summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po78
1 files changed, 39 insertions, 39 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index d4e506304..a8af97149 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-04-04 12:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-07 14:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -245,28 +245,28 @@ msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1145
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:3835
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:576
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:1156
-#: src/util/service.c:1162
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:582 src/util/service.c:1150
+#: src/util/service.c:1156
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:457 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1176
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:613 src/util/client.c:521
-#: src/util/service.c:1201
+#: src/util/service.c:1195
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:462 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1180
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:617 src/util/client.c:526
-#: src/util/service.c:1206
+#: src/util/service.c:1200
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:495 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1211
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:1242
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:648 src/util/service.c:1236
#, c-format
msgid ""
"Disabling UNIX domain socket support for service `%s', failed to create UNIX "
@@ -274,7 +274,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:517 src/transport/plugin_transport_tcp.c:1228
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:1260
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:665 src/util/service.c:1254
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr ""
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:556
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2688
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1259
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:1301
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:696 src/util/service.c:1295
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -290,7 +290,7 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
#: src/arm/gnunet-service-arm.c:575
#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2706
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1278
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:1321
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:715 src/util/service.c:1315
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -2159,7 +2159,7 @@ msgstr ""
msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2981
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:949 src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2962
#, fuzzy
msgid "number of peers to start"
msgstr "số lần lặp lại"
@@ -6269,21 +6269,21 @@ msgstr ""
msgid "Get peers from biased stream"
msgstr ""
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2986
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2967
msgid "duration of the profiling"
msgstr ""
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2991
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2972
#, fuzzy
msgid "timeout for the profiling"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2996
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2977
#, fuzzy
msgid "number of PeerIDs to request"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:3012
+#: src/rps/gnunet-rps-profiler.c:2993
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the RPS service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
@@ -8047,17 +8047,17 @@ msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
msgid "Accepting connection from `%s': %p\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1630
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:474 src/util/service.c:1624
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s).\n"
msgstr "« %s » thất bại cho ổ đĩa « %s »: %u\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1640
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:484 src/util/service.c:1634
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s): address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1646
+#: src/transport/tcp_server_legacy.c:490 src/util/service.c:1640
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for `%s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
@@ -8069,7 +8069,7 @@ msgid ""
"`GNUNET_SERVER_receive_done' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:339 src/util/service.c:870
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:339 src/util/service.c:864
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown address family %d\n"
msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
@@ -8079,27 +8079,27 @@ msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
msgid "Access from `%s' denied to service `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:402 src/util/service.c:994
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:402 src/util/service.c:988
#, c-format
msgid "Could not parse IPv4 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:440 src/util/service.c:1037
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:440 src/util/service.c:1031
#, c-format
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1561
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:904 src/util/service.c:1555
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:953
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1714
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:971 src/util/service.c:1708
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1747
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:996 src/util/service.c:1741
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
@@ -8114,44 +8114,44 @@ msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:2021
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1251 src/util/service.c:2015
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:2025
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1255 src/util/service.c:2019
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:2029
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1259 src/util/service.c:2023
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1313 src/util/disk.c:1535
-#: src/util/service.c:1899
+#: src/util/service.c:1893
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1901
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1314 src/util/service.c:1895
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1920
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1327 src/util/service.c:1914
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:2282
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1398 src/util/service.c:2276
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448 src/util/service.c:2346
-#: src/util/service.c:2361
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1448 src/util/service.c:2340
+#: src/util/service.c:2355
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/service.c:2373
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1458 src/util/service.c:2367
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -8310,22 +8310,22 @@ msgid ""
"%llu)\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:904
+#: src/util/crypto_ecc.c:887
#, fuzzy, c-format
msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:963
+#: src/util/crypto_ecc.c:946
#, fuzzy, c-format
msgid "EdDSA signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1042
+#: src/util/crypto_ecc.c:1025
#, fuzzy, c-format
msgid "ECDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:1103
+#: src/util/crypto_ecc.c:1086
#, fuzzy, c-format
msgid "EdDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
@@ -8879,14 +8879,14 @@ msgstr ""
msgid "Could not resolve our FQDN: %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/util/service.c:674
+#: src/util/service.c:668
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
"`GNUNET_SERVICE_client_continue' after %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1826
+#: src/util/service.c:1820
msgid ""
"Could not bind to any of the ports I was supposed to, refusing to run!\n"
msgstr ""