summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po88
1 files changed, 44 insertions, 44 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 0e5f86435..4f14469f8 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-12-25 13:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-01-13 14:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -4282,29 +4282,29 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet GNS resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:504
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:505
#, fuzzy
msgid "Properly base32-encoded public key required"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:540
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:541
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namecache!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/gns/gnunet-service-gns.c:559
+#: src/gns/gnunet-service-gns.c:560
#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster-monitor.c:444
#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:887
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:273
+#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:279
#, fuzzy
msgid "Error converting GNS response to DNS response!\n"
msgstr "Gặp lỗi khi chuyển đổi các đối số sang URI.\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:380
+#: src/gns/gnunet-service-gns_interceptor.c:387
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the DNS service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
@@ -4339,36 +4339,36 @@ msgstr ""
msgid "VPN returned empty result for `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1895
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1896
#, c-format
msgid "Name `%s' cannot be converted to IDNA."
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1908
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1909
#, c-format
msgid "GNS lookup resulted in DNS name that is too long (`%s')\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1951
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:1952
#, fuzzy, c-format
msgid "GNS lookup failed (zero records found for `%s')\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2375
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2376
msgid "GNS lookup recursion failed (no delegation record found)\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2398
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2399
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to cache GNS resolution: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2566
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2567
#, c-format
msgid "GNS namecache returned empty result for `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2706
+#: src/gns/gnunet-service-gns_resolver.c:2707
#, c-format
msgid "Zone %s was revoked, resolution fails\n"
msgstr ""
@@ -5964,80 +5964,80 @@ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:613
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:617
#, fuzzy, c-format
msgid "Ego is required\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:620
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:624
#, c-format
msgid "Attribute value missing!\n"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:627
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:631
#, fuzzy, c-format
msgid "Requesting party key is required!\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:645
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:649
msgid "Add an attribute NAME"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:650
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:654
msgid "Delete the attribute with ID"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:655
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:659
msgid "The attribute VALUE"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:660
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:664
#, fuzzy
msgid "The EGO to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:666
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:670
msgid "Specify the relying party for issue"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:670
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:674
msgid "List attributes for EGO"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:677
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:681
msgid "Issue a ticket for a set of attributes separated by comma"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:682
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:686
msgid "Consume a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:687
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:691
msgid "Revoke a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:692
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:696
msgid "Type of attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:696
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:700
msgid "List tickets of ego"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:702
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:706
msgid "Expiration interval of the attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:710
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:714
msgid "re:claimID command line tool"
msgstr ""
-#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2192
+#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2340
#, fuzzy
msgid "OpenID Connect REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1110
+#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1899
#, fuzzy
msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -7045,19 +7045,19 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2196
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2680
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2227
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2712
#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10024
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2627
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2254
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2285
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2752
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2784
msgid "GNUnet UDP communicator"
msgstr ""
@@ -8179,7 +8179,7 @@ msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1397
-#: src/transport/transport-testing2.c:814 src/util/service.c:2073
+#: src/transport/transport-testing2.c:906 src/util/service.c:2073
#: src/util/service.c:2085
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
@@ -8195,7 +8195,7 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/transport/transport_api2_communication.c:705
+#: src/transport/transport_api2_communication.c:704
msgid "Dropped backchanel message: handler not provided by communicator\n"
msgstr ""
@@ -8344,12 +8344,12 @@ msgid ""
"%llu)\n"
msgstr ""
-#: src/util/crypto_ecc.c:719
+#: src/util/crypto_ecc.c:705
#, fuzzy, c-format
msgid "ECC signing failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/util/crypto_ecc.c:836
+#: src/util/crypto_ecc.c:822
#, fuzzy, c-format
msgid "ECDSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
@@ -9136,24 +9136,24 @@ msgstr ""
msgid "Must specify valid IPv6 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3035
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3036
msgid "Must specify valid IPv6 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3044
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3046
msgid "IPv6 support disabled as this system does not support IPv6\n"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3060
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3062
#, fuzzy
msgid "Must specify valid IPv4 address"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3076
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3079
msgid "Must specify valid IPv4 mask"
msgstr ""
-#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3087
+#: src/vpn/gnunet-service-vpn.c:3091
msgid "IPv4 support disabled as this system does not support IPv4\n"
msgstr ""