summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po32
1 files changed, 16 insertions, 16 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 72e2b2c7a..ad4053230 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2022-10-21 13:20+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2022-10-21 13:49+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
#: src/abd/gnunet-abd.c:392 src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:193
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:652
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:673
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:655
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:674
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1245
#, c-format
msgid "Ego `%s' not known to identity service\n"
@@ -4045,13 +4045,13 @@ msgid "Properly base32-encoded public key required"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
#: src/gns/gnunet-service-gns.c:536
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:1396
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:1373
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namecache!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#: src/gns/gnunet-service-gns.c:555
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:1435
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:1412
#, fuzzy
msgid "Could not connect to DHT!\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -4911,7 +4911,7 @@ msgid "the namestore plugin to work with, e.g. 'sqlite'"
msgstr ""
#: src/namestore/gnunet-namestore-dbtool.c:178
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:750
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:751
#, fuzzy
msgid "GNUnet namestore database manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
@@ -5020,43 +5020,43 @@ msgstr ""
msgid "GNU Name System First-Come-First-Served name registration service"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:329
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:331
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to store records...\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:437
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:469
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:439
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:471
#, fuzzy, c-format
msgid "Name `%s' is too long\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:515
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:518
#, c-format
msgid "You must provide $ORIGIN in your zonefile or via arguments (--zone)!\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:524
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:527
#, c-format
msgid "Only %u records per unique name supported.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:586
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:589
#, fuzzy, c-format
msgid "Data `%s' invalid\n"
msgstr "Định dạng của biệt hiệu « %s » là không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:702
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:703
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to NAMESTORE\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:709
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:710
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to IDENTITY\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:735
+#: src/namestore/gnunet-namestore-zonefile.c:736
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1628
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
@@ -9359,7 +9359,7 @@ msgstr ""
msgid "Failed to replicate block in namecache: %s\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:1383
+#: src/zonemaster/gnunet-service-zonemaster.c:1360
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."