summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po559
1 files changed, 289 insertions, 270 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index c8d75014d..732d1d432 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-07-07 12:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-09-06 10:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -19,12 +19,12 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:397 src/namestore/gnunet-namestore.c:1302
+#: src/abd/gnunet-abd.c:397 src/namestore/gnunet-namestore.c:1303
#, c-format
msgid "Ego `%s' not known to identity service\n"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:413 src/abd/gnunet-abd.c:896
+#: src/abd/gnunet-abd.c:413 src/abd/gnunet-abd.c:901
#, fuzzy, c-format
msgid "Issuer public key `%s' is not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
@@ -36,109 +36,109 @@ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/abd/gnunet-abd.c:835 src/abd/gnunet-abd.c:886
+#: src/abd/gnunet-abd.c:840 src/abd/gnunet-abd.c:891
#, fuzzy, c-format
msgid "Issuer public key not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:844 src/abd/gnunet-abd.c:905
+#: src/abd/gnunet-abd.c:849 src/abd/gnunet-abd.c:910
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to ABD\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:850
+#: src/abd/gnunet-abd.c:855
#, c-format
msgid "You must provide issuer the attribute\n"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:857
+#: src/abd/gnunet-abd.c:862
#, c-format
msgid "ego required\n"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:867
+#: src/abd/gnunet-abd.c:872
#, c-format
msgid "Subject public key needed\n"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:876
+#: src/abd/gnunet-abd.c:881
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject public key `%s' is not well-formed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:911
+#: src/abd/gnunet-abd.c:916
#, c-format
msgid "You must provide issuer and subject attributes\n"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:970
+#: src/abd/gnunet-abd.c:975
#, c-format
msgid "Please specify name to lookup, subject key and issuer key!\n"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:991
+#: src/abd/gnunet-abd.c:996
msgid "verify credential against attribute"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:998
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1003
#, fuzzy
msgid ""
"The public key of the subject to lookup thecredential for, or for issuer "
"side storage: subject and its attributes"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1005
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1010
msgid "The private, signed delegate presented by the subject"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1012
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1017
#, fuzzy
msgid "The public key of the authority to verify the credential against"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1017
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1022
#, fuzzy
msgid "The ego/zone name to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1023
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1028
msgid "The issuer attribute to verify against or to issue"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1029
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1034
msgid ""
"The time to live for the credential.e.g. 5m, 6h, \"1990-12-30 12:00:00\""
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1034
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1039
msgid "collect credentials"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1039
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1044
msgid "Create and issue a credential issuer side."
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1044
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1049
msgid "Issue a credential subject side."
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1049
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1054
msgid "Create, sign and return a credential subject side."
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1056
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1061
msgid "Import signed credentials that should be issued to a zone/ego"
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1060
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1065
msgid "Create private record entry."
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1066 src/abd/gnunet-abd.c:1072
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1071 src/abd/gnunet-abd.c:1077
msgid "Indicates that the collect/verify process is done via forward search."
msgstr ""
-#: src/abd/gnunet-abd.c:1085
+#: src/abd/gnunet-abd.c:1090
#, fuzzy
msgid "GNUnet abd resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
@@ -442,65 +442,65 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "Failed to find %saddress for `%s'.\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:933
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:951
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start service `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:944
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:962
#, fuzzy, c-format
msgid "Starting service `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1044
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1062
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to create socket for service `%s': %s\n"
msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng:"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1075
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1093
#, c-format
msgid "Unable to bind listening socket for service `%s' to address `%s': %s\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1106
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1124
#, c-format
msgid "ARM now monitors connections to service `%s' at `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1254
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1272
#, fuzzy, c-format
msgid "Preparing to stop `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài lên « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1586
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1604
#, fuzzy, c-format
msgid "Restarting service `%s'.\n"
msgstr "Đang nạp và khởi động dùng « %s ».\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1737
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1755
msgid "exit"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1742
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1760
msgid "signal"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1747
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1765
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1753
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1771
#, fuzzy, c-format
msgid "Service `%s' took %s to terminate\n"
msgstr "Dịch vụ đã bị xoá.\n"
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1780
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1798
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated normally, will restart at any time\n"
msgstr ""
-#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1797
+#: src/arm/gnunet-service-arm.c:1815
#, c-format
msgid "Service `%s' terminated with status %s/%d, will restart in %s\n"
msgstr ""
@@ -838,7 +838,10 @@ msgstr ""
#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:543
#: src/set/gnunet-set-profiler.c:451 src/set/gnunet-set-profiler.c:457
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:480
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:480 src/seti/gnunet-seti-profiler.c:441
+#: src/seti/gnunet-seti-profiler.c:446 src/seti/gnunet-seti-profiler.c:451
+#: src/setu/gnunet-setu-profiler.c:442 src/setu/gnunet-setu-profiler.c:448
+#: src/setu/gnunet-setu-profiler.c:471
#, fuzzy
msgid "number of values"
msgstr "số lần lặp lại"
@@ -853,7 +856,8 @@ msgid "delay until consensus starts"
msgstr ""
#: src/consensus/gnunet-consensus-profiler.c:563
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:498
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:498 src/seti/gnunet-seti-profiler.c:467
+#: src/setu/gnunet-setu-profiler.c:489
msgid "write statistics to file"
msgstr ""
@@ -1404,158 +1408,158 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Core service of `%s' ready.\n"
msgstr "Không gian tên « %s » có đánh giá %d.\n"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:625
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:512
msgid "# bytes encrypted"
msgstr "# các byte đã mã hoá"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:683
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:570
msgid "# bytes decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:780
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:667
#, fuzzy
msgid "# PAYLOAD dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:832
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:719
msgid "# key exchanges initiated"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:888
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:775
msgid "# key exchanges stopped"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:920
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:807
#, fuzzy
msgid "# PING messages transmitted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:979
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:866
msgid "# old ephemeral keys ignored"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:993
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:880
#, fuzzy
msgid "# duplicate ephemeral keys ignored"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1028
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:915
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEYs rejected (bad signature)"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1046
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:933
#, c-format
msgid ""
"EPHEMERAL_KEY from peer `%s' rejected as its validity range does not match "
"our system time (%llu not in [%llu,%llu]).\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1053
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:940
#, fuzzy
msgid "# EPHEMERAL_KEY messages rejected due to time"
msgstr "# các thông báo được chắp liền"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1071
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:958
#, fuzzy
msgid "# valid ephemeral keys received"
msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1180
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1067
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1133
#, fuzzy
msgid "# PING messages received"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1190
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1077
#, fuzzy
msgid "# PING messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1239
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1126
#, fuzzy
msgid "# PONG messages created"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1264
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1151
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by timeout"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1277
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1164
#, fuzzy
msgid "# keepalive messages sent"
msgstr "# các thông báo PING nhập thô được gửi"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1334
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1221
#: src/transport/gnunet-service-transport_validation.c:1476
#, fuzzy
msgid "# PONG messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1342
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1229
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (connection down)"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1350
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1237
#, fuzzy
msgid "# PONG messages dropped (out of order)"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1389
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1276
#, fuzzy
msgid "# PONG messages decrypted"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1429
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1316
#, fuzzy
msgid "# session keys confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1441
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1328
#, fuzzy
msgid "# timeouts prevented via PONG"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1450
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1337
#, fuzzy
msgid "# rekey operations confirmed via PONG"
msgstr "# Các quảng cáo đồng đẳng được xác nhận qua PONG"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1626
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1513
#, fuzzy
msgid "# DATA message dropped (out of order)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1637
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1524
#, c-format
msgid ""
"Session to peer `%s' went down due to key expiration (should not happen)\n"
msgstr ""
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1641
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1528
#, fuzzy
msgid "# sessions terminated by key expiration"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1719
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1746
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1606
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1633
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (duplicates)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1732
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1619
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (out of sequence)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1777
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1664
#, fuzzy
msgid "# bytes dropped (ancient message)"
msgstr "# các byte loại bỏ bởi UDP (đi ra)"
-#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1786
+#: src/core/gnunet-service-core_kx.c:1673
#, fuzzy
msgid "# bytes of payload decrypted"
msgstr "# các byte đã giải mã"
@@ -3196,18 +3200,18 @@ msgstr "Có dấu nháy kép thừa hay thiếu.\n"
msgid "Failed to load state: %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:286 src/fs/gnunet-auto-share.c:295
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:303
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:287 src/fs/gnunet-auto-share.c:296
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:304
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to save state to file %s\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:400
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:401
#, c-format
msgid "Publication of `%s' done\n"
msgstr ""
-#: src/fs/gnunet-auto-share.c:479
+#: src/fs/gnunet-auto-share.c:480
#, fuzzy, c-format
msgid "Publishing `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải lên tập tin: %s\n"
@@ -4067,40 +4071,40 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet HTTP server to create business cards"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:239
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:241
#, fuzzy
msgid "Failed to pack DNS response into UDP packet!\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:442
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:444
#, c-format
msgid "Cannot parse DNS request from %s\n"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:458
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:460
#, fuzzy, c-format
msgid "Received malformed DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:466
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:468
#, fuzzy, c-format
msgid "Received unsupported DNS request from %s\n"
msgstr "Nhận yêu cầu định tuyến\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:627
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:629
#, fuzzy
msgid "No DNS server specified!\n"
msgstr "Chưa ghi rõ từ khoá.\n"
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:776
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:778
msgid "IP of recursive DNS resolver to use (required)"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:782
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:784
msgid "UDP port to listen on for inbound DNS requests; default: 2853"
msgstr ""
-#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:799
+#: src/gns/gnunet-dns2gns.c:801
msgid "GNUnet DNS-to-GNS proxy (a DNS server)"
msgstr ""
@@ -4241,7 +4245,7 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Failed to start HTTPS server for `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2922 src/rest/gnunet-rest-server.c:713
+#: src/gns/gnunet-gns-proxy.c:2922 src/rest/gnunet-rest-server.c:917
#, fuzzy
msgid "Failed to pass client to MHD\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
@@ -4398,7 +4402,7 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Unable to parse BOX record string `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/gns/plugin_rest_gns.c:445
+#: src/gns/plugin_rest_gns.c:447
#, fuzzy
msgid "Gns REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -4602,7 +4606,7 @@ msgid "# valid HELLOs downloaded from hostlist servers"
msgstr "# các HELLO tải xuống qua HTTP"
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:677
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1459
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1460
msgid "# advertised hostlist URIs"
msgstr ""
@@ -4653,7 +4657,7 @@ msgid "# hostlist downloads initiated"
msgstr ""
#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1144
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1726
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1728
msgid "# milliseconds between hostlist downloads"
msgstr ""
@@ -4683,52 +4687,52 @@ msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được
msgid "Could not open file `%s' for reading to load hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1452
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1453
#, c-format
msgid "%u hostlist URIs loaded from file\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1455
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1456
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs read from file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1506
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1507
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file `%s' for writing to save hostlists: %s\n"
msgstr "Lỗi mở tập tin theo dõi « %s »: %s\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1513
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1514
#, fuzzy, c-format
msgid "Writing %u hostlist URIs to `%s'\n"
msgstr "Đang thử tải danh sách các máy xuống « %s »\n"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1545
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1564
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1547
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1566
#, c-format
msgid "Error writing hostlist URIs to file `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1558
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1560
#, fuzzy
msgid "# hostlist URIs written to file"
msgstr "# các byte danh sách máy được trả về"
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1655
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1657
#: src/transport/plugin_transport_http_client.c:2301
#, c-format
msgid "Invalid proxy type: `%s', disabling proxy! Check configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1684
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1686
msgid "Learning is enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1697
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1699
msgid "Learning is not enabled on this peer\n"
msgstr ""
-#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1711
+#: src/hostlist/gnunet-daemon-hostlist_client.c:1713
#, c-format
msgid ""
"Since learning is not enabled on this peer, hostlist file `%s' was removed\n"
@@ -4860,48 +4864,48 @@ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:445
+#: src/identity/gnunet-identity.c:446
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:450
+#: src/identity/gnunet-identity.c:451
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:455
+#: src/identity/gnunet-identity.c:457
msgid ""
"set the private key for the identity to PRIVATE_KEY (use together with -C)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:459
+#: src/identity/gnunet-identity.c:461
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:463
+#: src/identity/gnunet-identity.c:465
msgid "reduce output"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:470
+#: src/identity/gnunet-identity.c:472
msgid ""
"set default identity to NAME for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -"
"s) or restrict results to NAME (use together with -d)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:474
+#: src/identity/gnunet-identity.c:476
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:478
+#: src/identity/gnunet-identity.c:480
#, fuzzy
msgid "display private keys as well"
msgstr "hiển thị giá trị tổng kiểm của tập tin"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:485
+#: src/identity/gnunet-identity.c:487
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:500
+#: src/identity/gnunet-identity.c:502
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
@@ -4952,7 +4956,7 @@ msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
msgid "Failed to create directory `%s' for storing egos\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1406
+#: src/identity/plugin_rest_identity.c:1384
#, fuzzy
msgid "Identity REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -5002,7 +5006,7 @@ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
msgid "You must specify a name\n"
msgstr "Phải ghi rõ tên hiệu\n"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:214 src/namestore/gnunet-namestore.c:1639
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:214 src/namestore/gnunet-namestore.c:1640
msgid "name of the record to add/delete/display"
msgstr ""
@@ -5011,7 +5015,7 @@ msgstr ""
msgid "specifies the public key of the zone to look in"
msgstr "xác định mức ưu tiên của nội dung"
-#: src/namecache/gnunet-namecache.c:233 src/namestore/gnunet-namestore.c:1700
+#: src/namecache/gnunet-namecache.c:233 src/namestore/gnunet-namestore.c:1701
#, fuzzy
msgid "GNUnet zone manipulation tool"
msgstr "Cấu hình GNUnet"
@@ -5120,10 +5124,10 @@ msgstr "Lỗi mở tập tin ghi sự kiện « %s »: %s\n"
msgid "No options given\n"
msgstr "chưa đưa ra tên"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1014 src/namestore/gnunet-namestore.c:1065
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1075 src/namestore/gnunet-namestore.c:1104
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1125 src/namestore/gnunet-namestore.c:1152
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1228
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1014 src/namestore/gnunet-namestore.c:1066
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1076 src/namestore/gnunet-namestore.c:1105
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1126 src/namestore/gnunet-namestore.c:1153
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1229
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing option `%s' for operation `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
@@ -5137,53 +5141,53 @@ msgstr ""
msgid "Invalid nick `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1067 src/namestore/gnunet-namestore.c:1077
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1106 src/namestore/gnunet-namestore.c:1127
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1230
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1068 src/namestore/gnunet-namestore.c:1078
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1107 src/namestore/gnunet-namestore.c:1128
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1231
msgid "add"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1085
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1086
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported type `%s'\n"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1095
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1096
#, c-format
msgid "For DNS record types `SRV', `TLSA' and `OPENPGPKEY'"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1115
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1116
#, c-format
msgid "Value `%s' invalid for record type `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1134 src/namestore/gnunet-namestore.c:1237
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1135 src/namestore/gnunet-namestore.c:1238
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid time format `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1154
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1155
msgid "del"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1197
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1198
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid public key for reverse lookup `%s'\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1220
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1221
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:736
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI `%s'\n"
msgstr "Dữ liệu nhập không hợp lệ.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1290
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1291
#, c-format
msgid "Label `%s' contains `.' which is not allowed\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1340
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1341
#, c-format
msgid ""
"No default identity configured for `namestore' subsystem\n"
@@ -5191,102 +5195,102 @@ msgid ""
"Run gnunet-identity -d to get a list of choices for $NAME\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1405
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1406
#, c-format
msgid "Superfluous command line arguments (starting with `%s') ignored\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1434
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1435
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot connect to identity service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1481
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1482
msgid "Empty record line argument is not allowed.\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1493
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1494
#, c-format
msgid "Invalid expiration time `%s' (must be without unit)\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1505 src/namestore/gnunet-namestore.c:1521
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1538
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1506 src/namestore/gnunet-namestore.c:1522
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1539
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing entries in record line `%s'.\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1513
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1514
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown record type `%s'\n"
msgstr "Không rõ câu lệnh « %s ».\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1551
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1552
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid record data for type %s: `%s'.\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1608
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1609
msgid "add record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1611
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1612
msgid "delete record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1615
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1616
msgid "display records"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1622
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1623
msgid ""
"expiration time for record to use (for adding only), \"never\" is possible"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1628
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1629
#, fuzzy
msgid "set the desired nick name for the zone"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1633
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1634
#, fuzzy
msgid "monitor changes in the namestore"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1645
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1646
#, fuzzy
msgid "determine our name for the given PKEY"
msgstr "In ra thông tin về các đồng đẳng GNUnet."
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1652
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1653
msgid ""
"set record set to values given by (possibly multiple) RECORDLINES; can be "
"specified multiple times"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1658
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1659
msgid "type of the record to add/delete/display"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1663
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1664
msgid "URI to import into our zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1669
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1670
msgid "value of the record to add/delete"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1673
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1674
msgid "create or list public record"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1679
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1680
msgid ""
"create shadow record (only valid if all other records of the same type have "
"expired"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1685
+#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1686
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
@@ -5386,7 +5390,7 @@ msgstr ""
msgid "Flat file database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1093
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1103
#, fuzzy
msgid "Namestore REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -5660,7 +5664,7 @@ msgstr ""
msgid "gnunet-helper-nat-server generated malformed address `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:250
+#: src/nat/gnunet-service-nat_helper.c:249
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start %s\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -5669,7 +5673,7 @@ msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
msgid "`external-ip' command not found\n"
msgstr ""
-#: src/nat/gnunet-service-nat_mini.c:608
+#: src/nat/gnunet-service-nat_mini.c:607
msgid "`upnpc' command not found\n"
msgstr ""
@@ -5704,8 +5708,8 @@ msgstr ""
msgid "Measure quality and performance of the NSE service."
msgstr "Không thể truy cập đến dịch vụ"
-#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1438
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:842 src/util/gnunet-scrypt.c:250
+#: src/nse/gnunet-service-nse.c:1443
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:834 src/util/gnunet-scrypt.c:257
#, fuzzy
msgid "Value is too large.\n"
msgstr "Giá trị không nằm trong phạm vi được phép."
@@ -5780,7 +5784,7 @@ msgid "\tExpires: %s \t %s\n"
msgstr ""
#: src/peerinfo-tool/gnunet-peerinfo.c:292
-#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:501
+#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:523
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure: Cannot convert address to string for peer `%s'\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
@@ -5861,7 +5865,7 @@ msgstr "Đang nạp các truyền tải « %s »\n"
msgid "Failed to load transport plugin for `%s'\n"
msgstr "Không thể nạp phần bổ sung truyền tải « %s »\n"
-#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:797
+#: src/peerinfo-tool/plugin_rest_peerinfo.c:809
#, fuzzy
msgid "Peerinfo REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -5976,97 +5980,101 @@ msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
msgid "Daemon to run to perform IP protocol translation to GNUnet"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:799
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:801
#, fuzzy, c-format
msgid "Ego is required\n"
msgstr "Bị từ chối đặt tùy chọn « %s » trong phần « %s » thành « %s ».\n"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:806
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:808
#, c-format
msgid "Attribute value missing!\n"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:813
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:815
#, fuzzy, c-format
msgid "Requesting party key is required!\n"
msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:831
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:833
msgid "Add an attribute NAME"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:836
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:838
msgid "Delete the attribute with ID"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:841
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:843
msgid "The attribute VALUE"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:846
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:848
#, fuzzy
msgid "The EGO to use"
msgstr "kích cỡ tin nhắn"
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:852
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:854
msgid "Specify the relying party for issue"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:856
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:858
msgid "List attributes for EGO"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:860
-msgid "List attestations for EGO"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:862
+msgid "List credentials for EGO"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:866
-msgid "Attestation to use for attribute"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:868
+msgid "Credential to use for attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:871
-msgid "Attestation name"
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:873
+msgid "Credential name"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:877
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:879
msgid "Issue a ticket for a set of attributes separated by comma"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:882
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:884
msgid "Consume a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:887
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:889
msgid "Revoke a ticket"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:892
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:894
msgid "Type of attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:896
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:899
+msgid "Type of credential"
+msgstr ""
+
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:903
msgid "List tickets of ego"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:902
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:909
msgid "Expiration interval of the attribute"
msgstr ""
-#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:910
+#: src/reclaim/gnunet-reclaim.c:917
msgid "re:claimID command line tool"
msgstr ""
-#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2481
+#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2618
#, fuzzy
msgid "OpenID Connect REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1476
+#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1502
#, fuzzy
msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/reclaim/reclaim_api.c:540
+#: src/reclaim/reclaim_api.c:545
#, fuzzy
msgid "failed to store record\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
@@ -6160,17 +6168,17 @@ msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
msgid "Search string `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:1051
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:1266
#, fuzzy
msgid "GNUnet REST server"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/rest/plugin_rest_config.c:402
+#: src/rest/plugin_rest_config.c:427
#, fuzzy
msgid "CONFIG REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/rest/plugin_rest_copying.c:209
+#: src/rest/plugin_rest_copying.c:211
#, fuzzy
msgid "COPYING REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -6307,26 +6315,26 @@ msgstr "# các yêu cầu danh sách máy được nhận"
msgid "# revocation messages received via set union"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:470
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:469
#, c-format
msgid "Error computing revocation set union with %s\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:474
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:473
#, fuzzy
msgid "# revocation set unions failed"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:486
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:481
#, fuzzy
msgid "# revocation set unions completed"
msgstr "# các sự truyền PONG bị lỗi"
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:526
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:519
msgid "SET service crashed, terminating revocation service\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:881
+#: src/revocation/gnunet-service-revocation.c:871
#, fuzzy
msgid "Could not open revocation database file!"
msgstr "« %s »: Không thể kết nối.\n"
@@ -6417,10 +6425,10 @@ msgstr ""
msgid "Calculate the Vectorproduct with a GNUnet peer."
msgstr ""
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1363
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1366
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1127
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1073
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1358
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1355
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1118
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1063
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
@@ -6445,53 +6453,64 @@ msgstr ""
msgid "also profile decryption"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-service-set.c:1916
+#: src/set/gnunet-service-set.c:1916 src/seti/gnunet-service-seti.c:2467
+#: src/setu/gnunet-service-setu.c:3635
#, fuzzy
msgid "Could not connect to CADET service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:268
+#: src/setu/gnunet-setu-ibf-profiler.c:268
#, fuzzy
msgid "number of element in set A-B"
msgstr "số lần lặp lại"
#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:274
+#: src/setu/gnunet-setu-ibf-profiler.c:274
#, fuzzy
msgid "number of element in set B-A"
msgstr "số lần lặp lại"
#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:281
+#: src/setu/gnunet-setu-ibf-profiler.c:281
msgid "number of common elements in A and B"
msgstr ""
#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:287
+#: src/setu/gnunet-setu-ibf-profiler.c:287
msgid "hash num"
msgstr ""
#: src/set/gnunet-set-ibf-profiler.c:293
+#: src/setu/gnunet-setu-ibf-profiler.c:293
msgid "ibf size"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:462
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:462 src/setu/gnunet-setu-profiler.c:453
msgid "use byzantine mode"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:468
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:468 src/setu/gnunet-setu-profiler.c:459
msgid "force sending full set"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:474
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:474 src/setu/gnunet-setu-profiler.c:465
msgid "number delta operation"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:486
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:486 src/setu/gnunet-setu-profiler.c:477
msgid "operation to execute"
msgstr ""
-#: src/set/gnunet-set-profiler.c:492
+#: src/set/gnunet-set-profiler.c:492 src/seti/gnunet-seti-profiler.c:462
+#: src/setu/gnunet-setu-profiler.c:483
msgid "element size"
msgstr ""
+#: src/seti/gnunet-seti-profiler.c:457
+msgid "return intersection instead of delta"
+msgstr ""
+
#: src/sq/sq.c:54
#, c-format
msgid "Failure to bind %u-th SQL parameter\n"
@@ -6506,12 +6525,12 @@ msgstr ""
msgid "Failed to reset sqlite statement with error: %s\n"
msgstr "« %s » không giải quyết được phương pháp « %s », với lỗi: %s\n"
-#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:318
+#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:319
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrote %llu bytes of statistics to `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
-#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:983
+#: src/statistics/gnunet-service-statistics.c:984
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading %llu bytes of statistics from `%s'\n"
msgstr "Đã tải %llu byte xuống « %s ».\n"
@@ -6694,7 +6713,7 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/testbed/gnunet-daemon-testbed-underlay.c:234 src/testing/list-keys.c:47
-#: src/testing/testing.c:284 src/util/gnunet-ecc.c:318
+#: src/testing/testing.c:278 src/util/gnunet-ecc.c:318
#, c-format
msgid "Incorrect hostkey file format: %s\n"
msgstr ""
@@ -6951,58 +6970,58 @@ msgstr ""
msgid "list COUNT number of keys"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:267
+#: src/testing/testing.c:261
#, c-format
msgid "Hostkeys file not found: %s\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:721
+#: src/testing/testing.c:714
#, fuzzy, c-format
msgid "Key number %u does not exist\n"
msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
-#: src/testing/testing.c:1195
+#: src/testing/testing.c:1188
#, c-format
msgid ""
"You attempted to create a testbed with more than %u hosts. Please "
"precompute more hostkeys first.\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1204
+#: src/testing/testing.c:1197
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to initialize hostkey for peer %u\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi dịch vụ « %s ».\n"
-#: src/testing/testing.c:1214
+#: src/testing/testing.c:1207
msgid "PRIVATE_KEY option in PEER section missing in configuration\n"
msgstr ""
-#: src/testing/testing.c:1227
+#: src/testing/testing.c:1220
#, fuzzy
msgid "Failed to create configuration for peer (not enough free ports?)\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/testing/testing.c:1243
+#: src/testing/testing.c:1236
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open hostkey file `%s': %s\n"
msgstr "Không thể đọc danh sách bạn bè « %s »\n"
-#: src/testing/testing.c:1257
+#: src/testing/testing.c:1250
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write hostkey file for peer %u: %s\n"
msgstr "Lỗi tạo thư mục tạm thời."
-#: src/testing/testing.c:1285
+#: src/testing/testing.c:1278
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to write configuration file `%s' for peer %u: %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/testing/testing.c:1392
+#: src/testing/testing.c:1384
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to start `%s': %s\n"
msgstr "Lỗi chạy %s: %s %d\n"
-#: src/testing/testing.c:1691
+#: src/testing/testing.c:1683
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load configuration from %s\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -7087,40 +7106,40 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2458
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2825
-#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10027
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3189
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2826
+#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10014
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2624
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:2754
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3494
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2897
+#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:2898
msgid "GNUnet UDP communicator"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:788
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:789
#, fuzzy
msgid ""
"Maximum number of UNIX connections exceeded, dropping incoming message\n"
msgstr "tăng sổ tối đa các kết nối TCP/IP"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1015
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1016
#, fuzzy
msgid "UNIX communicator is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1060
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1061
#: src/transport/plugin_transport_unix.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot create path to `%s'\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1138
+#: src/transport/gnunet-communicator-unix.c:1139
msgid "GNUnet UNIX domain socket communicator"
msgstr ""
@@ -8221,7 +8240,7 @@ msgid "do daemonize (detach from terminal)"
msgstr ""
#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1397
-#: src/transport/transport-testing2.c:1061 src/util/service.c:2072
+#: src/transport/transport-testing2.c:1116 src/util/service.c:2072
#: src/util/service.c:2084
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed configuration file `%s', exit ...\n"
@@ -8264,7 +8283,7 @@ msgstr ""
msgid "Invalid handle type while reading `%s'"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/util/bio.c:335 src/util/bio.c:838
+#: src/util/bio.c:335 src/util/bio.c:839
msgid "string length"
msgstr ""
@@ -8283,7 +8302,7 @@ msgstr ""
msgid "String `%s' longer than allowed (%u > %u)"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:398 src/util/bio.c:863 src/util/bio.c:880
+#: src/util/bio.c:398 src/util/bio.c:864 src/util/bio.c:881
msgid "metadata length"
msgstr ""
@@ -8297,25 +8316,25 @@ msgstr ""
msgid "Failed to deserialize metadata `%s'"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/util/bio.c:667
+#: src/util/bio.c:668
msgid "Unable to flush buffer to file"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:729 src/util/bio.c:750
+#: src/util/bio.c:730 src/util/bio.c:751
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while writing `%s' to file: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/util/bio.c:731
+#: src/util/bio.c:732
msgid "No associated file"
msgstr ""
-#: src/util/bio.c:815
+#: src/util/bio.c:816
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid handle type while writing `%s'"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/bio.c:875
+#: src/util/bio.c:876
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to serialize metadata `%s'"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
@@ -8808,15 +8827,15 @@ msgstr ""
msgid "No handler known for subsystem `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-qr.c:358
+#: src/util/gnunet-qr.c:357
msgid "use video-device DEVICE (default: /dev/video0"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-qr.c:363
+#: src/util/gnunet-qr.c:362
msgid "do not show preview windows"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-qr.c:373
+#: src/util/gnunet-qr.c:372
msgid "Scan a QR code using a video device and import the uri read"
msgstr ""
@@ -8828,28 +8847,28 @@ msgstr ""
msgid "Use build-in GNUnet stub resolver"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:222
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:229
#, c-format
msgid "Loading hostkey from `%s' failed.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:288
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:295
msgid "number of bits to require for the proof of work"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:294
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:301
msgid "file with private key, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:300
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:307
msgid "file with proof of work, otherwise default is used"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:306
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:313
msgid "time to wait between calculations"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-scrypt.c:319
+#: src/util/gnunet-scrypt.c:326
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet proof of work files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -8863,7 +8882,7 @@ msgstr ""
msgid "No URI specified on command line\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-uri.c:179
+#: src/util/gnunet-uri.c:178
msgid "Perform default-actions for GNUnet URIs"
msgstr ""
@@ -8877,7 +8896,7 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
msgid "Failed to parse inbound message from helper `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/util/helper.c:600
+#: src/util/helper.c:602
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to `%s': %s\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo người dùng"
@@ -9005,119 +9024,119 @@ msgstr ""
msgid "Attempting to proxy service `%s' to invalid port %d or hostname.\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:178
+#: src/util/strings.c:179
msgid "b"
msgstr "b"
-#: src/util/strings.c:502
+#: src/util/strings.c:503
#, c-format
msgid "Character sets requested were `%s'->`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:636
+#: src/util/strings.c:637
msgid "Failed to expand `$HOME': environment variable `HOME' not set"
msgstr ""
"Lỗi mở rộng biến môi trường « $HOME »: chưa đặt biến môi trường « HOME »"
-#: src/util/strings.c:705
+#: src/util/strings.c:706
msgid "µs"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:709
+#: src/util/strings.c:710
msgid "forever"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:711
+#: src/util/strings.c:712
msgid "0 ms"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:715
+#: src/util/strings.c:716
msgid "ms"
msgstr "mg"
-#: src/util/strings.c:719
+#: src/util/strings.c:720
msgid "s"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:723
+#: src/util/strings.c:724
msgid "m"
msgstr "p"
-#: src/util/strings.c:727
+#: src/util/strings.c:728
msgid "h"
msgstr "g"
-#: src/util/strings.c:733
+#: src/util/strings.c:734
#, fuzzy
msgid "day"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:735
+#: src/util/strings.c:736
#, fuzzy
msgid "days"
msgstr " ngày"
-#: src/util/strings.c:763
+#: src/util/strings.c:764
msgid "end of time"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1239
+#: src/util/strings.c:1240
msgid "IPv6 address did not start with `['\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1247
+#: src/util/strings.c:1248
msgid "IPv6 address did contain ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1254
+#: src/util/strings.c:1255
msgid "IPv6 address did contain ']' before ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1262
+#: src/util/strings.c:1263
msgid "IPv6 address did contain a valid port number after the last ':'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1271
+#: src/util/strings.c:1272
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address `%s': %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/util/strings.c:1498 src/util/strings.c:1509
+#: src/util/strings.c:1499 src/util/strings.c:1510
msgid "Port not in range\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1518
+#: src/util/strings.c:1519
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed port policy `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/util/strings.c:1601 src/util/strings.c:1630 src/util/strings.c:1677
-#: src/util/strings.c:1697
+#: src/util/strings.c:1602 src/util/strings.c:1631 src/util/strings.c:1678
+#: src/util/strings.c:1698
#, c-format
msgid "Invalid format for IP: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1655
+#: src/util/strings.c:1656
#, c-format
msgid "Invalid network notation ('/%d' is not legal in IPv4 CIDR)."
msgstr "Ký hiệu mạng sai (« /%d » không hợp lệ trong CIDR IPv4)."
-#: src/util/strings.c:1706
+#: src/util/strings.c:1707
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid format: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1759
+#: src/util/strings.c:1760
#, c-format
msgid "Invalid network notation (does not end with ';': `%s')\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/strings.c:1809
+#: src/util/strings.c:1810
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for netmask\n"
msgstr "Mặt nạ mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1840
+#: src/util/strings.c:1841
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for network\n"
msgstr "Mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"