/util/gnunet-ecc.c:482
msgid "print examples of ECC operations (used for compatibility testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:497
+#: src/util/gnunet-ecc.c:498
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet private ECC key files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-qr.c:110 src/util/gnunet-uri.c:94
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid URI: does not start with `%s'\n"
-msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-
-#: src/util/gnunet-qr.c:117 src/util/gnunet-uri.c:101
-#, c-format
-msgid "Invalid URI: fails to specify subsystem\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-qr.c:124 src/util/gnunet-uri.c:108
-#, c-format
-msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-qr.c:292
-msgid "use video-device DEVICE (default: /dev/video0"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-qr.c:300
-msgid "do not show preview windows"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-qr.c:309
-msgid "Scan a QR code using a video device and import the uri read"
-msgstr ""
-
#: src/util/gnunet-resolver.c:168
msgid "perform a reverse lookup"
msgstr ""
@@ -8784,42 +9021,57 @@ msgstr ""
msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:239
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:242
#, c-format
msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:305
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:317
msgid "number of bits to require for the proof of work"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:311
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:322
msgid "file with private key, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:317
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:327
msgid "file with proof of work, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:323
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:332
msgid "time to wait between calculations"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:336
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:345
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet proof of work files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-service-resolver.c:1272
+#: src/util/gnunet-service-resolver.c:1443
msgid "No DNS server available. DNS resolution will not be possible.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:88
+#: src/util/gnunet-uri.c:85
#, c-format
msgid "No URI specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:178
+#: src/util/gnunet-uri.c:91
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid URI: does not start with `%s'\n"
+msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
+
+#: src/util/gnunet-uri.c:98
+#, c-format
+msgid "Invalid URI: fails to specify subsystem\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-uri.c:108
+#, c-format
+msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-uri.c:170
msgid "Perform default-actions for GNUnet URIs"
msgstr ""
@@ -8838,12 +9090,12 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/network.c:176
+#: src/util/network.c:136
#, c-format
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1835 src/util/network.c:2019
+#: src/util/network.c:1795 src/util/network.c:1979
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -8856,22 +9108,22 @@ msgid ""
"variable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:929
+#: src/util/os_installation.c:881
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not find binary `%s' in PATH!\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/util/os_installation.c:970
+#: src/util/os_installation.c:922
#, c-format
msgid "Binary `%s' exists, but is not SUID\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:1001
+#: src/util/os_installation.c:953
#, fuzzy, c-format
msgid "CreateProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/util/os_installation.c:1011
+#: src/util/os_installation.c:963
#, c-format
msgid "GetExitCodeProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr ""
@@ -8896,17 +9148,17 @@ msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/program.c:255
+#: src/util/program.c:283
#, fuzzy, c-format
msgid "Unreadable or malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:272
+#: src/util/program.c:301
#, fuzzy, c-format
msgid "Unreadable or malformed default configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:287
+#: src/util/program.c:318
#, fuzzy
msgid "Unreadable or malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -8949,16 +9201,16 @@ msgstr ""
msgid "Could not resolve our FQDN: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/util/service.c:668
-#, c-format
+#: src/util/service.c:1307
msgid ""
-"Processing code for message of type %u did not call "
-"`GNUNET_SERVICE_client_continue' after %s\n"
+"Could not bind to any of the ports I was supposed to, refusing to run!\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1820
+#: src/util/service.c:2141
+#, c-format
msgid ""
-"Could not bind to any of the ports I was supposed to, refusing to run!\n"
+"Processing code for message of type %u did not call "
+"`GNUNET_SERVICE_client_continue' after %s\n"
msgstr ""
#: src/util/signal.c:89
@@ -8966,12 +9218,12 @@ msgstr ""
msgid "signal (%d, %p) returned %d.\n"
msgstr ""
-#: src/util/socks.c:617
+#: src/util/socks.c:597
#, c-format
msgid "Attempting to use invalid port %d as SOCKS proxy for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/socks.c:634
+#: src/util/socks.c:616
#, c-format
msgid "Attempting to proxy service `%s' to invalid port %d or hostname.\n"
msgstr ""
@@ -8980,237 +9232,237 @@ msgstr ""
msgid "b"
msgstr "b"
-#: src/util/strings.c:500
+#: src/util/strings.c:475
#, c-format
msgid "Character sets requested were `%s'->`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:627
+#: src/util/strings.c:602
msgid "Failed to expand `$HOME': environment variable `HOME' not set"
msgstr ""
"Lỗi mở rộng biến môi trường « $HOME »: chưa đặt biến môi trường « HOME »"
-#: src/util/strings.c:731
+#: src/util/strings.c:706
msgid "µs"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:735
+#: src/util/strings.c:710
msgid "forever"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:737
+#: src/util/strings.c:712
msgid "0 ms"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:743
+#: src/util/strings.c:718
msgid "ms"
msgstr "mg"
-#: src/util/strings.c:749
+#: src/util/strings.c:724
msgid "s"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:755
+#: src/util/strings.c:730
msgid "m"
msgstr "p"
-#: src/util/strings.c:761
+#: src/util/strings.c:736
msgid "h"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:768
+#: src/util/strings.c:743
#, fuzzy
msgid "day"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:770
+#: src/util/strings.c:745
#, fuzzy
msgid "days"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:799
+#: src/util/strings.c:774
msgid "end of time"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1301
+#: src/util/strings.c:1277
msgid "IPv6 address did not start with `['\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1309
+#: src/util/strings.c:1285
msgid "IPv6 address did contain ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1315
+#: src/util/strings.c:1291
msgid "IPv6 address did contain ']' before ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1325
+#: src/util/strings.c:1301
msgid "IPv6 address did contain a valid port number after the last ':'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1334
+#: src/util/strings.c:1310
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address `%s': %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/util/strings.c:1610 src/util/strings.c:1626
+#: src/util/strings.c:1586 src/util/strings.c:1602
msgid "Port not in range\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1635
+#: src/util/strings.c:1611
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed port policy `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/util/strings.c:1720 src/util/strings.c:1752 src/util/strings.c:1801
-#: src/util/strings.c:1822
+#: src/util/strings.c:1696 src/util/strings.c:1728 src/util/strings.c:1777
+#: src/util/strings.c:1798
#, c-format
msgid "Invalid format for IP: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1778
+#: src/util/strings.c:1754
#, c-format
msgid "Invalid network notation ('/%d' is not legal in IPv4 CIDR)."
msgstr "Ký hiệu mạng sai (« /%d » không hợp lệ trong CIDR IPv4)."
-#: src/util/strings.c:1831
+#: src/util/strings.c:1807
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid format: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1884
+#: src/util/strings.c:1860
#, c-format
msgid "Invalid network notation (does not end with ';': `%s')\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/strings.c:1938
+#: src/util/strings.c:1914
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for netmask\n"
msgstr "Mặt nạ mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1969
+#: src/util/strings.c:1945
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for network\n"
msgstr "Mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/time.c:844 src/util/time.c:876
+#: src/util/time.c:828 src/util/time.c:860
#, c-format
msgid "Failed to map `%s', cannot assure monotonic time!\n"
msgstr ""
-#: src/util/time.c:882
+#: src/util/time.c:866
#, c-format
msgid ""
"Failed to setup monotonic time file `%s', cannot assure monotonic time!\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:527 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1770
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:540 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1807
#, fuzzy
msgid "# Active channels"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:586
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:599
#, fuzzy
msgid "# Messages dropped in cadet queue (overflow)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:739
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:753
#, fuzzy
msgid "# ICMP packets received from cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1095
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1096
#, fuzzy
msgid "# UDP packets received from cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1243
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1255
#, fuzzy
msgid "# TCP packets received from cadet"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1439
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1467
#, fuzzy
msgid "# Cadet channels created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1658
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1687
#, c-format
msgid "Protocol %u not supported, dropping\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1792
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1826
#, fuzzy
msgid "# Packets dropped (channel not yet online)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1982
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2006
msgid "# ICMPv4 packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2005
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2027
msgid "# ICMPv6 packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2225
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2235
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2259 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2290
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2268 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2304
#, c-format
msgid "Packet received for unmapped destination `%s' (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2297
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2314
msgid "Received IPv4 packet with options (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2312
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2328
#, c-format
msgid "Received packet of unknown protocol %d from TUN (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2352
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2367
msgid "Failed to find unallocated IPv4 address in VPN's range\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2403
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2422
msgid "Failed to find unallocated IPv6 address in VPN's range\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2436 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2639
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2464 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2686
#, fuzzy
msgid "# Active destinations"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2684
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2735
msgid "Failed to allocate IP address for new destination\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2942
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2998
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2969
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3022
msgid "Must specify valid IPv6 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2978
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3030
msgid "IPv6 support disabled as this system does not support IPv6\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2994
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3043
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3010
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3056
msgid "Must specify valid IPv4 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3021
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3066
msgid "IPv4 support disabled as this system does not support IPv4\n"
msgstr ""
@@ -9282,152 +9534,80 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:838
#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:416
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:838
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/include/gnunet_common.h:865 src/include/gnunet_common.h:883
-#: src/include/gnunet_common.h:905
+#: src/include/gnunet_common.h:772 src/include/gnunet_common.h:779
+#: src/include/gnunet_common.h:789
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d. Aborting.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:924
+#: src/include/gnunet_common.h:797
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:946
+#: src/include/gnunet_common.h:809
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:1000 src/include/gnunet_common.h:1020
+#: src/include/gnunet_common.h:836 src/include/gnunet_common.h:845
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "# XT sessions active"
-#~ msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to bind XU socket to %s: %s\n"
-#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to open XU sockets\n"
-#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+#~ msgid "Can not index file `%s': %s.\n"
+#~ msgstr "Không thể mở tập tin « %s »: « %s »"
#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to create XU network sockets\n"
-#~ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+#~ msgid "enable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
+#~ msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
#, fuzzy
-#~ msgid "Print information about DV state"
-#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+#~ msgid "`%s' is not a valid domain name\n"
+#~ msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid tunnel owner `%s'\n"
-#~ msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Provide information about a particular tunnel"
-#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to store membership information!\n"
-#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to test membership!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Dropping invalid fragment\n"
-#~ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to store fragment\n"
-#~ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to get fragment!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to get message!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+#~ msgid "Specify a timeout for the lookup"
+#~ msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to get message fragment!\n"
+#~ msgid "Unable to parse CAA record string `%s'\n"
#~ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to get master counters!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to begin modifying state: %d\n"
-#~ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to modify state: %d\n"
-#~ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to end modifying state!\n"
-#~ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to begin synchronizing state!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to end synchronizing state!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to reset state!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to get state variable!\n"
-#~ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+#~ msgid "display private keys as well"
+#~ msgstr "hiển thị giá trị tổng kiểm của tập tin"
#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to initialize Mysql.\n"
-#~ msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to run SQL statement `%s'\n"
-#~ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+#~ msgid "The EGO to use"
+#~ msgstr "kích cỡ tin nhắn"
#, fuzzy
-#~ msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s (%d)\n"
-#~ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
+#~ msgid "OpenID Connect REST API initialized\n"
+#~ msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "SQLite database running\n"
-#~ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
+#~ msgid "CONFIG REST API initialized\n"
+#~ msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "--place missing or invalid.\n"
-#~ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "name or public key of ego"
-#~ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+#~ msgid "Option `%s' can't be used with other options.\n"
+#~ msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "wait for incoming messages"
-#~ msgstr "Lỗi gửi tin nhẳn.\n"
+#~ msgid "Invalid tunnel owner `%s'\n"
+#~ msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "number of messages to replay from history"
-#~ msgstr "số tin nhắn cần dùng mỗi lần lặp"
+#~ msgid "Provide information about a particular tunnel"
+#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
#~ msgid "Could not resolve `%s' (%s): %s\n"
#~ msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
@@ -10325,8 +10505,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#, fuzzy
#~ msgid ""
-#~ "%s service is lacking key configuration settings (%s). Using default "
-#~ "(%u).\n"
+#~ "%s service is lacking key configuration settings (%s). Using default (%"
+#~ "u).\n"
#~ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
#, fuzzy
@@ -10376,8 +10556,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#, fuzzy
#~ msgid ""
-#~ "Syntax error in topology specification at offset %llu, skipping bytes `"
-#~ "%s'.\n"
+#~ "Syntax error in topology specification at offset %llu, skipping bytes `%"
+#~ "s'.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Lỗi cú pháp trong sự xác định địa hình học, đang bỏ qua các byte « %s ».\n"
@@ -10731,8 +10911,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#, fuzzy
#~ msgid ""
-#~ "(%s) `%s' was confirmed that you and only you received from him or her: "
-#~ "%s\n"
+#~ "(%s) `%s' was confirmed that you and only you received from him or her: %"
+#~ "s\n"
#~ msgstr "« %s » xác nhận mà chỉ bạn đa nhận được từ họ : %s\n"
#, fuzzy
@@ -11701,8 +11881,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "No interface specified in section `%s' under `%s'!\n"
#~ msgstr ""
-#~ "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « "
-#~ "%s ».\n"
+#~ "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « %"
+#~ "s ».\n"
#~ msgid ""
#~ "Could not find interface `%s' using `%s', trying to find another "
@@ -11753,8 +11933,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid ""
#~ "No network interfaces defined in configuration section `%s' under `%s'!\n"
#~ msgstr ""
-#~ "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « "
-#~ "%s ».\n"
+#~ "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « %"
+#~ "s ».\n"
#~ msgid "Setting open descriptor limit not supported.\n"
#~ msgstr "Không hỗ trợ chức năng đặt giới hạn bộ mô tả còn mở.\n"
@@ -12122,8 +12302,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "setkey `%s' from `%s' fails CRC check (have: %u, want %u).\n"
#~ msgstr ""
-#~ "Kiểm tra CRC setkey « %s » từ « %s » không thành công (có %u, còn muốn "
-#~ "%u).\n"
+#~ "Kiểm tra CRC setkey « %s » từ « %s » không thành công (có %u, còn muốn %"
+#~ "u).\n"
#~ msgid ""
#~ "Error parsing encrypted session key from `%s', given message part size is "
@@ -12266,8 +12446,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid ""
#~ "%16llu of %16llu bytes inserted (estimating %6s to completion) - %s\n"
#~ msgstr ""
-#~ "đã chèn %16llu trên %16llu byte (sẽ hoàn thành trong khoảng %6s giây) - "
-#~ "%s\n"
+#~ "đã chèn %16llu trên %16llu byte (sẽ hoàn thành trong khoảng %6s giây) - %"
+#~ "s\n"
#~ msgid ""
#~ "Upload of `%s' complete, %llu bytes took %llu seconds (%8.3f KiB/s).\n"
@@ -12418,8 +12598,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ "`%s' registering client handlers %d %d %d %d %d %d %d %d and P2P handlers "
#~ "%d %d\n"
#~ msgstr ""
-#~ "« %s » đang đăng ký các trình điều khiển kiểu ứng dụng khách %d %d %d %d "
-#~ "%d %d %d %d và kiểu P2P %d %d\n"
+#~ "« %s » đang đăng ký các trình điều khiển kiểu ứng dụng khách %d %d %d %d %"
+#~ "d %d %d %d và kiểu P2P %d %d\n"
#~ msgid "enables (anonymous) file-sharing"
#~ msgstr "hiệu lực chia sẻ tập tin (nặc danh)"
@@ -12905,8 +13085,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ "`%s' transport OK. It took %ums to transmit %llu messages of %llu bytes "
#~ "each.\n"
#~ msgstr ""
-#~ "« %s » truyền tải OK. Cần %u miligiây để truyền đi %llu thông báo với "
-#~ "%llu byte mỗi cái.\n"
+#~ "« %s » truyền tải OK. Cần %u miligiây để truyền đi %llu thông báo với %"
+#~ "llu byte mỗi cái.\n"
#~ msgid " Transport %d is not being tested\n"
#~ msgstr " Truyền tải %d không đang thử\n"
@@ -12959,8 +13139,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "%s failed for url `%s' and post-data `%s' at %s:%d: `%s'\n"
#~ msgstr ""
-#~ "%s bị lỗi đối với địa chỉ URL « %s » và dữ liệu cuối « %s » tại %s:%d: « "
-#~ "%s »\n"
+#~ "%s bị lỗi đối với địa chỉ URL « %s » và dữ liệu cuối « %s » tại %s:%d: « %"
+#~ "s »\n"
#~ msgid "upnp: NAT Returned IP: %s\n"
#~ msgstr "upnp: địa chỉ IP được NAT trả về: %s\n"
@@ -14145,8 +14325,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ "insert sử dụng libextractor để trích các từ khoá khỏi tập tin. "
#~ "libextractor cũng có thể mở rộng động để quản lý định dạng tập tin bổ "
#~ "sung. Muốn sử dụng bộ trích bên ngoài tập hợp mặc định thì ghi rõ ở đây "
-#~ "những thư viện trích bổ sung. Định dạng là « [[-]tên_thư_viện[:"
-#~ "[-]tên_thư_viện]*] ».\n"
+#~ "những thư viện trích bổ sung. Định dạng là « [[-]tên_thư_viện[:[-]"
+#~ "tên_thư_viện]*] ».\n"
#~ "\n"
#~ "Mặc định là dùng tên tập tin, và ngắt từ lớn ở dấu cách, dấu gạch dưới v."
#~ "v. Đây nên ổn cho phần lớn người dùng. Dấu gạch nối « - » đằng trước một "