summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po2571
1 files changed, 1453 insertions, 1118 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 9b968f9bb..9f6ec25be 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-20 15:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-08-09 23:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#: src/arm/arm_api.c:880
+#: src/arm/arm_api.c:335
msgid "Client was disconnected from arm service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
@@ -28,231 +28,236 @@ msgid ""
"Monitoring client was disconnected from arm service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:159
+#: src/arm/gnunet-arm.c:164
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove configuration file %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:165
+#: src/arm/gnunet-arm.c:169
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove servicehome directory %s\n"
msgstr "Lỗi truy cập đến thư mục nhà GNUnet « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:204 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:962
+#: src/arm/gnunet-arm.c:214 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:962
msgid "Message was sent successfully"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:206 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:964
+#: src/arm/gnunet-arm.c:216
#, fuzzy
-msgid "Misconfiguration (can't connect to the ARM service)"
+msgid "Misconfiguration (can not connect to the ARM service)"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:208 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:966
+#: src/arm/gnunet-arm.c:218 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:966
#, fuzzy
msgid "We disconnected from ARM before we could send a request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:210 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:968
+#: src/arm/gnunet-arm.c:220 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:968
msgid "ARM API is busy"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:212 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:970
-msgid "Request doesn't fit into a message"
+#: src/arm/gnunet-arm.c:222
+msgid "Request does not fit into a message"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:214 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:972
+#: src/arm/gnunet-arm.c:224 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:972
#, fuzzy
msgid "Request timed out"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:216 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:974
+#: src/arm/gnunet-arm.c:226 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:974
#, fuzzy
msgid "Unknown request status"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:232 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:990
+#: src/arm/gnunet-arm.c:242 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:990
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is stopped"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:234 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:992
+#: src/arm/gnunet-arm.c:244 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:992
#, c-format
msgid "%s is starting"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:236 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:994
+#: src/arm/gnunet-arm.c:246 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:994
#, c-format
msgid "%s is stopping"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:238 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:996
+#: src/arm/gnunet-arm.c:248 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:996
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is starting already"
msgstr "« %s » đang đăng ký trình điều khiển %d\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:240 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:998
+#: src/arm/gnunet-arm.c:250 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:998
#, c-format
msgid "%s is stopping already"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:242 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1000
+#: src/arm/gnunet-arm.c:252 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1000
#, c-format
msgid "%s is started already"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:244 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1002
+#: src/arm/gnunet-arm.c:254 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1002
#, c-format
msgid "%s is stopped already"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:246 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1004
+#: src/arm/gnunet-arm.c:256 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1004
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service is not known to ARM"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:248 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1006
+#: src/arm/gnunet-arm.c:258 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1006
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service failed to start"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:250 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1008
+#: src/arm/gnunet-arm.c:260
#, fuzzy, c-format
-msgid "%s service can't be started because ARM is shutting down"
+msgid "%s service cannot be started because ARM is shutting down"
msgstr "« %s » đang tắt.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:252 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1010
+#: src/arm/gnunet-arm.c:262 src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1010
#, c-format
msgid "%.s Unknown result code."
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:271
+#: src/arm/gnunet-arm.c:295
msgid "Fatal error initializing ARM API.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:291
+#: src/arm/gnunet-arm.c:324 src/arm/gnunet-arm.c:333
#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to send a request to kill the `%s' service: %%s\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/arm/gnunet-arm.c:307
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to kill the `%s' service: %s\n"
-msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
+msgid "Failed to start the ARM service: %s\n"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:323
+#: src/arm/gnunet-arm.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a stop request to the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:345
+#: src/arm/gnunet-arm.c:377
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to stop the ARM service: %s\n"
msgstr "Lỗi vào phòng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:361 src/arm/gnunet-arm.c:370
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to start the ARM service: %s\n"
-msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-
-#: src/arm/gnunet-arm.c:390
+#: src/arm/gnunet-arm.c:418
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send a request to start the `%s' service: %%s\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:405
+#: src/arm/gnunet-arm.c:427
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start the `%s' service: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:423
+#: src/arm/gnunet-arm.c:463
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to send a request to kill the `%s' service: %%s\n"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/arm/gnunet-arm.c:474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to kill the `%s' service: %s\n"
+msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
+
+#: src/arm/gnunet-arm.c:510
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to request a list of services: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:430
+#: src/arm/gnunet-arm.c:517
#, fuzzy
msgid "Error communicating with ARM. ARM not running?\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:433
+#: src/arm/gnunet-arm.c:521
#, fuzzy
msgid "Running services:\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:534
-msgid "Began monitoring ARM for service status changes\n"
+#: src/arm/gnunet-arm.c:603
+#, c-format
+msgid "Now only monitoring, press CTRL-C to stop.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:537
+#: src/arm/gnunet-arm.c:634
#, c-format
msgid "Stopped %s.\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:540
+#: src/arm/gnunet-arm.c:637
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting %s...\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:543
+#: src/arm/gnunet-arm.c:640
#, c-format
msgid "Stopping %s...\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:552
+#: src/arm/gnunet-arm.c:651
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown status %u for service %s.\n"
msgstr "Không rõ người dùng « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:622
+#: src/arm/gnunet-arm.c:715
#, fuzzy
msgid "stop all GNUnet services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:624
+#: src/arm/gnunet-arm.c:717
msgid "start a particular service"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:626
+#: src/arm/gnunet-arm.c:719
msgid "stop a particular service"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:628
+#: src/arm/gnunet-arm.c:721
#, fuzzy
msgid "start all GNUnet default services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:631
+#: src/arm/gnunet-arm.c:724
#, fuzzy
msgid "stop and start all GNUnet default services"
msgstr "hủy cài đặt dịch vụ GNUnet"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:634
+#: src/arm/gnunet-arm.c:727
msgid "delete config file and directory on exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:636
+#: src/arm/gnunet-arm.c:730
+msgid "monitor ARM activities"
+msgstr ""
+
+#: src/arm/gnunet-arm.c:732
msgid "don't print status messages"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:639
+#: src/arm/gnunet-arm.c:735
#, fuzzy
msgid "timeout in MSECS milliseconds for completing current operation"
msgstr "thời gian chờ sự hoàn thành của một lần lặp (theo miligiây)"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:641
+#: src/arm/gnunet-arm.c:737
#, fuzzy
msgid "list currently running services"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-arm.c:643
+#: src/arm/gnunet-arm.c:739
msgid "don't let gnunet-service-arm inherit standard output"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:645
+#: src/arm/gnunet-arm.c:741
msgid "don't let gnunet-service-arm inherit standard error"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-arm.c:656
+#: src/arm/gnunet-arm.c:752
msgid "Control services and the Automated Restart Manager (ARM)"
msgstr ""
@@ -328,17 +333,17 @@ msgstr ""
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1386
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1387
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting default services `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1397
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1398
#, c-format
msgid "Default service `%s' not configured correctly!\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1411
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1412
msgid ""
"No default services configured, GNUnet will not really start right now.\n"
msgstr ""
@@ -357,184 +362,199 @@ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
msgid "Received last message for %s \n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1372
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1406
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1529
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1563
#, c-format
msgid ""
"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1378
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1535
#, c-format
msgid "Outbound quota configure for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1385
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1542
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1412
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1569
#, c-format
msgid "Inbound quota configured for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1419
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1576
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
"%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:756
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1773
+#, fuzzy
+msgid "Failed to initialize solver!\n"
+msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
+
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:848
msgid "Problem size too large, cannot allocate memory!\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1075
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1171
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding address for peer `%s' multiple times\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1258
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1216
#, c-format
-msgid "Update for ATS type `%s' not implemented!\n"
+msgid "Updating address property `%s' for peer `%s' %p not added before\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1341
-#, c-format
-msgid "Updating address for peer `%s' not added before\n"
-msgstr ""
-
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1761
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1890
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inconsistent outbound quota configuration for network `%s', is "
"%llu must be at least %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1769
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1898
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inconsistent inbound quota configuration for network `%s', is %llu "
"must be at least %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1779
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1908
#, c-format
msgid ""
"Adjusting outbound quota configuration for network `%s'from %llu to %.0f\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1787
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1916
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inbound quota configuration for network `%s' from %llu to %.0f\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses_mlp.c:1798
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_mlp.c:1927
#, c-format
msgid "Using default quota configuration for network `%s' (in/out) %llu/%llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:141
+#: src/ats/gnunet-service-ats-solver_proportional.c:1246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot find network of type `%u' %s\n"
+msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:145
#, c-format
msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:143
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:147
#, c-format
msgid "ATS returned results for %u addresses\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:199
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:204
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Peer `%s' plugin `%s', address `%s', `%s' bw out: %u Bytes/s, bw in %u Bytes/"
"s, %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u và địa chỉ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:320
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:328
#, c-format
msgid "Quota for network `%11s' (in/out): %10s / %10s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:339 src/namestore/gnunet-namestore.c:610
-#: src/transport/gnunet-transport.c:804
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:347 src/namestore/gnunet-namestore.c:461
+#: src/transport/gnunet-transport.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' is not running\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:349 src/transport/gnunet-transport.c:810
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:357 src/transport/gnunet-transport.c:819
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse peer identity `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:357
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:365
#, c-format
msgid "Please select one operation : %s or %s or %s or %s or %s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:373 src/ats-tool/gnunet-ats.c:392
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:409 src/ats-tool/gnunet-ats.c:434
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:381 src/ats-tool/gnunet-ats.c:400
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:417 src/ats-tool/gnunet-ats.c:455
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot connect to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:382 src/ats-tool/gnunet-ats.c:399
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:390 src/ats-tool/gnunet-ats.c:407
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot issue request to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:427
-msgid "Type required\n"
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:425
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No preference type given!\n"
+msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:430
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No peer given!\n"
+msgstr "chưa đưa ra tên"
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:448
+msgid "Valid type required\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:484
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:506
msgid "get list of active addresses currently used"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:487
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:509
msgid "get list of all active addresses"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:490
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:512
#, fuzzy
msgid "do not resolve IP addresses to hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:493
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:515
msgid "monitor mode"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:496
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:518
#, fuzzy
msgid "set preference for the given peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:499
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:521
msgid "print all configured quotas"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:502
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:524
msgid "peer id"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:505
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:527
msgid "preference type to set: latency | bandwidth"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:508
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:530
msgid "preference value"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:511
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:533
msgid "verbose output (include ATS address properties)"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:520
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:542
#, fuzzy
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -544,56 +564,26 @@ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
msgid "Loading block plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/consensus/gnunet-consensus.c:350
+#: src/consensus/gnunet-consensus.c:352
#, fuzzy
msgid "number of peers in consensus"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/consensus/gnunet-consensus.c:353
+#: src/consensus/gnunet-consensus.c:355
msgid "how many peers receive one value?"
msgstr ""
-#: src/consensus/gnunet-consensus.c:356
+#: src/consensus/gnunet-consensus.c:358 src/set/gnunet-set-profiler.c:287
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:290 src/set/gnunet-set-profiler.c:293
#, fuzzy
msgid "number of values"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/consensus/gnunet-consensus.c:359
+#: src/consensus/gnunet-consensus.c:361
#, fuzzy
msgid "consensus timeout"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/consensus/gnunet-consensus-ibf.c:217
-#, fuzzy
-msgid "number of element in set A-B"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
-#: src/consensus/gnunet-consensus-ibf.c:220
-#, fuzzy
-msgid "number of element in set B-A"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
-#: src/consensus/gnunet-consensus-ibf.c:223
-msgid "number of common elements in A and B"
-msgstr ""
-
-#: src/consensus/gnunet-consensus-ibf.c:226
-msgid "hash num"
-msgstr ""
-
-#: src/consensus/gnunet-consensus-ibf.c:229
-msgid "ibf size"
-msgstr ""
-
-#: src/consensus/gnunet-consensus-start-peers.c:172
-msgid "start peers with the given template configuration"
-msgstr ""
-
-#: src/consensus/gnunet-consensus-start-peers.c:175
-#, fuzzy
-msgid "number of peers to start"
-msgstr "số lần lặp lại"
-
#: src/core/core_api.c:752
msgid "Client was disconnected from core service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
@@ -619,13 +609,13 @@ msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
msgid "Disconnected from"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:167 src/mesh/gnunet-mesh.c:176
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:643
+#: src/core/gnunet-core.c:167 src/mesh/gnunet-mesh.c:170
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:653
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid command line argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:204 src/transport/gnunet-transport.c:996
+#: src/core/gnunet-core.c:204 src/transport/gnunet-transport.c:1004
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -635,26 +625,15 @@ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
msgid "Print information about connected peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/core/gnunet-service-core.c:110
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to read or generate private key: %s\n"
-msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-
-#: src/core/gnunet-service-core.c:124
-#, c-format
-msgid "Core service of `%4s' ready.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/core/gnunet-service-core.c:150
+#: src/core/gnunet-service-core.c:105
#, fuzzy
msgid "Core service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/core/gnunet-service-core.c:164
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:758
-#, fuzzy
-msgid "Transport service is unable to access hostkey. Exiting.\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+#: src/core/gnunet-service-core.c:126
+#, c-format
+msgid "Core service of `%4s' ready.\n"
+msgstr ""
#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:370
#, fuzzy
@@ -699,122 +678,122 @@ msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:803
#, c-format
msgid ""
-"Ephemeral key message rejected as its validity range does not match our "
-"system time (%llu not in [%llu,%llu]).\n"
+"Ephemeral key message from peer `%s' rejected as its validity range does not "
+"match our system time (%llu not in [%llu,%llu]).\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:818
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:819
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEY messages decrypted"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:921
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:915
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:922
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:935
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:929
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:930
#, fuzzy
msgid "# PING messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:956
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:957
#, c-format
msgid ""
"Received PING from `%s' for different identity: I am `%s', PONG identity: `"
"%s'\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:973
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:974
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:999
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1000
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1009
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1010
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1066
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1160
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1067
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1226
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1072
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1073
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (connection down)"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1077
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1078
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1107
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1108
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1141
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1142
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1151
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1152
#, fuzzy
msgid "# timeouts prevented via PONG"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1158
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1159
#, fuzzy
msgid "# rekey operations confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1298
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1299
#, fuzzy
msgid "# DATA message dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1305
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1306
#, c-format
msgid ""
"Session to peer `%s' went down due to key expiration (should not happen)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1308
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1309
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by key expiration"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1351
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1376
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1352
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1377
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1363
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1364
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1404
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1405
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1412
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1413
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1443
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1444
#, fuzzy
msgid "# PAYLOAD dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
@@ -840,16 +819,16 @@ msgstr ""
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:210
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:280
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:644
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:703
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:641
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:700
#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:601 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1495
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:700
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:801
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1041
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1265
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1274
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2798
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3057
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2793
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3047
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
@@ -923,14 +902,13 @@ msgstr ""
#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:72
#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:803
#: src/datastore/plugin_datastore_mysql.c:817
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:57 src/fs/fs_pseudonym.c:46
-#: src/mysql/mysql.c:41 src/mysql/mysql.c:48 src/mysql/mysql.c:522
-#: src/mysql/mysql.c:531 src/mysql/mysql.c:591 src/mysql/mysql.c:607
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:57 src/mysql/mysql.c:41
+#: src/mysql/mysql.c:48 src/mysql/mysql.c:522 src/mysql/mysql.c:531
+#: src/mysql/mysql.c:591 src/mysql/mysql.c:607
#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:52
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:51
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:46
-#: src/util/crypto_ksk.c:49 src/util/crypto_rsa.c:59
-#: src/include/gnunet_common.h:608 src/include/gnunet_common.h:615
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:69 src/util/crypto_ecc.c:52
+#: src/include/gnunet_common.h:616 src/include/gnunet_common.h:623
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
@@ -1061,6 +1039,27 @@ msgstr ""
msgid "# GET requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:114
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to store item: %s, aborting\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:200
+#, c-format
+msgid "Cannot use the same configuration for source and destination\n"
+msgstr ""
+
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:246
+msgid ""
+"specifies the configuration to use to access an alternative datastore; will "
+"merge that datastore into our current datastore"
+msgstr ""
+
+#: src/datastore/gnunet-datastore.c:255
+#, fuzzy
+msgid "Manipulate GNUnet datastore"
+msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
+
#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:349
#, fuzzy
msgid "# bytes expired"
@@ -1071,12 +1070,12 @@ msgid "# bytes purged (low-priority)"
msgstr ""
#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:480
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:159
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:155
msgid "Transmission to client failed!\n"
msgstr ""
#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:511
-#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:189
+#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:183
msgid "Shutdown in progress, aborting transmission.\n"
msgstr ""
@@ -1277,7 +1276,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1193
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:827
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:829
#, fuzzy
msgid "Sqlite database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
@@ -1334,7 +1333,7 @@ msgstr ""
#: src/dht/gnunet-dht-get.c:201 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:271
#: src/dht/gnunet-dht-put.c:213 src/fs/gnunet-auto-share.c:753
-#: src/fs/gnunet-download.c:328 src/fs/gnunet-publish.c:736
+#: src/fs/gnunet-download.c:328 src/fs/gnunet-publish.c:861
#: src/fs/gnunet-search.c:294 src/fs/gnunet-unindex.c:168
#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:899
msgid "be verbose (print progress information)"
@@ -1415,39 +1414,39 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# PUT requests received from clients"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:590
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:592
#, fuzzy
msgid "# GET requests received from clients"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:796
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:793
#, fuzzy
msgid "# GET STOP requests received from clients"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1041
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1033
msgid "# Key match, type mismatches in REPLY to CLIENT"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1054
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1046
msgid "# Duplicate REPLIES to CLIENT request dropped"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1091
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1083
#, c-format
msgid "Unsupported block type (%u) in request!\n"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1114
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1106
msgid "# RESULTS queued for clients"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1165
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1207
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1157
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1199
msgid "# REPLIES ignored for CLIENTS (no match)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1175
+#: src/dht/gnunet-service-dht_clients.c:1167
msgid "Could not pass reply to client, message too big!\n"
msgstr ""
@@ -1495,30 +1494,35 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# HELLOs obtained from peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:504
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:501
msgid "# Preference updates given to core"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:594
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:591
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER messages initiated"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:737
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:734
#, fuzzy
msgid "# Queued messages discarded (peer disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:792
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:789
#, fuzzy
msgid "# Bytes transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:830
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:827
#, fuzzy
msgid "# Bytes of bandwidth requested from core"
msgstr "# các yêu cầu máy/trình khách lỗ hổng được phun vào"
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:859
+#, fuzzy
+msgid "# requests TTL-dropped"
+msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+
#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1052
#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1086
msgid "# Peers excluded from routing due to Bloomfilter"
@@ -1567,35 +1571,50 @@ msgstr "# các thông báo PING được tạo"
msgid "# P2P PUT requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1730
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1578
+#, fuzzy
+msgid "# P2P PUT bytes received"
+msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1733
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER requests ignored due to Bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1738
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1741
msgid "# FIND PEER requests ignored due to lack of HELLO"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1829
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1832
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1882
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1835
+#, fuzzy
+msgid "# P2P GET bytes received"
+msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1888
#, fuzzy
msgid "# P2P FIND PEER requests processed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1896
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1902
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests ONLY routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1973
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1979
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULTS received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1982
+#, fuzzy
+msgid "# P2P RESULT bytes received"
+msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
+
#: src/dht/gnunet-service-dht_nse.c:59
#, fuzzy
msgid "# Network size estimates received"
@@ -1658,28 +1677,28 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "Failed to convert UTF-8 name `%s' to DNS IDNA format: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:175
+#: src/dns/dnsstub.c:176
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not bind to any port: %s\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:295 src/dns/dnsstub.c:383
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1621
+#: src/dns/dnsstub.c:296 src/dns/dnsstub.c:384
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1651
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:299
+#: src/dns/dnsstub.c:300
#, fuzzy, c-format
msgid "Sent DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:368
+#: src/dns/dnsstub.c:369
#, c-format
msgid "Configured DNS exit `%s' is not working / valid.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/dnsstub.c:440
+#: src/dns/dnsstub.c:441
#, c-format
msgid "Received DNS response that is too small (%u bytes)"
msgstr ""
@@ -1746,12 +1765,12 @@ msgstr ""
msgid "# DNS requests received via TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1049 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3351
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1049 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3359
#, c-format
msgid "`%s' must be installed SUID, refusing to run\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1069 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3407
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1069 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3415
#, fuzzy
msgid "need a valid IPv4 or IPv6 address\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
@@ -1765,142 +1784,142 @@ msgstr ""
msgid "Print information about DV state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:741
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:756
#, c-format
msgid "Got duplicate service records for `%s:%u'\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:794
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:807
#, fuzzy
msgid "# Bytes transmitted via mesh tunnels"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:911 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2343
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2603 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1411
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1812 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1975
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:924 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2349
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2606 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1453
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1852 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2015
msgid "# ICMPv4 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:948 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2402
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2662 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1467
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1871 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2008
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:961 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2408
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2665 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1509
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1911 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2048
msgid "# ICMPv6 packets dropped (type not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:988
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1001
msgid "# ICMP packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:995
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1008
msgid "ICMP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1072
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1084
msgid "UDP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1147
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1158
msgid "TCP Packet dropped, have no matching connection information\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1200
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1210
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1214
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1224
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from TUN"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1240
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1250
msgid "IPv4 packet options received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1267
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1277
#, c-format
msgid "IPv4 packet with unsupported next header %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1313
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1323
#, c-format
msgid "IPv6 packet with unsupported next header %d received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1321
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1331
#, c-format
msgid "Packet from unknown protocol %u received. Ignored.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1703
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1713
#, fuzzy
msgid "# TCP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1814
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1826
#, fuzzy
msgid "# TCP service creation requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1817 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1906
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2026 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2267
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2519 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2811
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2921
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1829 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1919
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2035 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2273
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2522 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2811
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2918
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from MESH"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1850 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2943
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1861 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2940
#, c-format
msgid "No service found for %s on port %d!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1854
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1865
#, fuzzy
msgid "# TCP requests dropped (no such service)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1909
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:1922
#, fuzzy
msgid "# TCP IP-exit creation requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2029
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2038
#, fuzzy
msgid "# TCP data requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2043
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2052
#, fuzzy
msgid "# TCP DATA requests dropped (no session)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2093
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2102
#, fuzzy
msgid "# ICMP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2270
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2276
#, fuzzy
msgid "# ICMP IP-exit requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2522
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2525
#, fuzzy
msgid "# ICMP service requests received via mesh"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2588 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1401
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1969
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2591 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1443
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2009
msgid "# ICMPv4 packets dropped (impossible PT to v6)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2647 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1437
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1449 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1859
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2650 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1479
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1491 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1899
msgid "# ICMPv6 packets dropped (impossible PT to v4)"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2697
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2700
#, fuzzy
msgid "# UDP packets sent via TUN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
@@ -1910,67 +1929,213 @@ msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
msgid "# UDP IP-exit requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2924
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2921
#, fuzzy
msgid "# UDP service requests received via mesh"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2947
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2944
#, fuzzy
msgid "# UDP requests dropped (no such service)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2980
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2977
msgid "# Inbound MESH tunnels created"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3209
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3216
#, c-format
msgid "No addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3223 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3235
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3230 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3242
#, c-format
msgid "Service `%s' configured for IPv4, but IPv4 is disabled!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3246
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3253
#, c-format
msgid "No IP addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3364
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3372
msgid ""
"This system does not support IPv4, will disable IPv4 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3372
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3380
msgid ""
"This system does not support IPv6, will disable IPv6 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3379
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3387
msgid ""
"Cannot enable IPv4 exit but disable IPv4 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv4=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3385
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3393
msgid ""
"Cannot enable IPv6 exit but disable IPv6 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv6=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3391 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:884
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3399 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:887
msgid "No useful service enabled. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3620
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3647
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:56
+msgid "Experimentation daemon shutting down ...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:78
+msgid "Experimentation daemon starting ...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:84
+#, fuzzy
+msgid "Failed to create statistics!\n"
+msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:121
+msgid "GNUnet experimentation daemon"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:264
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Experiment signature is invalid\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:271
+#, c-format
+msgid ""
+"Adding experiment `%s' running from `%s' to `%s' every %llu sec. for %llu "
+"sec. \n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:316
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Issuer missing\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:321
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Issuer invalid\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:327
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Issuer not accepted!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:336
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Version missing or invalid \n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:344
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Required capabilities missing \n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:349
+#, c-format
+msgid "Experiment `%s': Required capabilities invalid \n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse file `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:419
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:444
+msgid ""
+"No valid experiment issuers configured! Set value to peer id of issuer! "
+"Exit...\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:429
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid value `%s'\n"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid public key `%s'\n"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Found issuer for public key `%s'\n"
+msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:463
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No issuer for public key `%s'\n"
+msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:480
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot read experiments file `%s'\n"
+msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:220
+#, c-format
+msgid "Cannot send message to peer `%s' for experiment `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:290
+#, c-format
+msgid "Sending experimentation request to peer %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:421
+#, c-format
+msgid "Added peer `%s' as active node\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:848
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Connected to peer %s\n"
+msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:877
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Disconnected from peer %s\n"
+msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:1057
+#, fuzzy
+msgid "Failed to connect to CORE service!\n"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:109
+#, c-format
+msgid "Peer `%s' did not respond to request for experiment `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:144
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Starting inbound experiment `%s' with peer `%s'\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Starting outbound experiment `%s' with peer `%s'\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:296
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Received %s message from peer %s for experiment `%s'\n"
+msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
#: src/fragmentation/defragmentation.c:270
msgid "# acknowledgements sent for fragment"
msgstr ""
@@ -2046,27 +2211,22 @@ msgstr ""
msgid "Failed to resume publishing information `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:1520
-#, c-format
-msgid "Failed to recover namespace `%s', cannot resume publishing operation.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/fs_api.c:1562
+#: src/fs/fs_api.c:1557
#, c-format
msgid "Failure while resuming publishing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1578
+#: src/fs/fs_api.c:1571
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2229
+#: src/fs/fs_api.c:2228
#, c-format
msgid "Failure while resuming unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2239
+#: src/fs/fs_api.c:2238
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -2081,7 +2241,7 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "Failed to resume sub-search `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2394 src/fs/fs_api.c:2413 src/fs/fs_api.c:2897
+#: src/fs/fs_api.c:2394 src/fs/fs_api.c:2413 src/fs/fs_api.c:2896
#, c-format
msgid "Failure while resuming search operation `%s': %s\n"
msgstr ""
@@ -2091,11 +2251,11 @@ msgstr ""
msgid "Failed to resume sub-download `%s': could not open file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2841
+#: src/fs/fs_api.c:2840
msgid "Could not resume running search, will resume as paused search\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2935
+#: src/fs/fs_api.c:2934
#, c-format
msgid "Failure while resuming download operation `%s': %s\n"
msgstr ""
@@ -2105,58 +2265,58 @@ msgstr ""
msgid "MAGIC mismatch. This is not a GNUnet directory.\n"
msgstr "Lỗi định dạng tập tin (không phải là thư mục GNUnet ?)\n"
-#: src/fs/fs_download.c:321
+#: src/fs/fs_download.c:322
msgid ""
"Recursive downloads of directories larger than 4 GB are not supported on 32-"
"bit systems\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:341
+#: src/fs/fs_download.c:342
msgid "Directory too large for system address space\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:507 src/fs/fs_download.c:519
+#: src/fs/fs_download.c:508 src/fs/fs_download.c:520
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open file `%s' for writing"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:888
+#: src/fs/fs_download.c:889
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create directory for recursive download of `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/fs_download.c:970
+#: src/fs/fs_download.c:971
#, c-format
msgid ""
"Internal error or bogus download URI (expected %u bytes at depth %u and "
"offset %llu/%llu, got %u bytes)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:996
+#: src/fs/fs_download.c:997
msgid "internal error decrypting content"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_download.c:1019
+#: src/fs/fs_download.c:1020
#, fuzzy, c-format
msgid "Download failed: could not open file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1029
+#: src/fs/fs_download.c:1030
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to seek to offset %llu in file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1038
+#: src/fs/fs_download.c:1039
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write block of %u bytes at offset %llu in file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1136
+#: src/fs/fs_download.c:1137
#, fuzzy
msgid "internal error decoding tree"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1927
+#: src/fs/fs_download.c:1928
#, fuzzy
msgid "Invalid URI"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
@@ -2190,143 +2350,109 @@ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
msgid "Did not find mime type `%s' in extension list.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_namespace.c:104
+#: src/fs/fs_namespace.c:207
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open `%s' for writing: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_namespace.c:126 src/fs/fs_namespace.c:214
+#: src/fs/fs_namespace.c:229
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/fs/fs_namespace.c:240 src/fs/fs_namespace.c:284
-#: src/fs/fs_namespace.c:330
-msgid "Can't determine where namespace directory is\n"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/fs_namespace.c:252
+#: src/fs/fs_namespace.c:320
#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create or read private key for namespace `%s'\n"
-msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-
-#: src/fs/fs_namespace.c:296
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to read private key for namespace `%s'\n"
-msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-
-#: src/fs/fs_namespace.c:467
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to read namespace private key file `%s', deleting it!\n"
-msgstr "Lỗi thêm mục nhập vào không gian tên « %s » (có chưa ?)\n"
-
-#: src/fs/fs_namespace.c:659
-msgid "Identifiers or URI too long to create UBlock"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/fs_namespace.c:694 src/fs/fs_publish_ksk.c:311
-#, fuzzy
-msgid "Internal error."
-msgstr "Lỗi VR."
+msgid "Failed to read `%s': %s\n"
+msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/fs/fs_namespace.c:747
+#: src/fs/fs_namespace.c:466
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to datastore."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_pseudonym.c:342 src/fs/fs_pseudonym.c:645
+#: src/fs/fs_pseudonym.c:327 src/fs/fs_pseudonym.c:631
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse metadata about pseudonym from file `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi phân tích dữ liệu giao diện từ « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_pseudonym.c:477 src/fs/fs_pseudonym.c:503
-#: src/fs/fs_pseudonym.c:641
+#: src/fs/fs_pseudonym.c:463 src/fs/fs_pseudonym.c:489
+#: src/fs/fs_pseudonym.c:627
msgid "no-name"
msgstr "không-tên"
-#: src/fs/fs_pseudonym.c:1182 src/util/crypto_ecc.c:1014
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
-msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-
-#: src/fs/fs_pseudonym.c:1505
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ECDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
-msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-
-#: src/fs/fs_publish.c:129 src/fs/fs_publish.c:397
+#: src/fs/fs_publish.c:125 src/fs/fs_publish.c:399
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:622 src/fs/fs_publish.c:639 src/fs/fs_publish.c:678
-#: src/fs/fs_publish.c:698 src/fs/fs_publish.c:723 src/fs/fs_publish.c:863
+#: src/fs/fs_publish.c:624 src/fs/fs_publish.c:641 src/fs/fs_publish.c:680
+#: src/fs/fs_publish.c:700 src/fs/fs_publish.c:725 src/fs/fs_publish.c:865
#, fuzzy, c-format
msgid "Can not index file `%s': %s. Will try to insert instead.\n"
msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đề nghị: thử chèn tập tin.\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:624
+#: src/fs/fs_publish.c:626
msgid "timeout on index-start request to `fs' service"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:636
+#: src/fs/fs_publish.c:638
#, fuzzy
msgid "unknown error"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/fs/fs_publish.c:679
+#: src/fs/fs_publish.c:681
msgid "failed to compute hash"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:699
+#: src/fs/fs_publish.c:701
#, fuzzy
msgid "filename too long"
msgstr "tên tập tin"
-#: src/fs/fs_publish.c:724
+#: src/fs/fs_publish.c:726
msgid "could not connect to `fs' service"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:747
+#: src/fs/fs_publish.c:749
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get file identifiers for `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:812
+#: src/fs/fs_publish.c:814
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed at `%s': %s"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:818
+#: src/fs/fs_publish.c:820
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:864
+#: src/fs/fs_publish.c:866
msgid "needs to be an actual file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1090
+#: src/fs/fs_publish.c:1092
#, fuzzy, c-format
msgid "Insufficient space for publishing: %s"
msgstr "Không đủ quyền truy cập cho « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1161
+#: src/fs/fs_publish.c:1164
#, c-format
msgid "Reserving space for %u entries and %llu bytes for publication\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish_ksk.c:273
+#: src/fs/fs_publish_ksk.c:219
#, fuzzy
msgid "Could not connect to datastore."
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
-#: src/fs/fs_search.c:742
+#: src/fs/fs_search.c:815
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI `%s': %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
-#: src/fs/fs_search.c:800
+#: src/fs/fs_search.c:874
#, c-format
msgid "Got result with unknown block type `%d', ignoring"
msgstr ""
@@ -2373,98 +2499,90 @@ msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
msgid "Failed to remove UBlock: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:566 src/fs/fs_unindex.c:633
+#: src/fs/fs_unindex.c:565 src/fs/fs_unindex.c:628
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to `datastore' service."
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/fs_unindex.c:646
+#: src/fs/fs_unindex.c:641
#, fuzzy
msgid "Failed to open file for unindexing."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_unindex.c:680
+#: src/fs/fs_unindex.c:675
#, fuzzy
msgid "Failed to compute hash of file."
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/fs/fs_uri.c:221
+#: src/fs/fs_uri.c:222
#, no-c-format
msgid "`%' must be followed by HEX number"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:280
+#: src/fs/fs_uri.c:281
msgid "Malformed KSK URI (must not begin or end with `+')"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:298
+#: src/fs/fs_uri.c:299
msgid "`++' not allowed in KSK URI"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:305
+#: src/fs/fs_uri.c:306
msgid "Quotes not balanced in KSK URI"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:375
+#: src/fs/fs_uri.c:376
msgid "Malformed SKS URI"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:418 src/fs/fs_uri.c:433
+#: src/fs/fs_uri.c:419 src/fs/fs_uri.c:434
msgid "Malformed CHK URI"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:563 src/fs/fs_uri.c:578 src/fs/fs_uri.c:588
-#: src/fs/fs_uri.c:616
+#: src/fs/fs_uri.c:576 src/fs/fs_uri.c:591 src/fs/fs_uri.c:601
+#: src/fs/fs_uri.c:629
msgid "SKS URI malformed"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:598
+#: src/fs/fs_uri.c:611
msgid "SKS URI malformed (could not decode public key)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:604
+#: src/fs/fs_uri.c:617
msgid "SKS URI malformed (could not find signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:610
+#: src/fs/fs_uri.c:623
msgid "SKS URI malformed (could not decode signature)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:623
+#: src/fs/fs_uri.c:636
msgid "SKS URI malformed (could not parse expiration time)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:635
+#: src/fs/fs_uri.c:648
msgid "SKS URI malformed (signature failed validation)"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:673
+#: src/fs/fs_uri.c:686
msgid "Unrecognized URI type"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:898 src/util/crypto_ecc.c:941
+#: src/fs/fs_uri.c:911
#, fuzzy
msgid "Lacking key configuration settings.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/fs/fs_uri.c:904 src/util/crypto_ecc.c:947
+#: src/fs/fs_uri.c:917
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access hostkey file `%s'.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:945
-msgid "identifier is NULL!"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/fs_uri.c:951
-msgid "identifier has zero length!"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/fs_uri.c:1122 src/fs/fs_uri.c:1149
+#: src/fs/fs_uri.c:1099 src/fs/fs_uri.c:1126
msgid "No keywords specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:1155
+#: src/fs/fs_uri.c:1132
msgid "Number of double-quotes not balanced!\n"
msgstr "Có dấu nháy kép thừa hay thiếu.\n"
@@ -2500,25 +2618,25 @@ msgid ""
"You must specify one and only one directory name for automatic publication.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:737 src/fs/gnunet-pseudonym.c:302
-#: src/fs/gnunet-publish.c:683
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:737 src/fs/gnunet-pseudonym.c:310
+#: src/fs/gnunet-publish.c:808
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:741 src/fs/gnunet-publish.c:687
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:741 src/fs/gnunet-publish.c:812
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:744 src/fs/gnunet-publish.c:690
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:744 src/fs/gnunet-publish.c:815
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:747 src/fs/gnunet-publish.c:714
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:747 src/fs/gnunet-publish.c:839
msgid "specify the priority of the content"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:750 src/fs/gnunet-pseudonym.c:327
-#: src/fs/gnunet-publish.c:721
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:750 src/fs/gnunet-pseudonym.c:329
+#: src/fs/gnunet-publish.c:846
msgid "set the desired replication LEVEL"
msgstr ""
@@ -2593,7 +2711,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
msgid "Downloading `%s' done (%s/s).\n"
msgstr "Tiến trình tải lên « %s » đã tiếp tục lại.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:209 src/fs/gnunet-publish.c:195
+#: src/fs/gnunet-download.c:209 src/fs/gnunet-publish.c:273
#: src/fs/gnunet-search.c:193 src/fs/gnunet-unindex.c:108
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected status: %d\n"
@@ -2604,7 +2722,7 @@ msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
msgid "You need to specify a URI argument.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:240 src/fs/gnunet-publish.c:629
+#: src/fs/gnunet-download.c:240 src/fs/gnunet-publish.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI: %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
@@ -2617,7 +2735,7 @@ msgstr ""
msgid "Target filename must be specified.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:268 src/fs/gnunet-publish.c:607
+#: src/fs/gnunet-download.c:268 src/fs/gnunet-publish.c:781
#: src/fs/gnunet-search.c:243 src/fs/gnunet-unindex.c:140
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not initialize `%s' subsystem.\n"
@@ -2685,26 +2803,21 @@ msgstr ""
msgid "run a testbed to measure file-sharing performance"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:178 src/statistics/gnunet-statistics.c:283
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid argument `%s'\n"
-msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:273 src/fs/gnunet-pseudonym.c:280
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:282
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:227 src/fs/gnunet-pseudonym.c:229
#, fuzzy, c-format
msgid "Option `%s' ignored\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:305
-msgid "create or advertise namespace NAME"
-msgstr ""
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:265 src/statistics/gnunet-statistics.c:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid argument `%s'\n"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:308
-msgid "delete namespace NAME "
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:313
+msgid "advertise namespace NAME"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:311
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:316
#, fuzzy
msgid ""
"add an additional keyword for the advertisment (this option can be specified "
@@ -2713,158 +2826,153 @@ msgstr ""
"thêm một từ khóa bổ sung cho tất cả tập tin và thư mục (có thể chỉ ra tùy "
"chọn này nhiều lần)"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:315 src/fs/gnunet-publish.c:702
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:320 src/fs/gnunet-publish.c:827
msgid "set the meta-data for the given TYPE to the given VALUE"
msgstr "đặt siêu dữ liệu cho KIỂU đưa ra thành GIÁ_TRỊ chỉ ra"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:318
-#, fuzzy
-msgid "print names of local namespaces"
-msgstr "đặt đánh giá của một không gian tên"
-
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:321
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:323
msgid "use the given PRIORITY for the advertisments"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:324
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:326
msgid "do not print names of remote namespaces"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:330
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:332
#, fuzzy
msgid "specify ID of the root of the namespace"
msgstr "đặt đánh giá của một không gian tên"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:333
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:335
#, fuzzy
msgid "change rating of namespace ID by VALUE"
msgstr "đặt đánh giá của một không gian tên"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:345
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:347
msgid "Manage GNUnet pseudonyms."
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:152
+#: src/fs/gnunet-publish.c:230
#, c-format
msgid "Publishing `%s' at %llu/%llu (%s remaining)\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:159
+#: src/fs/gnunet-publish.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Error publishing: %s.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:169
+#: src/fs/gnunet-publish.c:247
#, c-format
msgid "Publishing `%s' done.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:173
+#: src/fs/gnunet-publish.c:251
#, fuzzy, c-format
msgid "URI is `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:192
+#: src/fs/gnunet-publish.c:270
#, fuzzy
msgid "Cleanup after abort complete.\n"
msgstr "Hoàn thành khởi chạy « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:310
+#: src/fs/gnunet-publish.c:388
#, fuzzy, c-format
msgid "Meta data for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:312
+#: src/fs/gnunet-publish.c:390
#, fuzzy, c-format
msgid "Keywords for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Từ khoá cho tập tin « %s »:\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:363 src/fs/gnunet-publish.c:617
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create namespace `%s' (illegal filename?)\n"
-msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-
-#: src/fs/gnunet-publish.c:438
+#: src/fs/gnunet-publish.c:529
#, fuzzy
msgid "Could not publish\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:465
+#: src/fs/gnunet-publish.c:552
#, fuzzy
msgid "Could not start publishing.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:496
+#: src/fs/gnunet-publish.c:585
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning directory `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:498
+#: src/fs/gnunet-publish.c:587
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning file `%s'.\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:503
+#: src/fs/gnunet-publish.c:592
#, c-format
msgid "There was trouble processing file `%s', skipping it.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:508
+#: src/fs/gnunet-publish.c:597
msgid "Preprocessing complete.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:512
+#: src/fs/gnunet-publish.c:601
#, fuzzy, c-format
msgid "Extracting meta data from file `%s' complete.\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:516
+#: src/fs/gnunet-publish.c:605
msgid "Meta data extraction has finished.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:523
+#: src/fs/gnunet-publish.c:612
#, fuzzy
msgid "Internal error scanning directory.\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:557
+#: src/fs/gnunet-publish.c:643
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Selected pseudonym `%s' unknown\n"
+msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
+
+#: src/fs/gnunet-publish.c:669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to access `%s': %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/fs/gnunet-publish.c:681
+msgid ""
+"Failed to start meta directory scanner. Is gnunet-helper-publish-fs "
+"installed?\n"
+msgstr ""
+
+#: src/fs/gnunet-publish.c:731
#, c-format
msgid "Cannot extract metadata from a URI!\n"
msgstr "Không thể trích siêu dữ liệu ra một địa chỉ URI.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:564
+#: src/fs/gnunet-publish.c:738
#, c-format
msgid "You must specify one and only one filename for insertion.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:570
+#: src/fs/gnunet-publish.c:744
#, c-format
msgid "You must NOT specify an URI and a filename.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:578 src/vpn/gnunet-vpn.c:213
+#: src/fs/gnunet-publish.c:752 src/vpn/gnunet-vpn.c:213
#, c-format
msgid "Option `%s' is required when using option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:588 src/fs/gnunet-publish.c:595
-#: src/transport/gnunet-transport.c:834 src/transport/gnunet-transport.c:864
+#: src/fs/gnunet-publish.c:762 src/fs/gnunet-publish.c:769
+#: src/transport/gnunet-transport.c:843 src/transport/gnunet-transport.c:873
#, c-format
msgid "Option `%s' makes no sense without option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:650
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to access `%s': %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#: src/fs/gnunet-publish.c:662
-msgid ""
-"Failed to start meta directory scanner. Is gnunet-helper-publish-fs "
-"installed?\n"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/gnunet-publish.c:694
+#: src/fs/gnunet-publish.c:819
msgid ""
"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
"upload"
@@ -2872,7 +2980,7 @@ msgstr ""
"in ra danh sách các từ khóa đã giải phóng cần sử dụng, nhưng không thực hiện "
"tải lên"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:698
+#: src/fs/gnunet-publish.c:823
msgid ""
"add an additional keyword for the top-level file or directory (this option "
"can be specified multiple times)"
@@ -2880,7 +2988,7 @@ msgstr ""
"thêm một từ khoá bổ sung cho tập tin hoặc thư mục ở cấp đầu (có thể chỉ ra "
"tùy chọn này nhiều lần)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:705
+#: src/fs/gnunet-publish.c:830
msgid ""
"do not index, perform full insertion (stores entire file in encrypted form "
"in GNUnet database)"
@@ -2888,7 +2996,7 @@ msgstr ""
"không đánh chỉ mục, thực hiện việc chèn đầy đủ (chứa toàn bộ tập tin ở dạng "
"mã hóa trong cơ sở dữ liệu GNUnet)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:710
+#: src/fs/gnunet-publish.c:835
msgid ""
"specify ID of an updated version to be published in the future (for "
"namespace insertions only)"
@@ -2896,12 +3004,12 @@ msgstr ""
"chỉ ra mã số của một phiên bản đã cập nhật để công bố trong tương lai (chỉ "
"cho sự chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:718
+#: src/fs/gnunet-publish.c:843
msgid "publish the files under the pseudonym NAME (place file into namespace)"
msgstr ""
"công bố các tập tin dưới biệt hiệu TÊN (đặt tập tin vào không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:724
+#: src/fs/gnunet-publish.c:849
#, fuzzy
msgid ""
"only simulate the process but do not do any actual publishing (useful to "
@@ -2909,13 +3017,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"chỉ mô phỏng tiến trình, không thật công bố (có ích để tính địa chỉ URI)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:728
+#: src/fs/gnunet-publish.c:853
msgid ""
"set the ID of this version of the publication (for namespace insertions only)"
msgstr ""
"đặt mã số của phiên bản này của sự công bố (chỉ cho chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:732
+#: src/fs/gnunet-publish.c:857
msgid ""
"URI to be published (can be used instead of passing a file to add keywords "
"to the file with the respective URI)"
@@ -2923,7 +3031,7 @@ msgstr ""
"Địa chỉ URI cần công bố (có thể được dùng thay vào gửi một tập tin để thêm "
"từ khoá vào tập tin có địa chỉ URI tương ứng)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:748
+#: src/fs/gnunet-publish.c:873
msgid "Publish a file or directory on GNUnet"
msgstr ""
@@ -2968,12 +3076,12 @@ msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chún
msgid "# running average P2P latency (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:326 src/fs/gnunet-service-fs.c:538
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:326 src/fs/gnunet-service-fs.c:539
#, fuzzy
msgid "# Loopback routes suppressed"
msgstr "# tổng số định tuyến lỗ hổng thành công"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:639 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:291
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:640 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:291
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1314
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1321
#, fuzzy, c-format
@@ -3139,6 +3247,37 @@ msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
msgid "# client searches updated (merged content seen list)"
msgstr ""
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_client.c:475
+#, fuzzy
+msgid "# replies received via mesh"
+msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_client.c:489
+#, fuzzy
+msgid "# replies received via mesh dropped"
+msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_server.c:259
+#, fuzzy
+msgid "# Blocks transferred via mesh"
+msgstr "# các byte được gửi"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_server.c:412
+#, fuzzy
+msgid "# queries received via mesh"
+msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_server.c:455
+#, fuzzy
+msgid "# mesh client connections rejected"
+msgstr "# các kết nối dht"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_server.c:461
+#: src/fs/gnunet-service-fs_mesh_server.c:501
+#, fuzzy
+msgid "# mesh connections active"
+msgstr "# các kết nối dht"
+
#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:269
#, fuzzy
msgid "# average retransmission delay (ms)"
@@ -3227,7 +3366,7 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1189
#, fuzzy
-msgid "# Replies received from STREAM"
+msgid "# Replies received from MESH"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1241
@@ -3294,36 +3433,6 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "time required, content pushing disabled"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:777
-#, fuzzy
-msgid "# replies received via stream"
-msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:791
-#, fuzzy
-msgid "# replies received via stream dropped"
-msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:930
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:1384
-#, fuzzy
-msgid "# stream connections active"
-msgstr "# các kết nối dht"
-
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:1166
-msgid "# Blocks transferred via stream"
-msgstr ""
-
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:1326
-#, fuzzy
-msgid "# queries received via stream"
-msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-
-#: src/fs/gnunet-service-fs_stream.c:1376
-#, fuzzy
-msgid "# stream client connections rejected"
-msgstr "# các kết nối dht"
-
#: src/fs/gnunet-unindex.c:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Unindexing at %llu/%llu (%s remaining)\n"
@@ -3382,23 +3491,23 @@ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:679
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:681
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:682
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:684
msgid "Authoritative DNS suffix to use (optional); default: zkey.eu"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:685
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:687
msgid "Authoritative FCFS suffix to use (optional); default: fcfs.zkey.eu"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:688
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:690
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 53"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:701
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:703
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
@@ -3453,45 +3562,45 @@ msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
msgid "Found existing name `%s' for the given key\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:586
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:587
#, c-format
msgid "Found %u existing records for domain `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:648
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:649
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to create page for `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:664
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:665
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:700
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:701
msgid "Domain name must not contain `.'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:708
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:709
msgid "Domain name must not contain `+'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:912 src/namestore/gnunet-namestore.c:364
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:913 src/namestore/gnunet-namestore.c:492
#, fuzzy
msgid "Failed to read or create private zone key\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:922 src/namestore/gnunet-namestore.c:375
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:923 src/namestore/gnunet-namestore.c:503
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:938 src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2857
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:939 src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2857
#, fuzzy
msgid "Failed to start HTTP server\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:972
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:973
msgid "GNUnet GNS first come first serve registration service"
msgstr ""
@@ -3517,96 +3626,101 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:486
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:497
#, c-format
msgid "Records for name `%s' in zone %s too large to fit into DHT"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1216
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1225
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1277
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1286
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1288
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1297
#, fuzzy
msgid "Unable to initialize resolver!\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:3439
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:3446
#, c-format
msgid "Not a GADS TLD: `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:119
+#: src/hello/gnunet-hello.c:123
msgid "Call with name of HELLO file to modify.\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:125
+#: src/hello/gnunet-hello.c:129
#, fuzzy, c-format
msgid "Error accessing file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:133
+#: src/hello/gnunet-hello.c:137
#, c-format
msgid "File `%s' is too big to be a HELLO\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:140
+#: src/hello/gnunet-hello.c:144
#, c-format
msgid "File `%s' is too small to be a HELLO\n"
msgstr ""
-#: src/hello/gnunet-hello.c:150 src/hello/gnunet-hello.c:179
+#: src/hello/gnunet-hello.c:154 src/hello/gnunet-hello.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid "Error opening file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:166
+#: src/hello/gnunet-hello.c:170
#, fuzzy, c-format
msgid "Did not find well-formed HELLO in file `%s'\n"
msgstr "Không tìm thấy tập tin nào trong thư mục « %s »\n"
-#: src/hello/gnunet-hello.c:191
+#: src/hello/gnunet-hello.c:195
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing HELLO to file `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/hello/hello.c:936
+#: src/hello/gnunet-hello.c:203
+#, c-format
+msgid "Modified %u addresses \n"
+msgstr ""
+
+#: src/hello/hello.c:945
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: missing expiration time\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/hello/hello.c:945
+#: src/hello/hello.c:954
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: invalid expiration time\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/hello/hello.c:955
+#: src/hello/hello.c:964
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: malformed\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/hello/hello.c:965
+#: src/hello/hello.c:974
#, fuzzy
msgid "Failed to parse HELLO message: missing transport plugin\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/hello/hello.c:982
+#: src/hello/hello.c:991
#, c-format
msgid "Plugin `%s' not found\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:991
+#: src/hello/hello.c:1000
#, c-format
msgid "Plugin `%s' does not support URIs yet\n"
msgstr ""
-#: src/hello/hello.c:1010
+#: src/hello/hello.c:1019
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse `%s' as an address for plugin `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -3666,8 +3780,8 @@ msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
#: src/hostlist/hostlist-client.c:686 src/hostlist/hostlist-client.c:738
#: src/hostlist/hostlist-client.c:747 src/hostlist/hostlist-client.c:868
#: src/hostlist/hostlist-client.c:960 src/hostlist/hostlist-client.c:965
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1056
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1071
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1063
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1078
#, c-format
msgid "%s failed at %s:%d: `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
@@ -3810,9 +3924,9 @@ msgid "expired addresses encountered"
msgstr ""
#: src/hostlist/hostlist-server.c:189 src/hostlist/hostlist-server.c:424
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:348
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:418
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:489
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:358
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:428
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:499
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:918
#, fuzzy, c-format
msgid "Error in communication with PEERINFO service: %s\n"
@@ -3874,8 +3988,8 @@ msgstr "# Các quảng cáo ngoại được chuyển tiếp"
msgid "Advertisement message could not be queued by core\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-server.c:560 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:649
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:661
+#: src/hostlist/hostlist-server.c:560 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:659
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:785
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
@@ -3905,6 +4019,78 @@ msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
+#: src/identity/gnunet-identity.c:135
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to create ego: %s\n"
+msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#: src/identity/gnunet-identity.c:237
+msgid "create ego NAME"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-identity.c:240
+msgid "delete ego NAME "
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-identity.c:243
+msgid "display all egos"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-identity.c:246
+msgid "run in monitor mode egos"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-identity.c:255
+msgid "Maintain egos"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:336
+msgid "no default known"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:357
+msgid "default configured, but ego unknown (internal error)"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:434
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:665
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:773
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to write subsystem default identifier map to `%s'.\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:441
+msgid "Unknown ego specified for service (internal error)"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:511
+msgid "identifier already in use for another ego"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:642
+msgid "target name already exists"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:681
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:790
+msgid "no matching ego found"
+msgstr ""
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse ego information in `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:897
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse subsystem identity configuration file `%s'\n"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+
+#: src/identity/gnunet-service-identity.c:909
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
#: src/integration-tests/connection_watchdog.c:990
#, fuzzy, c-format
msgid "Transport plugin: `%s' port %llu\n"
@@ -3924,53 +4110,40 @@ msgstr ""
msgid "help text"
msgstr ""
-#: src/mesh/gnunet-mesh.c:211
+#: src/mesh/gnunet-mesh.c:205
#, fuzzy
msgid "provide information about all tunnels (continuously) NOT IMPLEMENTED"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/mesh/gnunet-mesh.c:214
+#: src/mesh/gnunet-mesh.c:208
#, fuzzy
msgid "provide information about a particular tunnel"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/mesh/gnunet-mesh.c:224
+#: src/mesh/gnunet-mesh.c:218
#, fuzzy
msgid "Print information about mesh tunnels and peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:7966 src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4649
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5640
msgid "Wrong CORE service\n"
msgstr ""
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8179 src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4790
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Mesh service could not access hostkey: %s. Exiting.\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8261 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8273
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8285 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8299
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8311 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8323
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8335 src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4860
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4872
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4884
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4896
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4908
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4920 src/nse/gnunet-service-nse.c:1500
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1518
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:320
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:332
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:344
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:357
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5780 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5792
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5804 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5816
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5828 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5840
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1425 src/nse/gnunet-service-nse.c:1443
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:270
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:282
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:294
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:307
#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:659
#, fuzzy, c-format
msgid "%s service is lacking key configuration settings (%s). Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8347 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8357
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8368 src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4932
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4942
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh-new.c:4953
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5852 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5862
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:5887
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s service is lacking key configuration settings (%s). Using default (%u).\n"
@@ -3986,254 +4159,201 @@ msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
msgid "Could not access file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:212
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:250
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding record failed: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:243
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:281
#, fuzzy, c-format
msgid "Deleting record failed: %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:304
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:342
#, c-format
msgid "\tCorrupt or unsupported record of type %u\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:320
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:358
msgid "for at least"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:321
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:359
msgid "until"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:356
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:475
#, fuzzy, c-format
-msgid "No options given\n"
-msgstr "chưa đưa ra tên"
+msgid "Using default zone file `%s'\n"
+msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:386
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:484
#, fuzzy, c-format
-msgid "Unsupported type `%s'\n"
-msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
+msgid "No options given\n"
+msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:394 src/namestore/gnunet-namestore.c:418
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:465 src/namestore/gnunet-namestore.c:477
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:518
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:513 src/namestore/gnunet-namestore.c:522
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:539 src/namestore/gnunet-namestore.c:561
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:605
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing option `%s' for operation `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:395 src/namestore/gnunet-namestore.c:419
-msgid "add/del"
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:514 src/namestore/gnunet-namestore.c:523
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:540 src/namestore/gnunet-namestore.c:562
+msgid "add"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:408
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:531
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported type `%s'\n"
+msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:551
#, c-format
msgid "Value `%s' invalid for record type `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:446
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:587
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid time format `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:455
-#, c-format
-msgid ""
-"Deletion requires either absolute time, or no time at all. Got relative time "
-"`%s' instead.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:466 src/namestore/gnunet-namestore.c:478
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:497
-msgid "add"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No valid expiration time for operation `%s'\n"
-msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:519
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:606
msgid "del"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:569
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:701
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:649
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:711
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:625
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Using default zone file `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:677
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:727
msgid "add record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:680
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:730
msgid "delete record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:683
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:733
msgid "display records"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:686
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:736
msgid ""
"expiration time for record to use (for adding only), \"never\" is possible"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:689
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:739
+#, fuzzy
+msgid "monitor changes in the namestore"
+msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:742
msgid "name of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:692
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:745
msgid "type of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:695
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:748
msgid "URI to import into our zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:698
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:751
msgid "value of the record to add/delete"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:701
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:754
msgid "create or list public record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:704
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:757
msgid "create or list non-authority record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:707
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:760
#, fuzzy
msgid "filename with the zone key"
msgstr "tên tập tin"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:718
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:771
#, fuzzy
msgid "GNUnet zone manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:241
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:257
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:300
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:318
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write zone key to file `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:243
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:302
msgid "file exists but reading key failed"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:259
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:320
#, fuzzy
msgid "file exists with different key"
msgstr "tên tập tin"
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:1557
-#, fuzzy
-msgid "Failed to find record to remove\n"
-msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:2172
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not parse zone key file `%s'\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:2262
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:2127
msgid "No directory to load zonefiles specified in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:2272
+#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:2137
#, c-format
msgid "Creating directory `%s' for zone files failed!\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/namestore_api.c:345
+#: src/namestore/namestore_api.c:346
msgid "Namestore failed to add record"
msgstr ""
-#: src/namestore/namestore_api.c:371
+#: src/namestore/namestore_api.c:372
msgid "Namestore failed to add record\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/namestore_api.c:415
-#, fuzzy
-msgid "Failed to create new signature"
-msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-
-#: src/namestore/namestore_api.c:419
-#, fuzzy
-msgid "Failed to put new set of records in database"
-msgstr ""
-"\n"
-"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-
-#: src/namestore/namestore_api.c:423
-#, fuzzy
-msgid "Failed to remove records from database"
-msgstr ""
-"\n"
-"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-
-#: src/namestore/namestore_api.c:427
-#, fuzzy
-msgid "Failed to access database"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#: src/namestore/namestore_api.c:431
-#, fuzzy
-msgid "unknown internal error in namestore"
-msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-
-#: src/namestore/namestore_api.c:436
-msgid "Protocol error"
-msgstr ""
-
-#: src/namestore/namestore_common.c:532 src/namestore/namestore_common.c:672
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:532
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:672
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported record type %d\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:539
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:539
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv4 address `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:562
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:562
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse SOA record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:585
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:585
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse MX record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:603
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:603
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse IPv6 address `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:616
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:616
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse PKEY record `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:637
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:637
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse VPN record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/namestore/namestore_common.c:663
+#: src/namestore/namestore_api_common.c:663
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to parse TLSA record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
@@ -4385,17 +4505,12 @@ msgstr ""
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1419
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NSE service could not access hostkey: %s\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-
#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1433
-msgid "NSE service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
+msgid "Invalid work requirement for NSE service. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1508
-msgid "Invalid work requirement for NSE service. Exiting.\n"
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1472
+msgid "NSE service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr ""
#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:215
@@ -4408,16 +4523,16 @@ msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:370
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:372
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse HELLO in file `%s': %s %u \n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:445
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:450
msgid "# peers known"
msgstr ""
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:481
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:486
#, c-format
msgid ""
"File `%s' in directory `%s' does not match naming convention. Removed.\n"
@@ -4425,22 +4540,22 @@ msgstr ""
"Tập tin « %s » trong thư mục « %s » không tùy theo quy ước đặt tên. Bị gỡ "
"bỏ.\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:633
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:639
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning directory `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:638
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:644
#, c-format
msgid "Still no peers found in `%s'!\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:970
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:979
#, fuzzy, c-format
msgid "Cleaning up directory `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1250
+#: src/peerinfo/gnunet-service-peerinfo.c:1269
#, c-format
msgid "Importing HELLOs from `%s'\n"
msgstr ""
@@ -4480,103 +4595,108 @@ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
msgid "Could not connect to `%s' service.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:229
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:427
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:246
+#, c-format
+msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:437
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure: Did not receive %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:435
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:445
#, c-format
msgid "Failure: Received invalid %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:444
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:454
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write HELLO with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:457
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:467
#, c-format
msgid "Wrote %s HELLO containing %u addresses with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:521
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:531
#, c-format
msgid "Failure adding HELLO: %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:659
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:669
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not find option `%s:%s' in configuration.\n"
msgstr "Không tìm thấy phương pháp « %s%s » trong thư viện « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:665
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:675
#, c-format
msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:727
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:734
#, c-format
msgid "I am peer `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:759
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:777
msgid "don't resolve host names"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:762
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:780
msgid "output only the identity strings"
msgstr "chỉ xuất những chuỗi nhận diện"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:765
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:783
msgid "include friend-only information"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:768
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:786
msgid "output our own identity only"
msgstr "chỉ xuất nhận diện mình"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:771
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:789
#, fuzzy
msgid "list all known peers"
msgstr "liệt kê mọi bộ tiếp hợp mạng"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:774
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:792
msgid "dump hello to file"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:777
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:795
msgid "also output HELLO uri(s)"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:780
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:798
msgid "add given HELLO uri to the database"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:791
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:809
#, fuzzy
msgid "Print information about peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:105
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:120
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:123
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting transport plugins `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:109
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:124
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading `%s' transport plugin\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo_plugins.c:129
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:153
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load transport plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
@@ -4591,143 +4711,136 @@ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s"
msgid "Unable to initialize Postgres: %s"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:264
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:266
msgid "Failed to pack DNS request. Dropping.\n"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:270
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:272
#, fuzzy
msgid "# DNS requests mapped to VPN"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:323
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:325
msgid "# DNS records modified"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:500
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:502
#, fuzzy
msgid "# DNS replies intercepted"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:506
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:508
msgid "Failed to parse DNS request. Dropping.\n"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:602
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:604
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (timeout)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:632
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:634
#, fuzzy
msgid "# DNS requests intercepted"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:637
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:639
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (DNS mesh tunnel down)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:645
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:647
#, fuzzy
msgid "# DNS requests dropped (malformed)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:716
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:715
#, fuzzy
msgid "# DNS replies received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:730
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:729
#, fuzzy
msgid "# DNS replies dropped (too late?)"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:748 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:760
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:747 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:759
msgid "# DNS requests aborted (tunnel down)"
msgstr ""
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:898 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:907
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:901 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:910
#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:930 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:940
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to %s service. Exiting.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:976
+#: src/pt/gnunet-daemon-pt.c:977
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:432
+#: src/regex/gnunet-daemon-regexprofiler.c:384
msgid "Daemon to announce regular expressions for the peer using mesh."
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1247
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1279
#, fuzzy
msgid "No configuration file given. Exiting\n"
msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1258
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1290
#, fuzzy
msgid "Configuration option \"regex_prefix\" missing. Exiting\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1287
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1319
#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:622
#, c-format
msgid "No policy directory specified on command line. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1293
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1325
#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:629
#, c-format
msgid "Specified policies directory does not exist. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1300
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1332
#, fuzzy, c-format
msgid "No files found in `%s'\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1309
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1341
msgid "No search strings file given. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1319
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Error loading search strings.Given file does not contain enough strings. "
-"Exiting.\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1327
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1361
#, fuzzy
msgid "Error loading search strings. Exiting.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1394
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1443
#, fuzzy
msgid "name of the file for writing statistics"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1397
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1446
msgid "wait TIMEOUT before ending the experiment"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1400
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1449
msgid "directory with policy files"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1403
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1452
#, fuzzy
msgid "name of file with input strings"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1406
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1455
#, fuzzy
msgid "name of file with hosts' names"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1418
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1467
msgid "Profiler for regex"
msgstr ""
@@ -4743,6 +4856,32 @@ msgstr ""
msgid "Profiler for regex library"
msgstr ""
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:224
+#, fuzzy
+msgid "number of element in set A-B"
+msgstr "số lần lặp lại"
+
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:227
+#, fuzzy
+msgid "number of element in set B-A"
+msgstr "số lần lặp lại"
+
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:230
+msgid "number of common elements in A and B"
+msgstr ""
+
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:233
+msgid "hash num"
+msgstr ""
+
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:236
+msgid "ibf size"
+msgstr ""
+
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:296
+msgid "oeration to execute"
+msgstr ""
+
#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:271
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
@@ -4763,68 +4902,68 @@ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
msgid "Failed to obtain statistics from host `%s:%llu'\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:181
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Trying to connect to remote host, but service `%s' is not running\n"
-msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:190
-#, fuzzy, c-format
-msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
-msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:196
-#, c-format
-msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:210
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:186
msgid "Missing argument: subsystem \n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:216
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:192
msgid "Missing argument: name\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:247
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "No subsystem or name given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:255
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:231
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize watch routine\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:310
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Trying to connect to remote host, but service `%s' is not running\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
+msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:273
+#, c-format
+msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:331
msgid "limit output to statistics for the given NAME"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:313
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:334
msgid "make the value being set persistent"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:316
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:337
msgid "limit output to the given SUBSYSTEM"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:319
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:340
msgid "just print the statistics value"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:322
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:343
msgid "watch value continuously"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:325
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:346
msgid "connect to remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:328
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:349
msgid "port for remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:340
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:361
msgid "Print statistics about GNUnet operations."
msgstr "In ra thống kê về các thao tác GNUnet."
@@ -4844,12 +4983,26 @@ msgstr ""
msgid "Could not parse execution interval for `%s', set to default 60 sec.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/gnunet-service-testbed_cpustatus.c:692
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_cpustatus.c:727
#, c-format
msgid ""
"Cannot open %s for writing load statistics. Not logging load statistics\n"
msgstr ""
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:964
+#, fuzzy
+msgid "Misconfiguration (can't connect to the ARM service)"
+msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:970
+msgid "Request doesn't fit into a message"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-service-testbed_peers.c:1008
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s service can't be started because ARM is shutting down"
+msgstr "« %s » đang tắt.\n"
+
#: src/testbed/gnunet_testbed_ll_master.c:57
#, fuzzy, c-format
msgid "Job command file not given. Exiting\n"
@@ -4898,50 +5051,50 @@ msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được
msgid "The function %s is only available when compiled with (--with-ll)\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:1879
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:1878
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding host %u failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:891
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:802
msgid "Linking controllers failed. Exiting"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1094
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:944
#, c-format
msgid "Host registration failed for a host. Error: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1175
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1009
msgid "Controller crash detected. Shutting down.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1320
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1111
#, c-format
msgid "Host %s cannot start testbed\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1324
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1115
msgid "Testbed cannot be started on localhost\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1365
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1153
msgid "Cannot start the master controller"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1383
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1171
msgid "Shutting down testbed due to timeout while setup.\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1443
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1231
msgid "No hosts loaded from LoadLeveler. Need at least one host\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1455
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1243
msgid "No hosts loaded. Need at least one host\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1479
+#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:1267
msgid "Specified topology must be supported by testbed"
msgstr ""
@@ -4987,33 +5140,33 @@ msgstr ""
msgid "Ignoring to connect peer %u to peer %u\n"
msgstr "đang kết nối đồng đẳng %s:%d tới đồng đẳng %s:%d\n"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:133
+#: src/testing/gnunet-testing.c:130
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not extract hostkey %u (offset too large?)\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:210
+#: src/testing/gnunet-testing.c:199
#, fuzzy
msgid "create unique configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:212
+#: src/testing/gnunet-testing.c:201
msgid "extract hostkey file from pre-computed hostkey list"
msgstr ""
-#: src/testing/gnunet-testing.c:214
+#: src/testing/gnunet-testing.c:203
#, fuzzy
msgid ""
"number of unique configuration files to create, or number of the hostkey to "
"extract"
msgstr "in ra đầu ra tiêu chuẩn một giá trị từ tập tin cấu hình"
-#: src/testing/gnunet-testing.c:216
+#: src/testing/gnunet-testing.c:205
#, fuzzy
msgid "configuration template"
msgstr "Cấu hình đã được lưu."
-#: src/testing/gnunet-testing.c:225
+#: src/testing/gnunet-testing.c:214
msgid "Command line tool to access the testing library"
msgstr ""
@@ -5041,54 +5194,54 @@ msgstr ""
msgid "Incorrect hostkey file format: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:719
+#: src/testing/testing.c:722
#, fuzzy, c-format
msgid "Key number %u does not exist\n"
msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
-#: src/testing/testing.c:730
+#: src/testing/testing.c:733
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while decoding key %u\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/testing/testing.c:1175
+#: src/testing/testing.c:1177
#, fuzzy
msgid "Failed to create configuration for peer (not enough free ports?)\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:1182
+#: src/testing/testing.c:1184
#, c-format
msgid ""
"You attempted to create a testbed with more than %u hosts. Please "
"precompute more hostkeys first.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1191
+#: src/testing/testing.c:1193
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize hostkey for peer %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1211
+#: src/testing/testing.c:1209
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open hostkey file: %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:1221
+#: src/testing/testing.c:1219
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write hostkey file for peer %u: %s\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:1243
+#: src/testing/testing.c:1241
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration file `%s' for peer %u: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/testing/testing.c:1343
+#: src/testing/testing.c:1341
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/testing/testing.c:1709
+#: src/testing/testing.c:1707
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load configuration from %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -5205,27 +5358,34 @@ msgstr ""
msgid "# disconnects due to blacklist"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:174
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:169
#, fuzzy
msgid "# bytes payload discarded due to not connected peer "
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:239
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:235
#, fuzzy
msgid "# bytes total received"
msgstr "# tổng số nội dung lỗ hổng được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:286
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:282
#, fuzzy
msgid "# bytes payload received"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:642
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:432
#, fuzzy, c-format
-msgid "Transport service could not access hostkey: %s. Exiting.\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+msgid "Could not obtain a valid network for `%s' %s\n"
+msgstr "Không thể lấy địa chỉ IP cho giao diện « %s », dùng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport.c:741
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:480
+#, c-format
+msgid ""
+"Address or session unknown: failed to update properties for peer `%s' plugin "
+"`%s' address `%s' session %p\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport.c:754
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr ""
@@ -5321,108 +5481,138 @@ msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2774
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2769
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2789
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2823
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2784
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2815
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2836
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2828
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2869
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2859
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3050
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3040
#, fuzzy
msgid "# unexpected SESSION ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3105
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3093
msgid "# SET QUOTA messages ignored (no such peer)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3119
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3107
msgid "# disconnects due to quota of 0"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3150
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3138
msgid "# disconnect messages ignored (old format)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3161
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3149
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3192
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3188
msgid "# other peer asked to disconnect from us"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3287
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3283
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:113
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:116
msgid "Transport service is lacking NEIGHBOUR_LIMIT option.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:453
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:170
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:178
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:186
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:194
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:202
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:210
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:218
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Missing function `%s' in transport plugin for `%s'\n"
+msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport_plugins.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Did not load plugin `%s' due to missing functions\n"
+msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung « %s » tại %s:%d. Đang hủy nạp phần bổ sung.\n"
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:455
msgid "# address records discarded"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:515
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:518
#, c-format
msgid ""
"Not transmitting `%s' with `%s', message too big (%u bytes!). This should "
"not happen.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:564
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:575
#, fuzzy
msgid "# PING without HELLO messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG nhập thô được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:651
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:664
msgid "# address revalidations started"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:910
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:930
#, fuzzy
msgid "# PING message for different peer received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:955
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:989
+msgid "# failed address checks during validation"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:999
+msgid "# successful address checks during validation"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1018
#, c-format
msgid "Received a PING message with validation bug from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1051
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1072
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to create PONG signature for peer `%s'\n"
+msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1117
msgid "# PONGs unicast via reliable transport"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1060
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1126
msgid "# PONGs multicast to all available addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1187
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1253
msgid "# PONGs dropped, no matching pending validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1202
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1268
msgid "# PONGs dropped, signature expired"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1305
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1374
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding `%s' without addresses for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
@@ -5508,112 +5698,188 @@ msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
msgid "Failed to send connect request to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:819
+#: src/transport/gnunet-transport.c:828
#, c-format
msgid ""
"Multiple operations given. Please choose only one operation: %s, %s, %s, %s, "
"%s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:825
+#: src/transport/gnunet-transport.c:834
#, c-format
msgid ""
"No operation given. Please choose one operation: %s, %s, %s, %s, %s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:845 src/transport/gnunet-transport.c:875
-#: src/transport/gnunet-transport.c:897 src/transport/gnunet-transport.c:936
+#: src/transport/gnunet-transport.c:854 src/transport/gnunet-transport.c:884
+#: src/transport/gnunet-transport.c:906 src/transport/gnunet-transport.c:945
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:852 src/transport/gnunet-transport.c:882
+#: src/transport/gnunet-transport.c:861 src/transport/gnunet-transport.c:891
#, fuzzy
msgid "Failed to send request to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:902
+#: src/transport/gnunet-transport.c:911
msgid "Starting to receive benchmark data\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:987
+#: src/transport/gnunet-transport.c:995
msgid "measure how fast we are receiving data from all peers (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:990
+#: src/transport/gnunet-transport.c:998
#, fuzzy
msgid "connect to a peer"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:993
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1001
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (once)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:999
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1007
#, fuzzy
msgid ""
"provide information about all connects and disconnect events (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1002
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1010
#, fuzzy
msgid "do not resolve hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1005
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1013
msgid "peer identity"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1009
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1017
msgid "send data for benchmarking to the other peer (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1012
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1020
msgid "test transport configuration (involves external server)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1023
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1031
#, fuzzy
msgid "Direct access to transport service."
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:612
+msgid "# Bluetooth ACKs sent"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:631
+#, fuzzy
+msgid "# Bluetooth messages defragmented"
+msgstr "# các thông báo được chắp liền"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:677
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:727
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1833
+#, fuzzy
+msgid "# Bluetooth sessions allocated"
+msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:802
+#, fuzzy
+msgid "# Bluetooth message fragments sent"
+msgstr "# các thông báo bị tế phân"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:826
+msgid "# Bluetooth messages pending (with fragmentation)"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:934
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1019
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1835
+#, fuzzy
+msgid "# Bluetooth MAC endpoints allocated"
+msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1214
+#, fuzzy
+msgid "# HELLO messages received via Bluetooth"
+msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1240
+#, fuzzy
+msgid "# fragments received via Bluetooth"
+msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1250
+#, fuzzy
+msgid "# ACKs received via Bluetooth"
+msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1307
+#, fuzzy
+msgid "# Bluetooth DATA messages discarded due to CRC32 error"
+msgstr "# các thông báo được chắp liền"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1419
+#, fuzzy
+msgid "# DATA messages received via Bluetooth"
+msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1454
+#, fuzzy
+msgid "# Bluetooth DATA messages processed"
+msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1517
+#, fuzzy
+msgid "# HELLO beacons sent via Bluetooth"
+msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1630
+msgid "Bluetooth address with invalid size encountered\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_bluetooth.c:1814
+#, c-format
+msgid "Helper binary `%s' not SUID, cannot run bluetooth transport\n"
+msgstr ""
+
#: src/transport/plugin_transport_http.c:815
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2566
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2585
msgid "Disabling IPv6 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:864
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2334
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2353
#, fuzzy
msgid "Require valid port number for service in configuration!\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
#: src/transport/plugin_transport_http.c:896
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2366 src/util/service.c:1053
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2385 src/util/service.c:1062
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/transport/plugin_transport_http.c:913
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2383 src/util/service.c:1070
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2402 src/util/service.c:1079
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1018
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2494
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2513
#, c-format
msgid "Found %u addresses to report to NAT service\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1131
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2673
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2693
msgid "Neither IPv4 nor IPv6 are enabled! Fix in configuration\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1144
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2684
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2704
#, fuzzy
msgid "Port is required! Fix in configuration\n"
msgstr ""
@@ -5639,7 +5905,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1221
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2774
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2819
#, fuzzy, c-format
msgid "Using external hostname `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
@@ -5648,93 +5914,93 @@ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
msgid "No external hostname configured\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1535
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1582
#, c-format
msgid "Could not initialize curl multi handle, failed to start %s plugin!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1666
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2898
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1713
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2943
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutting down plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1691
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2957
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1738
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3003
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutdown for plugin `%s' complete\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1719
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2804
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1766
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2849
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of connections is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1352
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1368
#, c-format
msgid ""
"Access from connection %p (%u of %u) for `%s' `%s' url `%s' with upload data "
"size %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1613
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1632
#, c-format
msgid "Accepting connection (%u of %u) from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1621
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1640
#, c-format
msgid ""
"Server reached maximum number connections (%u), rejecting new connection\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1922
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1941
msgid ""
"Could not create a new TLS certificate, program `gnunet-transport-"
"certificate-creation' could not be started!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1946
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1965
msgid "No usable TLS certificate found and creating one failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2652
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2672
#, c-format
msgid "IPv4 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2666
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2686
#, c-format
msgid "IPv6 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2691
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2711
#, fuzzy, c-format
msgid "Using port %u\n"
msgstr "Đang thử nghiệm (các) truyền tải %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2706
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2726
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv4 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2716
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2736
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv4 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2737
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2757
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv6 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2747
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2767
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv6 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2790
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2835
#, fuzzy, c-format
msgid "Notifying transport only about hostname `%s'\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
@@ -5781,92 +6047,92 @@ msgstr "# các byte đã gửi qua SMTP"
msgid "# bytes dropped by SMTP (outgoing)"
msgstr "# các byte loại đi bởi SMTP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:596
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:627
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected address length: %u bytes\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:772
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:861
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:911
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:997
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1140
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1157
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:836
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:925
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:975
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1061
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1204
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1221
#, fuzzy
msgid "# bytes currently in TCP buffers"
msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:779
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:968
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1827
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2460
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:843
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1032
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2013
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2688
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:865
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:929
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:914
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:978
#, fuzzy
msgid "# bytes transmitted via TCP"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1001
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1065
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (disconnect)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1114
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1178
#, c-format
msgid "Trying to send with invalid session %p\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1350
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Address of unexpected length: %u\n"
-msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1415
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1454
+msgid "# requests to create session with invalid address"
+msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1467
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1532
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1868
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2063
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2037
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2246
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2119
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2326
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2345 src/util/service.c:948
-#: src/util/service.c:954
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2568 src/util/service.c:957
+#: src/util/service.c:963
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2359
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2582
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2448
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2675
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2452
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2679
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2456
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2683
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
@@ -5891,14 +6157,21 @@ msgstr ""
msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2350
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1556
+#, c-format
+msgid ""
+"Trying to create session for address of unexpected length %u (should be %u "
+"or %u)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2587
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Network seems down, please check "
"your network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2364
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2601
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Please check your network "
@@ -5906,103 +6179,103 @@ msgid ""
"IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2664
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2901
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2762
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2999
#, c-format
msgid "Given `%s' option is out of range: %llu > %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2805
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3042
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address: `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2862
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3101
#, fuzzy
msgid "Failed to create network sockets, plugin failed\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1427
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1641
#, fuzzy
msgid "Failed to open UNIX listen socket\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:580
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:610
msgid "# WLAN ACKs sent"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:599
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:629
#, fuzzy
msgid "# WLAN messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:645
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:695
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1764
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:675
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:742
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1874
#, fuzzy
msgid "# WLAN sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:770
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:835
#, fuzzy
msgid "# WLAN message fragments sent"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:794
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:859
msgid "# WLAN messages pending (with fragmentation)"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:902
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:987
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1766
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:967
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1052
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1876
#, fuzzy
msgid "# WLAN MAC endpoints allocated"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1166
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1247
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages received via WLAN"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1192
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1273
#, fuzzy
msgid "# fragments received via WLAN"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1202
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1283
#, fuzzy
msgid "# ACKs received via WLAN"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1259
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1340
#, fuzzy
msgid "# WLAN DATA messages discarded due to CRC32 error"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1364
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1460
#, fuzzy
msgid "# DATA messages received via WLAN"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1399
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1495
#, fuzzy
msgid "# WLAN DATA messages processed"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1460
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1558
#, fuzzy
msgid "# HELLO beacons sent via WLAN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1569
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1671
msgid "WLAN address with invalid size encountered\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1745
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1855
#, c-format
msgid "Helper binary `%s' not SUID, cannot run WLAN transport\n"
msgstr ""
@@ -6046,43 +6319,39 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:276 src/util/client.c:753 src/util/service.c:984
+#: src/util/client.c:261 src/util/client.c:839 src/util/service.c:993
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:280 src/util/client.c:757 src/util/service.c:988
+#: src/util/client.c:265 src/util/client.c:843 src/util/service.c:997
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-#: src/util/client.c:371
+#: src/util/client.c:357
#, c-format
msgid ""
"Could not determine valid hostname and port for service `%s' from "
"configuration.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:379
+#: src/util/client.c:365
#, c-format
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:698
-msgid "Failure to transmit TEST request.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/client.c:898
-#, c-format
-msgid "Could not connect to service `%s', must not be running.\n"
-msgstr ""
+#: src/util/client.c:981
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not connect to service `%s', configuration broken.\n"
+msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/util/client.c:912
+#: src/util/client.c:993
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure to transmit request to service `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/client.c:1178
+#: src/util/client.c:1259
msgid "Could not submit request, not expecting to receive a response.\n"
msgstr ""
@@ -6146,7 +6415,7 @@ msgstr ""
msgid "Syntax error while deserializing in line %u\n"
msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong tập tin cấu hình « %s » tại dòng %d.\n"
-#: src/util/configuration.c:998
+#: src/util/configuration.c:984
#, c-format
msgid ""
"Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of legal "
@@ -6188,60 +6457,41 @@ msgid ""
"%llu)\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:444
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"File `%s' does not contain a valid private key (too long, %llu bytes). "
-"Deleting it.\n"
-msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-
-#: src/util/crypto_ecc.c:459 src/util/crypto_rsa.c:676
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"File `%s' does not contain a valid private key (failed decode, %llu bytes). "
-"Deleting it.\n"
-msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-
-#: src/util/crypto_ecc.c:555 src/util/crypto_ecc.c:599
-#: src/util/crypto_rsa.c:750 src/util/crypto_rsa.c:887
+#: src/util/crypto_ecc.c:534 src/util/crypto_ecc.c:572
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not acquire lock on file `%s': %s...\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:560 src/util/crypto_rsa.c:892
+#: src/util/crypto_ecc.c:539
#, fuzzy
msgid "Creating a new private key. This may take a while.\n"
msgstr "Đang tạo khoá máy mới (có thể hơi lâu).\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:603 src/util/crypto_rsa.c:754
-#: src/util/crypto_rsa.c:790
+#: src/util/crypto_ecc.c:576
msgid "This may be ok if someone is currently generating a private key.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:634 src/util/crypto_rsa.c:785
+#: src/util/crypto_ecc.c:607
#, c-format
msgid ""
"When trying to read key file `%s' I found %u bytes but I need at least %u.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:639
+#: src/util/crypto_ecc.c:612
msgid "This may be ok if someone is currently generating a key.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:654 src/util/crypto_rsa.c:805
-#, fuzzy, c-format
-msgid "File `%s' does not contain a valid private key. Deleting it.\n"
-msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-
-#: src/util/crypto_ecc.c:776 src/util/crypto_rsa.c:982
-msgid "interrupted by shutdown"
-msgstr ""
+#: src/util/crypto_ecc.c:694
+#, fuzzy
+msgid "Could not load peer's private key\n"
+msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:787
-msgid "gnunet-ecc failed"
-msgstr ""
+#: src/util/crypto_ecc.c:756
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
+msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1084
+#: src/util/crypto_ecc.c:836
#, fuzzy, c-format
msgid "ECC signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
@@ -6256,38 +6506,17 @@ msgstr ""
msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:660
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"File `%s' does not contain a valid private key (too long, %llu bytes). "
-"Renaming it.\n"
-msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-
-#: src/util/crypto_rsa.c:993
-msgid "gnunet-rsa failed"
-msgstr ""
-
-#: src/util/crypto_rsa.c:1378
-#, c-format
-msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
-msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-
-#: src/util/disk.c:602
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' failed for drive `%S': %u\n"
-msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-
-#: src/util/disk.c:1207
+#: src/util/disk.c:1149
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
-#: src/util/disk.c:1564 src/util/service.c:1670
+#: src/util/disk.c:1506 src/util/service.c:1679
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
-#: src/util/disk.c:2007
+#: src/util/disk.c:1953
#, c-format
msgid "No `%s' specified for service `%s' in configuration.\n"
msgstr ""
@@ -6402,75 +6631,71 @@ msgstr ""
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:76
+#: src/util/gnunet-ecc.c:65
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:82
+#: src/util/gnunet-ecc.c:71
#, c-format
msgid "Generating %u keys, please wait"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:100
+#: src/util/gnunet-ecc.c:87
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Failed to write to `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/gnunet-ecc.c:112
+#: src/util/gnunet-ecc.c:97
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Finished!\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:115
+#: src/util/gnunet-ecc.c:100
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Error, %u keys not generated\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:138 src/util/gnunet-rsa.c:65
+#: src/util/gnunet-ecc.c:123
#, c-format
msgid "No hostkey file specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:193
+#: src/util/gnunet-ecc.c:178
msgid "create COUNT public-private key pairs (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:196 src/util/gnunet-rsa.c:115
+#: src/util/gnunet-ecc.c:181
msgid "print the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:199 src/util/gnunet-rsa.c:118
+#: src/util/gnunet-ecc.c:184
msgid "print the hash of the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:202 src/util/gnunet-rsa.c:121
+#: src/util/gnunet-ecc.c:187
msgid "print the short hash of the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-ecc.c:213
+#: src/util/gnunet-ecc.c:198
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet private ECC key files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-resolver.c:148
+#: src/util/gnunet-resolver.c:149
msgid "perform a reverse lookup"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-resolver.c:159
+#: src/util/gnunet-resolver.c:160
msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:132
-msgid "Manipulate GNUnet private RSA key files"
-msgstr ""
-
#: src/util/gnunet-service-resolver.c:288
#, c-format
msgid "Could not resolve `%s' (%s): %s\n"
@@ -6506,17 +6731,17 @@ msgstr ""
msgid "Perform default-actions for GNUnet URIs"
msgstr ""
-#: src/util/helper.c:322
+#: src/util/helper.c:330
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading from `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/helper.c:367
+#: src/util/helper.c:375
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse inbound message from helper `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/helper.c:564
+#: src/util/helper.c:572
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
@@ -6526,7 +6751,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1331
+#: src/util/network.c:1344
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -6544,12 +6769,12 @@ msgstr ""
msgid "Could not find binary `%s' in PATH!\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/util/os_installation.c:767
+#: src/util/os_installation.c:769
#, fuzzy, c-format
msgid "CreateProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/util/os_installation.c:777
+#: src/util/os_installation.c:779
#, c-format
msgid "GetExitCodeProcess failed for binary %s (%d).\n"
msgstr ""
@@ -6574,7 +6799,7 @@ msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/program.c:254 src/util/service.c:1792
+#: src/util/program.c:254 src/util/service.c:1801
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
@@ -6614,143 +6839,143 @@ msgstr ""
msgid "Attempt to cancel dead task %llu!\n"
msgstr ""
-#: src/util/server.c:436
+#: src/util/server.c:476
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/util/server.c:445
+#: src/util/server.c:485
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s): address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/util/server.c:456
+#: src/util/server.c:496
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for `%.*s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/util/server.c:848
+#: src/util/server.c:888
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
"`GNUNET_SERVER_receive_done' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:142 src/util/service.c:168 src/util/service.c:211
-#: src/util/service.c:232 src/util/service.c:239
+#: src/util/service.c:151 src/util/service.c:177 src/util/service.c:220
+#: src/util/service.c:241 src/util/service.c:248
#, c-format
msgid "Invalid format for IP: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/service.c:195
+#: src/util/service.c:204
#, c-format
msgid "Invalid network notation ('/%d' is not legal in IPv4 CIDR)."
msgstr "Ký hiệu mạng sai (« /%d » không hợp lệ trong CIDR IPv4)."
-#: src/util/service.c:288
+#: src/util/service.c:297
#, c-format
msgid "Invalid network notation (does not end with ';': `%s')\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/service.c:320
+#: src/util/service.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for netmask\n"
msgstr "Mặt nạ mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:350
+#: src/util/service.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for network\n"
msgstr "Mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:707
+#: src/util/service.c:716
#, c-format
msgid "Access denied to UID %d / GID %d\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:712
+#: src/util/service.c:721
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown address family %d\n"
msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
-#: src/util/service.c:719
+#: src/util/service.c:728
#, c-format
msgid "Access from `%s' denied to service `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:774
+#: src/util/service.c:783
#, c-format
msgid "Could not parse IPv4 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:811
+#: src/util/service.c:820
#, c-format
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:929
+#: src/util/service.c:938
#, c-format
msgid ""
"Disabling IPv6 support for service `%s', failed to create IPv6 socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1007
+#: src/util/service.c:1016
#, c-format
msgid ""
"Disabling UNIX domain socket support for service `%s', failed to create UNIX "
"domain socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1024
+#: src/util/service.c:1033
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1258
+#: src/util/service.c:1267
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1309 src/util/service.c:1327
+#: src/util/service.c:1318 src/util/service.c:1336
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1354
+#: src/util/service.c:1363
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1526
+#: src/util/service.c:1535
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s' at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/service.c:1559
+#: src/util/service.c:1568
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/util/service.c:1608
+#: src/util/service.c:1617
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1612
+#: src/util/service.c:1621
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1616
+#: src/util/service.c:1625
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1671
+#: src/util/service.c:1680
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/util/service.c:1684
+#: src/util/service.c:1693
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:1750
+#: src/util/service.c:1759
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
@@ -6832,105 +7057,105 @@ msgstr ""
msgid "Invalid IPv6 address `%s': %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:512 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1088
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:523 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1130
#, fuzzy
msgid "# Active tunnels"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:609 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:646
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:622 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:661
#, fuzzy
msgid "# peers connected to mesh tunnels"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:699
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:712
#, fuzzy
msgid "# Bytes given to mesh for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:737
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:750
#, fuzzy
msgid "# Bytes dropped in mesh queue (overflow)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:771
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:814
#, fuzzy
msgid "# Mesh tunnels created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:794
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:839
#, fuzzy
msgid "Failed to setup mesh tunnel!\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:990
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1032
#, c-format
msgid "Protocol %u not supported, dropping\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1308
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1350
msgid "# ICMPv4 packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1329
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1371
msgid "# ICMPv6 packets dropped (not allowed)"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1534
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1576
#, fuzzy
msgid "# Packets received from TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1572 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1613
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1614 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1655
#, c-format
msgid "Packet received for unmapped destination `%s' (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1623
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1665
msgid "Received IPv4 packet with options (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1637
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1679
#, c-format
msgid "Received packet of unknown protocol %d from TUN (dropping it)\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1721
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:1761
#, fuzzy
msgid "# ICMP packets received from mesh"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2062
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2100
#, fuzzy
msgid "# UDP packets received from mesh"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2220
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2255
#, fuzzy
msgid "# TCP packets received from mesh"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2371
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2406
msgid "Failed to find unallocated IPv4 address in VPN's range\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2426
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2461
msgid "Failed to find unallocated IPv6 address in VPN's range\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2465 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2678
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2500 src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2713
#, fuzzy
msgid "# Active destinations"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2751
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:2786
msgid "Failed to allocate IP address for new destination\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3138
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3143
msgid "IPv6 support disabled as this system does not support IPv6\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3170
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3175
msgid "IPv4 support disabled as this system does not support IPv4\n"
msgstr ""
@@ -7006,23 +7231,155 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/include/gnunet_common.h:580 src/include/gnunet_common.h:585
-#: src/include/gnunet_common.h:591
+#: src/include/gnunet_common.h:588 src/include/gnunet_common.h:593
+#: src/include/gnunet_common.h:599
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:601
+#: src/include/gnunet_common.h:609
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:622 src/include/gnunet_common.h:629
+#: src/include/gnunet_common.h:630 src/include/gnunet_common.h:637
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#, fuzzy
+#~ msgid "number of peers to start"
+#~ msgstr "số lần lặp lại"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to read or generate private key: %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Transport service is unable to access hostkey. Exiting.\n"
+#~ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to create or read private key for namespace `%s'\n"
+#~ msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to read private key for namespace `%s'\n"
+#~ msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to read namespace private key file `%s', deleting it!\n"
+#~ msgstr "Lỗi thêm mục nhập vào không gian tên « %s » (có chưa ?)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Internal error."
+#~ msgstr "Lỗi VR."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "ECDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "print names of local namespaces"
+#~ msgstr "đặt đánh giá của một không gian tên"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to create namespace `%s' (illegal filename?)\n"
+#~ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "# Replies received from STREAM"
+#~ msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Mesh service could not access hostkey: %s. Exiting.\n"
+#~ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No valid expiration time for operation `%s'\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to find record to remove\n"
+#~ msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not parse zone key file `%s'\n"
+#~ msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to create new signature"
+#~ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to put new set of records in database"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to remove records from database"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to access database"
+#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unknown internal error in namestore"
+#~ msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "NSE service could not access hostkey: %s\n"
+#~ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Error loading search strings.Given file does not contain enough strings. "
+#~ "Exiting.\n"
+#~ msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Transport service could not access hostkey: %s. Exiting.\n"
+#~ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Address of unexpected length: %u\n"
+#~ msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "File `%s' does not contain a valid private key (too long, %llu bytes). "
+#~ "Deleting it.\n"
+#~ msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "File `%s' does not contain a valid private key (failed decode, %llu "
+#~ "bytes). Deleting it.\n"
+#~ msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "File `%s' does not contain a valid private key. Deleting it.\n"
+#~ msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "File `%s' does not contain a valid private key (too long, %llu bytes). "
+#~ "Renaming it.\n"
+#~ msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
+
+#~ msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "`%s' failed for drive `%S': %u\n"
+#~ msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
+
+#, fuzzy
#~ msgid "Service `%s' has been stopped.\n"
#~ msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
@@ -7155,10 +7512,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
#, fuzzy
-#~ msgid "Connected to %s\n"
-#~ msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "list information for all peers"
#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -7413,10 +7766,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
#, fuzzy
-#~ msgid "Could not access hostkey.\n"
-#~ msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "`scp' did not complete cleanly.\n"
#~ msgstr "« %s » không phải được kết nối tới đồng đẳng nào.\n"
@@ -7465,10 +7814,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgstr "« %s » không phải được kết nối tới đồng đẳng nào.\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "Starting service %s for peer `%4s'\n"
-#~ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "Could not start `%s' process to copy configuration directory.\n"
#~ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
@@ -7683,10 +8028,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
#, fuzzy
-#~ msgid "Namespace `%s' unknown.\n"
-#~ msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "Failed to connect to statistics service!\n"
#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
@@ -8387,9 +8728,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ "Không có giao diện mạng được xác định trong cấu hình phần « %s » dưới « "
#~ "%s ».\n"
-#~ msgid "Could not obtain IP for interface `%s' using `%s'.\n"
-#~ msgstr "Không thể lấy địa chỉ IP cho giao diện « %s », dùng « %s ».\n"
-
#~ msgid ""
#~ "Could not find interface `%s' using `%s', trying to find another "
#~ "interface.\n"
@@ -9497,9 +9835,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "Application module `%s' already initialized!\n"
#~ msgstr "Mô-đun ứng dụng « %s » đã được sở khởi.\n"
-#~ msgid "Failed to load plugin `%s' at %s:%d. Unloading plugin.\n"
-#~ msgstr "Lỗi nạp phần bổ sung « %s » tại %s:%d. Đang hủy nạp phần bổ sung.\n"
-
#~ msgid "Could not shutdown `%s': application not loaded\n"
#~ msgstr "Không thể tắt « %s »: chưa nạp ứng dụng\n"