summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po69
1 files changed, 37 insertions, 32 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 77e25103a..4914ded1a 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-05-09 08:43+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-05-12 08:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -1695,7 +1695,7 @@ msgstr "kho dữ liệu sqlite"
#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:56
#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:53
#: src/util/crypto_ecc_setup.c:41 src/util/crypto_mpi.c:39
-#: src/include/gnunet_common.h:840 src/include/gnunet_common.h:849
+#: src/include/gnunet_common.h:940 src/include/gnunet_common.h:959
#: src/scalarproduct/scalarproduct.h:35
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
@@ -4871,43 +4871,48 @@ msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:186
+#: src/identity/gnunet-identity.c:188
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:221
+#: src/identity/gnunet-identity.c:217
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:376
+#: src/identity/gnunet-identity.c:356
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:382
+#: src/identity/gnunet-identity.c:361
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:387
+#: src/identity/gnunet-identity.c:365
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:393
+#: src/identity/gnunet-identity.c:369
+msgid "reduce output"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-identity.c:376
msgid ""
-"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -s)"
+"set default identity to NAME for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -"
+"s) or restrict results to NAME (use together with -d)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:398
+#: src/identity/gnunet-identity.c:380
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:404
+#: src/identity/gnunet-identity.c:387
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:418
+#: src/identity/gnunet-identity.c:399
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
@@ -5976,7 +5981,7 @@ msgid "Add an attribute NAME"
msgstr ""
#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:527
-msgid "Add an attribute with ID"
+msgid "Delete the attribute with ID"
msgstr ""
#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:530
@@ -7039,7 +7044,7 @@ msgstr ""
#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2162
#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2699
-#: src/transport/gnunet-service-tng.c:9239
+#: src/transport/gnunet-service-tng.c:9188
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2795
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
@@ -8228,59 +8233,59 @@ msgstr ""
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:259 src/util/common_logging.c:1162
+#: src/util/common_logging.c:266 src/util/common_logging.c:1191
msgid "DEBUG"
msgstr "GỠ LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:261 src/util/common_logging.c:1160
+#: src/util/common_logging.c:268 src/util/common_logging.c:1189
msgid "INFO"
msgstr "TIN"
-#: src/util/common_logging.c:263 src/util/common_logging.c:1158
+#: src/util/common_logging.c:270 src/util/common_logging.c:1187
msgid "MESSAGE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:265 src/util/common_logging.c:1156
+#: src/util/common_logging.c:272 src/util/common_logging.c:1185
msgid "WARNING"
msgstr "CẢNH BÁO"
-#: src/util/common_logging.c:267 src/util/common_logging.c:1154
+#: src/util/common_logging.c:274 src/util/common_logging.c:1183
msgid "ERROR"
msgstr "LỖI"
-#: src/util/common_logging.c:269 src/util/common_logging.c:1164
+#: src/util/common_logging.c:276 src/util/common_logging.c:1193
msgid "NONE"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:633 src/util/common_logging.c:663
+#: src/util/common_logging.c:640 src/util/common_logging.c:670
#, c-format
msgid "ERROR: Unable to parse log definition: Syntax error at `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:898
+#: src/util/common_logging.c:927
#, fuzzy, c-format
msgid "Message `%.*s' repeated %u times in the last %s\n"
msgstr "Thông điệp « %.*s » đã lặp lại %u lần trong %llu giây trước\n"
-#: src/util/common_logging.c:1165
+#: src/util/common_logging.c:1194
msgid "INVALID"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1458
+#: src/util/common_logging.c:1480
msgid "unknown address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1513
+#: src/util/common_logging.c:1535
msgid "invalid address"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:1531
+#: src/util/common_logging.c:1553
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration fails to specify option `%s' in section `%s'!\n"
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/util/common_logging.c:1552
+#: src/util/common_logging.c:1574
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Configuration specifies invalid value for option `%s' in section `%s': %s\n"
@@ -9243,23 +9248,23 @@ msgstr ""
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/include/gnunet_common.h:794 src/include/gnunet_common.h:801
-#: src/include/gnunet_common.h:811
+#: src/include/gnunet_common.h:842 src/include/gnunet_common.h:860
+#: src/include/gnunet_common.h:882
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d. Aborting.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:819
+#: src/include/gnunet_common.h:901
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:831
+#: src/include/gnunet_common.h:923
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:858 src/include/gnunet_common.h:867
+#: src/include/gnunet_common.h:977 src/include/gnunet_common.h:997
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"