summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1700
1 files changed, 809 insertions, 891 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index dbdf6d6d5..12dc190b6 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-12-09 00:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-01 22:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -295,76 +295,51 @@ msgstr ""
msgid "ARM now monitors connections to service `%s' at `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:831
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:835
#, fuzzy, c-format
msgid "Preparing to stop `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1100
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1105
#, fuzzy, c-format
msgid "Restarting service `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1193
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1199
msgid "exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1198
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1204
msgid "signal"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1203
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1209
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1209
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1215
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' took %s to terminate\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1231
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1237
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated normally, will restart at any time\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1246
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1252
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1500
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Starting default services `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1511
-#, c-format
-msgid "Default service `%s' not configured correctly!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1524
-msgid ""
-"No default services configured, GNUnet will not really start right now.\n"
-msgstr ""
-
#: src/arm/mockup-service.c:41
msgid "Initiating shutdown as requested by client.\n"
msgstr ""
-#: src/ats/ats_api_performance.c:485
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Received %s message\n"
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
-#: src/ats/ats_api_performance.c:528
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Received last message for %s \n"
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2804 src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2838
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1781
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1825
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1789
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1833
#, c-format
msgid ""
"Could not load quota for network `%s': `%s', assigning default bandwidth "
@@ -372,13 +347,13 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2810
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1788
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1796
#, c-format
msgid "Outbound quota configure for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2817
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1796
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1804
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configured for network `%s', assigning default bandwidth "
@@ -386,13 +361,13 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2844
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1832
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1840
#, c-format
msgid "Inbound quota configured for network `%s' is %llu\n"
msgstr ""
#: src/ats/gnunet-ats-solver-eval.c:2851
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1840
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:1848
#, c-format
msgid ""
"No outbound quota configure for network `%s', assigning default bandwidth "
@@ -427,22 +402,22 @@ msgstr ""
msgid "disable normalization"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2039
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2051
#, c-format
msgid "Initializing solver `%s '`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2042
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2057
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize solver `%s'!\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2065
+#: src/ats/gnunet-service-ats_addresses.c:2082
#, fuzzy
msgid "Failed to initialize solver!\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1344
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1345
msgid "Problem size too large, cannot allocate memory!\n"
msgstr ""
@@ -451,19 +426,19 @@ msgstr ""
msgid "Adding address for peer `%s' multiple times\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1988
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:1993
#, c-format
msgid "Updating address property `%s' for peer `%s' %p not added before\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2704
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2714
msgid ""
"MLP solver is not optimizing for anything, changing to feasibility check\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2744 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2761
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2793 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2811
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2830 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1989
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2754 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2771
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2803 src/ats/plugin_ats_mlp.c:2821
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2840 src/ats/plugin_ats_proportional.c:1989
#: src/ats/plugin_ats_proportional.c:2010 src/ats/plugin_ats_ril.c:2718
#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2735 src/ats/plugin_ats_ril.c:2752
#: src/ats/plugin_ats_ril.c:2769 src/ats/plugin_ats_ril.c:2786
@@ -473,33 +448,33 @@ msgstr ""
msgid "Invalid %s configuration %f \n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2917
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2927
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inconsistent outbound quota configuration for network `%s', is "
"%llu must be at least %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2926
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2936
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inconsistent inbound quota configuration for network `%s', is %llu "
"must be at least %llu\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2937
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2947
#, c-format
msgid ""
"Adjusting outbound quota configuration for network `%s'from %llu to %.0f\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2945
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2955
#, c-format
msgid ""
"Adjusting inbound quota configuration for network `%s' from %llu to %.0f\n"
msgstr ""
-#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2956
+#: src/ats/plugin_ats_mlp.c:2966
#, c-format
msgid "Using default quota configuration for network `%s' (in/out) %llu/%llu\n"
msgstr ""
@@ -547,12 +522,12 @@ msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
msgid "Initialization failed, shutdown\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi cơ chế phần bổ sung: %s\n"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:842
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:846
#, fuzzy
msgid "Stop logging\n"
msgstr "Theo dõi"
-#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:893
+#: src/ats-tests/ats-testing-log.c:897
#, fuzzy, c-format
msgid "Start logging `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
@@ -594,97 +569,97 @@ msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u và địa chỉ « %s
msgid "Removed address of peer `%s' with plugin `%s'\n"
msgstr "Đã nạp truyền tải « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:747
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:746
#, c-format
msgid "Quota for network `%11s' (in/out): %10s / %10s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:779 src/namestore/gnunet-namestore.c:700
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1855
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:778 src/namestore/gnunet-namestore.c:700
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1853
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:531
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' is not running\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:793 src/transport/gnunet-transport.c:1864
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:792 src/transport/gnunet-transport.c:1862
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:549
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse peer identity `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:803
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:802
#, c-format
msgid "Please select one operation : %s or %s or %s or %s or %s\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:825 src/ats-tool/gnunet-ats.c:851
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:879 src/ats-tool/gnunet-ats.c:925
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:824 src/ats-tool/gnunet-ats.c:850
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:878 src/ats-tool/gnunet-ats.c:924
#, fuzzy
msgid "Cannot connect to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:837 src/ats-tool/gnunet-ats.c:863
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:836 src/ats-tool/gnunet-ats.c:862
#, fuzzy
msgid "Cannot issue request to ATS service, exiting...\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:891
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:890
#, fuzzy
msgid "No preference type given!\n"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:898
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:897
#, fuzzy
msgid "No peer given!\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:916
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:915
msgid "Valid type required\n"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:984
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:983
msgid "get list of active addresses currently used"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:986
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:985
msgid "get list of all active addresses"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:989
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:988
#, fuzzy
msgid "do not resolve IP addresses to hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:991
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:990
msgid "monitor mode"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:993
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:992
#, fuzzy
msgid "set preference for the given peer"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:995
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:994
msgid "print all configured quotas"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:997
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:996
msgid "peer id"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1000
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:999
msgid "preference type to set: latency | bandwidth"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1002
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1001
msgid "preference value"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1005
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1004
msgid "verbose output (include ATS address properties)"
msgstr ""
-#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1012
+#: src/ats-tool/gnunet-ats.c:1011
#, fuzzy
msgid "Print information about ATS state"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -745,7 +720,7 @@ msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
msgid "provide information about all tunnels"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/cadet/gnunet-service-cadet_peer.c:496
+#: src/cadet/gnunet-service-cadet_peer.c:502
msgid "Wrong CORE service\n"
msgstr ""
@@ -1237,7 +1212,7 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Could not start playback audio helper.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/core/core_api.c:768
+#: src/core/core_api.c:787
msgid "Client was disconnected from core service, trying to reconnect.\n"
msgstr ""
@@ -1283,18 +1258,17 @@ msgstr "Lỗi không rõ"
msgid "%24s: %-30s %4s (timeout in %6s)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-core.c:146 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:761
+#: src/core/gnunet-core.c:146 src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:786
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid command line argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
#: src/core/gnunet-core.c:157
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:1104
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to CORE service!\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/core/gnunet-core.c:179 src/transport/gnunet-transport.c:2115
+#: src/core/gnunet-core.c:179 src/transport/gnunet-transport.c:2114
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -1314,17 +1288,17 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Core service of `%4s' ready.\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:372
+#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:375
#, fuzzy
msgid "# send requests dropped (disconnected)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:483
+#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:490
#, fuzzy
msgid "# messages discarded (session disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:529
+#: src/core/gnunet-service-core_clients.c:536
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes of messages of type %u received"
msgstr "# các byte nhiễu được nhận"
@@ -1345,134 +1319,134 @@ msgstr ""
msgid "# key exchanges stopped"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:847
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:848
msgid "# old ephemeral keys ignored"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:854
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:855
#, fuzzy
msgid "# ephemeral keys received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:888
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:889
#, c-format
msgid ""
"Ephemeral key message from peer `%s' rejected as its validity range does not "
"match our system time (%llu not in [%llu,%llu]).\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:899
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:900
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEY messages received"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:998
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:999
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1016
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1006
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1007
#, fuzzy
msgid "# PING messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1033
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1034
#, c-format
msgid ""
"Received PING from `%s' for different identity: I am `%s', PONG identity: `"
"%s'\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1049
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1050
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1075
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1077
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1086
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1088
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1153
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1156
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1359
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1159
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1162
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (connection down)"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1164
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1167
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1194
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1197
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1229
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1232
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1240
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1243
#, fuzzy
msgid "# timeouts prevented via PONG"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1247
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1250
#, fuzzy
msgid "# rekey operations confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1386
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1392
#, fuzzy
msgid "# DATA message dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1393
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1399
#, c-format
msgid ""
"Session to peer `%s' went down due to key expiration (should not happen)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1396
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1402
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by key expiration"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1442
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1467
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1448
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1473
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1454
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1460
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1496
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1502
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1504
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1510
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1539
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1545
#, fuzzy
msgid "# PAYLOAD dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
@@ -1483,7 +1457,7 @@ msgid "# sessions terminated by transport disconnect"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng bị hủy do trọng tải"
#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:184
-#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:335
+#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:342
msgid "# neighbour entries allocated"
msgstr ""
@@ -1491,22 +1465,22 @@ msgstr ""
msgid "# encrypted bytes given to transport"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:418
+#: src/core/gnunet-service-core_neighbours.c:425
#, c-format
msgid "Unsupported message of type %u (%u bytes) received from peer `%s'\n"
msgstr ""
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:245
#: src/core/gnunet-service-core_sessions.c:328
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:662
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:727
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:618 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1517
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:661
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:726
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:629 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1571
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:734
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:835
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:917
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1141
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3177
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3491
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:921
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1145
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3181
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3495
#, fuzzy
msgid "# peers connected"
msgstr "# của các đồng đẳng đã kết nối"
@@ -1541,7 +1515,7 @@ msgid "# updates to my type map"
msgstr ""
#: src/datacache/datacache.c:115 src/datacache/datacache.c:266
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:838
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:855
#, fuzzy
msgid "# bytes stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
@@ -1552,8 +1526,8 @@ msgid "# items stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
#: src/datacache/datacache.c:143 src/datacache/datacache.c:150
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1487
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1498
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1553
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1564
#, c-format
msgid "No `%s' specified for `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
@@ -1756,163 +1730,169 @@ msgstr ""
msgid "Manipulate GNUnet datastore"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:351
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:365
#, fuzzy
msgid "# bytes expired"
msgstr "# các byte được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:425
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:439
msgid "# bytes purged (low-priority)"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:483
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:497
#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:223
msgid "Transmission to client failed!\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:514
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:528
#: src/gns/gnunet-gns-helper-service-w32.c:262
msgid "Shutdown in progress, aborting transmission.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:630
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:643
msgid "# results found"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:673
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:686
#, c-format
msgid ""
"Insufficient space (%llu bytes are available) to satisfy `%s' request for "
"%llu bytes\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:684
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:697
#, c-format
msgid ""
"The requested amount (%llu bytes) is larger than the cache size (%llu "
"bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:688
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:701
msgid ""
"Insufficient space to satisfy request and requested amount is larger than "
"cache size"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:694
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:707
msgid "Insufficient space to satisfy request"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:699
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:751
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:964
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1421
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:712
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:767
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:982
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1525
msgid "# reserved"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:764
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:780
msgid "Could not find matching reservation"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:850
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:867
#, c-format
msgid "Need %llu bytes more space (%llu allowed, using %llu)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1010
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1029
#, fuzzy
msgid "# GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1022
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1041
#, fuzzy
msgid "# requests filtered by bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1050
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1069
#, fuzzy
msgid "# UPDATE requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1080
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1099
#, fuzzy
msgid "# GET REPLICATION requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1113
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1132
#, fuzzy
msgid "# GET ZERO ANONYMITY requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1138
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1157
msgid "Content not found"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1146
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1165
msgid "# bytes removed (explicit request)"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1178
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1197
#, fuzzy
msgid "# REMOVE requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1220
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1241
#, c-format
-msgid "Datastore payload inaccurate (%lld < %lld). Trying to fix.\n"
+msgid ""
+"Datastore payload must have been inaccurate (%lld < %lld). Recomputing it.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1281
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1246
+#, c-format
+msgid "New payload: %lld\n"
+msgstr ""
+
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1299
#, c-format
msgid "Loading `%s' datastore plugin\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1290
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1310
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load datastore plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1492
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1412
+msgid "Rebuilding bloomfilter. Please be patient.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1419
+msgid "Plugin does not support get_keys function. Please fix!\n"
+msgstr ""
+
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1422
+msgid "Bloomfilter construction complete.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1558
#, fuzzy, c-format
msgid "# bytes used in file-sharing datastore `%s'"
msgstr "# các byte được phép trong kho dữ liệu"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1503
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1569
msgid "# quota"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1505
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1571
msgid "# cache size"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1518
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1584
#, c-format
msgid "Could not use specified filename `%s' for bloomfilter.\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1536
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1552
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1602
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1618
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remove bogus bloomfilter file `%s'\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1582
+#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1648
#, fuzzy
msgid "Failed to initialize bloomfilter.\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1611
-msgid "Rebuilding bloomfilter. Please be patient.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1616
-msgid "Plugin does not support get_keys function. Please fix!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:1619
-msgid "Bloomfilter construction complete.\n"
-msgstr ""
-
#: src/datastore/plugin_datastore_heap.c:820
#, fuzzy
msgid "Heap database running\n"
@@ -1956,7 +1936,7 @@ msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s"
#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:255
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:193
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:204
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:458
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:479
#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:329
#, c-format
msgid "Unable to initialize SQLite: %s.\n"
@@ -2036,8 +2016,8 @@ msgid "use DHT's demultiplex everywhere option"
msgstr ""
#: src/dht/gnunet-dht-get.c:204 src/dht/gnunet-dht-monitor.c:271
-#: src/dht/gnunet-dht-put.c:213 src/fs/gnunet-auto-share.c:753
-#: src/fs/gnunet-download.c:328 src/fs/gnunet-publish.c:939
+#: src/dht/gnunet-dht-put.c:213 src/fs/gnunet-auto-share.c:755
+#: src/fs/gnunet-download.c:328 src/fs/gnunet-publish.c:941
#: src/fs/gnunet-search.c:301 src/fs/gnunet-unindex.c:168
#: src/nse/gnunet-nse-profiler.c:873
msgid "be verbose (print progress information)"
@@ -2055,49 +2035,49 @@ msgstr ""
msgid "Prints all packets that go through the DHT."
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1392
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1393
#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:267
#, fuzzy, c-format
msgid "Exiting as the number of peers is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1417
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1418
#, fuzzy
msgid "number of peers to start"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1420
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1421
msgid ""
"maximum number of times we try to search for successor circle formation (0 "
"for R5N)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1423 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:864
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1424 src/nse/gnunet-nse-profiler.c:864
#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:306
msgid "name of the file with the login information for the testbed"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1426
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1427
msgid "delay between rounds for collecting statistics (default: 30 sec)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1429
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1430
msgid "delay to start doing PUTs (default: 1 sec)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1432
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1433
msgid "delay to start doing GETs (default: 5 min)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1435
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1436
msgid "replication degree for DHT PUTs"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1438
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1439
msgid "timeout for DHT PUT and GET requests (default: 1 min)"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1456
+#: src/dht/gnunet_dht_profiler.c:1457
#, fuzzy
msgid "Measure quality and performance of the DHT service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
@@ -2266,134 +2246,140 @@ msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
msgid "# HELLOs obtained from peerinfo"
msgstr "Nhận được thông báo « %s » sai từ đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:516
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:515
msgid "# Preference updates given to core"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:610
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:609
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER messages initiated"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:764
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:6055
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:763
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:6059
#, fuzzy
msgid "# Queued messages discarded (peer disconnected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:819
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1012
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:793
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:987
+#, fuzzy
+msgid "# Messages dropped (CORE timeout)"
+msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
+
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:823
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1019
#, fuzzy
msgid "# Bytes transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:857
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:861
#, fuzzy
msgid "# Bytes of bandwidth requested from core"
msgstr "# các yêu cầu máy/trình khách lỗ hổng được phun vào"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:889
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:893
#, fuzzy
msgid "# requests TTL-dropped"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1093
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1130
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1097
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1134
msgid "# Peers excluded from routing due to Bloomfilter"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1108
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1145
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1112
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1149
#, fuzzy
msgid "# Peer selection failed"
msgstr "# các cuộc gọi HTTP select (lựa chọn)"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1289
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1293
#, fuzzy
msgid "# PUT requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1318
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1322
#, fuzzy
msgid "# PUT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1328
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1452
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1557
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1121
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1190
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1240
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1304
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1371
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1433
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1495
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1557
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1617
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1332
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1456
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1561
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1129
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1198
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1248
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1312
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1379
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1441
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1503
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1565
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1625
#, fuzzy
msgid "# P2P messages dropped due to full queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1414
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1418
#, fuzzy
msgid "# GET requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1441
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1445
#, fuzzy
msgid "# GET messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1564
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1568
#, fuzzy
msgid "# RESULT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1651
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1655
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1654
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1658
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1821
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1825
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER requests ignored due to Bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1829
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1833
msgid "# FIND PEER requests ignored due to lack of HELLO"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1924
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1928
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1927
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1931
#, fuzzy
msgid "# P2P GET bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1984
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1988
#, fuzzy
msgid "# P2P FIND PEER requests processed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1998
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2002
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests ONLY routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2083
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2087
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULTS received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2086
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2090
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULT bytes received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
@@ -2436,78 +2422,78 @@ msgstr ""
msgid "# DHT requests combined"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1824
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1832
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU %s, %s, %d,trail_length = %d"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1829
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1837
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU %s, %s, %d,trail[%d]=%s"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1849
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1857
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU************ FRIEND_PEERMAP of %s"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1859
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1867
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU %s, %s, %d, friend = %s, friend->trails_count = %d"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1880
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1888
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU************ FINGER_TABLE of %s"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1889
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1897
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU %s, %s, %d, finger_table[%d] = %s, trails_count = %d"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1896
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1904
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU %s, %s, %d, trail_id[%d]=%s"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1902
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:1910
#, c-format
msgid ""
"\n"
"SUPU %s, %s, %d,trail[%d] = %s "
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3551
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3559
msgid "# FINGERS_COUNT"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3692
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3930
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4083
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4233
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4414
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4929
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5323
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5416
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5505
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5609
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5753
-#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5842
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3700
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:3937
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4089
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4239
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4420
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:4933
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5326
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5419
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5509
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5613
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5757
+#: src/dht/gnunet-service-xdht_neighbours.c:5846
#, fuzzy
msgid "# Bytes received from other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
@@ -2897,132 +2883,6 @@ msgstr ""
msgid "Daemon to run to provide an IP exit node for the VPN"
msgstr ""
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:55
-msgid "Experimentation daemon shutting down ...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:77
-msgid "Experimentation daemon starting ...\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:83
-#, fuzzy
-msgid "Failed to create statistics!\n"
-msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation.c:120
-msgid "GNUnet experimentation daemon"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:241
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Experiment signature is invalid\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:250
-#, c-format
-msgid ""
-"Adding experiment `%s' running from `%s' to `%s' every %llu sec. for %llu "
-"sec. \n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:303
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Issuer missing\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:312
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Issuer invalid\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:320
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Issuer not accepted!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:330
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Version missing or invalid \n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:339
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Required capabilities missing \n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:345
-#, c-format
-msgid "Experiment `%s': Required capabilities invalid \n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:390
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to parse file `%s'\n"
-msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:420
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:452
-msgid ""
-"No valid experiment issuers configured! Set value to public keys of issuers! "
-"Exiting.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:435
-#, fuzzy
-msgid "Invalid value for public key\n"
-msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_experiments.c:473
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot read experiments file `%s'\n"
-msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:221
-#, c-format
-msgid "Cannot send message to peer `%s' for experiment `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:309
-#, c-format
-msgid "Sending experimentation request to peer %s\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:453
-#, c-format
-msgid "Added peer `%s' as active node\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:891
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Connected to peer %s\n"
-msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_nodes.c:921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Disconnected from peer %s\n"
-msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:108
-#, c-format
-msgid "Peer `%s' did not respond to request for experiment `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:143
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Starting inbound experiment `%s' with peer `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:276
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Starting outbound experiment `%s' with peer `%s'\n"
-msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-
-#: src/experimentation/gnunet-daemon-experimentation_scheduler.c:294
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Received %s message from peer %s for experiment `%s'\n"
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
#: src/fragmentation/defragmentation.c:270
msgid "# acknowledgements sent for fragment"
msgstr ""
@@ -3079,71 +2939,71 @@ msgstr ""
msgid "# fragmentation transmissions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/fs/fs_api.c:474
+#: src/fs/fs_api.c:484
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:485
+#: src/fs/fs_api.c:495
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not read file `%s': %s"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:493
+#: src/fs/fs_api.c:503
#, c-format
msgid "Short read reading from file `%s'!"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1101
+#: src/fs/fs_api.c:1111
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing information `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:1621
+#: src/fs/fs_api.c:1631
#, c-format
msgid "Failure while resuming publishing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:1635
+#: src/fs/fs_api.c:1645
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume publishing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2293
+#: src/fs/fs_api.c:2303
#, c-format
msgid "Failure while resuming unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2303
+#: src/fs/fs_api.c:2313
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume unindexing operation `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2431 src/fs/fs_api.c:2679
+#: src/fs/fs_api.c:2441 src/fs/fs_api.c:2689
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2449
+#: src/fs/fs_api.c:2459
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resume sub-search `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_api.c:2464 src/fs/fs_api.c:2483 src/fs/fs_api.c:2975
+#: src/fs/fs_api.c:2474 src/fs/fs_api.c:2493 src/fs/fs_api.c:2985
#, c-format
msgid "Failure while resuming search operation `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2669
+#: src/fs/fs_api.c:2679
#, c-format
msgid "Failed to resume sub-download `%s': could not open file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:2918
+#: src/fs/fs_api.c:2928
msgid "Could not resume running search, will resume as paused search\n"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_api.c:3013
+#: src/fs/fs_api.c:3023
#, c-format
msgid "Failure while resuming download operation `%s': %s\n"
msgstr ""
@@ -3264,7 +3124,7 @@ msgid "Publishing failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
#: src/fs/fs_publish.c:683 src/fs/fs_publish.c:700 src/fs/fs_publish.c:739
-#: src/fs/fs_publish.c:760 src/fs/fs_publish.c:784 src/fs/fs_publish.c:934
+#: src/fs/fs_publish.c:760 src/fs/fs_publish.c:784 src/fs/fs_publish.c:1034
#, fuzzy, c-format
msgid "Can not index file `%s': %s. Will try to insert instead.\n"
msgstr "Lỗi đánh chỉ mục tập tin « %s ». Đề nghị: thử chèn tập tin.\n"
@@ -3296,26 +3156,30 @@ msgstr ""
msgid "Failed to get file identifiers for `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:878
+#: src/fs/fs_publish.c:873 src/fs/fs_publish.c:914
+msgid "Can not create LOC URI. Will continue with CHK instead.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/fs/fs_publish.c:988
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed at `%s': %s"
msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:884
+#: src/fs/fs_publish.c:996
#, fuzzy, c-format
msgid "Recursive upload failed: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:936
+#: src/fs/fs_publish.c:1036
msgid "needs to be an actual file"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_publish.c:1172
+#: src/fs/fs_publish.c:1272
#, fuzzy, c-format
msgid "Insufficient space for publishing: %s"
msgstr "Không đủ quyền truy cập cho « %s »: %s\n"
-#: src/fs/fs_publish.c:1263
+#: src/fs/fs_publish.c:1363
#, c-format
msgid "Reserving space for %u entries and %llu bytes for publication\n"
msgstr ""
@@ -3330,12 +3194,12 @@ msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
msgid "Internal error."
msgstr "Lỗi VR."
-#: src/fs/fs_search.c:778 src/fs/fs_search.c:848
+#: src/fs/fs_search.c:812 src/fs/fs_search.c:882
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI `%s': %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
-#: src/fs/fs_search.c:907
+#: src/fs/fs_search.c:941
#, c-format
msgid "Got result with unknown block type `%d', ignoring"
msgstr ""
@@ -3474,77 +3338,67 @@ msgstr ""
msgid "Unrecognized URI type"
msgstr ""
-#: src/fs/fs_uri.c:865
-#, fuzzy
-msgid "Lacking key configuration settings.\n"
-msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-
-#: src/fs/fs_uri.c:871
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not access hostkey file `%s'.\n"
-msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-
-#: src/fs/fs_uri.c:1056 src/fs/fs_uri.c:1083
+#: src/fs/fs_uri.c:1043 src/fs/fs_uri.c:1070
msgid "No keywords specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/fs/fs_uri.c:1089
+#: src/fs/fs_uri.c:1076
msgid "Number of double-quotes not balanced!\n"
msgstr "Có dấu nháy kép thừa hay thiếu.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:236
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:237
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load state: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:289 src/fs/gnunet-auto-share.c:299
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:309
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:290 src/fs/gnunet-auto-share.c:300
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:310
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to save state to file %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:401
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:402
#, c-format
msgid "Publication of `%s' done\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:488
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:490
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:497
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:499
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:686
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:688
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"You must specify one and only one directory name for automatic publication.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:737 src/fs/gnunet-publish.c:886
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:739 src/fs/gnunet-publish.c:888
msgid "set the desired LEVEL of sender-anonymity"
msgstr "đặt CẤP mong muốn của tình trạng nặc danh của người gửi"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:741 src/fs/gnunet-publish.c:890
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:743 src/fs/gnunet-publish.c:892
msgid "disable adding the creation time to the metadata of the uploaded file"
msgstr "tắt thêm giờ tạo vào siêu dữ liệu của tập tin đã tải lên"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:744 src/fs/gnunet-publish.c:893
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:746 src/fs/gnunet-publish.c:895
msgid "do not use libextractor to add keywords or metadata"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:747 src/fs/gnunet-publish.c:917
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:749 src/fs/gnunet-publish.c:919
msgid "specify the priority of the content"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:750 src/fs/gnunet-publish.c:924
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:752 src/fs/gnunet-publish.c:926
msgid "set the desired replication LEVEL"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:770
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:772
#, fuzzy
msgid "Automatically publish files from a directory on GNUnet"
msgstr "Tự động chia sẻ một thư mục."
@@ -3626,7 +3480,7 @@ msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
msgid "You need to specify a URI argument.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-download.c:240 src/fs/gnunet-publish.c:712
+#: src/fs/gnunet-download.c:240 src/fs/gnunet-publish.c:714
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse URI: %s\n"
msgstr "Tập tin « %s » có URI: %s\n"
@@ -3639,7 +3493,7 @@ msgstr ""
msgid "Target filename must be specified.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-download.c:268 src/fs/gnunet-publish.c:856
+#: src/fs/gnunet-download.c:268 src/fs/gnunet-publish.c:858
#: src/fs/gnunet-search.c:250 src/fs/gnunet-unindex.c:140
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not initialize `%s' subsystem.\n"
@@ -3747,93 +3601,93 @@ msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
msgid "Keywords for file `%s' (%s)\n"
msgstr "Từ khoá cho tập tin « %s »:\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:572
+#: src/fs/gnunet-publish.c:574
#, fuzzy
msgid "Could not publish\n"
msgstr "Không thể truy cập đến « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:597
+#: src/fs/gnunet-publish.c:599
#, fuzzy
msgid "Could not start publishing.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:631
+#: src/fs/gnunet-publish.c:633
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning directory `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:635
+#: src/fs/gnunet-publish.c:637
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning file `%s'.\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:641
+#: src/fs/gnunet-publish.c:643
#, c-format
msgid "There was trouble processing file `%s', skipping it.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:648
+#: src/fs/gnunet-publish.c:650
msgid "Preprocessing complete.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:653
+#: src/fs/gnunet-publish.c:655
#, fuzzy, c-format
msgid "Extracting meta data from file `%s' complete.\n"
msgstr "Đang cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:660
+#: src/fs/gnunet-publish.c:662
msgid "Meta data extraction has finished.\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:669
+#: src/fs/gnunet-publish.c:671
#, fuzzy
msgid "Internal error scanning directory.\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:701
+#: src/fs/gnunet-publish.c:703
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected pseudonym `%s' unknown\n"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:733
+#: src/fs/gnunet-publish.c:735
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to access `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:747
+#: src/fs/gnunet-publish.c:749
msgid ""
"Failed to start meta directory scanner. Is gnunet-helper-publish-fs "
"installed?\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-publish.c:803
+#: src/fs/gnunet-publish.c:805
#, c-format
msgid "Cannot extract metadata from a URI!\n"
msgstr "Không thể trích siêu dữ liệu ra một địa chỉ URI.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:810
+#: src/fs/gnunet-publish.c:812
#, c-format
msgid "You must specify one and only one filename for insertion.\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:816
+#: src/fs/gnunet-publish.c:818
#, c-format
msgid "You must NOT specify an URI and a filename.\n"
msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:824 src/vpn/gnunet-vpn.c:209
+#: src/fs/gnunet-publish.c:826 src/vpn/gnunet-vpn.c:209
#, c-format
msgid "Option `%s' is required when using option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » cần thiết khi dùng tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:835 src/fs/gnunet-publish.c:843
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1893 src/transport/gnunet-transport.c:1923
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1953
+#: src/fs/gnunet-publish.c:837 src/fs/gnunet-publish.c:845
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1891 src/transport/gnunet-transport.c:1921
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1952
#, c-format
msgid "Option `%s' makes no sense without option `%s'.\n"
msgstr "Tùy chọn « %s » không có nghĩa khi không có tùy chọn « %s ».\n"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:897
+#: src/fs/gnunet-publish.c:899
msgid ""
"print list of extracted keywords that would be used, but do not perform "
"upload"
@@ -3841,7 +3695,7 @@ msgstr ""
"in ra danh sách các từ khóa đã giải phóng cần sử dụng, nhưng không thực hiện "
"tải lên"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:901
+#: src/fs/gnunet-publish.c:903
msgid ""
"add an additional keyword for the top-level file or directory (this option "
"can be specified multiple times)"
@@ -3849,11 +3703,11 @@ msgstr ""
"thêm một từ khoá bổ sung cho tập tin hoặc thư mục ở cấp đầu (có thể chỉ ra "
"tùy chọn này nhiều lần)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:905
+#: src/fs/gnunet-publish.c:907
msgid "set the meta-data for the given TYPE to the given VALUE"
msgstr "đặt siêu dữ liệu cho KIỂU đưa ra thành GIÁ_TRỊ chỉ ra"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:908
+#: src/fs/gnunet-publish.c:910
msgid ""
"do not index, perform full insertion (stores entire file in encrypted form "
"in GNUnet database)"
@@ -3861,7 +3715,7 @@ msgstr ""
"không đánh chỉ mục, thực hiện việc chèn đầy đủ (chứa toàn bộ tập tin ở dạng "
"mã hóa trong cơ sở dữ liệu GNUnet)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:913
+#: src/fs/gnunet-publish.c:915
msgid ""
"specify ID of an updated version to be published in the future (for "
"namespace insertions only)"
@@ -3869,12 +3723,12 @@ msgstr ""
"chỉ ra mã số của một phiên bản đã cập nhật để công bố trong tương lai (chỉ "
"cho sự chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:921
+#: src/fs/gnunet-publish.c:923
msgid "publish the files under the pseudonym NAME (place file into namespace)"
msgstr ""
"công bố các tập tin dưới biệt hiệu TÊN (đặt tập tin vào không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:927
+#: src/fs/gnunet-publish.c:929
#, fuzzy
msgid ""
"only simulate the process but do not do any actual publishing (useful to "
@@ -3882,13 +3736,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"chỉ mô phỏng tiến trình, không thật công bố (có ích để tính địa chỉ URI)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:931
+#: src/fs/gnunet-publish.c:933
msgid ""
"set the ID of this version of the publication (for namespace insertions only)"
msgstr ""
"đặt mã số của phiên bản này của sự công bố (chỉ cho chèn không gian tên)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:935
+#: src/fs/gnunet-publish.c:937
msgid ""
"URI to be published (can be used instead of passing a file to add keywords "
"to the file with the respective URI)"
@@ -3896,7 +3750,7 @@ msgstr ""
"Địa chỉ URI cần công bố (có thể được dùng thay vào gửi một tập tin để thêm "
"từ khoá vào tập tin có địa chỉ URI tương ứng)"
-#: src/fs/gnunet-publish.c:951
+#: src/fs/gnunet-publish.c:953
msgid "Publish a file or directory on GNUnet"
msgstr ""
@@ -3937,18 +3791,23 @@ msgstr ""
msgid "Search GNUnet for files that were published on GNUnet"
msgstr "Không hiển thị kết quả tìm kiếm cho tập tin được chúng ta tải lên"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:277
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:285
msgid "# running average P2P latency (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:332 src/fs/gnunet-service-fs.c:540
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:344 src/fs/gnunet-service-fs.c:607
#, fuzzy
msgid "# Loopback routes suppressed"
msgstr "# tổng số định tuyến lỗ hổng thành công"
-#: src/fs/gnunet-service-fs.c:650 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:303
-#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:854
-#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:862
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:731
+#, fuzzy
+msgid "FS service is lacking HOSTKEY configuration setting. Exiting.\n"
+msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
+
+#: src/fs/gnunet-service-fs.c:757 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:311
+#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:864
+#: src/sensordashboard/gnunet-service-sensordashboard.c:872
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1287
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:1294
#, fuzzy, c-format
@@ -3991,96 +3850,96 @@ msgstr "# các kết nối dht"
msgid "# cadet connections active"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:698
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:710
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:702
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:714
#, c-format
msgid "Migration of content to peer `%s' blocked for %s\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:737
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:750
#, fuzzy
msgid "# replies transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:743
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:756
#, fuzzy
msgid "# replies dropped"
msgstr "# các đáp ứng dht được định tuyến"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:768 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1317
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:781 src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1337
msgid "# P2P searches active"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:861
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:878
msgid "# artificial delays introduced (ms)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:914
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:934
#, fuzzy
msgid "# replies dropped due to type mismatch"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:922
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:942
#, fuzzy
msgid "# replies received for other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:936
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:956
msgid "# replies dropped due to insufficient cover traffic"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:974
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:994
msgid "# P2P searches destroyed due to ultimate reply"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1042
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1062
#, fuzzy
msgid "# requests done for free (low load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1067
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1087
msgid "# request dropped, priority insufficient"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1077
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1097
#, fuzzy
msgid "# requests done for a price (normal load)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1155
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1175
msgid "# GET requests received (from other peers)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1189
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1209
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to initiator not being connected"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1211
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1231
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to missing reverse route"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1262
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1282
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due TTL underflow"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1286
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1306
#, fuzzy
msgid "# requests dropped due to higher-TTL request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1315
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1335
#, fuzzy
msgid "# P2P query messages received and processed"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1691
+#: src/fs/gnunet-service-fs_cp.c:1754
#, fuzzy
msgid "# migration stop messages sent"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
@@ -4131,22 +3990,22 @@ msgstr ""
msgid "Indexed file `%s' changed at offset %llu\n"
msgstr "Đánh chỉ mục dữ liệu của tập tin « %s » bị lỗi tại vị tri %llu.\n"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:202 src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:370
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:201 src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:371
#, fuzzy
msgid "# client searches active"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:258
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:259
#, fuzzy
msgid "# replies received for local clients"
msgstr "# các đáp ứng lỗ hổng được gửi cho trình/máy khách"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:329
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:330
#, fuzzy
msgid "# client searches received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:364
+#: src/fs/gnunet-service-fs_lc.c:365
msgid "# client searches updated (merged content seen list)"
msgstr ""
@@ -4222,86 +4081,86 @@ msgstr ""
msgid "# results found locally"
msgstr "# nội dung lỗ hổng được tìm cục bộ"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1001
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1003
msgid "# Datastore `PUT' failures"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1029
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1031
#, fuzzy
msgid "# storage requests dropped due to high load"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1064
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1069
#, fuzzy
msgid "# Replies received from DHT"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1192
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1200
#, fuzzy
msgid "# Replies received from CADET"
msgstr "# các byte đã nhận qua HTTP"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1244
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1252
#, c-format
msgid "Datastore lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1264
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1272
#, c-format
msgid "On-demand lookup already took %s!\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1311
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1319
msgid "# Datastore lookups concluded (no results)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1326
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1334
msgid "# Datastore lookups concluded (seen all)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1335
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1343
msgid "# Datastore lookups aborted (more than MAX_RESULTS)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1350
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1358
msgid "# requested DBLOCK or IBLOCK not found"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1364
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1372
msgid "# on-demand blocks matched requests"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1377
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1385
msgid "# on-demand lookups performed successfully"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1382
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1390
msgid "# on-demand lookups failed"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1409 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1449
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1612
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1417 src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1457
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1620
msgid "# Datastore lookups concluded (error queueing)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1467
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1475
msgid "# Datastore lookups concluded (found last result)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1478
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1486
msgid "# Datastore lookups concluded (load too high)"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1588
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1596
msgid "# Datastore lookups initiated"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1673
+#: src/fs/gnunet-service-fs_pr.c:1685
#, fuzzy
msgid "# GAP PUT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:631
+#: src/fs/gnunet-service-fs_push.c:672
msgid "time required, content pushing disabled"
msgstr ""
@@ -4348,7 +4207,7 @@ msgstr ""
msgid "Refusing `%s' request to HTTP server\n"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/gns/gnunet-bcd.c:355 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:696
+#: src/gns/gnunet-bcd.c:355 src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:759
#, c-format
msgid "Invalid port number %llu. Exiting.\n"
msgstr ""
@@ -4371,61 +4230,61 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet HTTP server to create business cards"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:228
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:234
#, fuzzy
msgid "Failed to pack DNS response into UDP packet!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:400
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:406
#, c-format
msgid "Cannot parse DNS request from %s\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:416
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:422
#, fuzzy, c-format
msgid "Received malformed DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:424
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:430
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:701
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:708
msgid "No ego configured for `dns2gns` subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:727
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:734
#, fuzzy
msgid "No DNS server specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:749
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:756
#, fuzzy
msgid "No valid GNS zone specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:770
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:777
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:773
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:780
msgid "Authoritative FCFS suffix to use (optional); default: fcfs.zkey.eu"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:776
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:783
msgid "Authoritative DNS suffix to use (optional); default: zkey.eu"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:779
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:786
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 53"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:782
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:789
msgid "Public key of the GNS zone to use (overrides default)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:795
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:802
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
@@ -4886,28 +4745,28 @@ msgid ""
"reason to run!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:323
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:331
#, fuzzy
msgid "advertise our hostlist to other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:328
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:336
msgid ""
"bootstrap using hostlists (it is highly recommended that you always use this "
"option)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:331
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:339
#, fuzzy
msgid "enable learning about hostlist servers from other peers"
msgstr "Tắt quảng cáo máy này cho đồng đẳng khác"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:335
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:343
#, fuzzy
msgid "provide a hostlist server"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:350
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist.c:359
msgid "GNUnet hostlist server and client"
msgstr ""
@@ -4934,7 +4793,7 @@ msgid "# valid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:650
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1401
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1402
msgid "# advertised hostlist URIs"
msgstr ""
@@ -4985,7 +4844,7 @@ msgid "# hostlist downloads initiated"
msgstr ""
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1103
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1646
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1655
msgid "# milliseconds between hostlist downloads"
msgstr ""
@@ -5000,27 +4859,27 @@ msgstr ""
msgid "# active connections"
msgstr "# các kết nối dht"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1347
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1348
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading saved hostlist entries from file `%s' \n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1352
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1353
#, fuzzy, c-format
msgid "Hostlist file `%s' does not exist\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1361
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1362
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for reading to load hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1395
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1396
#, c-format
msgid "%u hostlist URIs loaded from file\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1398
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1399
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs read from file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
@@ -5030,160 +4889,154 @@ msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
msgid "Could not open file `%s' for writing to save hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1450
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1452
#, fuzzy, c-format
msgid "Writing %u hostlist URIs to `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1474
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1491
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1476
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1493
#, c-format
msgid "Error writing hostlist URIs to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1486
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1488
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs written to file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1581
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1588
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2274
#, c-format
msgid "Invalid proxy type: `%s', disabling proxy! Check configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1611
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1617
msgid "Learning is enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1623
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1630
msgid "Learning is not enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1635
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1641
#, c-format
msgid ""
"Since learning is not enabled on this peer, hostlist file `%s' was removed\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1639
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Hostlist file `%s' could not be removed\n"
-msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:165
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:181
#, fuzzy
msgid "bytes in hostlist"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:190
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:206
msgid "expired addresses encountered"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:225
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:535
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:367
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:452
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:535
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:241
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:590
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:382
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:531
#: src/topology/gnunet-daemon-topology.c:952
#, fuzzy, c-format
msgid "Error in communication with PEERINFO service: %s\n"
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:249
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:265
msgid "HELLOs without addresses encountered (ignored)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:265
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:282
msgid "bytes not included in hostlist (size limit)"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:365
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:386
#, fuzzy, c-format
msgid "Refusing `%s' request to hostlist server\n"
msgstr "trình phục vụ danh sách máy HTTP hợp nhất"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:368
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:389
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (not HTTP GET)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:382
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:403
#, c-format
msgid "Refusing `%s' request with %llu bytes of upload data\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:386
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:407
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (upload data)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:393
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:414
msgid "Could not handle hostlist request since I do not have a response yet\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:396
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:417
#, fuzzy
msgid "hostlist requests refused (not ready)"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:401
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:422
#, fuzzy
msgid "Received request for our hostlist\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:403
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:424
#, fuzzy
msgid "hostlist requests processed"
msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:449
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:485
#, fuzzy
msgid "# hostlist advertisements send"
msgstr "# Các quảng cáo ngoại được chuyển tiếp"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:497
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:535
msgid "Advertisement message could not be queued by core\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:684
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:696
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:747
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:736
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:1127
#, fuzzy
msgid "Could not access PEERINFO service. Exiting.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:708
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:771
#, c-format
msgid "Hostlist service starts on %s:%llu\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:723
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:786
#, fuzzy, c-format
msgid "Address to obtain hostlist: `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:736
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:799
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:749
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:812
#, fuzzy
msgid "BINDTOIP does not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:770
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:833
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv4 address! Ignoring BINDTOIPV4.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:790
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:853
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid IPv6 address! Ignoring BINDTOIPV6.\n"
msgstr "« %s » không sẵn sàng.\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:830
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_server.c:893
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not start hostlist HTTP server on port %u\n"
msgstr "Cổng cho trình phục vụ HTTP danh sách máy chủ thống nhất"
@@ -5415,7 +5268,7 @@ msgid "del"
msgstr ""
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:868
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:792
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:817
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
@@ -5819,8 +5672,8 @@ msgstr ""
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1517
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:798 src/util/gnunet-scrypt.c:248
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1537
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:798 src/util/gnunet-scrypt.c:260
#, fuzzy
msgid "Value is too large.\n"
msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
@@ -5912,95 +5765,90 @@ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
msgid "Could not connect to `%s' service.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:230
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:245
#, fuzzy, c-format
msgid "%sPeer `%s'\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:237
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:252
#, c-format
msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:286
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:301
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:462
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failure: Did not receive %s\n"
-msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:471
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:463
#, c-format
msgid "Failure: Received invalid %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:483
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:477
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write HELLO with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:502
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:496
#, c-format
msgid "Wrote %s HELLO containing %u addresses with %u bytes to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:570
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:566
#, c-format
msgid "Failure adding HELLO: %s\n"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:687
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:695
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to get my own HELLO from this peer!\n"
+msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
+
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:727
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' is not running, please start GNUnet\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:718 src/util/gnunet-scrypt.c:224
-#, c-format
-msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
-msgstr ""
-
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:816
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:841
#, c-format
msgid "I am peer `%s'.\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:865
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:882
msgid "don't resolve host names"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:868
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:885
msgid "output only the identity strings"
msgstr "chỉ xuất những chuỗi nhận diện"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:871
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:888
msgid "include friend-only information"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:874
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:891
msgid "output our own identity only"
msgstr "chỉ xuất nhận diện mình"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:877
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:894
#, fuzzy
msgid "list all known peers"
msgstr "liệt kê mọi bộ tiếp hợp mạng"
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:880
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:897
msgid "dump hello to file"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:883
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:900
msgid "also output HELLO uri(s)"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:886
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:903
msgid "add given HELLO uri to the database"
msgstr ""
-#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:900
+#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:917
#, fuzzy
msgid "Print information about peers."
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
@@ -6027,74 +5875,78 @@ msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
msgid "peerstore"
msgstr ""
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:343
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:384
#, fuzzy
msgid "Malformed iterate request.\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:350
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:391
msgid "Sub system not supplied in client iterate request.\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:399
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:451
#, fuzzy
msgid "Malformed store request from client\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:407
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:459
msgid "Full key not supplied in client store request\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:427
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:478
#, fuzzy
-msgid "Failed to store requested value, sqlite database error."
+msgid "Failed to store requested value, database error."
msgstr ""
"\n"
"Không nhận được đáp ứng từ gnunetd.\n"
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:509
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:557
msgid "No database backend configured\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:520
+#: src/peerstore/gnunet-service-peerstore.c:568
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not load database backend `%s'\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:299 src/sensor/sensor_api.c:179
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:329 src/sensor/sensor_api.c:179
#, c-format
msgid "Received an error notification from MQ of type: %d\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:370
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:375
+msgid "timeout"
+msgstr ""
+
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:402
msgid "Iteration canceled due to reconnection."
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:635
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:681
#, fuzzy
msgid "Unexpected iteration response, this should not happen.\n"
msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy ra.\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:646
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:692
#, fuzzy
msgid "Error communicating with `PEERSTORE' service."
msgstr "Cổng để liên lạc với giao diện người dùng GNUnet"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:665
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:711
#, fuzzy
msgid "Received a malformed response from service."
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:804
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:821
msgid ""
"Problem receiving a watch response, no way to determine which request.\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/peerstore_api.c:815
+#: src/peerstore/peerstore_api.c:833
msgid "Received a watch result for a non existing watch.\n"
msgstr ""
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:377
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:398
#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:286
#, fuzzy, c-format
msgid ""
@@ -6102,7 +5954,7 @@ msgid ""
" %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:401
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:422
#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:263
#, fuzzy, c-format
msgid ""
@@ -6110,7 +5962,7 @@ msgid ""
" %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:483
+#: src/peerstore/plugin_peerstore_sqlite.c:504
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create indices: %s.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
@@ -6212,7 +6064,7 @@ msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
msgid "`%s' failed at %s:%d with error: %s (%d)\n"
msgstr "« %s » bị lỗi tại %s:%d với lỗi: %s\n"
-#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:1933
+#: src/psycstore/plugin_psycstore_sqlite.c:1932
#, fuzzy
msgid "SQLite database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
@@ -6493,61 +6345,70 @@ msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
msgid "rps"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:222
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:221
#, fuzzy
msgid "You must specify at least one message ID to check!\n"
msgstr "Phải ghi rõ chỉ một tên tập tin để chèn.\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:229
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:228
msgid "This program needs a session identifier for comparing vectors.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:242
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:241
#, c-format
msgid ""
"Tried to set initiator mode, as peer ID was given. However, `%s' is not a "
"valid peer identifier.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:253
-msgid "Need elements to compute the vectorproduct, got none.\n"
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:259
+msgid "Need elements to compute the scalarproduct, got none.\n"
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:275
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:281
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed input, could not parse `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:294
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:299
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not convert `%s' to int64_t.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:344
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:326
+#, c-format
+msgid "Failed to initiate computation, were all keys unique?\n"
+msgstr ""
+
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:350
msgid ""
"A comma separated list of elements to compare as vector with our remote peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:347
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:353
msgid ""
"[Optional] peer to calculate our scalarproduct with. If this parameter is "
"not given, the service will wait for a remote peer to compute the request."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:350
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:356
msgid "Transaction ID shared with peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:359
+#: src/scalarproduct/gnunet-scalarproduct.c:365
msgid "Calculate the Vectorproduct with a GNUnet peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1418
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1529
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1419
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1564
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
+#: src/scalarproduct/scalarproduct_api.c:296
+msgid "Keys given to SCALARPRODUCT not unique!\n"
+msgstr ""
+
#: src/secretsharing/gnunet-secretsharing-profiler.c:613
msgid "dkg start delay"
msgstr ""
@@ -6587,54 +6448,54 @@ msgstr ""
msgid "sensor"
msgstr ""
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:728
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:729
msgid "Invalid or missing number of peers. Set at least 2 peers.\n"
msgstr ""
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:735
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:736
#, fuzzy
msgid "Missing or invalid topology file.\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:781
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:782
#, fuzzy
msgid "Number of peers to run"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:783
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:784
msgid "Path to topology file"
msgstr ""
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:786
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:787
msgid "Change the interval of running sensors to given value"
msgstr ""
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:789
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:790
#, fuzzy
msgid "Number of peers to simulate anomalies on"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:796
+#: src/sensor/gnunet-sensor-profiler.c:797
#, fuzzy
msgid "Profiler for sensor service"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:202
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:204
#, fuzzy
msgid "Received an invalid sensor value."
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:293
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:295
#, fuzzy
msgid "Analysis model not defined in configuration.\n"
msgstr "Không tìm thấy phương pháp « %s%s » trong thư viện « %s ».\n"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:302
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:304
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not load analysis model `%s'.\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:310
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_analysis.c:312
#, fuzzy
msgid "Could not connect to peerstore service.\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -6676,33 +6537,33 @@ msgstr "Định dạng kết xuất không rõ, điều này không nên xảy r
msgid "Failed to create pow and signature block.\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1044
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1046
#, c-format
msgid "PEERSTORE error: %s.\n"
msgstr ""
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1149
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1407
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1151
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1409
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to CORE service.\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1156
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1158
msgid "Peer identity received from CORE init doesn't match ours.\n"
msgstr ""
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1396
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1398
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to peerstore service.\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1417
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1419
#: src/sensor/gnunet-service-sensor_update.c:781
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to CADET service.\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1424
+#: src/sensor/gnunet-service-sensor_reporting.c:1426
#, fuzzy
msgid "Failed to load my private key.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -6813,30 +6674,30 @@ msgstr ""
"\n"
"Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s"
-#: src/set/gnunet-service-set.c:1529
+#: src/set/gnunet-service-set.c:1531
#, fuzzy
msgid "Could not connect to cadet service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:221
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:237
#, fuzzy
msgid "number of element in set A-B"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:224
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:240
#, fuzzy
msgid "number of element in set B-A"
msgstr "số lần lặp lại"
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:227
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:243
msgid "number of common elements in A and B"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:230
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:246
msgid "hash num"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:233
+#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:249
msgid "ibf size"
msgstr ""
@@ -6844,93 +6705,93 @@ msgstr ""
msgid "oeration to execute"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:280
+#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:346
+#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:434
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrote %llu bytes of statistics to `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:140
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:145
#, fuzzy
msgid "Failed to obtain statistics.\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:142
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:148
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to obtain statistics from host `%s:%llu'\n"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:189
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:198
msgid "Missing argument: subsystem \n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:195
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:204
msgid "Missing argument: name\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:226
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:235
#, fuzzy, c-format
msgid "No subsystem or name given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:234
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:243
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize watch routine\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:261
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "Trying to connect to remote host, but service `%s' is not running\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:269
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:282
#, fuzzy, c-format
msgid "A port is required to connect to host `%s'\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:276
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:290
#, c-format
msgid "A port has to be between 1 and 65535 to connect to host `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:308
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:334
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:349
msgid "limit output to statistics for the given NAME"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:337
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:352
msgid "make the value being set persistent"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:340
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:355
msgid "limit output to the given SUBSYSTEM"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:343
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:358
msgid "just print the statistics value"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:346
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:361
msgid "watch value continuously"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:349
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:364
msgid "connect to remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:352
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:367
msgid "port for remote host"
msgstr ""
-#: src/statistics/gnunet-statistics.c:364
+#: src/statistics/gnunet-statistics.c:379
msgid "Print statistics about GNUnet operations."
msgstr "In ra thống kê về các thao tác GNUnet."
@@ -6945,54 +6806,55 @@ msgid ""
"might have been lost!\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:223
-msgid "Need atleast 2 arguments\n"
-msgstr ""
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Need at least 2 arguments\n"
+msgstr "KHÔNG cho phép ghi rõ cả hai địa chỉ URI và tên tập tin.\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:228
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:230
msgid "Database filename missing\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:235
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:237
msgid "Topology string missing\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:240
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:242
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid topology: %s\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:253
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:255
#, c-format
msgid "An argument is missing for given topology `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:259
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:261
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s' given as topology argument\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:267
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:269
#, c-format
msgid "Filename argument missing for topology `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:281
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:283
#, c-format
msgid "Second argument for topology `%s' is missing\n"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:287
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:289
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid argument `%s'; expecting unsigned int\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:336
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:338
#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:293
msgid "create COUNT number of peers"
msgstr ""
-#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:345
+#: src/testbed/generate-underlay-topology.c:347
msgid ""
"Generates SQLite3 database representing a given underlay topology.\n"
"Usage: gnunet-underlay-topology [OPTIONS] db-filename TOPO [TOPOOPTS]\n"
@@ -7383,21 +7245,26 @@ msgstr "# các thông báo gửi đi bị loại bỏ"
msgid "GNUnet topology control (maintaining P2P cadet and F2F constraints)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:271
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:274
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:279
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:283
#, c-format
msgid "Adding blacklisting entry for peer `%s':`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:465
-#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:748
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:476
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:766
msgid "# disconnects due to blacklist"
msgstr ""
+#: src/transport/gnunet-service-transport_blacklist.c:769
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Disallowing connection to peer `%s' on transport %s\n"
+msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
+
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:220
#, fuzzy
msgid "# bytes payload discarded due to not connected peer"
@@ -7430,260 +7297,235 @@ msgstr ""
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:463
-#, c-format
-msgid "Dropping message of type %u and size %u, have %u/%u messages pending\n"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:470
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:481
#, fuzzy
msgid "# messages dropped due to slow client"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:630
-#, c-format
-msgid "Rejecting control connection from peer `%s', which is not me!\n"
-msgstr ""
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:771
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:774
msgid "# bytes payload dropped (other peer was not connected)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:804
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:813
#, fuzzy, c-format
msgid "Blacklist refuses connection attempt to peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:810
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Blacklist allows connection attempt to peer `%s'\n"
-msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:836
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:843
#, fuzzy
msgid "# REQUEST CONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:850
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Received a request connect message for peer `%s'\n"
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:861
+#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:882
#, fuzzy
msgid "# REQUEST DISCONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_clients.c:875
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Received a request disconnect message for peer `%s'\n"
-msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-
#: src/transport/gnunet-service-transport_hello.c:182
msgid "# refreshed my HELLO"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1095
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1099
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1220
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1635
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1224
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1639
#, fuzzy
msgid "# bytes in message queue for other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1225
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1229
#, fuzzy
msgid "# messages transmitted to other peers"
msgstr "# các byte kiểu %d được gửi "
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1230
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1234
#, fuzzy
msgid "# transmission failures for messages to other peers"
msgstr "# các byte thông báo gửi đi bị loại bỏ"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1288
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1292
msgid "# messages timed out while in transport queue"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1349
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1353
#, fuzzy
msgid "# keepalives sent"
msgstr "# các khoá phiên chạy được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1382
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1386
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (peer unknown)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1390
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1394
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE messages discarded (no session)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1437
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1441
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (not connected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1446
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1450
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (not expected)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1454
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1458
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (address changed)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1462
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1466
#, fuzzy
msgid "# KEEPALIVE_RESPONSE messages discarded (wrong nonce)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1540
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1544
#, fuzzy
msgid "# messages discarded due to lack of neighbour record"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1574
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1578
#, fuzzy
msgid "# bandwidth quota violations by other peers"
msgstr "theo dõi gnunetd sử dụng dải thông"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1590
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1594
msgid "# ms throttling suggested"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1685
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1689
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to send SYN message to peer `%s' using address `%s' session %p\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1712
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1716
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN CONT)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1757
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1761
#, fuzzy
msgid "# SYN messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1773
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1777
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN message via plugin to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1800
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1804
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (failed to send SYN)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1849
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1853
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to send SYN_ACK message to peer `%s' using address `%s' session %p\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1904
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1908
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages sent"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1919
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:1923
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to transmit SYN_ACK message via plugin to %s\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2199
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2203
#, fuzzy, c-format
msgid "Blacklisting disapproved to connect to peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2324
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2328
#, fuzzy
msgid "# SYN messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2329
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2333
#, c-format
msgid "SYN request from peer `%s' ignored due impending shutdown\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2626
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:2630
msgid "# Attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3047
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3051
#, fuzzy
msgid "# Failed attempts to switch addresses (no response)"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3142
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3146
#, fuzzy
msgid "# SYN_ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3150
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3154
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (no peer)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3164
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3199
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3168
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3203
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (not ready)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3211
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3215
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (waiting on ATS)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3234
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3238
msgid "# Successful attempts to switch addresses"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3242
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3246
#, fuzzy
msgid "# unexpected SYN_ACK messages (disconnecting)"
msgstr "gửi ĐẾM thông báo"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3441
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3445
#, fuzzy
msgid "# ACK messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3477
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3481
#, fuzzy
msgid "# unexpected ACK messages"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được gửi"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3551
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3555
msgid "# SET QUOTA messages ignored (no such peer)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3566
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3570
msgid "# disconnects due to quota of 0"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3611
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3615
msgid "# disconnect messages ignored (malformed)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3617
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3621
#, fuzzy
msgid "# DISCONNECT messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3626
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3630
msgid "# disconnect messages ignored (timestamp)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3753
+#: src/transport/gnunet-service-transport_neighbours.c:3757
#, fuzzy
msgid "# disconnected from peer upon explicit request"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
@@ -7798,63 +7640,63 @@ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
msgid "Adding `%s' without addresses for peer `%s'\n"
msgstr "Không thể lấy địa chỉ của đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:573
+#: src/transport/gnunet-transport.c:578
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitted %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:582
+#: src/transport/gnunet-transport.c:587
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:274
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %llu bytes/s (%llu bytes in %s)\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:614
+#: src/transport/gnunet-transport.c:619
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to `%s'\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:629
+#: src/transport/gnunet-transport.c:634
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve address for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:641
+#: src/transport/gnunet-transport.c:646
#, fuzzy
msgid "Failed to list connections, timeout occured\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:668 src/transport/gnunet-transport.c:698
+#: src/transport/gnunet-transport.c:673 src/transport/gnunet-transport.c:703
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration for plugin `%s' did not work!\n"
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:673
+#: src/transport/gnunet-transport.c:678
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration for plugin `%s' did work!\n"
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:678
+#: src/transport/gnunet-transport.c:683
#, fuzzy, c-format
msgid "Internal NAT error while running test for plugin `%s'\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:683
+#: src/transport/gnunet-transport.c:688
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start NAT test for plugin `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:688
+#: src/transport/gnunet-transport.c:693
#, c-format
msgid "Timeout while waiting for result of NAT test for plugin `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:704
+#: src/transport/gnunet-transport.c:709
#, fuzzy, c-format
msgid "Configuration for plugin `%s' is working!\n"
msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:823
+#: src/transport/gnunet-transport.c:828
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Peer `%s' %s %s\n"
@@ -7863,91 +7705,91 @@ msgid ""
"\t%s%s\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:859
+#: src/transport/gnunet-transport.c:864
#, fuzzy, c-format
msgid "Peer `%s' %s `%s' \n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:958 src/transport/gnunet-transport.c:1707
+#: src/transport/gnunet-transport.c:963 src/transport/gnunet-transport.c:1712
#, fuzzy
msgid "Monitor disconnected from transport service. Reconnecting.\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1026
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1031
msgid "No transport plugins configured, peer will never communicate\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1040
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1045
#, c-format
msgid "No port configured for plugin `%s', cannot test it\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1065
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1070
#, fuzzy
msgid "Failed to start resolver!\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1111
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1116
#, fuzzy, c-format
msgid "Transmitting %u bytes to %s\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1134
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1139
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:406
#, fuzzy, c-format
msgid "Successfully connected to `%s'\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1158
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1163
#, c-format
msgid ""
"Successfully connected to `%s', starting to send benchmark data in %u Kb "
"blocks\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1191
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1196
#, fuzzy, c-format
msgid "Successfully disconnected from `%s'\n"
msgstr "Không đủ quyền cho « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1214
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1219
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:434
#, fuzzy, c-format
msgid "Disconnected from peer `%s' while benchmarking\n"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1239 src/transport/gnunet-transport.c:1265
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1244 src/transport/gnunet-transport.c:1270
#, c-format
msgid "%24s: %-17s %4s (%u connections in total)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1241
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1246
#, fuzzy
msgid "Connected to"
msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1267
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1272
#, fuzzy
msgid "Disconnected from"
msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1291
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1296
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:458
#, fuzzy, c-format
msgid "Received %u bytes from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1323
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1328
#, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s in state `%s' until %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1335
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1340
#, fuzzy, c-format
msgid "Peer `%s': %s %s\n"
msgstr "Tôi là đồng đẳng « %s ».\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1792
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1794
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:492
#, fuzzy
msgid "Failed to send connect request to transport service\n"
@@ -7958,100 +7800,100 @@ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
msgid "Failed to send disconnect request to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1875
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1873
#, c-format
msgid ""
"Multiple operations given. Please choose only one operation: %s, %s, %s, %s, "
"%s, %s %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1883
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1881
#, c-format
msgid ""
"No operation given. Please choose one operation: %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1902 src/transport/gnunet-transport.c:1932
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1964 src/transport/gnunet-transport.c:1990
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2046
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1900 src/transport/gnunet-transport.c:1930
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1963 src/transport/gnunet-transport.c:1989
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2045
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:578
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1911 src/transport/gnunet-transport.c:1941
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1975
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1909 src/transport/gnunet-transport.c:1940
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1974
#, fuzzy
msgid "Failed to send request to transport service\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:1995
+#: src/transport/gnunet-transport.c:1994
msgid "Starting to receive benchmark data\n"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2094
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2093
#, fuzzy
msgid "print information for all peers (instead of only connected peers)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2097
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2096
msgid "measure how fast we are receiving data from all peers (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2100
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2099
#, fuzzy
msgid "connect to a peer"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2103
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2102
#, fuzzy
msgid "disconnect to a peer"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2106
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2105
#, fuzzy
msgid "print information for all pending validations "
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2109
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2108
#, fuzzy
msgid "print information for all pending validations continuously"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2112
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2111
#, fuzzy
msgid "provide information about all current connections (once)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2118
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2117
#, fuzzy
msgid ""
"provide information about all connects and disconnect events (continuously)"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2121
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2120
#, fuzzy
msgid "do not resolve hostnames"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2124
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2123
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:638
msgid "peer identity"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2127
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2126
msgid "monitor plugin sessions"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2130
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2129
msgid "send data for benchmarking to the other peer (until CTRL-C)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2133
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2132
msgid "test transport configuration (involves external server)"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-transport.c:2144
+#: src/transport/gnunet-transport.c:2143
#: src/transport/gnunet-transport-profiler.c:649
#, fuzzy
msgid "Direct access to transport service."
@@ -8152,8 +7994,8 @@ msgid "message size to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:1491
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2271
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3436
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2274
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3441
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2826
#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2833
msgid "TCP_STEALTH not supported on this platform.\n"
@@ -8165,13 +8007,13 @@ msgid "Could not initialize curl multi handle, failed to start %s plugin!\n"
msgstr ""
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2164
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3170
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3175
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutting down plugin `%s'\n"
msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2181
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3240
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3245
#, fuzzy, c-format
msgid "Shutdown for plugin `%s' complete\n"
msgstr "Tải lên « %s » hoàn thành, địa chỉ URI là « %s ».\n"
@@ -8210,96 +8052,96 @@ msgstr ""
msgid "No usable TLS certificate found and creating one at `%s/%s' failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2297
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2300
msgid "Could not load or create server certificate! Loading plugin failed!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2604
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2609
#, fuzzy
msgid "Require valid port number for service in configuration!\n"
msgstr "Lỗi lưu cấu hình."
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2638 src/util/service.c:700
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2643 src/util/service.c:703
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to resolve `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2656 src/util/service.c:719
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2661 src/util/service.c:722
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2769
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2774
#, c-format
msgid "Found %u addresses to report to NAT service\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2847
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2852
msgid "Disabling IPv6 since it is not supported on this system!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2946
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2951
#, c-format
msgid "IPv4 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2961
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2966
#, c-format
msgid "IPv6 support is %s\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2967
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2972
msgid "Neither IPv4 nor IPv6 are enabled! Fix in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2978
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2983
#, fuzzy
msgid "Port is required! Fix in configuration\n"
msgstr ""
"\n"
"Kết thúc cấu hình.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2984
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2989
#, fuzzy, c-format
msgid "Using port %u\n"
msgstr "Đang thử nghiệm (các) truyền tải %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:2998
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3003
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv4 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3008
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3013
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv4 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3030
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3035
#, fuzzy, c-format
msgid "Specific IPv6 address `%s' in configuration file is invalid!\n"
msgstr "Đang thử dùng tập tin « %s » cho cấu hình MySQL.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3040
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3045
#, fuzzy, c-format
msgid "Binding to IPv6 address %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3103
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3108
#, fuzzy, c-format
msgid "Using external hostname `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3124
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3129
#, fuzzy, c-format
msgid "Notifying transport only about hostname `%s'\n"
msgstr "không quyết định các tên máy"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3141
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3146
#, fuzzy, c-format
msgid "Maximum number of connections is %u\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3448
+#: src/transport/plugin_transport_http_server.c:3453
#, fuzzy
msgid "Unable to compile URL regex\n"
msgstr "Không thể sơ khởi SQLite: %s.\n"
@@ -8405,8 +8247,8 @@ msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2760 src/util/service.c:582
-#: src/util/service.c:588
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2760 src/util/service.c:585
+#: src/util/service.c:591
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
@@ -8457,55 +8299,55 @@ msgid ""
"or %u)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2881
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2888
#, c-format
msgid ""
"UDP could not transmit message to `%s': Network seems down, please check "
"your network configuration\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2894
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:2901
msgid ""
"UDP could not transmit IPv6 message! Please check your network configuration "
"and disable IPv6 if your connection does not have a global IPv6 address\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3247
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3254
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to bind UDP socket to %s: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3255
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3262
#, fuzzy
msgid "Failed to open UDP sockets\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3414
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3421
#, c-format
msgid "Given `%s' option is out of range: %llu > %u\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3461
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3468
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address: `%s'\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3529
+#: src/transport/plugin_transport_udp.c:3536
#, fuzzy
msgid "Failed to create network sockets, plugin failed\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1403
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1402
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create path to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1416
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1415
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot bind to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo mẫu duy nhất đại diện cho « %s ».\n"
-#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1817
+#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1816
#, fuzzy
msgid "Failed to open UNIX listen socket\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
@@ -8577,7 +8419,7 @@ msgstr ""
msgid "# sessions allocated"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/transport_api.c:767
+#: src/transport/transport_api.c:816
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unexpected message of type %u in %s:%u\n"
msgstr "Nhận được thông báo bị hỏng từ đồng đẳng « %s » trong %s:%d.\n"
@@ -8621,12 +8463,12 @@ msgstr ""
msgid "Metadata `%s' failed to deserialize"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:261 src/util/client.c:858 src/util/service.c:619
+#: src/util/client.c:261 src/util/client.c:858 src/util/service.c:622
#, c-format
msgid "UNIXPATH `%s' too long, maximum length is %llu\n"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:265 src/util/client.c:863 src/util/service.c:623
+#: src/util/client.c:265 src/util/client.c:863 src/util/service.c:626
#, fuzzy, c-format
msgid "Using `%s' instead\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
@@ -8653,7 +8495,7 @@ msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
msgid "Failure to transmit request to service `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/client.c:1303
+#: src/util/client.c:1299
msgid "Could not submit request, not expecting to receive a response.\n"
msgstr ""
@@ -8717,7 +8559,7 @@ msgstr ""
msgid "Syntax error while deserializing in line %u\n"
msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong tập tin cấu hình « %s » tại dòng %d.\n"
-#: src/util/configuration.c:1023
+#: src/util/configuration.c:1025
#, c-format
msgid ""
"Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of legal "
@@ -8726,17 +8568,17 @@ msgstr ""
"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong "
"tập hợp các sự chọn được phép\n"
-#: src/util/configuration.c:1093
+#: src/util/configuration.c:1095
#, c-format
msgid "Recursive expansion suspected, aborting $-expansion for term `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/configuration.c:1125
+#: src/util/configuration.c:1127
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing closing `%s' in option `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/configuration.c:1199
+#: src/util/configuration.c:1201
#, c-format
msgid ""
"Failed to expand `%s' in `%s' as it is neither found in [PATHS] nor defined "
@@ -8836,7 +8678,7 @@ msgstr "libgcrypt không có phiên bản mong đợi (yêu cầu phiên bản %
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
-#: src/util/disk.c:1564 src/util/service.c:1323
+#: src/util/disk.c:1564 src/util/service.c:1327
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
msgstr "Không thể lấy thông tin về người dùng « %s »: %s\n"
@@ -9039,23 +8881,28 @@ msgstr ""
msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:279
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:233
+#, c-format
+msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:294
msgid "number of bits to require for the proof of work"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:282
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:297
msgid "file with private key, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:285
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:300
msgid "file with proof of work, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:288
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:303
msgid "time to wait between calculations"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:299
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:315
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet proof of work files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -9110,12 +8957,12 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
-#: src/util/network.c:134
+#: src/util/network.c:137
#, c-format
msgid "Unable to shorten unix path `%s' while keeping name unique\n"
msgstr ""
-#: src/util/network.c:1361 src/util/network.c:1486
+#: src/util/network.c:1640 src/util/network.c:1797
#, c-format
msgid ""
"Fatal internal logic error, process hangs in `%s' (abort with CTRL-C)!\n"
@@ -9163,17 +9010,17 @@ msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/program.c:246 src/util/service.c:1457
+#: src/util/program.c:246 src/util/service.c:1461
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:258 src/util/service.c:1472
+#: src/util/program.c:258 src/util/service.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not access configuration file `%s'\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/util/program.c:263 src/util/service.c:1467
+#: src/util/program.c:263 src/util/service.c:1471
#, fuzzy
msgid "Malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -9204,15 +9051,10 @@ msgstr "không quyết định các tên máy"
msgid "Could not resolve our FQDN : %s\n"
msgstr "Không thể giải quyết « %s » (%s): %s\n"
-#: src/util/scheduler.c:813
+#: src/util/scheduler.c:812
msgid "Looks like we're busy waiting...\n"
msgstr ""
-#: src/util/scheduler.c:948
-#, c-format
-msgid "Attempt to cancel dead task %llu!\n"
-msgstr ""
-
#: src/util/server.c:484
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' failed for port %d (%s).\n"
@@ -9228,7 +9070,7 @@ msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
msgid "`%s' failed for `%s': address already in use\n"
msgstr "« %s » bị lỗi cho cổng %d. Trình gnunetd có chạy chưa?\n"
-#: src/util/server.c:894
+#: src/util/server.c:896
#, c-format
msgid ""
"Processing code for message of type %u did not call "
@@ -9245,80 +9087,80 @@ msgstr "\tKhông rõ miền tên « %s »\n"
msgid "Access from `%s' denied to service `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:409
+#: src/util/service.c:410
#, c-format
msgid "Could not parse IPv4 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:446
+#: src/util/service.c:448
#, c-format
msgid "Could not parse IPv6 network specification `%s' for `%s:%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:563
+#: src/util/service.c:566
#, c-format
msgid ""
"Disabling IPv6 support for service `%s', failed to create IPv6 socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:653
+#: src/util/service.c:656
#, c-format
msgid ""
"Disabling UNIX domain socket support for service `%s', failed to create UNIX "
"domain socket: %s\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:669
+#: src/util/service.c:672
#, c-format
msgid "Have neither PORT nor UNIXPATH for service `%s', but one is required\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:908
+#: src/util/service.c:911
msgid "Could not access a pre-bound socket, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:957 src/util/service.c:975
+#: src/util/service.c:960 src/util/service.c:978
#, c-format
msgid "Specified value for `%s' of service `%s' is invalid\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1000
+#: src/util/service.c:1003
#, c-format
msgid "Could not access pre-bound socket %u, will try to bind myself\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1170
+#: src/util/service.c:1174
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s' at `%s'\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/util/service.c:1212
+#: src/util/service.c:1216
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' runs at %s\n"
msgstr "Đồng đẳng « %s » có mức tin cậy %8u\n"
-#: src/util/service.c:1261
+#: src/util/service.c:1265
msgid "Service process failed to initialize\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1265
+#: src/util/service.c:1269
msgid "Service process could not initialize server function\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1269
+#: src/util/service.c:1273
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/util/service.c:1324
+#: src/util/service.c:1328
msgid "No such user"
msgstr "Không có người dùng như vậy"
-#: src/util/service.c:1337
+#: src/util/service.c:1341
#, c-format
msgid "Cannot change user/group to `%s': %s\n"
msgstr "Không thể thay đổi người dùng/nhóm thành « %s »: %s\n"
-#: src/util/service.c:1407
+#: src/util/service.c:1411
msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
@@ -9644,6 +9486,82 @@ msgid "`%s' failed on file `%s' at %s:%d with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s\n"
#, fuzzy
+#~ msgid "Starting default services `%s'\n"
+#~ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received %s message\n"
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received last message for %s \n"
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to create statistics!\n"
+#~ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to parse file `%s'\n"
+#~ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid value for public key\n"
+#~ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot read experiments file `%s'\n"
+#~ msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Connected to peer %s\n"
+#~ msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Disconnected from peer %s\n"
+#~ msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Starting inbound experiment `%s' with peer `%s'\n"
+#~ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Starting outbound experiment `%s' with peer `%s'\n"
+#~ msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received %s message from peer %s for experiment `%s'\n"
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Lacking key configuration settings.\n"
+#~ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not access hostkey file `%s'.\n"
+#~ msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Hostlist file `%s' could not be removed\n"
+#~ msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failure: Did not receive %s\n"
+#~ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Blacklist allows connection attempt to peer `%s'\n"
+#~ msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received a request connect message for peer `%s'\n"
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Received a request disconnect message for peer `%s'\n"
+#~ msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
+
+#, fuzzy
#~ msgid "Client %p disconnected from us.\n"
#~ msgstr "« %.*s » được kết nối tới « %.*s ».\n"
@@ -13779,8 +13697,8 @@ msgstr "« %s » thất bại ở tập tin « %s » tại %s:%d với lỗi: %s
#~ "insert sử dụng libextractor để trích các từ khoá khỏi tập tin. "
#~ "libextractor cũng có thể mở rộng động để quản lý định dạng tập tin bổ "
#~ "sung. Muốn sử dụng bộ trích bên ngoài tập hợp mặc định thì ghi rõ ở đây "
-#~ "những thư viện trích bổ sung. Định dạng là « [[-]tên_thư_viện[:"
-#~ "[-]tên_thư_viện]*] ».\n"
+#~ "những thư viện trích bổ sung. Định dạng là « [[-]tên_thư_viện[:[-]"
+#~ "tên_thư_viện]*] ».\n"
#~ "\n"
#~ "Mặc định là dùng tên tập tin, và ngắt từ lớn ở dấu cách, dấu gạch dưới v."
#~ "v. Đây nên ổn cho phần lớn người dùng. Dấu gạch nối « - » đằng trước một "