summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1470
1 files changed, 874 insertions, 596 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 87782d516..b75c059b0 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-27 21:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-31 13:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#: src/arm/arm_api.c:165
+#: src/arm/arm_api.c:162
msgid "Failed to transmit shutdown request to client.\n"
msgstr ""
@@ -153,84 +153,84 @@ msgstr ""
msgid "Control services and the Automated Restart Manager (ARM)"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:332
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:326
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start service `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:335
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting service `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:361
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:355
msgid "Could not send status result to client\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:393
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:387
#, fuzzy
msgid "Could not send list result to client\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:523
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:517
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create socket for service `%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:545
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:539
#, c-format
msgid "Unable to bind listening socket for service `%s' to address `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:559
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:553
#, c-format
msgid "ARM now monitors connections to service `%s' at `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:667
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid "Preparing to stop `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:878
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:872
#, fuzzy, c-format
msgid "Restarting service `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:970
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:965
msgid "exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:975
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:970
msgid "signal"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:980
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:975
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:986
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:981
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' took %s to terminate\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1021
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1016
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %llu ms\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1214
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1210
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting default services `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1225
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1221
#, c-format
msgid "Default service `%s' not configured correctly!\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1239
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1235
msgid ""
"No default services configured, GNUnet will not really start right now.\n"
msgstr ""
@@ -239,17 +239,44 @@ msgstr ""
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats.c:93
-#, fuzzy
-msgid "list information for the given peer"
-msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:67
+#, c-format
+msgid ""
+"Peer `%s' plugin `%s', address `%s', bandwidth out: %u Bytes/s, bandwidth in "
+"%u Bytes/s\n"
+msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats.c:96
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:129
+#, c-format
+msgid "%u address resolutions had a timeout\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:131
+#, c-format
+msgid "ATS returned results for %u addresses\n"
+msgstr ""
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:142 src/namestore/gnunet-namestore.c:610
+#: src/transport/gnunet-transport.c:617
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Service `%s' is not running\n"
+msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:149
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot connect to ATS service, exiting...\n"
+msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:194
#, fuzzy
-msgid "list information for all peers"
-msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+msgid "do not resolve IP addresses to hostnames"
+msgstr "không quyết định các tên máy"
+
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:197
+msgid "monitor mode"
+msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-ats.c:105
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:206
#, fuzzy
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -259,7 +286,7 @@ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
msgid "Loading block plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/core/core_api.c:757
+#: src/core/core_api.c:755
msgid "Client was disconnected from core service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
@@ -284,7 +311,7 @@ msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
msgid "Disconnected from"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:174 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:818
+#: src/core/gnunet-core.c:174 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:825
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid command line argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
@@ -376,7 +403,7 @@ msgid "# SET_KEY messages decrypted"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:977
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:812
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:813
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
@@ -404,7 +431,7 @@ msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1236
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1108
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1109
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -465,7 +492,7 @@ msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1703 src/hostlist/hostlist-server.c:552
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:824
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:831
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:627
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
@@ -494,14 +521,14 @@ msgstr ""
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:269
#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:634
#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:692
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:623 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1532
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:630 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1544
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:709
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:810
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:873
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:872
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1089
#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1098
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2620
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2882
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2635
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2897
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
@@ -567,9 +594,9 @@ msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
#: src/mysql/mysql.c:48 src/mysql/mysql.c:522 src/mysql/mysql.c:531
#: src/mysql/mysql.c:591 src/mysql/mysql.c:607
#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:52
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:51 src/util/crypto_ksk.c:49
-#: src/util/crypto_rsa.c:66 src/include/gnunet_common.h:608
-#: src/include/gnunet_common.h:615
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:51 src/util/crypto_ecc.c:53
+#: src/util/crypto_ksk.c:49 src/util/crypto_rsa.c:59
+#: src/include/gnunet_common.h:607 src/include/gnunet_common.h:614
#, c-format
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
@@ -582,17 +609,17 @@ msgstr ""
msgid "Postgres datacache running\n"
msgstr ""
-#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:410
+#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:405
msgid "Sqlite datacache running\n"
msgstr ""
-#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:443
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:406
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:369
+#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:438
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:401
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:362
msgid "Tried to close sqlite without finalizing all prepared statements.\n"
msgstr ""
-#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:450
+#: src/datacache/plugin_datacache_sqlite.c:445
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to close statement %p: %d\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
@@ -601,24 +628,24 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Template datacache running\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:305
+#: src/datastore/datastore_api.c:310
msgid "Failed to transmit request to drop database.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:388
+#: src/datastore/datastore_api.c:393
msgid "# queue entry timeouts"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:432
+#: src/datastore/datastore_api.c:437
msgid "# queue overflows"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:459
+#: src/datastore/datastore_api.c:465
#, fuzzy
msgid "# queue entries created"
msgstr "# các truy vấn lỗ hổng được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:477
+#: src/datastore/datastore_api.c:483
#, fuzzy
msgid "# Requests dropped from datastore queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
@@ -628,73 +655,69 @@ msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
msgid "# datastore connections (re)created"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/datastore/datastore_api.c:548
-msgid "# reconnected to DATASTORE"
-msgstr ""
-
-#: src/datastore/datastore_api.c:612
+#: src/datastore/datastore_api.c:608
#, fuzzy
msgid "# transmission request failures"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/datastore/datastore_api.c:633
+#: src/datastore/datastore_api.c:630
#, fuzzy
msgid "# bytes sent to datastore"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datastore/datastore_api.c:764
+#: src/datastore/datastore_api.c:762
#, fuzzy
msgid "Failed to receive status response from database."
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:778
+#: src/datastore/datastore_api.c:776
msgid "Error reading response from datastore service"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:790 src/datastore/datastore_api.c:796
+#: src/datastore/datastore_api.c:788 src/datastore/datastore_api.c:794
#, fuzzy
msgid "Invalid error message received from datastore service"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:800
+#: src/datastore/datastore_api.c:798
#, fuzzy
msgid "# status messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/datastore/datastore_api.c:869
+#: src/datastore/datastore_api.c:867
#, fuzzy
msgid "# PUT requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:936
+#: src/datastore/datastore_api.c:934
#, fuzzy
msgid "# RESERVE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:997
+#: src/datastore/datastore_api.c:995
msgid "# RELEASE RESERVE requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1054
+#: src/datastore/datastore_api.c:1052
#, fuzzy
msgid "# UPDATE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1118
+#: src/datastore/datastore_api.c:1116
#, fuzzy
msgid "# REMOVE requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1163
+#: src/datastore/datastore_api.c:1161
#, fuzzy
msgid "Failed to receive response from database.\n"
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/datastore/datastore_api.c:1221
+#: src/datastore/datastore_api.c:1220
#, fuzzy
msgid "# Results received"
msgstr "# các kết quả dht được nhận"
@@ -707,7 +730,7 @@ msgstr ""
msgid "# GET ZERO ANONYMITY requests executed"
msgstr ""
-#: src/datastore/datastore_api.c:1409
+#: src/datastore/datastore_api.c:1410
#, fuzzy
msgid "# GET requests executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
@@ -891,7 +914,7 @@ msgstr ""
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:860
-#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:654
+#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:652
msgid "Postgres database running\n"
msgstr ""
@@ -900,30 +923,30 @@ msgstr ""
msgid "`%s' failed at %s:%u with error: %s"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s"
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:258
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:228
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:253
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:223
#, c-format
msgid "Unable to initialize SQLite: %s.\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:653
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:648
#, fuzzy
msgid "Invalid data in database. Trying to fix (by deletion).\n"
msgstr "Dữ liệu sai trong %s. Đang thử sửa chữa (bằng cách xoá).\n"
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1137
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1132
msgid "sqlite version to old to determine size, assuming zero\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1156
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1151
#, c-format
msgid ""
"Using sqlite page utilization to estimate payload (%llu pages of size %llu "
"bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1196
-#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:834
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1191
+#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:827
#, fuzzy
msgid "Sqlite database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
@@ -979,7 +1002,7 @@ msgid "use DHT's demultiplex everywhere option"
msgstr ""
#: src/dht/gnunet-dht-get.c:201 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:271
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:213 src/fs/gnunet-auto-share.c:750
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:213 src/fs/gnunet-auto-share.c:753
#: src/fs/gnunet-download.c:328 src/fs/gnunet-publish.c:733
#: src/fs/gnunet-search.c:294 src/fs/gnunet-unindex.c:168
#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:1033
@@ -1286,23 +1309,38 @@ msgstr ""
msgid "Block of type %u is malformed\n"
msgstr ""
+#: src/dns/dnsparser.c:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to convert DNS IDNA name `%s' to UTF-8: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/dns/dnsparser.c:584
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to convert UTF-8 name `%s' to DNS IDNA format: %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
#: src/dns/dnsstub.c:175
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not bind to any port: %s\n"
msgstr "Không tìm thấy địa chỉ IP của máy « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:291 src/dns/dnsstub.c:375
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1673
+#: src/dns/dnsstub.c:295 src/dns/dnsstub.c:383
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1669
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send DNS request to %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/dns/dnsstub.c:360
+#: src/dns/dnsstub.c:299
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Sent DNS request to %s\n"
+msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#: src/dns/dnsstub.c:368
#, c-format
msgid "Configured DNS exit `%s' is not working / valid.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/dnsstub.c:430
+#: src/dns/dnsstub.c:440
#, c-format
msgid "Received DNS response that is too small (%u bytes)"
msgstr ""
@@ -1331,58 +1369,59 @@ msgstr ""
msgid "Change DNS replies to point elsewhere."
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:499
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:512
msgid "# DNS requests answered via TUN interface"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:639
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:659
msgid "# DNS exit failed (failed to open socket)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:821
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:845
msgid "# External DNS response discarded (no matching request)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:892
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:924
msgid "# Client response discarded (no matching request)"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1005
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1039
msgid "Received malformed IPv4-UDP packet on TUN interface.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1021
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1055
msgid "Received malformed IPv6-UDP packet on TUN interface.\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1030
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1064
#, c-format
msgid "Got non-IP packet with %u bytes and protocol %u from TUN\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1039
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1073
msgid "# Non-DNS UDP packet received via TUN interface"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1104
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1140
#, fuzzy
msgid "# DNS requests received via TUN interface"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1180 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2673
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1216 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:2673
msgid "# Inbound MESH tunnels created"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1245 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3032
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1281 src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3007
#, c-format
msgid "`%s' must be installed SUID, refusing to run\n"
msgstr ""
-#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1266
-msgid "Configured to provide DNS exit, but no valid DNS server configured!\n"
-msgstr ""
+#: src/dns/gnunet-service-dns.c:1302
+#, fuzzy
+msgid "need a valid IPv4 or IPv6 address\n"
+msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/dv/dv_api.c:179
+#: src/dv/dv_api.c:189
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the dv service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
@@ -1562,35 +1601,35 @@ msgstr ""
msgid "No IP addresses found for hostname `%s' of service `%s'!\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3048
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3023
msgid ""
"This system does not support IPv4, will disable IPv4 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3056
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3031
msgid ""
"This system does not support IPv6, will disable IPv6 functions despite them "
"being enabled in the configuration\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3063
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3038
msgid ""
"Cannot enable IPv4 exit but disable IPv4 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv4=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3069
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3044
msgid ""
"Cannot enable IPv6 exit but disable IPv6 on TUN interface, will use "
"ENABLE_IPv6=YES\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3075 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:884
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3050 src/pt/gnunet-daemon-pt.c:884
msgid "No useful service enabled. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3241
+#: src/exit/gnunet-daemon-exit.c:3216
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
@@ -1612,113 +1651,113 @@ msgstr "# các kết quả dht được nhận"
msgid "# messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:203
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:208
#, fuzzy
msgid "# fragments transmitted"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:206
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:211
#, fuzzy
msgid "# fragments retransmitted"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:232
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:237
#, fuzzy
msgid "# fragments wrap arounds"
msgstr "# Các tự quảng cáo được truyền"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:273
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:281
msgid "# messages fragmented"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:276
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:284
msgid "# total size of fragmented messages"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:363
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:405
#, fuzzy
msgid "# fragment acknowledgements received"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được nhận"
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:369
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:411
msgid "# bits removed from fragmentation ACKs"
msgstr ""
-#: src/fragmentation/fragmentation.c:393
+#: src/fragmentation/fragmentation.c:435
#, fuzzy
msgid "# fragmentation transmissions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/fs/fs_api.c:491
+#: src/fs/fs_api.c:450
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:500
+#: src/fs/fs_api.c:459
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not read file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:506
+#: src/fs/fs_api.c:465
#, c-format
msgid "Short read reading from file `%s'!"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1087
+#: src/fs/fs_api.c:1046
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing information `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:1546
+#: src/fs/fs_api.c:1505
#, c-format
msgid "Failed to recover namespace `%s', cannot resume publishing operation.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1588
+#: src/fs/fs_api.c:1547
#, c-format
msgid "Failure while resuming publishing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1604
+#: src/fs/fs_api.c:1563
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2254
+#: src/fs/fs_api.c:2213
#, c-format
msgid "Failure while resuming unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2264
+#: src/fs/fs_api.c:2223
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2389 src/fs/fs_api.c:2629
+#: src/fs/fs_api.c:2348 src/fs/fs_api.c:2588
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2406
+#: src/fs/fs_api.c:2365
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-search `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2419 src/fs/fs_api.c:2438 src/fs/fs_api.c:2922
+#: src/fs/fs_api.c:2378 src/fs/fs_api.c:2397 src/fs/fs_api.c:2881
#, c-format
msgid "Failure while resuming search operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2620
+#: src/fs/fs_api.c:2579
#, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': could not open file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2866
+#: src/fs/fs_api.c:2825
msgid "Could not resume running search, will resume as paused search\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2960
+#: src/fs/fs_api.c:2919
#, c-format
msgid "Failure while resuming download operation `%s': %s\n"
msgstr ""
@@ -1779,12 +1818,12 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "internal error decoding tree"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/fs_download.c:1920
+#: src/fs/fs_download.c:1927
#, fuzzy
msgid "Invalid URI"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/fs/fs_getopt.c:191
+#: src/fs/fs_getopt.c:192
#, c-format
msgid ""
"Unknown metadata type in metadata option `%s'. Using metadata type "
@@ -2090,35 +2129,35 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
msgid "Failed to run `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:684
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You must specify one and only one directory name for automatic publication.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:734 src/fs/gnunet-pseudonym.c:279
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:737 src/fs/gnunet-pseudonym.c:279
#: src/fs/gnunet-publish.c:680
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:738 src/fs/gnunet-publish.c:684
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:741 src/fs/gnunet-publish.c:684
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:741 src/fs/gnunet-publish.c:687
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:744 src/fs/gnunet-publish.c:687
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:744 src/fs/gnunet-publish.c:711
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:747 src/fs/gnunet-publish.c:711
msgid "specify the priority of the content"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:747 src/fs/gnunet-pseudonym.c:304
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:750 src/fs/gnunet-pseudonym.c:304
#: src/fs/gnunet-publish.c:718
msgid "set the desired replication LEVEL"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:767
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:770
#, fuzzy
msgid "Automatically publish files from a directory on GNUnet"
msgstr "Tự động chia sẻ một thư mục."
@@ -2261,7 +2300,7 @@ msgstr ""
msgid "Special file-sharing operations"
msgstr "Tùy chọn chia sẻ tập tin"
-#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:160 src/statistics/gnunet-statistics.c:161
+#: src/fs/gnunet-pseudonym.c:160 src/statistics/gnunet-statistics.c:198
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
@@ -2540,158 +2579,158 @@ msgstr ""
msgid "Search GNUnet for files that were published on GNUnet"
msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chúng ta tải lên"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:240
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:245
msgid "# running average P2P latency (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:300 src/fs/gnunet-service-fs.c:489
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:306 src/fs/gnunet-service-fs.c:496
#, fuzzy
msgid "# Loopback routes suppressed"
msgstr "# tổng số định tuyến lỗ hổng thành công"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:581 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:297
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:588 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:297
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1329
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1336
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s' service.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:704
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:711
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:708
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:715
#, c-format
msgid "Migration of content to peer `%s' blocked for %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:744
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:751
#, fuzzy
msgid "# replies transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:750
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:757
#, fuzzy
msgid "# replies dropped"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:775 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1333
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:782 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1345
msgid "# P2P searches active"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:867
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:875
msgid "# artificial delays introduced (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:920
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:928
#, fuzzy
msgid "# replies dropped due to type mismatch"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:928
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:936
#, fuzzy
msgid "# replies received for other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:942
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:950
msgid "# replies dropped due to insufficient cover traffic"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:980
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:988
msgid "# P2P searches destroyed due to ultimate reply"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1047
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1056
#, fuzzy
msgid "# requests done for free (low load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1071
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1081
msgid "# request dropped, priority insufficient"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1081
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1091
#, fuzzy
msgid "# requests done for a price (normal load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1160
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1170
msgid "# GET requests received (from other peers)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1194
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1204
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to initiator not being connected"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1216
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1227
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to missing reverse route"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1276
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1288
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due TTL underflow"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1302
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1314
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to higher-TTL request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1331
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1343
#, fuzzy
msgid "# P2P query messages received and processed"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1687
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1713
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages sent"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:120
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:175
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:130
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:181
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open `%s'.\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:136
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:142
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing `%s'.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:226
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:237
#, c-format
msgid ""
"Index request received for file `%s' is already indexed as `%s'. Permitting "
"anyway.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:264
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:275
#, c-format
msgid "Hash mismatch trying to index file `%s' which has hash `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:479
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:477
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to delete bogus block: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:537
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:542
msgid "# index blocks removed: original file inaccessible"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:552
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:557
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access indexed file `%s' (%s) at offset %llu: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:554
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:559
msgid "not indexed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:569
+#: src/fs/gnunet-service-fs_indexing.c:574
#, fuzzy, c-format
msgid "Indexed file `%s' changed at offset %llu\n"
msgstr "Đánh chỉ mục dữ liệu của tập tin « %s » bị lỗi tại vị tri %llu.\n"
@@ -2716,144 +2755,144 @@ msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
msgid "# client searches updated (merged content seen list)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:265
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:269
#, fuzzy
msgid "# average retransmission delay (ms)"
msgstr "# thời gian trung bình còn kết nối (theo miligiây)"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:391
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:397
#, fuzzy
msgid "# transmission failed (core has no bandwidth)"
msgstr "Lỗi thử gửi, kiểu truyền tải %d không được hỗ trợ\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:420
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:426
#, fuzzy
msgid "# query messages sent to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:469
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:475
msgid "# delay heap timeout"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:476
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:483
#, fuzzy
msgid "# query plans executed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:538
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:543
#, fuzzy
msgid "# requests merged"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:544
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:551
#, fuzzy
msgid "# requests refreshed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:597 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:684
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:751
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:605 src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:689
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pe.c:757
msgid "# query plan entries"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:285
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:293
#, fuzzy
msgid "# Pending requests created"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:367 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:618
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:385 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:639
#, fuzzy
msgid "# Pending requests active"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:781
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:802
#, fuzzy
msgid "# replies received and matched"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:810
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:834
msgid "# duplicate replies discarded (bloomfilter)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:824
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:849
#, c-format
msgid "Unsupported block type %u\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:837
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:862
#, fuzzy
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:955
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:983
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:982
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1010
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1017
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1045
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1108
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1136
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1128
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1156
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1174
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1203
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1188
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1218
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1197
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1227
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1211
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1242
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1224
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1256
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1237
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1269
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1242
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1274
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1269 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1309
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1447
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1301 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1341
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1481
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1327
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1359
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1338
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1370
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1424
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1457
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1508
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1542
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -2897,7 +2936,7 @@ msgstr ""
msgid "Reply mismatched in terms of namespace. Discarded.\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gns_api.c:575
+#: src/gns/gns_api.c:598
#, fuzzy
msgid "Failed to serialize lookup reply from GNS service!\n"
msgstr ""
@@ -2925,7 +2964,7 @@ msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:673
-msgid "IP of recursive dns resolver to use (required)"
+msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:676
@@ -2940,39 +2979,39 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:182
+#: src/gns/gnunet-gns.c:221
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to GNS\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:293
+#: src/gns/gnunet-gns.c:335
#, c-format
msgid "Please specify lookup, shorten or authority operation!\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:315
+#: src/gns/gnunet-gns.c:356
#, fuzzy
msgid "try to shorten a given name"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:318
+#: src/gns/gnunet-gns.c:359
msgid "Lookup a record for the given name"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:321
+#: src/gns/gnunet-gns.c:362
msgid "Get the authority of a particular name"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:324
+#: src/gns/gnunet-gns.c:365
#, fuzzy
msgid "Specify the type of the record to lookup"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/gns/gnunet-gns.c:327
+#: src/gns/gnunet-gns.c:368
msgid "No unneeded output"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns.c:341
+#: src/gns/gnunet-gns.c:381
msgid "GNUnet GNS access tool"
msgstr ""
@@ -3024,7 +3063,7 @@ msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:936 src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2887
+#: src/gns/gnunet-gns-fcfsd.c:936 src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2857
#, fuzzy
msgid "Failed to start HTTP server\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -3033,38 +3072,48 @@ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
msgid "GNUnet GNS first come first serve registration service"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2528
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2494
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import private key from file `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2556
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2522
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to import certificate %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3564
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3510
msgid "listen on specified port (default: 7777)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3567
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3513
msgid "pem file to use as CA"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3582
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:3525
msgid "GNUnet GNS proxy"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:401
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:486
#, c-format
msgid "Records for name `%s' in zone %s too large to fit into DHT"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1197
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1216
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1277
+#, fuzzy
+msgid "Could not connect to DHT!\n"
+msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:1288
+#, fuzzy
+msgid "Unable to initialize resolver!\n"
+msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
+
#: src/hello/gnunet-hello.c:122
msgid "Call with name of HELLO file to modify.\n"
msgstr ""
@@ -3150,179 +3199,140 @@ msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\
msgid "# valid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:375 src/hostlist/hostlist-client.c:396
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No `%s' specified in `%s' configuration, will not bootstrap.\n"
-msgstr ""
-"Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi động.\n"
-
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:473 src/hostlist/hostlist-client.c:683
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:689 src/hostlist/hostlist-client.c:741
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:750 src/hostlist/hostlist-client.c:871
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:961 src/hostlist/hostlist-client.c:966
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:994
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1009
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:469 src/hostlist/hostlist-client.c:680
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:686 src/hostlist/hostlist-client.c:738
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:747 src/hostlist/hostlist-client.c:868
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:958 src/hostlist/hostlist-client.c:963
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1026
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1041
#, c-format
msgid "%s failed at %s:%d: `%s'\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:593 src/hostlist/hostlist-client.c:1331
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:589 src/hostlist/hostlist-client.c:1325
msgid "# advertised hostlist URIs"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:623
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:619
#, c-format
msgid "# advertised URI `%s' downloaded"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:664
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:661
#, c-format
msgid ""
"Advertised hostlist with URI `%s' could not be downloaded. Advertised URI "
"gets dismissed.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:802
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:799
#, fuzzy, c-format
msgid "Timeout trying to download hostlist from `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:816
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:813
#, c-format
msgid "Download limit of %u bytes exceeded, stopping download\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:836
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:833
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist from `%s' failed: `%s'\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:842
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:839
#, fuzzy, c-format
msgid "Download of hostlist `%s' completed.\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:850
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:847
#, c-format
msgid "Adding successfully tested hostlist `%s' datastore.\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:903
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:900
#, fuzzy, c-format
msgid "Bootstrapping using hostlist at `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:911
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:908
msgid "# hostlist downloads initiated"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1037 src/hostlist/hostlist-client.c:1505
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1035 src/hostlist/hostlist-client.c:1498
msgid "# milliseconds between hostlist downloads"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1046
-#, c-format
-msgid "Have %u/%u connections. Will consider downloading hostlist in %llums\n"
-msgstr ""
-
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1084
-msgid "Scheduled saving of hostlists\n"
-msgstr ""
-
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1088
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1043
#, c-format
-msgid "Hostlists will be saved to file again in %llums\n"
+msgid "Have %u/%u connections. Will consider downloading hostlist in %s\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1111 src/hostlist/hostlist-client.c:1127
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1107 src/hostlist/hostlist-client.c:1123
#, fuzzy
msgid "# active connections"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1242
-#, c-format
-msgid "Initial time between hostlist downloads is %llums\n"
-msgstr ""
-
#: src/hostlist/hostlist-client.c:1273
#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"No `%s' specified in `%s' configuration, cannot load hostlists from file.\n"
-msgstr ""
-"Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi động.\n"
-
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1279
-#, fuzzy, c-format
msgid "Loading saved hostlist entries from file `%s' \n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1283
-#, c-format
-msgid "Hostlist file `%s' is not existing\n"
-msgstr ""
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Hostlist file `%s' does not exist\n"
+msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1294
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1288
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for reading to load hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1327
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1321
#, c-format
msgid "%u hostlist URIs loaded from file\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1329
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1323
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs read from file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1362
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"No `%s' specified in `%s' configuration, cannot save hostlists to file.\n"
-msgstr ""
-"Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi động.\n"
-
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1376
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1368
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for writing to save hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1381
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1373
#, fuzzy, c-format
msgid "Writing %u hostlist URIs to `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1405 src/hostlist/hostlist-client.c:1422
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1397 src/hostlist/hostlist-client.c:1414
#, c-format
msgid "Error writing hostlist URIs to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1417
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1409
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs written to file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1470
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1463
msgid "Learning is enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1473
-#, c-format
-msgid "Hostlists will be saved to file again in %llums\n"
-msgstr ""
-
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1482
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1475
msgid "Learning is not enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1494
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1487
#, c-format
msgid ""
"Since learning is not enabled on this peer, hostlist file `%s' was removed\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/hostlist-client.c:1498
+#: src/hostlist/hostlist-client.c:1491
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostlist file `%s' could not be removed\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
@@ -3362,10 +3372,6 @@ msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
msgid "hostlist requests refused (not HTTP GET)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/hostlist-server.c:273
-msgid "Sending 100 CONTINUE reply\n"
-msgstr ""
-
#: src/hostlist/hostlist-server.c:279
#, c-format
msgid "Refusing `%s' request with %llu bytes of upload data\n"
@@ -3448,28 +3454,149 @@ msgstr ""
msgid "help text"
msgstr ""
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:7703
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1126
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:323
+msgid "An operation has failed while starting peers\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1192
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Creating a peer failed. Error: %s\n"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1306
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:495
+msgid "An operation has failed while starting slaves\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1359
+msgid "An operation has failed while linking\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1486
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:597
+#, c-format
+msgid "Host registration failed for a host. Error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1566
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:676
+msgid "Unable to connect to master controller -- Check config\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1663
+#, c-format
+msgid "No hosts-file specified on command line. Exiting.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1668
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:498
+#, c-format
+msgid "No policy directory specified on command line. Exiting.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1674
+#, c-format
+msgid "No hosts loaded. Need at least one host\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1681
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:723
+#, c-format
+msgid "Host %s cannot start testbed\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1688
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:730
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Exiting\n"
+msgstr "Thoát"
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No configuration file given. Exiting\n"
+msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1711
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:504
+#, c-format
+msgid "Specified policies directory does not exist. Exiting.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1718
+#, c-format
+msgid "No search strings file given. Exiting.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1724
+#, c-format
+msgid ""
+"Error loading search strings. Given file does not contain enough strings. "
+"Exiting.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1730
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error loading search strings. Exiting.\n"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1764
+#, fuzzy
+msgid "name of the file for writing statistics"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1767
+msgid "create FACTOR times number of peers random links"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1770
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:800
+msgid "tolerate COUNT number of continious timeout failures"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1773
+msgid "wait TIMEOUT before considering a string match as failed"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1776
+msgid "wait DELAY before starting string search"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1779
+msgid "number of search strings to read from search strings file"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1782
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:555
+msgid "maximum path compression length"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-regex-profiler.c:1794
+msgid "Profiler for regex/mesh"
+msgstr ""
+
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:7971
msgid "Wrong CORE service\n"
msgstr ""
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:7908
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8176
#, fuzzy
msgid "Mesh service could not access hostkey. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:7997 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8009
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8021 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8033
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8045 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8057
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8069 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8081
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8265 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8277
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8289 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8302
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8317 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8329
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8341 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8353
#, fuzzy, c-format
-msgid "Mesh service is lacking key configuration settings (%s). Exiting.\n"
+msgid "%s service is lacking key configuration settings (%s). Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8093 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8104
+#: src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8365 src/mesh/gnunet-service-mesh.c:8376
#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"Mesh service is lacking key configuration settings (%s). Using default "
-"(%u).\n"
+"%s service is lacking key configuration settings (%s). Using default (%u).\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
#: src/mysql/mysql.c:174
@@ -3558,16 +3685,11 @@ msgid "del"
msgstr ""
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:569
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:875
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:882
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:610 src/transport/gnunet-transport.c:617
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Service `%s' is not running\n"
-msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Using default zone file `%s'\n"
@@ -3699,6 +3821,46 @@ msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
msgid "Protocol error"
msgstr ""
+#: src/namestore/namestore_common.c:494 src/namestore/namestore_common.c:634
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unsupported record type %d\n"
+msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse IPv4 address `%s'\n"
+msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:524
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse SOA record `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:547
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse MX record `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:565
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse IPv6 address `%s'\n"
+msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:578
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse PKEY record `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse VPN record string `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/namestore_common.c:625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse TLSA record string `%s'\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
#: src/namestore/plugin_namestore_postgres.c:95
#, fuzzy
msgid "Failed to create indices\n"
@@ -3713,33 +3875,32 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet NAT traversal test helper daemon"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:799
+#: src/nat/nat.c:795
#, c-format
msgid "gnunet-helper-nat-server generated malformed address `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:844
+#: src/nat/nat.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/nat/nat.c:1111
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Malformed %s `%s' given in configuration!\n"
-msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
+#: src/nat/nat.c:1108
+msgid "malformed"
+msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1177 src/nat/nat.c:1187
+#: src/nat/nat.c:1173 src/nat/nat.c:1183
#, c-format
msgid ""
"Configuration requires `%s', but binary is not installed properly (SUID bit "
"not set). Option disabled.\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1321
+#: src/nat/nat.c:1317
msgid "Internal IP address not known, cannot use ICMP NAT traversal method\n"
msgstr ""
-#: src/nat/nat.c:1332
+#: src/nat/nat.c:1328
#, c-format
msgid "Running gnunet-helper-nat-client %s %s %u\n"
msgstr ""
@@ -3922,47 +4083,47 @@ msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
msgid "Failure adding HELLO: %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:834
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:841
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not find option `%s:%s' in configuration.\n"
msgstr "Không tìm thấy phương pháp « %s%s » trong thư viện « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:840
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:847
#, c-format
msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:899
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:906
#, c-format
msgid "I am peer `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:936
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:943
msgid "don't resolve host names"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:939
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:946
msgid "output only the identity strings"
msgstr "chỉ xuất những chuỗi nhận diện"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:942
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:949
msgid "output our own identity only"
msgstr "chỉ xuất nhận diện mình"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:945
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:952
#, fuzzy
msgid "list all known peers"
msgstr "liệt kê mọi bộ tiếp hợp mạng"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:948
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:955
msgid "also output HELLO uri(s)"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:951
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:958
msgid "add given HELLO uri to the database"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:961
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:968
#, fuzzy
msgid "Print information about peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -4061,6 +4222,14 @@ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:552
+msgid "name of the table to write DFAs"
+msgstr ""
+
+#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:567
+msgid "Profiler for regex library"
+msgstr ""
+
#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:271
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
@@ -4071,61 +4240,132 @@ msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
msgid "Wrote %llu bytes of statistics to `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:120
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:131
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain statistics.\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:193
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:133
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to obtain statistics from host `%s:%llu'\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:177
+#, fuzzy, c-format
+msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
+msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:183
+#, c-format
+msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:231
#, fuzzy, c-format
msgid "No subsystem or name given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:201
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize watch routine\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:221
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:258
msgid "limit output to statistics for the given NAME"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:224
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:261
msgid "make the value being set persistent"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:227
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:264
msgid "limit output to the given SUBSYSTEM"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:230
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:267
msgid "just print the statistics value"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:233
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:270
msgid "watch value continuously"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:244
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:273
+msgid "connect to remote host"
+msgstr ""
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:276
+msgid "port for remote host"
+msgstr ""
+
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:289
msgid "Print statistics about GNUnet operations."
msgstr "In ra thống kê về các thao tác GNUnet."
-#: src/statistics/statistics_api.c:456
+#: src/statistics/statistics_api.c:511
#, fuzzy
msgid "Could not save some persistent statistics\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/statistics/statistics_api.c:999
+#: src/statistics/statistics_api.c:1053
msgid ""
"Failed to receive acknowledgement from statistics service, some statistics "
"might have been lost!\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/testbed_api.c:252
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:705
+#, c-format
+msgid "No hosts-file specified on command line\n"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:716
+#, c-format
+msgid "No hosts loaded. Need atleast one host\n"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:779
+msgid "Only `CLIQUE' and `RANDOM' are permitted.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:794
+msgid "create COUNT number of peers"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:797
+msgid "create COUNT number of random links"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:803
+msgid ""
+"Try to acheive TOPOLOGY. This options takes either CLIQUE or RANDOM. For "
+"CLIQUE the parameter -n is ignored. The default is to acheive a random graph "
+"topology."
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:818
+msgid "Profiler for testbed"
+msgstr ""
+
+#: src/testbed/testbed_api.c:325
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding host %u failed with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại với mã lỗi %d: %s\n"
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:326
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Hosts file %s not found\n"
+msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
+
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:334
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Hosts file %s has no data\n"
+msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
+
+#: src/testbed/testbed_api_hosts.c:341
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Hosts file %s cannot be read\n"
+msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
+
#: src/testbed/testbed_api_testbed.c:271
msgid "Some operations are still pending. Cancelling them\n"
msgstr ""
@@ -4184,49 +4424,49 @@ msgstr ""
msgid "Incorrect hostkey file format: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:509
+#: src/testing/testing.c:518
#, fuzzy, c-format
msgid "Key number %u does not exist\n"
msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
-#: src/testing/testing.c:518
+#: src/testing/testing.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while decoding key %u\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/testing/testing.c:829
+#: src/testing/testing.c:839
#, fuzzy
msgid "Failed to create configuration for peer (not enough free ports?)\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:840
+#: src/testing/testing.c:850
#, c-format
msgid ""
"You attempted to create a testbed with more than %u hosts. Please "
"precompute more hostkeys first.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:854
+#: src/testing/testing.c:864
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize hostkey for peer %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:887
+#: src/testing/testing.c:897
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write hostkey file for peer %u: %s\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:905
+#: src/testing/testing.c:915
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration file `%s' for peer %u: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/testing/testing.c:966
+#: src/testing/testing.c:976
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/testing/testing.c:1129
+#: src/testing/testing.c:1140
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load configuration from %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -4367,7 +4607,7 @@ msgid "Found myself `%s' in blacklist (useless, ignored)\n"
msgstr ""
#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:513
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:750
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:751
msgid "# disconnects due to blacklist"
msgstr ""
@@ -4395,26 +4635,26 @@ msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:352
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:353
#, c-format
msgid "Dropping message of type %u and size %u, have %u/%u messages pending\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:357
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:358
#, fuzzy
msgid "# messages dropped due to slow client"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:509
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:510
#, c-format
msgid "Rejecting control connection from peer `%s', which is not me!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:637
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:651
msgid "# bytes payload dropped (other peer was not connected)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:688
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:702
#, fuzzy
msgid "# REQUEST CONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
@@ -4428,112 +4668,112 @@ msgstr ""
msgid "# DISCONNECT messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1157
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1494
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1170
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1507
#, fuzzy
msgid "# bytes in message queue for other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1162
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1175
#, fuzzy
msgid "# messages transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1167
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1180
#, fuzzy
msgid "# transmission failures for messages to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1224
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1237
msgid "# messages timed out while in transport queue"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1266
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1279
#, fuzzy
msgid "# keepalives sent"
msgstr "# các khoá phiên chạy được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1290
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1303
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (peer unknown)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1298
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1311
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (no session)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1335
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1348
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (not connected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1344
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1357
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (not expected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1400
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1413
#, fuzzy
msgid "# messages discarded due to lack of neighbour record"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1434
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1447
#, fuzzy
msgid "# bandwidth quota violations by other peers"
msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1450
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1463
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2596
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2611
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2611
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2645
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2626
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2660
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2658
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2673
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2691
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2706
#, fuzzy
msgid "# unexpected CONNECT_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2875
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2890
#, fuzzy
msgid "# unexpected SESSION ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2930
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2945
msgid "# SET QUOTA messages ignored (no such peer)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2944
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2959
msgid "# disconnects due to quota of 0"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2975
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2990
msgid "# disconnect messages ignored (old format)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2986
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3001
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3017
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3032
msgid "# other peer asked to disconnect from us"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3112
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3127
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
@@ -4562,33 +4802,33 @@ msgstr "# các thông báo PONG nhập thô được gửi"
msgid "# address revalidations started"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:807
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:808
#, fuzzy
msgid "# PING message for different peer received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:872
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:873
#, c-format
msgid "Received a PING message with validation bug from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1001
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1002
msgid "# PONGs unicast via reliable transport"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1010
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1011
msgid "# PONGs multicast to all available addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1135
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1136
msgid "# PONGs dropped, no matching pending validation"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1164
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1166
msgid "# PONGs dropped, signature expired"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1218
+#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1220
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding `%s' without addresses for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
@@ -4685,41 +4925,41 @@ msgid "Direct access to transport service."
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
#: src/transport/plugin_transport_http.c:817
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2513
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2528
msgid "Disabling IPv6 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:866
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2281
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2296
#, fuzzy
msgid "Require valid port number for service in configuration!\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
#: src/transport/plugin_transport_http.c:898
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2313 src/util/service.c:1053
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2328 src/util/service.c:1053
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/transport/plugin_transport_http.c:915
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2330 src/util/service.c:1070
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2345 src/util/service.c:1070
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1020
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2441
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2456
#, c-format
msgid "Found %u addresses to report to NAT service\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1133
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2609
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2624
msgid "Neither IPv4 nor IPv6 are enabled! Fix in configuration\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1146
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2620
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2635
#, fuzzy
msgid "Port is required! Fix in configuration\n"
msgstr ""
@@ -4745,7 +4985,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http.c:1223
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2702
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2717
#, fuzzy, c-format
msgid "Using external hostname `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
@@ -4754,93 +4994,93 @@ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
msgid "No external hostname configured\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1419
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1463
#, c-format
msgid "Could not initialize curl multi handle, failed to start %s plugin!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1550
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2826
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1594
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2841
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutting down plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1575
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2885
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1619
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2900
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutdown for plugin `%s' complete\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1603
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2732
+#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1647
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2747
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of connections is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1302
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1317
#, c-format
msgid ""
"Access from connection %p (%u of %u) for `%s' `%s' url `%s' with upload data "
"size %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1560
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1575
#, c-format
msgid "Accepting connection (%u of %u) from `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1568
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1583
#, c-format
msgid ""
"Server reached maximum number connections (%u), rejecting new connection\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1869
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1884
msgid ""
"Could not create a new TLS certificate, program `gnunet-transport-"
"certificate-creation' could not be started!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1893
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:1908
msgid "No usable TLS certificate found and creating one failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2588
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2603
#, c-format
msgid "IPv4 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2602
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2617
#, c-format
msgid "IPv6 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2627
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2642
#, fuzzy, c-format
msgid "Using port %u\n"
msgstr "Đang thử nghiệm (các) truyền tải %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2642
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2657
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv4 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2652
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2667
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv4 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2673
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2688
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv6 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2683
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2698
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv6 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2718
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2733
#, fuzzy, c-format
msgid "Notifying transport only about hostname `%s'\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
@@ -4896,16 +5136,16 @@ msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:856
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:906
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:992
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1130
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1147
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1132
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1149
#, fuzzy
msgid "# bytes currently in TCP buffers"
msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:774
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:963
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1807
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2423
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1816
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2435
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
@@ -4925,49 +5165,49 @@ msgstr "# các byte được gửi"
msgid "# bytes discarded by TCP (disconnect)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1336
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1341
#, fuzzy, c-format
msgid "Address of unexpected length: %u\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1447
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1456
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1848
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1857
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2019
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2031
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2089
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2101
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2313 src/util/service.c:948
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2325 src/util/service.c:948
#: src/util/service.c:954
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2327
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2339
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2411
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2423
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2415
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2427
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2419
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2431
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""
@@ -4987,14 +5227,14 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "Failed to set IPv4 broadcast option for broadcast socket on port %d\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1965
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2317
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Network seems down, please check "
"your network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:1979
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2331
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Please check your network "
@@ -5002,103 +5242,103 @@ msgid ""
"IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2192
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2572
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2268
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2648
#, c-format
msgid "Given `%s' option is out of range: %llu > %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2311
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2691
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address: `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1355
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1333
#, fuzzy
msgid "Failed to open UNIX sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:560
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:580
msgid "# WLAN ACKs sent"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:579
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:599
#, fuzzy
msgid "# WLAN messages defragmented"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:625
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:675
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1720
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:645
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:695
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1754
#, fuzzy
msgid "# WLAN sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:749
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:770
#, fuzzy
msgid "# WLAN message fragments sent"
msgstr "# các thông báo bị tế phân"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:773
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:794
msgid "# WLAN messages pending (with fragmentation)"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:873
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:954
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1722
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:902
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:987
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1756
#, fuzzy
msgid "# WLAN MAC endpoints allocated"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1135
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1169
#, fuzzy
msgid "# HELLO messages received via WLAN"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1156
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1190
#, fuzzy
msgid "# fragments received via WLAN"
msgstr "# các mảnh bị loại bỏ"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1166
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1200
#, fuzzy
msgid "# ACKs received via WLAN"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1223
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1257
#, fuzzy
msgid "# WLAN DATA messages discarded due to CRC32 error"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1324
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1358
#, fuzzy
msgid "# DATA messages received via WLAN"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1359
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1393
#, fuzzy
msgid "# WLAN DATA messages processed"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1420
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1454
#, fuzzy
msgid "# HELLO beacons sent via WLAN"
msgstr "# các byte đã gửi qua UDP"
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1529
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1563
msgid "WLAN address with invalid size encountered\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1703
+#: src/transport/plugin_transport_wlan.c:1737
#, c-format
msgid "Helper binary `%s' not SUID, cannot run WLAN transport\n"
msgstr ""
-#: src/transport/transport_api.c:575
+#: src/transport/transport_api.c:593
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unexpected message of type %u in %s:%u\n"
msgstr "Nhận được thông báo bị hỏng từ đồng đẳng « %s » trong %s:%d.\n"
@@ -5137,43 +5377,43 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:274 src/util/client.c:750 src/util/service.c:984
+#: src/util/client.c:276 src/util/client.c:753 src/util/service.c:984
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:278 src/util/client.c:754 src/util/service.c:988
+#: src/util/client.c:280 src/util/client.c:757 src/util/service.c:988
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-#: src/util/client.c:369
+#: src/util/client.c:371
#, c-format
msgid ""
"Could not determine valid hostname and port for service `%s' from "
"configuration.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:377
+#: src/util/client.c:379
#, c-format
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:695
+#: src/util/client.c:698
msgid "Failure to transmit TEST request.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:895
+#: src/util/client.c:898
#, c-format
msgid "Could not connect to service `%s', must not be running.\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:909
+#: src/util/client.c:912
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure to transmit request to service `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/client.c:1162
+#: src/util/client.c:1168
msgid "Could not submit request, not expecting to receive a response.\n"
msgstr ""
@@ -5246,33 +5486,28 @@ msgstr ""
"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong "
"tập hợp các sự chọn được phép\n"
-#: src/util/connection.c:420
+#: src/util/connection.c:427
#, fuzzy, c-format
msgid "Access denied to `%s'\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/util/connection.c:435
+#: src/util/connection.c:442
#, c-format
msgid "Accepting connection from `%s': %p\n"
msgstr ""
-#: src/util/connection.c:550
+#: src/util/connection.c:557
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to establish TCP connection to `%s:%u', no further addresses to try.\n"
msgstr "Lỗi thiết lập kết nối với đồng đẳng.\n"
-#: src/util/connection.c:739 src/util/connection.c:909
+#: src/util/connection.c:755 src/util/connection.c:921
#, fuzzy, c-format
msgid "Trying to connect to `%s' (%p)\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/util/connection.c:748
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to connect to `%s' (%p)\n"
-msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-
-#: src/util/connection.c:900
+#: src/util/connection.c:912
#, fuzzy, c-format
msgid "Attempt to connect to `%s' failed\n"
msgstr " Lỗi kết nối\n"
@@ -5284,155 +5519,164 @@ msgid ""
"%llu)\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_random.c:313
-#, c-format
-msgid "Starting `%s' process to generate entropy\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/crypto_random.c:342
-#, c-format
-msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
-msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
-
-#: src/util/crypto_rsa.c:640
+#: src/util/crypto_ecc.c:448 src/util/crypto_rsa.c:644
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"File `%s' does not contain a valid private key (too long, %llu bytes). "
"Deleting it.\n"
msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:657
+#: src/util/crypto_ecc.c:463 src/util/crypto_rsa.c:661
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"File `%s' does not contain a valid private key (failed decode, %llu bytes). "
"Deleting it.\n"
msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:755 src/util/crypto_rsa.c:802
+#: src/util/crypto_ecc.c:559 src/util/crypto_ecc.c:603
+#: src/util/crypto_rsa.c:759 src/util/crypto_rsa.c:803
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not acquire lock on file `%s': %s...\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:760
+#: src/util/crypto_ecc.c:564 src/util/crypto_rsa.c:764
#, fuzzy
msgid "Creating a new private key. This may take a while.\n"
msgstr "Đang tạo khoá máy mới (có thể hơi lâu).\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:778
-#, c-format
-msgid "I am host `%s'. Stored new private key in `%s'.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/crypto_rsa.c:806 src/util/crypto_rsa.c:842
-msgid "This may be ok if someone is currently generating a hostkey.\n"
+#: src/util/crypto_ecc.c:607 src/util/crypto_rsa.c:807
+#: src/util/crypto_rsa.c:843
+msgid "This may be ok if someone is currently generating a private key.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_rsa.c:837
+#: src/util/crypto_ecc.c:638 src/util/crypto_rsa.c:838
#, c-format
msgid ""
-"When trying to read hostkey file `%s' I found %u bytes but I need at least "
-"%u.\n"
+"When trying to read key file `%s' I found %u bytes but I need at least %u.\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_rsa.c:857
+#: src/util/crypto_ecc.c:643
+msgid "This may be ok if someone is currently generating a key.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/crypto_ecc.c:658 src/util/crypto_rsa.c:858
#, fuzzy, c-format
msgid "File `%s' does not contain a valid private key. Deleting it.\n"
msgstr "Tập tin « %s » không chứa biệt hiệu nên thử gỡ bỏ.\n"
-#: src/util/crypto_rsa.c:875
-#, c-format
-msgid "I am host `%s'. Read private key from `%s'.\n"
+#: src/util/crypto_ecc.c:780 src/util/crypto_rsa.c:946
+msgid "interrupted by shutdown"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_rsa.c:948
-msgid "interrupted by shutdown"
+#: src/util/crypto_ecc.c:791
+msgid "gnunet-ecc failed"
+msgstr ""
+
+#: src/util/crypto_ecc.c:986
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
+msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
+
+#: src/util/crypto_ecc.c:1054
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ECC signature verification failed at %s:%d: %s\n"
+msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
+
+#: src/util/crypto_random.c:313
+#, c-format
+msgid "Starting `%s' process to generate entropy\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_rsa.c:959
+#: src/util/crypto_random.c:342
+#, c-format
+msgid "libgcrypt has not the expected version (version %s is required).\n"
+msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %s).\n"
+
+#: src/util/crypto_rsa.c:957
msgid "gnunet-rsa failed"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_rsa.c:1347
+#: src/util/crypto_rsa.c:1348
#, c-format
msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/disk.c:571
+#: src/util/disk.c:567
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for drive `%S': %u\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/util/disk.c:1140
+#: src/util/disk.c:1136
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
-#: src/util/disk.c:1494 src/util/service.c:1667
+#: src/util/disk.c:1490 src/util/service.c:1667
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
-#: src/util/disk.c:1866
+#: src/util/disk.c:1862
#, c-format
msgid "No `%s' specified for service `%s' in configuration.\n"
msgstr ""
-#: src/util/getopt.c:669
+#: src/util/getopt.c:570
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-#: src/util/getopt.c:693
+#: src/util/getopt.c:594
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' does not allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:698
+#: src/util/getopt.c:599
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' does not allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:715 src/util/getopt.c:883
+#: src/util/getopt.c:616 src/util/getopt.c:783
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần thiết đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:744
+#: src/util/getopt.c:645
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
-#: src/util/getopt.c:748
+#: src/util/getopt.c:649
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
-#: src/util/getopt.c:773
+#: src/util/getopt.c:674
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không được phép -- %c\n"
-#: src/util/getopt.c:775
+#: src/util/getopt.c:676
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- %c\n"
-#: src/util/getopt.c:803 src/util/getopt.c:931
+#: src/util/getopt.c:704 src/util/getopt.c:831
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn cần thiết đối số -- %c\n"
-#: src/util/getopt.c:851
+#: src/util/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
-#: src/util/getopt.c:869
+#: src/util/getopt.c:770
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' does not allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
-#: src/util/getopt.c:1035
+#: src/util/getopt.c:935
#, fuzzy, c-format
msgid "Use %s to get a list of options.\n"
msgstr ""
@@ -5487,64 +5731,69 @@ msgstr ""
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/util/gnunet-resolver.c:148
-msgid "perform a reverse lookup"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-resolver.c:158
-msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
-msgstr ""
-
-#: src/util/gnunet-rsa.c:114
+#: src/util/gnunet-ecc.c:107 src/util/gnunet-rsa.c:107
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/util/gnunet-rsa.c:120
+#: src/util/gnunet-ecc.c:113 src/util/gnunet-rsa.c:113
#, c-format
msgid "Generating %u keys, please wait"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:138
+#: src/util/gnunet-ecc.c:128 src/util/gnunet-rsa.c:137
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Failed to write to `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/gnunet-rsa.c:150
+#: src/util/gnunet-ecc.c:140 src/util/gnunet-rsa.c:149
#, c-format
msgid "Finished!\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:173
+#: src/util/gnunet-ecc.c:163 src/util/gnunet-rsa.c:172
#, c-format
msgid "No hostkey file specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:230
+#: src/util/gnunet-ecc.c:220 src/util/gnunet-rsa.c:229
msgid "create COUNT public-private key pairs (for testing)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:233
+#: src/util/gnunet-ecc.c:223 src/util/gnunet-rsa.c:232
msgid "print the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:236
+#: src/util/gnunet-ecc.c:226 src/util/gnunet-rsa.c:235
msgid "print the hash of the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:239
+#: src/util/gnunet-ecc.c:229 src/util/gnunet-rsa.c:238
msgid "print the short hash of the public key in ASCII format"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:242
+#: src/util/gnunet-ecc.c:232 src/util/gnunet-rsa.c:241
msgid ""
"use insecure, weak random number generator for key generation (for testing "
"only)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-rsa.c:252
+#: src/util/gnunet-ecc.c:242
+#, fuzzy
+msgid "Manipulate GNUnet private ECC key files"
+msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
+
+#: src/util/gnunet-resolver.c:148
+msgid "perform a reverse lookup"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-resolver.c:158
+msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-rsa.c:251
msgid "Manipulate GNUnet private RSA key files"
msgstr ""
@@ -5588,50 +5837,35 @@ msgstr ""
msgid "Error reading from `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/helper.c:280
-#, c-format
-msgid "Got 0 bytes from helper `%s' (EOF)\n"
-msgstr ""
-
-#: src/util/helper.c:296
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Got %u bytes from helper `%s'\n"
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
#: src/util/helper.c:305
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse inbound message from helper `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/helper.c:343
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Starting HELPER process `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#: src/util/helper.c:496
+#: src/util/helper.c:500
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/network.c:99
+#: src/util/network.c:127
#, c-format
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1278
+#: src/util/network.c:1318
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:325
+#: src/util/os_installation.c:416
#, c-format
msgid ""
"Could not determine installation path for %s. Set `%s' environment "
"variable.\n"
msgstr ""
-#: src/util/os_installation.c:522
+#: src/util/os_installation.c:644
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not find binary `%s' in PATH!\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
@@ -5666,6 +5900,11 @@ msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
+#: src/util/program.c:251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
+msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
+
#: src/util/pseudonym.c:276
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse metadata about pseudonym from file `%s': %s\n"
@@ -5701,11 +5940,11 @@ msgstr "không quyết định các tên máy"
msgid "Could not resolve our FQDN : %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/util/scheduler.c:786
+#: src/util/scheduler.c:781
msgid "Looks like we're busy waiting...\n"
msgstr ""
-#: src/util/scheduler.c:916
+#: src/util/scheduler.c:911
#, c-format
msgid "Attempt to cancel dead task %llu!\n"
msgstr ""
@@ -5725,11 +5964,11 @@ msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
msgid "`%s' failed for `%.*s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/util/server.c:836
+#: src/util/server.c:835
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
-"GNUNET_SERVER_receive_done after %llums\n"
+"`GNUNET_SERVER_receive_done' after %s\n"
msgstr ""
#: src/util/service.c:142 src/util/service.c:168 src/util/service.c:211
@@ -5846,7 +6085,7 @@ msgstr "Không có người dùng như vậy"
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:1746
+#: src/util/service.c:1747
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
@@ -5855,71 +6094,75 @@ msgstr ""
msgid "signal (%d, %p) returned %d.\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:145
+#: src/util/strings.c:146
msgid "b"
msgstr "b"
-#: src/util/strings.c:385
+#: src/util/strings.c:384 src/util/strings.c:404
#, c-format
msgid "Character sets requested were `%s'->`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:534
+#: src/util/strings.c:525
msgid "Failed to expand `$HOME': environment variable `HOME' not set"
msgstr ""
"Lỗi mở rộng biến môi trường « $HOME »: chưa đặt biến môi trường « HOME »"
-#: src/util/strings.c:631
+#: src/util/strings.c:622
msgid "ms"
msgstr "mg"
-#: src/util/strings.c:635
+#: src/util/strings.c:626
msgid "forever"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:641
+#: src/util/strings.c:628
+msgid "0 ms"
+msgstr ""
+
+#: src/util/strings.c:634
msgid "s"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:647
+#: src/util/strings.c:640
msgid "m"
msgstr "p"
-#: src/util/strings.c:653
+#: src/util/strings.c:646
msgid "h"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:660
+#: src/util/strings.c:653
#, fuzzy
msgid "day"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:662
+#: src/util/strings.c:655
#, fuzzy
msgid "days"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:689
+#: src/util/strings.c:682
msgid "end of time"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1078
+#: src/util/strings.c:1070
msgid "IPv6 address did not start with `['\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1086
+#: src/util/strings.c:1078
msgid "IPv6 address did contain ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1092
+#: src/util/strings.c:1084
msgid "IPv6 address did contain ']' before ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1099
+#: src/util/strings.c:1091
msgid "IPv6 address did contain a valid port number after the last ':'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1108
+#: src/util/strings.c:1100
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address `%s': %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
@@ -6018,11 +6261,11 @@ msgstr "# các kết nối dht"
msgid "Failed to allocate IP address for new destination\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3139
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3114
msgid "IPv6 support disabled as this system does not support IPv6\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3171
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3146
msgid "IPv4 support disabled as this system does not support IPv4\n"
msgstr ""
@@ -6098,23 +6341,64 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua UDP"
msgid "Setup tunnels via VPN."
msgstr ""
-#: src/include/gnunet_common.h:580 src/include/gnunet_common.h:585
-#: src/include/gnunet_common.h:591
+#: src/include/gnunet_common.h:579 src/include/gnunet_common.h:584
+#: src/include/gnunet_common.h:590
#, fuzzy, c-format
msgid "Assertion failed at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:601
+#: src/include/gnunet_common.h:600
#, fuzzy, c-format
msgid "External protocol violation detected at %s:%d.\n"
msgstr "Lỗi nội bộ : khẳng định không thành công tại %s:%d.\n"
-#: src/include/gnunet_common.h:622 src/include/gnunet_common.h:629
+#: src/include/gnunet_common.h:621 src/include/gnunet_common.h:628
#, c-format
msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#, fuzzy
+#~ msgid "list information for the given peer"
+#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "list information for all peers"
+#~ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No `%s' specified in `%s' configuration, will not bootstrap.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi "
+#~ "động.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "No `%s' specified in `%s' configuration, cannot load hostlists from "
+#~ "file.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi "
+#~ "động.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "No `%s' specified in `%s' configuration, cannot save hostlists to file.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Chưa ghi rõ địa chỉ URL của danh sách các máy nên không nạp và khởi "
+#~ "động.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Malformed %s `%s' given in configuration!\n"
+#~ msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Got %u bytes from helper `%s'\n"
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Starting HELPER process `%s'\n"
+#~ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#, fuzzy
#~ msgid "Asked to start service `%s' within %llu ms\n"
#~ msgstr "« %s »: Chưa nhận thông báo sau %llu miligiây.\n"
@@ -6669,9 +6953,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "be verbose"
#~ msgstr "xuất chi tiết"
-#~ msgid "use configuration file FILENAME"
-#~ msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
-
#, fuzzy
#~ msgid "Failed to stop service `%s'!\n"
#~ msgstr "Lỗi vào phòng « %s »\n"
@@ -7049,9 +7330,6 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ msgid "Back"
#~ msgstr "Lùi"
-#~ msgid "Exit"
-#~ msgstr "Thoát"
-
#~ msgid "Up"
#~ msgstr "Lên"