summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po491
1 files changed, 251 insertions, 240 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 918087069..1dda68c60 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-24 16:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-28 10:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -35,37 +35,37 @@ msgid "Configuration fails to specify option `%s' in section `%s'!\n"
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/arm/arm_api.c:465
+#: src/arm/arm_api.c:467
#, c-format
msgid "Error receiving response to `%s' request from ARM for service `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/arm_api.c:521
+#: src/arm/arm_api.c:523
#, c-format
msgid "Requesting start of service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/arm_api.c:522
+#: src/arm/arm_api.c:524
#, c-format
msgid "Requesting termination of service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/arm_api.c:544
+#: src/arm/arm_api.c:546
#, c-format
msgid "Error while trying to transmit request to start `%s' to ARM\n"
msgstr ""
-#: src/arm/arm_api.c:546
+#: src/arm/arm_api.c:548
#, c-format
msgid "Error while trying to transmit request to stop `%s' to ARM\n"
msgstr ""
-#: src/arm/arm_api.c:579
+#: src/arm/arm_api.c:581
#, fuzzy, c-format
msgid "Asked to start service `%s' within %llu ms\n"
msgstr "« %s »: Chưa nhận thông báo sau %llu miligiây.\n"
-#: src/arm/arm_api.c:652
+#: src/arm/arm_api.c:654
#, c-format
msgid "Stopping service `%s' within %llu ms\n"
msgstr ""
@@ -183,88 +183,88 @@ msgstr "thời gian chờ sự hoàn thành của một lần lặp (theo miligi
msgid "Control services and the Automated Restart Manager (ARM)"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:321
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:328
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start service `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:324
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:331
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting service `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:350
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:357
msgid "Could not send status result to client\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:477
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:484
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create socket for service `%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:499
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:506
#, c-format
msgid "Unable to bind listening socket for service `%s' to address `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:513
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:520
#, c-format
msgid "ARM now monitors connections to service `%s' at `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:621
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:628
#, fuzzy, c-format
msgid "Preparing to stop `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:775
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:782
#, fuzzy, c-format
msgid "Restarting service `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:870
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:877
msgid "exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:875
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:882
msgid "signal"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:880
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:887
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:914
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:921
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %llu ms\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:960 src/arm/mockup-service.c:41
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:967 src/arm/mockup-service.c:41
#, fuzzy
msgid "Failed to transmit shutdown ACK.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1060
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1067
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration file `%s' for service `%s' not valid: %s\n"
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1062
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1069
msgid "option missing"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1139
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1152
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting default services `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1150
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1163
#, c-format
msgid "Default service `%s' not configured correctly!\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1164
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1177
msgid ""
"No default services configured, GNUnet will not really start right now.\n"
msgstr ""
@@ -616,122 +616,122 @@ msgstr "# các byte đã giải mã"
msgid "Error in communication with PEERINFO service\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:620
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:623
msgid "# Delayed connecting due to lack of public key"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:670
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:673
msgid "# key exchanges initiated"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:691
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:694
msgid "# key exchanges stopped"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:743
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:746
#, fuzzy
msgid "# session keys received"
msgstr "# các khoá phiên chạy bị từ chối"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:762
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:765
#, c-format
msgid "`%s' is for `%s', not for me. Ignoring.\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:800
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:803
#, fuzzy
msgid "# SET_KEY messages decrypted"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:880
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:883
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:803
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:914
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:917
#, c-format
msgid ""
"Received PING from `%s' for different identity: I am `%s', PONG identity: `"
"%s'\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:935
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:938
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1023
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1026
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1034
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1037
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1092
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1095
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1026
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1122
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1125
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1154
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1157
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1218
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1223
#, fuzzy
msgid "# SET_KEY and PING messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1359
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1364
msgid "# failed to decrypt message (no session key)"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1401
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1426
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1406
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1431
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1413
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1418
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1450
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1455
#, fuzzy, c-format
msgid "Message received far too old (%llu ms). Content ignored.\n"
msgstr "Thông báo nhận được cũ hơn một ngày. Đã loại bỏ.\n"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1454
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1459
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1462
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1467
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1523
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1528
#, fuzzy
msgid "Core service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1531
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1536
msgid "Core service could not access hostkey. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1541 src/hostlist/hostlist-server.c:555
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1546 src/hostlist/hostlist-server.c:555
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:202
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:595
#, fuzzy
@@ -1217,27 +1217,27 @@ msgid "Failed to connect to the DHT service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
#: src/dht/gnunet-dht-get.c:201 src/dht/gnunet-dht-put.c:172
-#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:185
+#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:179
msgid "the query key"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:204 src/gns/gnunet-gns-lookup.c:188
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:204 src/gns/gnunet-gns-lookup.c:182
msgid "how many parallel requests (replicas) to create"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-dht-get.c:207 src/gns/gnunet-gns-lookup.c:191
+#: src/dht/gnunet-dht-get.c:207 src/gns/gnunet-gns-lookup.c:185
msgid "the type of data to look for"
msgstr ""
#: src/dht/gnunet-dht-get.c:210 src/dht/gnunet-dht-put.c:181
-#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:194
+#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:188
msgid "how long to execute this query before giving up?"
msgstr ""
#: src/dht/gnunet-dht-get.c:213 src/dht/gnunet-dht-put.c:184
#: src/fs/gnunet-download.c:270 src/fs/gnunet-publish.c:725
#: src/fs/gnunet-search.c:297 src/fs/gnunet-unindex.c:169
-#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:197 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:908
+#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:191 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:908
msgid "be verbose (print progress information)"
msgstr ""
@@ -1289,8 +1289,8 @@ msgstr ""
msgid "Issue a PUT request to the GNUnet DHT insert DATA under KEY."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht.c:163 src/testing/testing.c:588
-#: src/testing/testing.c:2087 src/testing/testing.c:2121
+#: src/dht/gnunet-service-dht.c:163 src/testing/testing.c:556
+#: src/testing/testing.c:1979 src/testing/testing.c:2009
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
@@ -1606,7 +1606,7 @@ msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
msgid "Configured DNS exit `%s' is not working / valid.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1493 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2671
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1493 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2673
msgid "# Inbound MESH tunnels created"
msgstr ""
@@ -1634,195 +1634,195 @@ msgstr ""
msgid "# Bytes transmitted via mesh tunnels"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:678 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2066
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2316 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1388
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:679 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2068
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2318 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1388
#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1788 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1951
msgid "# ICMPv4 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:714 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2125
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2375 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1444
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:716 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2127
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2377 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1444
#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1847 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1984
msgid "# ICMPv6 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:754
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:756
msgid "# ICMP packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:761
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:763
msgid "ICMP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:838
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:840
msgid "UDP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:913
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:915
msgid "TCP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:966
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:968
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:980
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:982
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1006
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1008
msgid "IPv4 packet options received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1033
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1035
#, c-format
msgid "IPv4 packet with unsupported next header %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1079
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1081
#, c-format
msgid "IPv6 packet with unsupported next header %d received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1087
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1089
#, c-format
msgid "Packet from unknown protocol %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1468
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1470
#, fuzzy
msgid "# TCP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1568
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1570
#, fuzzy
msgid "# TCP service creation requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1571 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1650
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1760 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1990
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2232 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2513
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2613
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1573 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1652
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1762 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1992
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2234 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2515
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2615
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from MESH"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1604 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2635
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1606 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2637
#, c-format
msgid "No service found for %s on port %d!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1608
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1610
#, fuzzy
msgid "# TCP requests dropped (no such service)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1653
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1655
#, fuzzy
msgid "# TCP IP-exit creation requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1763
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1765
#, fuzzy
msgid "# TCP data requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1777
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1779
#, fuzzy
msgid "# TCP DATA requests dropped (no session)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1827
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1829
#, fuzzy
msgid "# ICMP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1993
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1995
#, fuzzy
msgid "# ICMP IP-exit requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2235
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2237
#, fuzzy
msgid "# ICMP service requests received via mesh"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2301 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1378
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2303 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1378
#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1945
msgid "# ICMPv4 packets dropped (impossible PT to v6)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2360 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1414
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2362 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1414
#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1426 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1835
msgid "# ICMPv6 packets dropped (impossible PT to v4)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2410
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2412
#, fuzzy
msgid "# UDP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2516
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2518
#, fuzzy
msgid "# UDP IP-exit requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2616
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2618
#, fuzzy
msgid "# UDP service requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2639
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2641
#, fuzzy
msgid "# UDP requests dropped (no such service)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2879
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2881
#, c-format
msgid "No addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2893 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2905
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2895 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2907
#, c-format
msgid "Service `%s' configured for IPv4, but IPv4 is disabled!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2916
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2918
#, c-format
msgid "No IP addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3045
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3047
msgid ""
"This system does not support IPv4, will disable IPv4 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3053
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3055
msgid ""
"This system does not support IPv6, will disable IPv6 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3060
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3062
msgid ""
"Cannot enable IPv4 exit but disable IPv4 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv4=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3066
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3068
msgid ""
"Cannot enable IPv6 exit but disable IPv6 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv6=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3072 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:884
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3074 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:884
msgid "No useful service enabled. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3233
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3235
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
@@ -1955,53 +1955,53 @@ msgstr ""
msgid "MAGIC mismatch. This is not a GNUnet directory.\n"
msgstr "Lỗi định dạng tập tin (không phải là thư mục GNUnet ?)\n"
-#: src/fs/fs_download.c:313
+#: src/fs/fs_download.c:310
msgid ""
"Recursive downloads of directories larger than 4 GB are not supported on 32-"
"bit systems\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:333
+#: src/fs/fs_download.c:330
msgid "Directory too large for system address space\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:491 src/fs/fs_download.c:503
+#: src/fs/fs_download.c:488 src/fs/fs_download.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file `%s' for writing"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:877
+#: src/fs/fs_download.c:870
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create directory for recursive download of `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/fs_download.c:963
+#: src/fs/fs_download.c:951
#, c-format
msgid ""
"Internal error or bogus download URI (expected %u bytes at depth %u and "
"offset %llu/%llu, got %u bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:989
+#: src/fs/fs_download.c:977
msgid "internal error decrypting content"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:1012
+#: src/fs/fs_download.c:1000
#, fuzzy, c-format
msgid "Download failed: could not open file `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1024
+#: src/fs/fs_download.c:1010
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to seek to offset %llu in file `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1033
+#: src/fs/fs_download.c:1019
#, c-format
msgid "Failed to write block of %u bytes at offset %llu in file `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:1875
+#: src/fs/fs_download.c:1835
#, fuzzy
msgid "Invalid URI"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
@@ -2162,44 +2162,44 @@ msgstr ""
msgid "Failed to start daemon: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:58
+#: src/fs/fs_unindex.c:57
msgid "Failed to find given position in file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_unindex.c:63
+#: src/fs/fs_unindex.c:62
#, fuzzy
msgid "Failed to read file"
msgstr "Lỗi gửi tin nhẳn.\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:236
+#: src/fs/fs_unindex.c:231
msgid "Unexpected time for a response from `fs' service."
msgstr ""
-#: src/fs/fs_unindex.c:244
+#: src/fs/fs_unindex.c:239
msgid "Timeout waiting for `fs' service."
msgstr ""
-#: src/fs/fs_unindex.c:252
+#: src/fs/fs_unindex.c:247
#, fuzzy
msgid "Invalid response from `fs' service."
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:297
+#: src/fs/fs_unindex.c:292
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to FS service for unindexing."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_unindex.c:332
+#: src/fs/fs_unindex.c:325
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `datastore' service."
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:345
+#: src/fs/fs_unindex.c:338
#, fuzzy
msgid "Failed to open file for unindexing."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_unindex.c:379
+#: src/fs/fs_unindex.c:372
#, fuzzy
msgid "Failed to compute hash of file."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
@@ -2727,19 +2727,19 @@ msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chún
msgid "# running average P2P latency (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:300 src/fs/gnunet-service-fs.c:491
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:300 src/fs/gnunet-service-fs.c:489
#, fuzzy
msgid "# Loopback routes suppressed"
msgstr "# tổng số định tuyến lỗ hổng thành công"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:583 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:297
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:581 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:297
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1290
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1297
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s' service.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:615 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1546
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:615 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1532
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:654
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:756
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:960
@@ -2771,7 +2771,7 @@ msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
msgid "# replies dropped"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:766 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1336
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:766 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1324
msgid "# P2P searches active"
msgstr ""
@@ -2784,63 +2784,63 @@ msgstr ""
msgid "# replies dropped due to type mismatch"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:921
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:919
#, fuzzy
msgid "# replies received for other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:935
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:933
msgid "# replies dropped due to insufficient cover traffic"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:973
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:971
msgid "# P2P searches destroyed due to ultimate reply"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1040
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1038
#, fuzzy
msgid "# requests done for free (low load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1064
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1062
msgid "# request dropped, priority insufficient"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1074
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1072
#, fuzzy
msgid "# requests done for a price (normal load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1153
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1151
msgid "# GET requests received (from other peers)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1187
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1185
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to initiator not being connected"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1211
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1207
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to missing reverse route"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1277
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1267
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due TTL underflow"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1305
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1293
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to higher-TTL request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1334
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1322
#, fuzzy
msgid "# P2P query messages received and processed"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1701
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1687
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages sent"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
@@ -2874,31 +2874,31 @@ msgstr ""
msgid "Hash mismatch trying to index file `%s' which has hash `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:490
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:481
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to delete bogus block: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:548
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:539
msgid "# index blocks removed: original file inaccessible"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:563
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:554
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access indexed file `%s' (%s) at offset %llu: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:565
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:556
msgid "not indexed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:580
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:571
#, fuzzy, c-format
msgid "Indexed file `%s' changed at offset %llu\n"
msgstr "Đánh chỉ mục dữ liệu của tập tin « %s » bị lỗi tại vị tri %llu.\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:202 src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:368
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:494
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:202 src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:362
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:488
#, fuzzy
msgid "# client searches active"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
@@ -2908,12 +2908,12 @@ msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
msgid "# replies received for local clients"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:323
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:321
#, fuzzy
msgid "# client searches received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:362
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:356
msgid "# client searches updated (merged content seen list)"
msgstr ""
@@ -2922,149 +2922,149 @@ msgstr ""
msgid "# average retransmission delay (ms)"
msgstr "# thời gian trung bình còn kết nối (theo miligiây)"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:394
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:391
#, fuzzy
msgid "# transmission failed (core has no bandwidth)"
msgstr "Lỗi thử gửi, kiểu truyền tải %d không được hỗ trợ\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:425
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:420
#, fuzzy
msgid "# query messages sent to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:478
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:469
msgid "# delay heap timeout"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:485
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:476
#, fuzzy
msgid "# query plans executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:549
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:538
#, fuzzy
msgid "# requests merged"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:555
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:544
#, fuzzy
msgid "# requests refreshed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:608 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:694
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:761
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:597 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:681
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:748
msgid "# query plan entries"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:287
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:285
#, fuzzy
msgid "# Pending requests created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:369 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:622
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:367 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:616
#, fuzzy
msgid "# Pending requests active"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:787
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:779
#, fuzzy
msgid "# replies received and matched"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:816
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:808
msgid "# duplicate replies discarded (bloomfilter)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:832
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:822
#, c-format
msgid "Unsupported block type %u\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:847
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:835
#, fuzzy
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:969
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:953
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:996
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:980
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1031
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1015
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1124
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1106
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %llu ms!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1145
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1127
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %llu ms!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1192
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1174
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1206
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1188
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1215
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1197
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1231
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1211
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1248
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1224
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1261
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1237
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1266
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1242
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1293 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1333
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1473
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1269 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1309
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1447
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1351
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1327
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1364
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1338
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1450
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1424
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1534
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1508
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1633 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1642
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1601 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1610
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration fails to specify `%s', assuming default value."
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:653
+#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:629
#, c-format
msgid ""
"Invalid value specified for option `%s' in section `%s', content pushing "
@@ -3111,7 +3111,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to connect to the GNS service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:216
+#: src/gns/gnunet-gns-lookup.c:210
msgid "Issue a request to the GNUnet Naming System, prints results."
msgstr ""
@@ -3452,6 +3452,14 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Mesh service could not access hostkey. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+#: src/namestore/namestore_api.c:272 src/namestore/namestore_api.c:313
+msgid "Namestore added record successfully"
+msgstr ""
+
+#: src/namestore/namestore_api.c:281 src/namestore/namestore_api.c:322
+msgid "Namestore failed to add record"
+msgstr ""
+
#: src/nat/gnunet-nat-server.c:289
#, c-format
msgid "Please pass valid port number as the first argument! (got `%s')\n"
@@ -3763,150 +3771,149 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Could not access hostkey.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:214
+#: src/testing/testing.c:204
msgid "`scp' does not seem to terminate (timeout copying config).\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:228 src/testing/testing.c:849
+#: src/testing/testing.c:218 src/testing/testing.c:808
#, fuzzy
msgid "`scp' did not complete cleanly.\n"
msgstr "« %s » không phải được kết nối tới đồng đẳng nào.\n"
-#: src/testing/testing.c:251
+#: src/testing/testing.c:239
#, fuzzy
msgid "Failed to create pipe for `gnunet-peerinfo' process.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/testing/testing.c:252
+#: src/testing/testing.c:240
#, fuzzy
msgid "Failed to create pipe for `ssh' process.\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:308
+#: src/testing/testing.c:292
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start `%s' process to create hostkey.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/testing/testing.c:315
+#: src/testing/testing.c:299
#, fuzzy
msgid "Failed to start `gnunet-peerinfo' process.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/testing/testing.c:316 src/testing/testing.c:514
+#: src/testing/testing.c:300 src/testing/testing.c:488
#, fuzzy
msgid "Failed to start `ssh' process.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/testing/testing.c:378
+#: src/testing/testing.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading from gnunet-peerinfo: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đọc thông tin từ gnunetd.\n"
-#: src/testing/testing.c:382
+#: src/testing/testing.c:364
#, fuzzy
msgid "Malformed output from gnunet-peerinfo!\n"
msgstr "Gặp lỗi khi đọc thông tin từ gnunetd.\n"
-#: src/testing/testing.c:392
+#: src/testing/testing.c:374
#, fuzzy
msgid "Failed to get hostkey!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/testing/testing.c:426
+#: src/testing/testing.c:406
msgid "`Failed while waiting for topology setup!\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:506
+#: src/testing/testing.c:480
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start `%s' process to start GNUnet.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:513
+#: src/testing/testing.c:487
#, fuzzy
msgid "Failed to start `gnunet-arm' process.\n"
msgstr "Lỗi dừng chạy gnunet-auto-share.\n"
-#: src/testing/testing.c:537 src/testing/testing.c:647
+#: src/testing/testing.c:509 src/testing/testing.c:612
msgid "`gnunet-arm' does not seem to terminate.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:538 src/testing/testing.c:648
-#: src/testing/testing.c:668
+#: src/testing/testing.c:510 src/testing/testing.c:613
+#: src/testing/testing.c:633
msgid "`ssh' does not seem to terminate.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:617
+#: src/testing/testing.c:582
msgid "Unable to get HELLO for peer!\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:667
+#: src/testing/testing.c:632
msgid "`gnunet-arm' terminated with non-zero exit status (or timed out)!\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:690 src/testing/testing.c:724
+#: src/testing/testing.c:653 src/testing/testing.c:685
msgid "either `gnunet-arm' or `ssh' does not seem to terminate.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:705 src/testing/testing.c:762
+#: src/testing/testing.c:668 src/testing/testing.c:723
#, fuzzy
msgid "shutdown (either `gnunet-arm' or `ssh') did not complete cleanly.\n"
msgstr "« %s » không phải được kết nối tới đồng đẳng nào.\n"
-#: src/testing/testing.c:837
+#: src/testing/testing.c:796
msgid "`scp' does not seem to terminate.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1015
+#: src/testing/testing.c:966
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting service %s for peer `%4s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:1299 src/testing/testing_group.c:6278
+#: src/testing/testing.c:1237 src/testing/testing_group.c:6278
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start `%s' process to copy configuration directory.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:1387 src/testing/testing.c:1470
-#: src/testing/testing.c:1608
+#: src/testing/testing.c:1322 src/testing/testing.c:1397
#, fuzzy, c-format
msgid "Terminating peer `%4s'\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1560
+#: src/testing/testing.c:1480
#, fuzzy, c-format
msgid "Setting d->dead on peer `%4s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1698
+#: src/testing/testing.c:1610
msgid "Peer not yet running, can not change configuration at this point."
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1706
+#: src/testing/testing.c:1618
#, fuzzy
msgid "Failed to write new configuration to disk."
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/testing/testing.c:1737
+#: src/testing/testing.c:1647
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start `%s' process to copy configuration file.\n"
msgstr "Không tìm thấy phương pháp « %s%s » trong thư viện « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1740
+#: src/testing/testing.c:1650
#, fuzzy
msgid "Failed to copy new configuration to remote machine."
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/testing/testing.c:1895
+#: src/testing/testing.c:1805
#, fuzzy
msgid "Peers failed to connect"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/testing/testing.c:2035
+#: src/testing/testing.c:1933
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to core service of first peer!\n"
msgstr "Lỗi nạp dịch vụ sqstore. Hãy kiểm tra lại cấu hình.\n"
-#: src/testing/testing.c:2274
+#: src/testing/testing.c:2156
msgid "Peers are not fully running yet, can not connect!\n"
msgstr ""
@@ -4177,7 +4184,7 @@ msgstr ""
msgid "Finding additional %u closest peers each (if possible)\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing_group.c:6062 src/transport/transport-testing.c:648
+#: src/testing/testing_group.c:6062 src/transport/transport-testing.c:650
#, fuzzy
msgid "Could not read hostkeys file!\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
@@ -4862,17 +4869,17 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1971
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1985
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2054
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2068
#, c-format
msgid "Given `%s' option is out of range: %llu > %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2098
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2112
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address: `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
@@ -5112,49 +5119,44 @@ msgstr ""
"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong "
"tập hợp các sự chọn được phép\n"
-#: src/util/connection.c:461
+#: src/util/connection.c:460
#, fuzzy, c-format
msgid "Access denied to `%s'\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/util/connection.c:476
+#: src/util/connection.c:475
#, c-format
msgid "Accepting connection from `%s': %p\n"
msgstr ""
-#: src/util/connection.c:642
+#: src/util/connection.c:629
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to establish TCP connection to `%s:%u', no further addresses to try.\n"
msgstr "Lỗi thiết lập kết nối với đồng đẳng.\n"
-#: src/util/connection.c:852 src/util/connection.c:1025
+#: src/util/connection.c:821 src/util/connection.c:992
#, fuzzy, c-format
msgid "Trying to connect to `%s' (%p)\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/util/connection.c:862
+#: src/util/connection.c:830
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s' (%p)\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/util/connection.c:1015
+#: src/util/connection.c:983
#, fuzzy, c-format
msgid "Attempt to connect to `%s' failed\n"
msgstr " Lỗi kết nối\n"
-#: src/util/connection.c:1528
+#: src/util/connection.c:1465
#, c-format
msgid ""
"Could not satisfy pending transmission request, socket closed or connect "
"failed (%p).\n"
msgstr ""
-#: src/util/connection.c:1564
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to send to `%s': %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
#: src/util/container_bloomfilter.c:507
#, c-format
msgid ""
@@ -5167,7 +5169,7 @@ msgstr ""
msgid "Starting `%s' process to generate entropy\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_random.c:308
+#: src/util/crypto_random.c:309
#, c-format
msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
@@ -5356,12 +5358,12 @@ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
msgid "Failed to parse inbound message from helper `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/helper.c:431
+#: src/util/helper.c:432
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/network.c:1204
+#: src/util/network.c:1196
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -5389,10 +5391,15 @@ msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
msgid "stat (%s) failed: %s\n"
msgstr "SMTP: « %s » bị lỗi: %s\n"
-#: src/util/os_priority.c:117
-#, c-format
-msgid "Not installing a handler because $%s=%s\n"
-msgstr ""
+#: src/util/os_priority.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to open named pipe `%s' for reading: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/util/os_priority.c:304
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to open named pipe `%s' for writing: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/util/plugin.c:89
#, c-format
@@ -5469,11 +5476,11 @@ msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
msgid "Resolving our hostname `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/scheduler.c:870
+#: src/util/scheduler.c:866
msgid "Looks like we're busy waiting...\n"
msgstr ""
-#: src/util/scheduler.c:1000
+#: src/util/scheduler.c:996
#, c-format
msgid "Attempt to cancel dead task %llu!\n"
msgstr ""
@@ -5856,6 +5863,10 @@ msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to send to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#, fuzzy
#~ msgid "Could not access file: %s\n"
#~ msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"