summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po974
1 files changed, 487 insertions, 487 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 56aa456..47b8770 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libextractor 0.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: libextractor@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-10 17:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-07-02 15:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-11 00:13+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
-#: src/main/extract.c:132
+#: src/main/extract.c:134
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
"%s\n"
"\n"
-#: src/main/extract.c:135
+#: src/main/extract.c:138
#, c-format
msgid ""
"Arguments mandatory for long options are also mandatory for short options.\n"
@@ -38,114 +38,114 @@ msgstr ""
"Mọi đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn "
"ngắn.\n"
-#: src/main/extract.c:217
+#: src/main/extract.c:219
msgid "print output in bibtex format"
msgstr "hiển thị dữ liệu xuất có dạng bibtex"
-#: src/main/extract.c:219
+#: src/main/extract.c:222
msgid "produce grep-friendly output (all results on one line per file)"
msgstr ""
"tạo ra kết xuất thân thiện với grep (mọi kết quả trên cùng dòng của mỗi tập "
"tin)"
-#: src/main/extract.c:221
+#: src/main/extract.c:224
msgid "print this help"
msgstr "hiển thị trợ giúp này"
-#: src/main/extract.c:223
+#: src/main/extract.c:226
msgid "run plugins in-process (simplifies debugging)"
msgstr "chạy phần bổ sung bên trong tiến trình (giản dị hoá chức năng gỡ rối)"
-#: src/main/extract.c:225
+#: src/main/extract.c:229
msgid "read data from file into memory and extract from memory"
msgstr ""
-#: src/main/extract.c:227
+#: src/main/extract.c:231
msgid "load an extractor plugin named LIBRARY"
msgstr "tải một trình cầm phít rút có tên LIBRARY (THƯ VIÊN)"
-#: src/main/extract.c:229
+#: src/main/extract.c:233
msgid "list all keyword types"
msgstr "liệt kê mọi kiểu từ khoá"
-#: src/main/extract.c:231
+#: src/main/extract.c:235
msgid "do not use the default set of extractor plugins"
msgstr "đừng dùng bộ trình rút mặc định"
-#: src/main/extract.c:233
+#: src/main/extract.c:238
msgid "print only keywords of the given TYPE (use -L to get a list)"
msgstr ""
"hiển thị chỉ từ khoá KIỂU (TYPE) đã cho thôi (dùng « -L » để xem danh sách)"
-#: src/main/extract.c:235
+#: src/main/extract.c:240
msgid "print the version number"
msgstr "hiển thị số thứ tự phiên bản"
-#: src/main/extract.c:237
+#: src/main/extract.c:242
msgid "be verbose"
msgstr "xuất chi tiết"
-#: src/main/extract.c:239
+#: src/main/extract.c:244
msgid "do not print keywords of the given TYPE"
msgstr "đừng hiển thị từ khoá KIỂU (TYPE) đã cho"
-#: src/main/extract.c:242
+#: src/main/extract.c:247
msgid "extract [OPTIONS] [FILENAME]*"
msgstr ""
"extract [TÙY_CHỌN] [TÊN_TẬP_TIN]*\n"
"[extract: trích ra]"
-#: src/main/extract.c:243
+#: src/main/extract.c:248
msgid "Extract metadata from files."
msgstr "Rút siêu dữ liệu ra tập tin."
-#: src/main/extract.c:288
+#: src/main/extract.c:294
#, c-format
msgid "Found by `%s' plugin:\n"
msgstr "Tìm bởi phần bổ sung « %s »:\n"
-#: src/main/extract.c:291 src/main/extract.c:380
-#: src/main/extractor_metatypes.c:145 src/main/extractor_print.c:86
+#: src/main/extract.c:297 src/main/extract.c:386
+#: src/main/extractor_metatypes.c:153 src/main/extractor_print.c:86
#: src/main/extractor_print.c:96
msgid "unknown"
msgstr "không rõ"
-#: src/main/extract.c:296
+#: src/main/extract.c:302
#, c-format
msgid "%s - (unknown, %u bytes)\n"
msgstr "%s - (không rõ, %u byte)\n"
-#: src/main/extract.c:327
+#: src/main/extract.c:333
#, c-format
msgid "%s - (binary, %u bytes)\n"
msgstr "%s - (nhị phân, %u byte)\n"
-#: src/main/extract.c:815 src/main/extract.c:827
+#: src/main/extract.c:827 src/main/extract.c:840
msgid ""
"Illegal combination of options, cannot combine multiple styles of printing.\n"
msgstr "sai tổ hợp các tuỳ chọn này, không thể kết hợp nhiều cách in.\n"
-#: src/main/extract.c:860
+#: src/main/extract.c:874
#, c-format
msgid "You must specify an argument for the `%s' option (option ignored).\n"
msgstr "Bạn phải ghi rõ một đối số cho tùy chọn « %s » (tùy chọn bị bỏ qua).\n"
-#: src/main/extract.c:929
+#: src/main/extract.c:943
msgid "Use --help to get a list of options.\n"
msgstr ""
"Hãy sử dụng lệnh « --help » (trợ giúp) để xem một danh sách các tùy chọn.\n"
-#: src/main/extract.c:970
+#: src/main/extract.c:984
#, fuzzy
msgid "% BiBTeX file\n"
msgstr "%% tập tin BiBTeX\n"
-#: src/main/extract.c:978
+#: src/main/extract.c:992
#, c-format
msgid "Keywords for file %s:\n"
msgstr "Từ khoá cho tập tin %s:\n"
-#: src/main/extractor.c:686
+#: src/main/extractor.c:680
#, c-format
msgid "Initialization of plugin mechanism failed: %s!\n"
msgstr "Việc khởi động cơ chế cầm phít bị lỗi: %s\n"
@@ -170,691 +170,691 @@ msgstr "kiểu MIME"
msgid "embedded filename"
msgstr "tên tập tin nhúng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:51
+#: src/main/extractor_metatypes.c:52
msgid "filename that was embedded (not necessarily the current filename)"
msgstr "tên tập tin nhúng (không nhất thiết tên tập tin hiện thời)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:52
+#: src/main/extractor_metatypes.c:53
msgid "comment"
msgstr "chú thích"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:53
+#: src/main/extractor_metatypes.c:54
msgid "comment about the content"
msgstr "ghi chú về nội dung"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:54
+#: src/main/extractor_metatypes.c:55
msgid "title"
msgstr "tựa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:55
+#: src/main/extractor_metatypes.c:56
msgid "title of the work"
msgstr "tên của tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:57
+#: src/main/extractor_metatypes.c:58
msgid "book title"
msgstr "tên sách"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:58
+#: src/main/extractor_metatypes.c:59
msgid "title of the book containing the work"
msgstr "tên của cuốn sách chứa tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:59
+#: src/main/extractor_metatypes.c:60
msgid "book edition"
msgstr "bản in sách"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:60
+#: src/main/extractor_metatypes.c:61
msgid "edition of the book (or book containing the work)"
msgstr "bản in của cuốn sách (hoặc cuốn sách chứa tác phẩm)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:61
+#: src/main/extractor_metatypes.c:62
msgid "book chapter"
msgstr "chương sách"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:62
+#: src/main/extractor_metatypes.c:63
msgid "chapter number"
msgstr "số thứ tự chương"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:63
+#: src/main/extractor_metatypes.c:64
msgid "journal name"
msgstr "tên tạp chí"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:64
+#: src/main/extractor_metatypes.c:65
msgid "journal or magazine the work was published in"
msgstr "tạp chí đã xuất bản tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:65
+#: src/main/extractor_metatypes.c:66
msgid "journal volume"
msgstr "tập tạp chí"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:66
+#: src/main/extractor_metatypes.c:67
msgid "volume of a journal or multi-volume book"
msgstr "tập của một tạp chí hay cuốn sách đa tập"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:68
+#: src/main/extractor_metatypes.c:69
msgid "journal number"
msgstr "số thứ tự tạp chí"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:69
+#: src/main/extractor_metatypes.c:70
msgid "number of a journal, magazine or tech-report"
msgstr "số thứ tự của một tạp chí hay bản báo cáo kỹ thuật"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:70
+#: src/main/extractor_metatypes.c:71
msgid "page count"
msgstr "tổng số trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:71
+#: src/main/extractor_metatypes.c:72
msgid "total number of pages of the work"
msgstr "tổng số các trang trong tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:72
+#: src/main/extractor_metatypes.c:73
msgid "page range"
msgstr "phạm vi trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:73
+#: src/main/extractor_metatypes.c:75
msgid "page numbers of the publication in the respective journal or book"
msgstr "(các) số thứ tự trang của tác phẩm trong tạp chí hay cuốn sách"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:74
+#: src/main/extractor_metatypes.c:76
msgid "author name"
msgstr "tên tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:75
+#: src/main/extractor_metatypes.c:77
msgid "name of the author(s)"
msgstr "tên của (các) tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:76
+#: src/main/extractor_metatypes.c:78
msgid "author email"
msgstr "địa chỉ thư tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:77
+#: src/main/extractor_metatypes.c:79
msgid "e-mail of the author(s)"
msgstr "địa chỉ thư điện tử của (các) tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:79
+#: src/main/extractor_metatypes.c:81
msgid "author institution"
msgstr "tổ chức tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:80
+#: src/main/extractor_metatypes.c:82
msgid "institution the author worked for"
msgstr "tổ chức của tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:81
+#: src/main/extractor_metatypes.c:83
msgid "publisher"
msgstr "nhà xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:82
+#: src/main/extractor_metatypes.c:84
msgid "name of the publisher"
msgstr "tên nhà xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:83
+#: src/main/extractor_metatypes.c:85
msgid "publisher's address"
msgstr "địa chỉ nhà xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:84
+#: src/main/extractor_metatypes.c:86
msgid "Address of the publisher (often only the city)"
msgstr "Địa chỉ của nhà xuất bản (thường chỉ là tên thành phố)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:85
+#: src/main/extractor_metatypes.c:87
msgid "publishing institution"
msgstr "tổ chức xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:86
+#: src/main/extractor_metatypes.c:89
msgid ""
"institution that was involved in the publishing, but not necessarily the "
"publisher"
msgstr "tổ chức liên quan đến xuất bản, không nhất thiết là nhà xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:87
+#: src/main/extractor_metatypes.c:90
msgid "publication series"
msgstr "bộ sự xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:88
+#: src/main/extractor_metatypes.c:91
msgid "series of books the book was published in"
msgstr "bộ các cuốn sách theo đó xuất bản cuốn sách này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:90
+#: src/main/extractor_metatypes.c:93
msgid "publication type"
msgstr "kiểu xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:91
+#: src/main/extractor_metatypes.c:94
msgid "type of the tech-report"
msgstr "kiểu bản báo cáo kỹ thuật"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:92
+#: src/main/extractor_metatypes.c:95
msgid "publication year"
msgstr "năm xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:93
+#: src/main/extractor_metatypes.c:97
msgid "year of publication (or, if unpublished, the year of creation)"
msgstr "năm xuất bản (chưa xuất bản thì năm tạo)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:94
+#: src/main/extractor_metatypes.c:98
msgid "publication month"
msgstr "tháng xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:95
+#: src/main/extractor_metatypes.c:100
msgid "month of publication (or, if unpublished, the month of creation)"
msgstr "tháng xuất bản (chưa xuất bản thì tháng tạo)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:96
+#: src/main/extractor_metatypes.c:101
msgid "publication day"
msgstr "ngày xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:97
+#: src/main/extractor_metatypes.c:103
msgid ""
"day of publication (or, if unpublished, the day of creation), relative to "
"the given month"
msgstr "ngày xuất bản (chưa xuất bản thì ngày tạo), tương đối với tháng đưa ra"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:98
+#: src/main/extractor_metatypes.c:104
msgid "publication date"
msgstr "ngày xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:99
+#: src/main/extractor_metatypes.c:106
msgid "date of publication (or, if unpublished, the date of creation)"
msgstr "ngày tháng xuất bản (chưa xuất bản thì ngày tháng tạo)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:101
+#: src/main/extractor_metatypes.c:108
msgid "bibtex eprint"
msgstr "bibtex eprint"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:102
+#: src/main/extractor_metatypes.c:109
msgid "specification of an electronic publication"
msgstr "đặc tả của một sự xuất bản điện tử"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:103
+#: src/main/extractor_metatypes.c:110
msgid "bibtex entry type"
msgstr "kiểu mục nhập bibtex"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:104
+#: src/main/extractor_metatypes.c:111
msgid "type of the publication for bibTeX bibliographies"
msgstr "kiểu xuất bản cho thư tịch bibTeX"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:105
+#: src/main/extractor_metatypes.c:112
msgid "language"
msgstr "ngôn ngữ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:106
+#: src/main/extractor_metatypes.c:113
msgid "language the work uses"
msgstr "ngôn ngữ của tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:107
+#: src/main/extractor_metatypes.c:114
msgid "creation time"
msgstr "giờ tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:108
+#: src/main/extractor_metatypes.c:115
msgid "time and date of creation"
msgstr "ngày/giờ tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:109
+#: src/main/extractor_metatypes.c:116
msgid "URL"
msgstr "URL"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:110
+#: src/main/extractor_metatypes.c:118
msgid "universal resource location (where the work is made available)"
msgstr "địa chỉ Internet có sẵn tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:112
+#: src/main/extractor_metatypes.c:120
msgid "URI"
msgstr "URI"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:113
+#: src/main/extractor_metatypes.c:121
msgid "universal resource identifier"
msgstr "dấu nhận diện tài nguyên thống nhất"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:114
+#: src/main/extractor_metatypes.c:122
msgid "international standard recording code"
msgstr "mã thu tiêu chuẩn quốc tế"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:115
+#: src/main/extractor_metatypes.c:123
msgid "ISRC number identifying the work"
msgstr "Số thứ tự ISRC nhận diện tác phẩm"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
-#: src/main/extractor_metatypes.c:116
+#: src/main/extractor_metatypes.c:124
msgid "MD4"
msgstr "MD4"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:117
+#: src/main/extractor_metatypes.c:125
msgid "MD4 hash"
msgstr "Chuỗi duy nhất MD4"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
-#: src/main/extractor_metatypes.c:118
+#: src/main/extractor_metatypes.c:126
msgid "MD5"
msgstr "MD5"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:119
+#: src/main/extractor_metatypes.c:127
msgid "MD5 hash"
msgstr "Chuỗi duy nhất MD5"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
-#: src/main/extractor_metatypes.c:120
+#: src/main/extractor_metatypes.c:128
msgid "SHA-0"
msgstr "SHA-0"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:121
+#: src/main/extractor_metatypes.c:129
msgid "SHA-0 hash"
msgstr "Chuỗi duy nhất SHA-0"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
-#: src/main/extractor_metatypes.c:123
+#: src/main/extractor_metatypes.c:131
msgid "SHA-1"
msgstr "SHA-1"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:124
+#: src/main/extractor_metatypes.c:132
msgid "SHA-1 hash"
msgstr "Chuỗi duy nhất SHA-1"
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
-#: src/main/extractor_metatypes.c:125
+#: src/main/extractor_metatypes.c:133
msgid "RipeMD160"
msgstr "RipeMD160"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:126
+#: src/main/extractor_metatypes.c:134
msgid "RipeMD150 hash"
msgstr "Chuỗi duy nhất RipeMD150"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:127 src/main/extractor_metatypes.c:128
+#: src/main/extractor_metatypes.c:135 src/main/extractor_metatypes.c:136
msgid "GPS latitude ref"
msgstr "Tham chiếu độ vĩ GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:129 src/main/extractor_metatypes.c:130
+#: src/main/extractor_metatypes.c:137 src/main/extractor_metatypes.c:138
msgid "GPS latitude"
msgstr "Độ vĩ GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:131 src/main/extractor_metatypes.c:132
+#: src/main/extractor_metatypes.c:139 src/main/extractor_metatypes.c:140
msgid "GPS longitude ref"
msgstr "Tham chiếu độ kinh GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:134 src/main/extractor_metatypes.c:135
+#: src/main/extractor_metatypes.c:142 src/main/extractor_metatypes.c:143
msgid "GPS longitude"
msgstr "Độ kinh GPS"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:136
+#: src/main/extractor_metatypes.c:144
msgid "city"
msgstr "t.p."
-#: src/main/extractor_metatypes.c:137
+#: src/main/extractor_metatypes.c:145
msgid "name of the city where the document originated"
msgstr "tên của thành phố ở đó tài liệu được tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:138
+#: src/main/extractor_metatypes.c:146
msgid "sublocation"
msgstr "vị trí con"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:139
+#: src/main/extractor_metatypes.c:147
msgid "more specific location of the geographic origin"
msgstr "vị trí chính xác hơn của gốc địa lý"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:140
+#: src/main/extractor_metatypes.c:148
msgid "country"
msgstr "quốc gia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:141
+#: src/main/extractor_metatypes.c:149
msgid "name of the country where the document originated"
msgstr "tên của quốc gia ở đó tài liệu được tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:142
+#: src/main/extractor_metatypes.c:150
msgid "country code"
msgstr "mã quốc gia"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:143
+#: src/main/extractor_metatypes.c:151
msgid "ISO 2-letter country code for the country of origin"
msgstr "Mã ISO chữ đôi của quốc gia gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:146
+#: src/main/extractor_metatypes.c:154
msgid "specifics are not known"
msgstr "chưa biết chính xác"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:147 src/main/extractor_metatypes.c:148
+#: src/main/extractor_metatypes.c:155 src/main/extractor_metatypes.c:156
msgid "description"
msgstr "mô tả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:149
+#: src/main/extractor_metatypes.c:157
msgid "copyright"
msgstr "bản quyền"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:150
+#: src/main/extractor_metatypes.c:158
msgid "Name of the entity holding the copyright"
msgstr "Tên của người/nhà giữ bản quyền"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:151
+#: src/main/extractor_metatypes.c:159
msgid "rights"
msgstr "quyền"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:152
+#: src/main/extractor_metatypes.c:160
msgid "information about rights"
msgstr "thông tin về quyền"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:153 src/main/extractor_metatypes.c:154
+#: src/main/extractor_metatypes.c:161 src/main/extractor_metatypes.c:162
msgid "keywords"
msgstr "từ khoá"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:156 src/main/extractor_metatypes.c:157
+#: src/main/extractor_metatypes.c:164 src/main/extractor_metatypes.c:165
msgid "abstract"
msgstr "trích yếu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:158 src/main/extractor_metatypes.c:159
+#: src/main/extractor_metatypes.c:166 src/main/extractor_metatypes.c:167
msgid "summary"
msgstr "tóm tắt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:160
+#: src/main/extractor_metatypes.c:168
msgid "subject"
msgstr "chủ đề"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:161
+#: src/main/extractor_metatypes.c:169
msgid "subject matter"
msgstr "chủ đề"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:162 src/main/extractor_metatypes.c:195
+#: src/main/extractor_metatypes.c:170 src/main/extractor_metatypes.c:205
msgid "creator"
msgstr "người tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:163
+#: src/main/extractor_metatypes.c:171
msgid "name of the person who created the document"
msgstr "tên của người đã tạo tài liệu này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:164
+#: src/main/extractor_metatypes.c:172
msgid "format"
msgstr "định dạng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:165
+#: src/main/extractor_metatypes.c:173
msgid "name of the document format"
msgstr "tên của định dạng tài liệu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:167
+#: src/main/extractor_metatypes.c:175
msgid "format version"
msgstr "phiên bản định dạng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:168
+#: src/main/extractor_metatypes.c:176
msgid "version of the document format"
msgstr "phiên bản của định dạng tài liệu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:169
+#: src/main/extractor_metatypes.c:177
msgid "created by software"
msgstr "bị phần mềm tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:170
+#: src/main/extractor_metatypes.c:178
msgid "name of the software that created the document"
msgstr "tên của phần mềm đã tạo tài liệu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:171
+#: src/main/extractor_metatypes.c:179
msgid "unknown date"
msgstr "không rõ ngày tháng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:172
+#: src/main/extractor_metatypes.c:181
msgid ""
"ambiguous date (could specify creation time, modification time or access "
"time)"
msgstr ""
"ngày tháng không rõ (có thể đưa ra giờ tạo, giờ sửa đổi hay giờ truy cập)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:173
+#: src/main/extractor_metatypes.c:182
msgid "creation date"
msgstr "ngày tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:174
+#: src/main/extractor_metatypes.c:183
msgid "date the document was created"
msgstr "ngày tháng tạo tài liệu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:175
+#: src/main/extractor_metatypes.c:184
msgid "modification date"
msgstr "ngày sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:176
+#: src/main/extractor_metatypes.c:185
msgid "date the document was modified"
msgstr "ngày tháng sửa đổi tài liệu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:178
+#: src/main/extractor_metatypes.c:187
msgid "last printed"
msgstr "in cuối cùng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:179
+#: src/main/extractor_metatypes.c:188
msgid "date the document was last printed"
msgstr "ngày tháng in tài liệu lần cuối"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:180
+#: src/main/extractor_metatypes.c:189
msgid "last saved by"
msgstr "lưu cuối cùng bởi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:181
+#: src/main/extractor_metatypes.c:190
msgid "name of the user who saved the document last"
msgstr "tên của người dùng lưu tài liệu lần cuối"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:182
+#: src/main/extractor_metatypes.c:191
msgid "total editing time"
msgstr "tổng thời gian sửa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:183
+#: src/main/extractor_metatypes.c:192
msgid "time spent editing the document"
msgstr "thời gian mất khi chỉnh sửa tài liệu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:184
+#: src/main/extractor_metatypes.c:193
msgid "editing cycles"
msgstr "chu kỳ hiệu chỉnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:185
+#: src/main/extractor_metatypes.c:194
msgid "number of editing cycles"
msgstr "số các chu kỳ hiệu chỉnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:186
+#: src/main/extractor_metatypes.c:195
msgid "modified by software"
msgstr "bị phần mềm sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:187
+#: src/main/extractor_metatypes.c:196
msgid "name of software making modifications"
msgstr "tên của phần mềm sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:189
+#: src/main/extractor_metatypes.c:198
msgid "revision history"
msgstr "lược sử sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:190
+#: src/main/extractor_metatypes.c:199
msgid "information about the revision history"
msgstr "thông tin về lịch sử duyệt lại"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:191
+#: src/main/extractor_metatypes.c:200
msgid "embedded file size"
msgstr "cỡ tập tin nhúng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:192
+#: src/main/extractor_metatypes.c:202
msgid "size of the contents of the container as embedded in the file"
msgstr "kích cỡ của nội dung đồ chứa nhúng trong tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:193
+#: src/main/extractor_metatypes.c:203
msgid "file type"
msgstr "kiểu tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:194
+#: src/main/extractor_metatypes.c:204
msgid "standard Macintosh Finder file type information"
msgstr "thông tin kiểu tập tin Finder Mac tiêu chuẩn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:196
+#: src/main/extractor_metatypes.c:206
msgid "standard Macintosh Finder file creator information"
msgstr "thông tin trình tạo tập tin Finder Mac tiêu chuẩn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:197
+#: src/main/extractor_metatypes.c:207
msgid "package name"
msgstr "tên gói"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:198
+#: src/main/extractor_metatypes.c:208
msgid "unique identifier for the package"
msgstr "dấu nhận diện duy nhất cho gói"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:200
+#: src/main/extractor_metatypes.c:210
msgid "package version"
msgstr "phiên bản gói"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:201
+#: src/main/extractor_metatypes.c:211
msgid "version of the software and its package"
msgstr "phiên bản của phần mềm và gói nó"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:202
+#: src/main/extractor_metatypes.c:212
msgid "section"
msgstr "phần"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:203
+#: src/main/extractor_metatypes.c:213
msgid "category the software package belongs to"
msgstr "phân loại của gói phần mềm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:204
+#: src/main/extractor_metatypes.c:214
msgid "upload priority"
msgstr "ưu tiên tải lên"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:205
+#: src/main/extractor_metatypes.c:215
msgid "priority for promoting the release to production"
msgstr "độ ưu tiên để đẩy mạnh bản phát hành lên mức sản xuất"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:206
+#: src/main/extractor_metatypes.c:216
msgid "dependencies"
msgstr "phụ thuộc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:207
+#: src/main/extractor_metatypes.c:217
msgid "packages this package depends upon"
msgstr "các gói về chúng gói này phụ thuộc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:208
+#: src/main/extractor_metatypes.c:218
msgid "conflicting packages"
msgstr "gói xung đột"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:209
+#: src/main/extractor_metatypes.c:219
msgid "packages that cannot be installed with this package"
msgstr "các gói không thể được cài đặt cùng với gói này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:211
+#: src/main/extractor_metatypes.c:221
msgid "replaced packages"
msgstr "gói bị thay thế"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:212
+#: src/main/extractor_metatypes.c:222
msgid "packages made obsolete by this package"
msgstr "các gói bị gói này làm cũ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:213
+#: src/main/extractor_metatypes.c:223
msgid "provides"
msgstr "cung cấp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:214
+#: src/main/extractor_metatypes.c:224
msgid "functionality provided by this package"
msgstr "chức năng được gói này cung cấp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:215
+#: src/main/extractor_metatypes.c:225
msgid "recommendations"
msgstr "khuyến khích"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:216
+#: src/main/extractor_metatypes.c:227
msgid "packages recommended for installation in conjunction with this package"
msgstr "các gói nên cài đặt cùng với gói này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:217
+#: src/main/extractor_metatypes.c:228
msgid "suggestions"
msgstr "góp ý"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:218
+#: src/main/extractor_metatypes.c:230
msgid "packages suggested for installation in conjunction with this package"
msgstr "các gói có thể cài đặt cùng với gói này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:219
+#: src/main/extractor_metatypes.c:231
msgid "maintainer"
msgstr "nhà duy trì"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:220
+#: src/main/extractor_metatypes.c:232
msgid "name of the maintainer"
msgstr "tên của nhà duy trì"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:222
+#: src/main/extractor_metatypes.c:234
msgid "installed size"
msgstr "cỡ đã cài đặt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:223
+#: src/main/extractor_metatypes.c:235
msgid "space consumption after installation"
msgstr "sức chứa được chiếm sau khi cài đặt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:224 src/main/extractor_metatypes.c:304
+#: src/main/extractor_metatypes.c:236 src/main/extractor_metatypes.c:319
msgid "source"
msgstr "nguồn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:225
+#: src/main/extractor_metatypes.c:237
msgid "original source code"
msgstr "mã nguồn gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:226
+#: src/main/extractor_metatypes.c:238
msgid "is essential"
msgstr "cần yếu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:227
+#: src/main/extractor_metatypes.c:239
msgid "package is marked as essential"
msgstr "gói có nhãn « cần yếu »"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:228
+#: src/main/extractor_metatypes.c:240
msgid "target architecture"
msgstr "kiến trúc đích"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:229
+#: src/main/extractor_metatypes.c:241
msgid "hardware architecture the contents can be used for"
msgstr "kiến trúc phần cứng trên đó có thể sử dụng nội dung"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:230
+#: src/main/extractor_metatypes.c:242
msgid "pre-dependency"
msgstr "phụ thuộc trước"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:231
+#: src/main/extractor_metatypes.c:243
msgid "dependency that must be satisfied before installation"
msgstr "quan hệ phụ thuộc phải thoả trước khi cài đặt"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:233
+#: src/main/extractor_metatypes.c:245
msgid "license"
msgstr "quyền phép"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:234
+#: src/main/extractor_metatypes.c:246
msgid "applicable copyright license"
msgstr "giấy phép tác quyền thích hợp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:235
+#: src/main/extractor_metatypes.c:247
msgid "distribution"
msgstr "bản phân phối"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:236
+#: src/main/extractor_metatypes.c:248
msgid "distribution the package is a part of"
msgstr "bản phân phối chứa gói này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:237
+#: src/main/extractor_metatypes.c:249
msgid "build host"
msgstr "máy hỗ trợ xây dựng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:238
+#: src/main/extractor_metatypes.c:250
msgid "machine the package was build on"
msgstr "máy trên đó gói này được xây dựng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:239
+#: src/main/extractor_metatypes.c:251
msgid "vendor"
msgstr "nhà bán"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:240
+#: src/main/extractor_metatypes.c:252
msgid "name of the software vendor"
msgstr "tên của nhà sản xuất phần mềm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:241
+#: src/main/extractor_metatypes.c:253
msgid "target operating system"
msgstr "hệ điều hành đích"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:242
+#: src/main/extractor_metatypes.c:254
msgid "operating system for which this package was made"
msgstr "hệ điều hành cho đó gói này được tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:244
+#: src/main/extractor_metatypes.c:256
msgid "software version"
msgstr "phiên bản phần mềm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:245
+#: src/main/extractor_metatypes.c:257
msgid "version of the software contained in the file"
msgstr "phiên bản của phần mềm nằm trong tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:246
+#: src/main/extractor_metatypes.c:258
msgid "target platform"
msgstr "nền tảng đích"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:247
+#: src/main/extractor_metatypes.c:260
msgid ""
"name of the architecture, operating system and distribution this package is "
"for"
@@ -862,252 +862,252 @@ msgstr ""
"tên của kiến trúc, hệ điều hành và bản phân phối cho chúng gói này được "
"thiết kế"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:248
+#: src/main/extractor_metatypes.c:261
msgid "resource type"
msgstr "kiểu tài nguyên"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:249
+#: src/main/extractor_metatypes.c:263
msgid ""
"categorization of the nature of the resource that is more specific than the "
"file format"
msgstr "phân loại tài nguyên một cách chính xác hơn định dạng tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:250
+#: src/main/extractor_metatypes.c:264
msgid "library search path"
msgstr "đường dẫn tìm kiếm thư viện"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:251
+#: src/main/extractor_metatypes.c:266
msgid ""
"path in the file system to be considered when looking for required libraries"
msgstr ""
"đường dẫn trong hệ thống tập tin cần theo khi quét tìm các thư viện cần thiết"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:252
+#: src/main/extractor_metatypes.c:267
msgid "library dependency"
msgstr "phụ thuộc vào thư viện"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:253
+#: src/main/extractor_metatypes.c:268
msgid "name of a library that this file depends on"
msgstr "tên của một thư viện vào đó tập tin này phụ thuộc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:255 src/main/extractor_metatypes.c:256
+#: src/main/extractor_metatypes.c:270 src/main/extractor_metatypes.c:271
msgid "camera make"
msgstr "nhà chế tạo máy ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:257 src/main/extractor_metatypes.c:258
+#: src/main/extractor_metatypes.c:272 src/main/extractor_metatypes.c:273
msgid "camera model"
msgstr "mô hình máy ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:259 src/main/extractor_metatypes.c:260
+#: src/main/extractor_metatypes.c:274 src/main/extractor_metatypes.c:275
msgid "exposure"
msgstr "sự phơi nắng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:261 src/main/extractor_metatypes.c:262
+#: src/main/extractor_metatypes.c:276 src/main/extractor_metatypes.c:277
msgid "aperture"
msgstr "lỗ ống kính"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:263 src/main/extractor_metatypes.c:264
+#: src/main/extractor_metatypes.c:278 src/main/extractor_metatypes.c:279
msgid "exposure bias"
msgstr "khuynh hướng phơi nắng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:266 src/main/extractor_metatypes.c:267
+#: src/main/extractor_metatypes.c:281 src/main/extractor_metatypes.c:282
msgid "flash"
msgstr "đèn nháy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:268 src/main/extractor_metatypes.c:269
+#: src/main/extractor_metatypes.c:283 src/main/extractor_metatypes.c:284
msgid "flash bias"
msgstr "khuynh hướng đèn nháy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:270 src/main/extractor_metatypes.c:271
+#: src/main/extractor_metatypes.c:285 src/main/extractor_metatypes.c:286
msgid "focal length"
msgstr "tiêu cự"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:272 src/main/extractor_metatypes.c:273
+#: src/main/extractor_metatypes.c:287 src/main/extractor_metatypes.c:288
msgid "focal length 35mm"
msgstr "tiêu cự 35mm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:274 src/main/extractor_metatypes.c:275
+#: src/main/extractor_metatypes.c:289 src/main/extractor_metatypes.c:290
msgid "iso speed"
msgstr "tốc độ ISO"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:277 src/main/extractor_metatypes.c:278
+#: src/main/extractor_metatypes.c:292 src/main/extractor_metatypes.c:293
msgid "exposure mode"
msgstr "chế độ phơi nắng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:279 src/main/extractor_metatypes.c:280
+#: src/main/extractor_metatypes.c:294 src/main/extractor_metatypes.c:295
msgid "metering mode"
msgstr "chế độ do"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:281 src/main/extractor_metatypes.c:282
+#: src/main/extractor_metatypes.c:296 src/main/extractor_metatypes.c:297
msgid "macro mode"
msgstr "chế độ macrô"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:283 src/main/extractor_metatypes.c:284
+#: src/main/extractor_metatypes.c:298 src/main/extractor_metatypes.c:299
msgid "image quality"
msgstr "chất lượng ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:285 src/main/extractor_metatypes.c:286
+#: src/main/extractor_metatypes.c:300 src/main/extractor_metatypes.c:301
msgid "white balance"
msgstr "cán cân trắng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:288 src/main/extractor_metatypes.c:289
+#: src/main/extractor_metatypes.c:303 src/main/extractor_metatypes.c:304
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:290 src/main/extractor_metatypes.c:291
+#: src/main/extractor_metatypes.c:305 src/main/extractor_metatypes.c:306
msgid "magnification"
msgstr "phóng to"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:292
+#: src/main/extractor_metatypes.c:307
msgid "image dimensions"
msgstr "các chiều ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:293
+#: src/main/extractor_metatypes.c:308
msgid "size of the image in pixels (width times height)"
msgstr "kích cỡ của ảnh theo điểm ảnh (chiều rộng×cao)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:294 src/main/extractor_metatypes.c:295
+#: src/main/extractor_metatypes.c:309 src/main/extractor_metatypes.c:310
msgid "produced by software"
msgstr "xuất bởi phần mềm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:299
+#: src/main/extractor_metatypes.c:314
msgid "thumbnail"
msgstr "ảnh mẫu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:300
+#: src/main/extractor_metatypes.c:315
msgid "smaller version of the image for previewing"
msgstr "phiên bản nhỏ hơn của ảnh để xem thử"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:302
+#: src/main/extractor_metatypes.c:317
msgid "image resolution"
msgstr "độ phân giải ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:303
+#: src/main/extractor_metatypes.c:318
msgid "resolution in dots per inch"
msgstr "độ phân giải theo chấm trên mỗi insơ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:305
+#: src/main/extractor_metatypes.c:320
msgid "Originating entity"
msgstr "Người/nhà nguồn gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:306
+#: src/main/extractor_metatypes.c:321
msgid "character set"
msgstr "bộ ký tự"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:307
+#: src/main/extractor_metatypes.c:322
msgid "character encoding used"
msgstr "bảng mã ký tự được dùng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:308
+#: src/main/extractor_metatypes.c:323
msgid "line count"
msgstr "số đếm trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:309
+#: src/main/extractor_metatypes.c:324
msgid "number of lines"
msgstr "số các dòng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:310
+#: src/main/extractor_metatypes.c:325
msgid "paragraph count"
msgstr "số đếm đoạn văn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:311
+#: src/main/extractor_metatypes.c:326
#, fuzzy
msgid "number of paragraphs"
msgstr "số các đoạn văn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:313
+#: src/main/extractor_metatypes.c:328
msgid "word count"
msgstr "tổng số từ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:314
+#: src/main/extractor_metatypes.c:329
msgid "number of words"
msgstr "số các từ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:315
+#: src/main/extractor_metatypes.c:330
msgid "character count"
msgstr "tổng số ký tự"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:316
+#: src/main/extractor_metatypes.c:331
msgid "number of characters"
msgstr "số các ký tự"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:317 src/main/extractor_metatypes.c:318
+#: src/main/extractor_metatypes.c:332 src/main/extractor_metatypes.c:333
msgid "page orientation"
msgstr "hướng trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:319 src/main/extractor_metatypes.c:320
+#: src/main/extractor_metatypes.c:334 src/main/extractor_metatypes.c:335
msgid "paper size"
msgstr "cỡ giấy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:321
+#: src/main/extractor_metatypes.c:336
msgid "template"
msgstr "mẫu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:322
+#: src/main/extractor_metatypes.c:337
msgid "template the document uses or is based on"
msgstr "mẫu được tài liệu dùng hay vào đó tài liệu dựa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:324 src/main/extractor_metatypes.c:325
+#: src/main/extractor_metatypes.c:339 src/main/extractor_metatypes.c:340
msgid "company"
msgstr "công ty"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:326 src/main/extractor_metatypes.c:327
+#: src/main/extractor_metatypes.c:341 src/main/extractor_metatypes.c:342
msgid "manager"
msgstr "nhà quản lý"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:328 src/main/extractor_metatypes.c:329
+#: src/main/extractor_metatypes.c:343 src/main/extractor_metatypes.c:344
msgid "revision number"
msgstr "số thứ tự bản sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:330
+#: src/main/extractor_metatypes.c:345
msgid "duration"
msgstr "thời lượng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:331
+#: src/main/extractor_metatypes.c:346
msgid "play time for the medium"
msgstr "thời gian phát của phương tiện"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:332
+#: src/main/extractor_metatypes.c:347
msgid "album"
msgstr "tập"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:333
+#: src/main/extractor_metatypes.c:348
msgid "name of the album"
msgstr "tên của tập nhạc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:335
+#: src/main/extractor_metatypes.c:350
msgid "artist"
msgstr "nhạc sĩ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:336
+#: src/main/extractor_metatypes.c:351
msgid "name of the artist or band"
msgstr "tên của nhạc sĩ hay dàn nhạc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:337 src/main/extractor_metatypes.c:338
+#: src/main/extractor_metatypes.c:352 src/main/extractor_metatypes.c:353
msgid "genre"
msgstr "thể loại"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:339
+#: src/main/extractor_metatypes.c:354
msgid "track number"
msgstr "số thứ tự rãnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:340
+#: src/main/extractor_metatypes.c:355
msgid "original number of the track on the distribution medium"
msgstr "số thứ tự gốc của rãnh trên phương tiện phát hành"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:341
+#: src/main/extractor_metatypes.c:356
msgid "disk number"
msgstr "số thứ tự đĩa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:342
+#: src/main/extractor_metatypes.c:358
msgid "number of the disk in a multi-disk (or volume) distribution"
msgstr "số thứ tự của đĩa trong bản phân phối đa đĩa (hay đa tập)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:343
+#: src/main/extractor_metatypes.c:359
msgid "performer"
msgstr "người biểu diễn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:344
+#: src/main/extractor_metatypes.c:361
msgid ""
"The artist(s) who performed the work (conductor, orchestra, soloists, actor, "
"etc.)"
@@ -1115,996 +1115,996 @@ msgstr ""
"Các nhạc sĩ đã biểu diễn tác phẩm (nhạc trưởng, dàn nhạc hợp tấu, người diễn "
"đơn, diễn viên v.v.)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:346
+#: src/main/extractor_metatypes.c:363
msgid "contact"
msgstr "liên lạc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:347
+#: src/main/extractor_metatypes.c:364
msgid "Contact information for the creator or distributor"
msgstr "Chi tiết liên lạc cho nhà tạo hay nhà phân phối"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:348
+#: src/main/extractor_metatypes.c:365
msgid "song version"
msgstr "phiên bản bài hát"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:349
+#: src/main/extractor_metatypes.c:366
msgid "name of the version of the song (i.e. remix information)"
msgstr "tên của phiên bản bài hát (tức là thông tin hoà lại)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:350
+#: src/main/extractor_metatypes.c:367
msgid "picture"
msgstr "hình ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:351
+#: src/main/extractor_metatypes.c:368
msgid "associated misc. picture"
msgstr "hình ảnh linh tinh liên quan"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:352
+#: src/main/extractor_metatypes.c:369
msgid "cover picture"
msgstr "ảnh bìa"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:353
+#: src/main/extractor_metatypes.c:370
msgid "picture of the cover of the distribution medium"
msgstr "hình ảnh của bìa của phương tiện phân phối"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:354
+#: src/main/extractor_metatypes.c:371
msgid "contributor picture"
msgstr "hình ảnh người đóng góp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:355
+#: src/main/extractor_metatypes.c:372
msgid "picture of one of the contributors"
msgstr "hình ảnh của một của các người đóng góp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:357
+#: src/main/extractor_metatypes.c:374
msgid "event picture"
msgstr "hình ảnh sự kiện"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:358
+#: src/main/extractor_metatypes.c:375
msgid "picture of an associated event"
msgstr "hình ảnh của một sự kiện liên quan"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:359
+#: src/main/extractor_metatypes.c:376
msgid "logo"
msgstr "biểu hình"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:360
+#: src/main/extractor_metatypes.c:377
msgid "logo of an associated organization"
msgstr "biểu hình của một tổ chức liên quan"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:361
+#: src/main/extractor_metatypes.c:378
msgid "broadcast television system"
msgstr "hệ thống phát thanh TV"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:362
+#: src/main/extractor_metatypes.c:380
msgid "name of the television system for which the data is coded"
msgstr "tên của hệ thống TV cho đó dữ liệu được mã hoá (v.d. PAL, NTSC)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:363
+#: src/main/extractor_metatypes.c:381
msgid "source device"
msgstr "thiết bị nguồn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:364
+#: src/main/extractor_metatypes.c:382
msgid "device used to create the object"
msgstr "thiết bị được dùng để tạo đối tượng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:365
+#: src/main/extractor_metatypes.c:383
msgid "disclaimer"
msgstr "từ chối trách nhiệm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:366
+#: src/main/extractor_metatypes.c:384
msgid "legal disclaimer"
msgstr "từ chối trách nhiệm hợp pháp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:368
+#: src/main/extractor_metatypes.c:386
msgid "warning"
msgstr "cảnh báo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:369
+#: src/main/extractor_metatypes.c:387
msgid "warning about the nature of the content"
msgstr "cảnh báo về kiểu nội dung (v.d. Chỉ co người trên 18 tuổi)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:370
+#: src/main/extractor_metatypes.c:388
msgid "page order"
msgstr "thứ tự trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:371
+#: src/main/extractor_metatypes.c:389
msgid "order of the pages"
msgstr "thứ tự các trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:372
+#: src/main/extractor_metatypes.c:390
msgid "writer"
msgstr "tác giả"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:373
+#: src/main/extractor_metatypes.c:391
msgid "contributing writer"
msgstr "tác giả đóng góp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:374 src/main/extractor_metatypes.c:375
+#: src/main/extractor_metatypes.c:392 src/main/extractor_metatypes.c:393
msgid "product version"
msgstr "phiên bản sản phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:376
+#: src/main/extractor_metatypes.c:394
msgid "contributor"
msgstr "người đóng góp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:377
+#: src/main/extractor_metatypes.c:395
msgid "name of a contributor"
msgstr "tên của một người đóng góp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:379
+#: src/main/extractor_metatypes.c:397
msgid "movie director"
msgstr "người đạo diễn phim"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:380
+#: src/main/extractor_metatypes.c:398
msgid "name of the director"
msgstr "tên của người đạo diễn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:381
+#: src/main/extractor_metatypes.c:399
msgid "network"
msgstr "mạng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:382
+#: src/main/extractor_metatypes.c:400
msgid "name of the broadcasting network or station"
msgstr "tên của mạng hay đài phát thanh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:383
+#: src/main/extractor_metatypes.c:401
msgid "show"
msgstr "buổi TV"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:384
+#: src/main/extractor_metatypes.c:402
msgid "name of the show"
msgstr "tên của buổi TV"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:385
+#: src/main/extractor_metatypes.c:403
msgid "chapter name"
msgstr "tên chương"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:386
+#: src/main/extractor_metatypes.c:404
msgid "name of the chapter"
msgstr "tên của chương"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:387
+#: src/main/extractor_metatypes.c:405
msgid "song count"
msgstr "số đếm bài hát"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:388
+#: src/main/extractor_metatypes.c:406
msgid "number of songs"
msgstr "số các bài hát"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:390
+#: src/main/extractor_metatypes.c:408
msgid "starting song"
msgstr "bài hát bắt đầu"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:391
+#: src/main/extractor_metatypes.c:409
msgid "number of the first song to play"
msgstr "số thứ tự của bài hát đầu tiên cần phát"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:392
+#: src/main/extractor_metatypes.c:410
msgid "play counter"
msgstr "bộ đếm chơi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:393
+#: src/main/extractor_metatypes.c:411
msgid "number of times the media has been played"
msgstr "số các lần đã phát phương tiện này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:394
+#: src/main/extractor_metatypes.c:412
msgid "conductor"
msgstr "người chỉ huy"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:395
+#: src/main/extractor_metatypes.c:413
msgid "name of the conductor"
msgstr "tên của nhạc trưởng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:396
+#: src/main/extractor_metatypes.c:414
msgid "interpretation"
msgstr "thể hiện"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:397
+#: src/main/extractor_metatypes.c:416
msgid ""
"information about the people behind interpretations of an existing piece"
msgstr "thông tin về các người đã thể hiện một bản nhạc đã có"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:398
+#: src/main/extractor_metatypes.c:417
msgid "composer"
msgstr "người soạn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:399
+#: src/main/extractor_metatypes.c:418
msgid "name of the composer"
msgstr "tên của người soạn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:401 src/main/extractor_metatypes.c:402
+#: src/main/extractor_metatypes.c:420 src/main/extractor_metatypes.c:421
msgid "beats per minute"
msgstr "nhịp/phút"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:403
+#: src/main/extractor_metatypes.c:422
msgid "encoded by"
msgstr "má hoá theo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:404
+#: src/main/extractor_metatypes.c:423
msgid "name of person or organization that encoded the file"
msgstr "tên của người hay tổ chức đã mã hoá tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:405
+#: src/main/extractor_metatypes.c:424
msgid "original title"
msgstr "tên gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:406
+#: src/main/extractor_metatypes.c:425
msgid "title of the original work"
msgstr "tên của tác phẩm gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:407
+#: src/main/extractor_metatypes.c:426
msgid "original artist"
msgstr "nhạc sĩ gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:408
+#: src/main/extractor_metatypes.c:427
msgid "name of the original artist"
msgstr "tên của nhạc sĩ gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:409
+#: src/main/extractor_metatypes.c:428
msgid "original writer"
msgstr "tác giả gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:410
+#: src/main/extractor_metatypes.c:429
msgid "name of the original lyricist or writer"
msgstr "tên của nhà thơ trữ tình hay tác giả gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:412
+#: src/main/extractor_metatypes.c:431
msgid "original release year"
msgstr "năm phát hành gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:413
+#: src/main/extractor_metatypes.c:432
msgid "year of the original release"
msgstr "năm của bản phát hành gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:414
+#: src/main/extractor_metatypes.c:433
msgid "original performer"
msgstr "người biểu diễn gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:415
+#: src/main/extractor_metatypes.c:434
msgid "name of the original performer"
msgstr "tên của người biểu diễn gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:416
+#: src/main/extractor_metatypes.c:435
msgid "lyrics"
msgstr "lời bài hát"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:417
+#: src/main/extractor_metatypes.c:437
msgid "lyrics of the song or text description of vocal activities"
msgstr "lời ca của bài hát, hay mô tả văn bản về hoạt động phát âm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:418
+#: src/main/extractor_metatypes.c:438
msgid "popularity"
msgstr "tính phổ biến"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:419
+#: src/main/extractor_metatypes.c:439
msgid "information about the file's popularity"
msgstr "thông tin về tính phổ biến của tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:420
+#: src/main/extractor_metatypes.c:440
msgid "licensee"
msgstr "người được cấp tác quyền"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:421
+#: src/main/extractor_metatypes.c:441
msgid "name of the owner or licensee of the file"
msgstr "tên của người sở hữu hay người được cấp giấy phép sử dụng tập tin"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:423
+#: src/main/extractor_metatypes.c:443
msgid "musician credit list"
msgstr "danh sách công trạng nhạc sĩ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:424
+#: src/main/extractor_metatypes.c:444
msgid "names of contributing musicians"
msgstr "tên của (các) nhạc sĩ đóng góp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:425
+#: src/main/extractor_metatypes.c:445
msgid "mood"
msgstr "tâm trạng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:426
+#: src/main/extractor_metatypes.c:446
msgid "keywords reflecting the mood of the piece"
msgstr "(các) từ khoá phản ánh tâm trạng của bản nhạc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:427
+#: src/main/extractor_metatypes.c:447
msgid "subtitle"
msgstr "phụ đề"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:428
+#: src/main/extractor_metatypes.c:448
msgid "subtitle of this part"
msgstr "phụ đề của phần này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:429
+#: src/main/extractor_metatypes.c:449
msgid "display type"
msgstr "kiểu trình bày"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:430
+#: src/main/extractor_metatypes.c:451
msgid "what rendering method should be used to display this item"
msgstr "phương pháp vẽ nên dùng để hiển thị mục này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:431
+#: src/main/extractor_metatypes.c:452
msgid "full data"
msgstr "dữ liệu đầy đủ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:432
+#: src/main/extractor_metatypes.c:454
msgid ""
"entry that contains the full, original binary data (not really meta data)"
msgstr ""
"mục nhập chứa dữ liệu nhị phân gốc hoàn toàn (không phải siêu dữ liệu thật)"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:434
+#: src/main/extractor_metatypes.c:456
msgid "rating"
msgstr "đánh giá"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:435
+#: src/main/extractor_metatypes.c:457
msgid "rating of the content"
msgstr "đánh giá nội dung"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:436 src/main/extractor_metatypes.c:437
+#: src/main/extractor_metatypes.c:458 src/main/extractor_metatypes.c:459
msgid "organization"
msgstr "tổ chức"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:438 src/main/extractor_metatypes.c:439
+#: src/main/extractor_metatypes.c:460 src/main/extractor_metatypes.c:461
msgid "ripper"
msgstr "bộ trích ra"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:440 src/main/extractor_metatypes.c:441
+#: src/main/extractor_metatypes.c:462 src/main/extractor_metatypes.c:463
msgid "producer"
msgstr "người cung cấp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:442
+#: src/main/extractor_metatypes.c:464
msgid "group"
msgstr "nhóm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:443
+#: src/main/extractor_metatypes.c:465
msgid "name of the group or band"
msgstr "tên của nhóm hay dàn nhạc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:445
+#: src/main/extractor_metatypes.c:467
#, fuzzy
msgid "original filename"
msgstr "tên gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:446
+#: src/main/extractor_metatypes.c:468
#, fuzzy
msgid "name of the original file (reserved for GNUnet)"
msgstr "tên của người biểu diễn gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:447
+#: src/main/extractor_metatypes.c:469
#, fuzzy
msgid "disc count"
msgstr "số đếm trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:448
+#: src/main/extractor_metatypes.c:470
msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:449
+#: src/main/extractor_metatypes.c:471
msgid "codec"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:450
+#: src/main/extractor_metatypes.c:472
msgid "codec the data is stored in"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:451
+#: src/main/extractor_metatypes.c:473
msgid "video codec"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:452
+#: src/main/extractor_metatypes.c:474
msgid "codec the video data is stored in"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:453
+#: src/main/extractor_metatypes.c:475
msgid "audio codec"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:454
+#: src/main/extractor_metatypes.c:476
msgid "codec the audio data is stored in"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:456
+#: src/main/extractor_metatypes.c:478
#, fuzzy
msgid "subtitle codec"
msgstr "phụ đề"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:457
+#: src/main/extractor_metatypes.c:479
msgid "codec/format the subtitle data is stored in"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:458
+#: src/main/extractor_metatypes.c:480
msgid "container format"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:459
+#: src/main/extractor_metatypes.c:481
msgid "container format the data is stored in"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:460
+#: src/main/extractor_metatypes.c:482
msgid "bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:461
+#: src/main/extractor_metatypes.c:483
msgid "exact or average bitrate in bits/s"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:462
+#: src/main/extractor_metatypes.c:484
#, fuzzy
msgid "nominal bitrate"
msgstr "tên gốc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:463
+#: src/main/extractor_metatypes.c:486
msgid ""
"nominal bitrate in bits/s. The actual bitrate might be different from this "
"target bitrate."
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:464
+#: src/main/extractor_metatypes.c:487
msgid "minimum bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:465
+#: src/main/extractor_metatypes.c:488
msgid "minimum bitrate in bits/s"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:467
+#: src/main/extractor_metatypes.c:490
msgid "maximum bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:468
+#: src/main/extractor_metatypes.c:491
msgid "maximum bitrate in bits/s"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:469
+#: src/main/extractor_metatypes.c:492
#, fuzzy
msgid "serial"
msgstr "Công nghiệp"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:470
+#: src/main/extractor_metatypes.c:493
#, fuzzy
msgid "serial number of track"
msgstr "số các ký tự"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:471
+#: src/main/extractor_metatypes.c:494
#, fuzzy
msgid "encoder"
msgstr "má hoá theo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:472
+#: src/main/extractor_metatypes.c:495
msgid "encoder used to encode this stream"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:473
+#: src/main/extractor_metatypes.c:496
#, fuzzy
msgid "encoder version"
msgstr "phiên bản định dạng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:474
+#: src/main/extractor_metatypes.c:497
msgid "version of the encoder used to encode this stream"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:475
+#: src/main/extractor_metatypes.c:498
#, fuzzy
msgid "track gain"
msgstr "số thứ tự rãnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:476
+#: src/main/extractor_metatypes.c:499
msgid "track gain in db"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:478
+#: src/main/extractor_metatypes.c:501
#, fuzzy
msgid "track peak"
msgstr "số thứ tự rãnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:479
+#: src/main/extractor_metatypes.c:502
#, fuzzy
msgid "peak of the track"
msgstr "tên của tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:480
+#: src/main/extractor_metatypes.c:503
#, fuzzy
msgid "album gain"
msgstr "tập"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:481
+#: src/main/extractor_metatypes.c:504
msgid "album gain in db"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:482
+#: src/main/extractor_metatypes.c:505
#, fuzzy
msgid "album peak"
msgstr "tập"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:483
+#: src/main/extractor_metatypes.c:506
#, fuzzy
msgid "peak of the album"
msgstr "tên của tập nhạc"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:484
+#: src/main/extractor_metatypes.c:507
msgid "reference level"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:485
+#: src/main/extractor_metatypes.c:508
msgid "reference level of track and album gain values"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:486
+#: src/main/extractor_metatypes.c:509
#, fuzzy
msgid "location name"
msgstr "giờ tạo"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:487
+#: src/main/extractor_metatypes.c:511
msgid ""
"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
"produced"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:489
+#: src/main/extractor_metatypes.c:513
msgid "location elevation"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:490
+#: src/main/extractor_metatypes.c:515
msgid ""
"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
"according to WGS84 (zero is average sea level)"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:491
+#: src/main/extractor_metatypes.c:516
msgid "location horizontal error"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:492
+#: src/main/extractor_metatypes.c:518
msgid "represents the expected error on the horizontal positioning in meters"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:493
+#: src/main/extractor_metatypes.c:519
#, fuzzy
msgid "location movement speed"
msgstr "tháng xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:494
+#: src/main/extractor_metatypes.c:521
msgid ""
"speed of the capturing device when performing the capture. Represented in m/s"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:495
+#: src/main/extractor_metatypes.c:522
msgid "location movement direction"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:496
+#: src/main/extractor_metatypes.c:524
msgid ""
"indicates the movement direction of the device performing the capture of a "
"media. It is represented as degrees in floating point representation, 0 "
"means the geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:497
+#: src/main/extractor_metatypes.c:525
msgid "location capture direction"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:498
+#: src/main/extractor_metatypes.c:527
msgid ""
"indicates the direction the device is pointing to when capturing a media. It "
"is represented as degrees in floating point representation, 0 means the "
"geographic north, and increases clockwise"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:500
+#: src/main/extractor_metatypes.c:529
#, fuzzy
msgid "show episode number"
msgstr "số thứ tự bản sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:501
+#: src/main/extractor_metatypes.c:530
msgid "number of the episode within a season/show"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:502
+#: src/main/extractor_metatypes.c:531
#, fuzzy
msgid "show season number"
msgstr "số thứ tự bản sửa đổi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:503
+#: src/main/extractor_metatypes.c:532
#, fuzzy
msgid "number of the season of a show/series"
msgstr "số thứ tự của bài hát đầu tiên cần phát"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:504
+#: src/main/extractor_metatypes.c:533
#, fuzzy
msgid "grouping"
msgstr "nhóm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:505
+#: src/main/extractor_metatypes.c:535
msgid ""
"groups together media that are related and spans multiple tracks. An example "
"are multiple pieces of a concerto"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:506
+#: src/main/extractor_metatypes.c:536
msgid "device manufacturer"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:507
+#: src/main/extractor_metatypes.c:537
#, fuzzy
msgid "manufacturer of the device used to create the media"
msgstr "thiết bị được dùng để tạo đối tượng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:508
+#: src/main/extractor_metatypes.c:538
#, fuzzy
msgid "device model"
msgstr "mô hình máy ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:509
+#: src/main/extractor_metatypes.c:539
#, fuzzy
msgid "model of the device used to create the media"
msgstr "thiết bị được dùng để tạo đối tượng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:511
+#: src/main/extractor_metatypes.c:541
#, fuzzy
msgid "audio language"
msgstr "ngôn ngữ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:512
+#: src/main/extractor_metatypes.c:542
#, fuzzy
msgid "language of the audio track"
msgstr "ngôn ngữ của tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:513
+#: src/main/extractor_metatypes.c:543
#, fuzzy
msgid "channels"
msgstr "kênh đôi"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:514
+#: src/main/extractor_metatypes.c:544
#, fuzzy
msgid "number of audio channels"
msgstr "số các dòng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:515
+#: src/main/extractor_metatypes.c:545
msgid "sample rate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:516
+#: src/main/extractor_metatypes.c:546
#, fuzzy
msgid "sample rate of the audio track"
msgstr "tên của người đạo diễn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:517
+#: src/main/extractor_metatypes.c:547
msgid "audio depth"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:518
+#: src/main/extractor_metatypes.c:548
#, fuzzy
msgid "number of bits per audio sample"
msgstr "số các lần đã phát phương tiện này"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:519
+#: src/main/extractor_metatypes.c:549
msgid "audio bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:520
+#: src/main/extractor_metatypes.c:550
#, fuzzy
msgid "bitrate of the audio track"
msgstr "tên của tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:522 src/main/extractor_metatypes.c:523
+#: src/main/extractor_metatypes.c:552 src/main/extractor_metatypes.c:553
msgid "maximum audio bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:524
+#: src/main/extractor_metatypes.c:554
#, fuzzy
msgid "video dimensions"
msgstr "các chiều ảnh"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:525
+#: src/main/extractor_metatypes.c:555
msgid "width and height of the video track (WxH)"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:526
+#: src/main/extractor_metatypes.c:556
msgid "video depth"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:527
+#: src/main/extractor_metatypes.c:557
#, fuzzy
msgid "numbers of bits per pixel"
msgstr "số các dòng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:528
+#: src/main/extractor_metatypes.c:558
#, fuzzy
msgid "frame rate"
msgstr "phạm vi trang"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:529
+#: src/main/extractor_metatypes.c:559
msgid "number of frames per second (as D/N or floating point)"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:530
+#: src/main/extractor_metatypes.c:560
msgid "pixel aspect ratio"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:531
+#: src/main/extractor_metatypes.c:561
msgid "pixel aspect ratio (as D/N)"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:533 src/main/extractor_metatypes.c:534
+#: src/main/extractor_metatypes.c:563 src/main/extractor_metatypes.c:564
msgid "video bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:535 src/main/extractor_metatypes.c:536
+#: src/main/extractor_metatypes.c:565 src/main/extractor_metatypes.c:566
msgid "maximum video bitrate"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:537
+#: src/main/extractor_metatypes.c:567
#, fuzzy
msgid "subtitle language"
msgstr "ngôn ngữ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:538
+#: src/main/extractor_metatypes.c:568
#, fuzzy
msgid "language of the subtitle track"
msgstr "tên nhà xuất bản"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:539
+#: src/main/extractor_metatypes.c:569
#, fuzzy
msgid "video language"
msgstr "ngôn ngữ"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:540
+#: src/main/extractor_metatypes.c:570
#, fuzzy
msgid "language of the video track"
msgstr "ngôn ngữ của tác phẩm"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:541
+#: src/main/extractor_metatypes.c:571
#, fuzzy
msgid "table of contents"
msgstr "đánh giá nội dung"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:542
+#: src/main/extractor_metatypes.c:572
msgid "chapters, contents or bookmarks (in xml format)"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:544
+#: src/main/extractor_metatypes.c:574
#, fuzzy
msgid "video duration"
msgstr "thời lượng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:545
+#: src/main/extractor_metatypes.c:575
msgid "duration of a video stream"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:546
+#: src/main/extractor_metatypes.c:576
#, fuzzy
msgid "audio duration"
msgstr "thời lượng"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:547
+#: src/main/extractor_metatypes.c:577
msgid "duration of an audio stream"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:548
+#: src/main/extractor_metatypes.c:578
#, fuzzy
msgid "subtitle duration"
msgstr "vị trí con"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:549
+#: src/main/extractor_metatypes.c:579
msgid "duration of a subtitle stream"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:551
+#: src/main/extractor_metatypes.c:581
msgid "audio preview"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:552
+#: src/main/extractor_metatypes.c:582
#, fuzzy
msgid "a preview of the file audio stream"
msgstr "tên của người đạo diễn"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:554
+#: src/main/extractor_metatypes.c:584
msgid "narinfo"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:555
+#: src/main/extractor_metatypes.c:586
msgid ""
"file containing information about contents of a normalized archive (nar)"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:557
+#: src/main/extractor_metatypes.c:588
#, fuzzy
msgid "nar"
msgstr "nhà quản lý"
-#: src/main/extractor_metatypes.c:558
+#: src/main/extractor_metatypes.c:589
msgid "normalized archive"
msgstr ""
-#: src/main/extractor_metatypes.c:560 src/main/extractor_metatypes.c:561
+#: src/main/extractor_metatypes.c:591 src/main/extractor_metatypes.c:592
msgid "last"
msgstr "cuối"
-#: src/main/getopt.c:684
+#: src/main/getopt.c:694
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-#: src/main/getopt.c:709
+#: src/main/getopt.c:719
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
-#: src/main/getopt.c:715
+#: src/main/getopt.c:725
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
-#: src/main/getopt.c:732 src/main/getopt.c:903
+#: src/main/getopt.c:742 src/main/getopt.c:914
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
-#: src/main/getopt.c:761
+#: src/main/getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
-#: src/main/getopt.c:765
+#: src/main/getopt.c:775
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
-#: src/main/getopt.c:791
+#: src/main/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
-#: src/main/getopt.c:793
+#: src/main/getopt.c:803
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
-#: src/main/getopt.c:822 src/main/getopt.c:952
+#: src/main/getopt.c:832 src/main/getopt.c:963
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
-#: src/main/getopt.c:870
+#: src/main/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
-#: src/main/getopt.c:888
+#: src/main/getopt.c:899
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
-#: src/plugins/flac_extractor.c:322
+#: src/plugins/flac_extractor.c:323
#, c-format
msgid "%u Hz, %u channels"
msgstr "%u Hz, %u kênh"
-#: src/plugins/man_extractor.c:215
+#: src/plugins/man_extractor.c:216
msgid "Commands"
msgstr "Lệnh"
-#: src/plugins/man_extractor.c:219
+#: src/plugins/man_extractor.c:220
msgid "System calls"
msgstr "Cuộc gọi hệ thống"
-#: src/plugins/man_extractor.c:223
+#: src/plugins/man_extractor.c:224
msgid "Library calls"
msgstr "Cuộc gọi thư viện"
-#: src/plugins/man_extractor.c:227
+#: src/plugins/man_extractor.c:228
msgid "Special files"
msgstr "Tập tin đặc biệt"
-#: src/plugins/man_extractor.c:231
+#: src/plugins/man_extractor.c:232
msgid "File formats and conventions"
msgstr "Khuôn dang tập tin và quy ước"
-#: src/plugins/man_extractor.c:235
+#: src/plugins/man_extractor.c:236
msgid "Games"
msgstr "Trò chơi"
-#: src/plugins/man_extractor.c:239
+#: src/plugins/man_extractor.c:240
msgid "Conventions and miscellaneous"
msgstr "Quy ước và linh tinh"
-#: src/plugins/man_extractor.c:243
+#: src/plugins/man_extractor.c:244
msgid "System management commands"
msgstr "Lệnh quản lý hệ thống"
-#: src/plugins/man_extractor.c:247
+#: src/plugins/man_extractor.c:248
msgid "Kernel routines"
msgstr "Thao tác hạt nhân"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:413
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:414
msgid "No Proofing"
msgstr "Đừng bắt lỗi"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:421
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:422
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Tiếng Hoa truyền thống"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:423
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:424
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Tiếng Hoa giản thể"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:431
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:432
msgid "Swiss German"
msgstr "Đức Thụy Sĩ"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:435
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:436
msgid "U.S. English"
msgstr "Tiếng Anh (Mỹ)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:437
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:438
msgid "U.K. English"
msgstr "Tiếng Anh (Quốc Anh)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:439
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:440
msgid "Australian English"
msgstr "Tiếng Anh (Úc)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:441
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:442
msgid "Castilian Spanish"
msgstr "Tây Ban Nha (Căt-tín)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:443
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:444
msgid "Mexican Spanish"
msgstr "Tây Ban Nha (Mê-hi-cô)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:449
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:450
msgid "Belgian French"
msgstr "Pháp (Bỉ)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:451
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:452
msgid "Canadian French"
msgstr "Pháp (Ca-na-đa)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:453
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:454
msgid "Swiss French"
msgstr "Pháp (Thuỵ sĩ)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:463
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:464
msgid "Swiss Italian"
msgstr "Ý (Thuỵ sĩ)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:471
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:472
msgid "Belgian Dutch"
msgstr "Hoà Lan (Bỉ)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:473
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:474
msgid "Norwegian Bokmal"
msgstr "Na Uy (Bóc-măn)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:483
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:484
msgid "Rhaeto-Romanic"
msgstr "Rai-tô-Rô-ma-ni"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:489
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:490
msgid "Croato-Serbian (Latin)"
msgstr "Xéc-bi Cợ-rô-a-ti-a (La-tinh)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:491
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:492
msgid "Serbo-Croatian (Cyrillic)"
msgstr "Xéc-bi Cợ-rô-a-ti-a (Ki-rin)"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:519
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:520
msgid "Farsi"
msgstr "Pha-xi"
-#: src/plugins/ole2_extractor.c:609
+#: src/plugins/ole2_extractor.c:610
#, fuzzy, c-format
msgid "Revision #%u: Author `%s' worked on `%s'"
msgstr "Bản sửa đổi #%u: Tác giả « %s » đã làm việc « %s »."
-#: src/plugins/riff_extractor.c:145
+#: src/plugins/riff_extractor.c:149
#, c-format
msgid "codec: %s, %u fps, %u ms"
msgstr "codec: %s, %u khung/giây, %u miligiây"
-#: src/plugins/wav_extractor.c:122
+#: src/plugins/wav_extractor.c:125
msgid "mono"
msgstr "một nguồn"
-#: src/plugins/wav_extractor.c:122
+#: src/plugins/wav_extractor.c:125
msgid "stereo"
msgstr "âm lập thể"