summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po299
1 files changed, 158 insertions, 141 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index b58495063..daaaf1a49 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-28 11:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-03 14:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:388 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1120
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1120
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:557 src/util/service.c:1167
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:557
#, c-format
msgid ""
"Disabling IPv6 support for service `%s', failed to create IPv6 socket: %s\n"
@@ -249,31 +249,31 @@ msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1145
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:3833
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:576
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:1192
-#: src/util/service.c:1198
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:1156
+#: src/util/service.c:1162
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:457 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1176
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1176
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:613 src/util/client.c:506
-#: src/util/service.c:1237
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:613 src/util/client.c:521
+#: src/util/service.c:1201
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:462 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1180
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1180
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:617 src/util/client.c:511
-#: src/util/service.c:1242
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:617 src/util/client.c:526
+#: src/util/service.c:1206
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:495 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1211
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1211
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:1278
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:1242
#, c-format
msgid ""
"Disabling UNIX domain socket support for service `%s', failed to create UNIX "
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:517 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1228
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1228
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:1296
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:1260
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
@@ -291,7 +291,7 @@ msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2688
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1259
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1259
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:1337
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:1301
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2706
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1278
#: src/transport/plugin_transport_xt.c:1278
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:1357
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:1321
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -1641,6 +1641,11 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
msgid "Unable to parse ATTR record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+#: src/credential/plugin_rest_credential.c:1128
+#, fuzzy
+msgid "GNS REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/datacache/datacache.c:119 src/datacache/datacache.c:311
#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:757
#, fuzzy
@@ -2164,7 +2169,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2959
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2981
#, fuzzy
msgid "number of peers to start"
msgstr "số lần lặp lại"
@@ -3275,11 +3280,11 @@ msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772 src/fs/gnunet-publish.c:907
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:777 src/fs/gnunet-publish.c:912
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:777 src/fs/gnunet-publish.c:907
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
@@ -3589,6 +3594,11 @@ msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
msgid "Option `%s' makes no sense without option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
+#: src/fs/gnunet-publish.c:911
+#, fuzzy
+msgid "enable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
+msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
+
#: src/fs/gnunet-publish.c:916
msgid ""
"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
@@ -4110,40 +4120,40 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet HTTP server to create business cards"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:203
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:214
#, fuzzy
msgid "Failed to pack DNS response into UDP packet!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:405
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:416
#, c-format
msgid "Cannot parse DNS request from %s\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:421
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:432
#, fuzzy, c-format
msgid "Received malformed DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:429
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:440
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:588
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:600
#, fuzzy
msgid "No DNS server specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:688
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:748
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:693
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:753
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 2853"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:710
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:770
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
@@ -4216,104 +4226,104 @@ msgstr ""
msgid "%s failed at %s:%d: `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:980
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:989
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported CURL TLS backend %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1005
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1014
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to fetch CN from cert: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1026
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1035
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize DANE: %s\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1041
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1050
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse DANE record: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1056
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1065
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to verify TLS connection using DANE: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1066
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1075
#, c-format
msgid "Failed DANE verification failed with GnuTLS verify status code: %u\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1090
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1099
#, c-format
msgid "TLS certificate subject name (%s) does not match `%s': %d\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1221
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:1230
#, c-format
msgid "Cookie domain `%s' supplied by server is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2122
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2131
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported HTTP method `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2643
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2652
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import private key from file `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2675
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2684
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import certificate from `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2876
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2885
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start HTTPS server for `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2898 src/rest/gnunet-rest-server.c:658
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2907 src/rest/gnunet-rest-server.c:668
#, fuzzy
msgid "Failed to pass client to MHD\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3234
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3243
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks version %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3263
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3272
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks command %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3346
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3355
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported socks address type %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3636
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3693
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load X.509 key and certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3764
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3821
msgid "listen on specified port (default: 7777)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3769
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3826
msgid "pem file to use as CA"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3773
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3830
msgid "disable use of IPv6"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3799
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3856
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
@@ -4423,6 +4433,11 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Unable to parse BOX record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+#: src/gns/plugin_rest_gns.c:452
+#, fuzzy
+msgid "Gns REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/gnsrecord/plugin_gnsrecord_dns.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv4 address `%s'\n"
@@ -4952,6 +4967,11 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1297
+#, fuzzy
+msgid "Identity REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/json/json.c:123
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse JSON in option `%s': %s (%s)\n"
@@ -5350,6 +5370,11 @@ msgstr ""
msgid "heap file database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1079
+#, fuzzy
+msgid "Namestore REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/nat-auto/gnunet-nat-auto.c:193
#, fuzzy
msgid "Suggested configuration changes:\n"
@@ -5728,6 +5753,17 @@ msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
+#: src/peerinfo/plugin_rest_peerinfo.c:501
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:299
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
+
+#: src/peerinfo/plugin_rest_peerinfo.c:796
+#, fuzzy
+msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
@@ -5738,12 +5774,6 @@ msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:299
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_peerinfo.c:501
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:466
#, c-format
msgid "Failure: Received invalid %s\n"
@@ -5985,6 +6015,12 @@ msgstr ""
msgid "Expiration interval of the attribute"
msgstr ""
+#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2279
+#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1079
+#, fuzzy
+msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
+
#: src/reclaim/reclaim_api.c:436
#, fuzzy
msgid "failed to store record\n"
@@ -6079,51 +6115,20 @@ msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
msgid "Search string `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:927
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:986
msgid "listen on specified port (default: 7776)"
msgstr ""
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:944
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:1003
#, fuzzy
msgid "GNUnet REST server"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_copying.c:209
+#: src/rest/plugin_rest_copying.c:209
#, fuzzy
msgid "COPYING REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_credential.c:1128
-#, fuzzy
-msgid "GNS REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_gns.c:452
-#, fuzzy
-msgid "Gns REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_identity.c:1297
-#, fuzzy
-msgid "Identity REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_namestore.c:1079
-#, fuzzy
-msgid "Namestore REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_openid_connect.c:2279
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_reclaim.c:1079
-#, fuzzy
-msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
-#: src/rest-plugins/plugin_rest_peerinfo.c:796
-#, fuzzy
-msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-
#: src/revocation/gnunet-revocation.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "Key `%s' is valid\n"
@@ -6274,21 +6279,21 @@ msgstr ""
msgid "Get peers from biased stream"
msgstr ""
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2964
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2986
msgid "duration of the profiling"
msgstr ""
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2969
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2991
#, fuzzy
msgid "timeout for the profiling"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2974
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2996
#, fuzzy
msgid "number of PeerIDs to request"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2990
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3012
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the RPS service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
@@ -7018,19 +7023,19 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2329
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2883
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2328
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2882
#: src/transport/gnunet-service-tng.c:4747
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2795
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2393
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2392
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2954
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2953
msgid "GNUnet UDP communicator"
msgstr ""
@@ -8134,17 +8139,17 @@ msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
msgid "Accepting connection from `%s': %p\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1666
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1630
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1676
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1640
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s): address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1682
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1646
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for `%s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
@@ -8176,17 +8181,17 @@ msgstr ""
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1597
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1561
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:953
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1750
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1714
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1783
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1747
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
@@ -8201,44 +8206,44 @@ msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:2057
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:2021
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:2061
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:2025
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:2065
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:2029
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1313 src/util/disk.c:1535
-#: src/util/service.c:1935
+#: src/util/service.c:1899
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1937
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1901
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1956
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1920
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:2318
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:2282
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448 src/util/service.c:2382
-#: src/util/service.c:2397
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448 src/util/service.c:2346
+#: src/util/service.c:2361
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/service.c:2409
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/service.c:2373
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -8281,11 +8286,11 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:734
+#: src/util/client.c:749
msgid "not a valid filename"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:925
+#: src/util/client.c:941
#, c-format
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
@@ -8579,7 +8584,7 @@ msgstr ""
msgid "print this help"
msgstr "hiển thị trợ giúp này"
-#: src/util/getopt_helpers.c:282
+#: src/util/getopt_helpers.c:282 src/util/gnunet-qr.c:300
msgid "be verbose"
msgstr "xuất chi tiết"
@@ -8628,52 +8633,52 @@ msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
msgid "Argument `%s' malformed. Expected base32 (Crockford) encoded value.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:160
+#: src/util/gnunet-config.c:161
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to load configuration defaults"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/gnunet-config.c:173
+#: src/util/gnunet-config.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "%s or %s argument is required\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/util/gnunet-config.c:181
+#: src/util/gnunet-config.c:182
#, c-format
msgid "The following sections are available:\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:232
+#: src/util/gnunet-config.c:234
#, c-format
msgid "--option argument required to set value\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:286
-msgid "obtain option of value as a filename (with $-expansion)"
+#: src/util/gnunet-config.c:288
+msgid "interpret option value as a filename (with $-expansion)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:291
+#: src/util/gnunet-config.c:293
msgid "name of the section to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:296
+#: src/util/gnunet-config.c:298
msgid "name of the option to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:301
+#: src/util/gnunet-config.c:303
msgid "value to set"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:305
+#: src/util/gnunet-config.c:307
#, fuzzy
msgid "print available configuration sections"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/util/gnunet-config.c:309
+#: src/util/gnunet-config.c:311
msgid "write configuration file that only contains delta to defaults"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:322
+#: src/util/gnunet-config.c:324
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -8766,6 +8771,33 @@ msgstr ""
msgid "Manipulate GNUnet private ECC key files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
+#: src/util/gnunet-qr.c:108 src/util/gnunet-uri.c:91
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid URI: does not start with `%s'\n"
+msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
+
+#: src/util/gnunet-qr.c:116 src/util/gnunet-uri.c:98
+#, c-format
+msgid "Invalid URI: fails to specify subsystem\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-qr.c:127 src/util/gnunet-uri.c:108
+#, c-format
+msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-qr.c:297
+msgid "use video-device DEVICE (default: /dev/video0"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-qr.c:303
+msgid "do not show preview windows"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-qr.c:311
+msgid "Scan a QR code using a video device and import the uri read"
+msgstr ""
+
#: src/util/gnunet-resolver.c:168
msgid "perform a reverse lookup"
msgstr ""
@@ -8809,21 +8841,6 @@ msgstr ""
msgid "No URI specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:91
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid URI: does not start with `%s'\n"
-msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-
-#: src/util/gnunet-uri.c:98
-#, c-format
-msgid "Invalid URI: fails to specify subsystem\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-uri.c:108
-#, c-format
-msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
-msgstr ""
-
#: src/util/gnunet-uri.c:170
msgid "Perform default-actions for GNUnet URIs"
msgstr ""
@@ -8843,12 +8860,12 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/network.c:136
+#: src/util/network.c:176
#, c-format
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1794 src/util/network.c:1978
+#: src/util/network.c:1835 src/util/network.c:2019
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -8961,7 +8978,7 @@ msgid ""
"`GNUNET_SERVICE_client_continue' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1862
+#: src/util/service.c:1826
msgid ""
"Could not bind to any of the ports I was supposed to, refusing to run!\n"
msgstr ""