summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po550
1 files changed, 322 insertions, 228 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index f4c284355..a8463597c 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-04-04 19:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-08-08 18:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
#: src/abd/gnunet-abd.c:560 src/abd/gnunet-service-abd.c:1747
#: src/namestore/gnunet-namestore.c:1001
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1164
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1067
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to connect to namestore\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
@@ -773,7 +773,7 @@ msgstr ""
#: src/auction/gnunet-auction-info.c:77 src/auction/gnunet-auction-join.c:77
#: src/conversation/gnunet-conversation-test.c:256
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:564 src/template/gnunet-template.c:75
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:570 src/template/gnunet-template.c:75
msgid "help text"
msgstr ""
@@ -1144,7 +1144,7 @@ msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"\n"
-"We are now playing your recording back. If you can hear it, your audio "
+"ew are now playing your recording back. If you can hear it, your audio "
"settings are working..."
msgstr ""
@@ -1602,42 +1602,42 @@ msgstr "# các thông báo phát hiện dht được nhận"
msgid "# updates to my type map"
msgstr ""
-#: src/datacache/datacache.c:115 src/datacache/datacache.c:287
+#: src/datacache/datacache.c:115 src/datacache/datacache.c:299
#: src/datastore/gnunet-service-datastore.c:742
#, fuzzy
msgid "# bytes stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datacache/datacache.c:119 src/datacache/datacache.c:291
+#: src/datacache/datacache.c:119 src/datacache/datacache.c:303
#, fuzzy
msgid "# items stored"
msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
-#: src/datacache/datacache.c:189
+#: src/datacache/datacache.c:190
#, c-format
msgid "Loading `%s' datacache plugin\n"
msgstr ""
-#: src/datacache/datacache.c:197
+#: src/datacache/datacache.c:208
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to load datacache plugin for `%s'\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/datacache/datacache.c:320
+#: src/datacache/datacache.c:332
#, fuzzy
msgid "# requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/datacache/datacache.c:331
+#: src/datacache/datacache.c:343
msgid "# requests filtered by bloom filter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/datacache/datacache.c:358
+#: src/datacache/datacache.c:370
#, fuzzy
msgid "# requests for random value received"
msgstr "# tổng số yêu cầu lỗ hổng được nhận"
-#: src/datacache/datacache.c:388
+#: src/datacache/datacache.c:400
#, fuzzy
msgid "# proximity search requests received"
msgstr "# các yêu cầu khách lỗ hổng được nhận"
@@ -1996,7 +1996,7 @@ msgstr ""
#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:284
#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:897
-msgid "Postgress exec failure"
+msgid "Postgresql exec failure"
msgstr ""
#: src/datastore/plugin_datastore_postgres.c:858
@@ -2034,14 +2034,25 @@ msgstr ""
msgid "sqlite version to old to determine size, assuming zero\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1274
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1266
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1279
+#, fuzzy
+msgid "error preparing statement\n"
+msgstr "Hoàn thành tạo khoá.\n"
+
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1287
+#, fuzzy
+msgid "error stepping\n"
+msgstr "# các byte trong kho dữ liệu"
+
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1295
#, c-format
msgid ""
"Using sqlite page utilization to estimate payload (%llu pages of size %llu "
"bytes)\n"
msgstr ""
-#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1316
+#: src/datastore/plugin_datastore_sqlite.c:1337
#: src/namecache/plugin_namecache_sqlite.c:564
#: src/namestore/plugin_namestore_sqlite.c:765
#, fuzzy
@@ -2296,102 +2307,102 @@ msgstr "# các thông báo PING được tạo"
msgid "# requests TTL-dropped"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1052
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1096
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1035
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1072
msgid "# Peers excluded from routing due to Bloomfilter"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1069
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1112
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1045
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1088
#, fuzzy
msgid "# Peer selection failed"
msgstr "# các cuộc gọi HTTP select (lựa chọn)"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1270
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1246
#, fuzzy
msgid "# PUT requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1304
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1280
#, fuzzy
msgid "# PUT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1316
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1458
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1562
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1292
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1434
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1538
#, fuzzy
msgid "# P2P messages dropped due to full queue"
msgstr "# các yêu cầu lỗ hổng bị bỏ do trọng tải"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1401
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1377
#, fuzzy
msgid "# GET requests routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1445
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1421
#, fuzzy
msgid "# GET messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1577
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1553
#, fuzzy
msgid "# RESULT messages queued for transmission"
msgstr "# các thông báo PING được tạo"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1680
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1656
msgid "# Expired PUTs discarded"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1688
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1664
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1692
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1668
#, fuzzy
msgid "# P2P PUT bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1924
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1900
#, fuzzy
msgid "# FIND PEER requests ignored due to Bloomfilter"
msgstr "# các yêu cầu được lọc theo bộ lọc bloom"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1933
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:1909
msgid "# FIND PEER requests ignored due to lack of HELLO"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2096
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2072
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2100
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2076
#, fuzzy
msgid "# P2P GET bytes received"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2166
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2142
#, fuzzy
msgid "# P2P FIND PEER requests processed"
msgstr "# các yêu cầu get (lấy) dht được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2187
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2163
#, fuzzy
msgid "# P2P GET requests ONLY routed"
msgstr "# các yêu cầu dht được định tuyến"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2365
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2341
msgid "# Expired results discarded"
msgstr ""
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2382
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2358
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULTS received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
-#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2386
+#: src/dht/gnunet-service-dht_neighbours.c:2362
#, fuzzy
msgid "# P2P RESULT bytes received"
msgstr "# Tín hiệu HTTP PUT được nhận"
@@ -2875,7 +2886,7 @@ msgstr ""
#: src/fs/fs_download.c:346
#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"Failed to access full directroy contents of `%s' for recursive download\n"
+"Failed to access full directory contents of `%s' for recursive download\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
#: src/fs/fs_download.c:528 src/fs/fs_download.c:541
@@ -4172,7 +4183,7 @@ msgstr ""
msgid "GNUnet GNS resolver tool"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/gns/gnunet-gns-import.c:491
+#: src/gns/gnunet-gns-import.c:490
msgid "This program will import some GNS authorities into your GNS namestore."
msgstr ""
@@ -4874,52 +4885,52 @@ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
msgid "Failed to set default ego: %s\n"
msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:462
+#: src/identity/gnunet-identity.c:461
msgid "create ego NAME"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:467
+#: src/identity/gnunet-identity.c:466
msgid "delete ego NAME "
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:473
+#: src/identity/gnunet-identity.c:472
msgid ""
"set the private key for the identity to PRIVATE_KEY (use together with -C)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:478
+#: src/identity/gnunet-identity.c:477
msgid "generate an EdDSA identity. (use together with -C) EXPERIMENTAL"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:482
+#: src/identity/gnunet-identity.c:481
msgid "display all egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:486
+#: src/identity/gnunet-identity.c:485
msgid "reduce output"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:493
+#: src/identity/gnunet-identity.c:492
msgid ""
"set default identity to NAME for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -"
"s) or restrict results to NAME (use together with -d)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:497
+#: src/identity/gnunet-identity.c:496
msgid "run in monitor mode egos"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:501
+#: src/identity/gnunet-identity.c:500
#, fuzzy
msgid "display private keys as well"
msgstr "hiển thị giá trị tổng kiểm của tập tin"
-#: src/identity/gnunet-identity.c:508
+#: src/identity/gnunet-identity.c:507
msgid ""
"set default identity to EGO for a subsystem SUBSYSTEM (use together with -e)"
msgstr ""
-#: src/identity/gnunet-identity.c:523
+#: src/identity/gnunet-identity.c:522
msgid "Maintain egos"
msgstr ""
@@ -4975,7 +4986,7 @@ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
msgid "Identity REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/json/json.c:139
+#: src/json/json.c:119
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to parse JSON in option `%s': %s (%s)\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
@@ -5319,73 +5330,113 @@ msgstr ""
msgid "name of the ego controlling the zone"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:552
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unsupported form value `%s'\n"
-msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:359
+#, fuzzy
+msgid "can not search the namestore"
+msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:579
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:413
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:554
+#, fuzzy
+msgid "unable to scan namestore"
+msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:441
#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create record for domain `%s': %s\n"
+msgid "Failed to create record for `%s': %s\n"
msgstr "Không thể truy cập đến tập tin gnunet-directory « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:600
-msgid "Error when mapping zone to name\n"
-msgstr ""
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:453
+#, fuzzy
+msgid "no errors"
+msgstr "Lỗi không rõ"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:633
-#, c-format
-msgid "Found existing name `%s' for the given key\n"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:489
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The requested key `%s' exists as `%s'\n"
+msgstr "Đã tạo mục nhập « %s » trong không gian tên « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:496
+msgid "key exists"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:646
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:513
#, fuzzy
-msgid "Error creating record data.\n"
+msgid "Error creating record data\n"
msgstr "=\tLỗi đọc thư mục.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:707
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:517
+#, fuzzy
+msgid "unable to store record"
+msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:588
#, c-format
-msgid "Found %u existing records for domain `%s'\n"
+msgid "Requested name `%s' exists with `%u' records\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:796
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to create page for `%s'\n"
-msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
-
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:815
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
-msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:594
+msgid "name exists\n"
+msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:850
-msgid "Domain name must not contain `.'\n"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:780
+msgid "unable to process submitted data"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:859
-msgid "Domain name must not contain `+'\n"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:787
+msgid "the submitted data is invalid"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1094
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:806
+#, fuzzy
+msgid "invalid parameters"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:823
+#, fuzzy
+msgid "invalid name"
+msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:834
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to parse key %s\n"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:838
+#, fuzzy
+msgid "unable to parse key"
+msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:949
msgid "No ego configured for `fcfsd` subsystem\n"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1125
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:974
#, fuzzy
msgid "Failed to start HTTP server\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1173
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1058
+#, fuzzy
+msgid "No port specified, using default value\n"
+msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1076
#, fuzzy
msgid "Failed to connect to identity\n"
msgstr "Lỗi kết nối đến gnunetd.\n"
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1200
-msgid "name of the zone that is to be managed by FCFSD"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1100
+#, fuzzy
+msgid "Unable to set up the daemon\n"
+msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng cho trình nền."
+
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1123
+msgid "name of the zone managed by FCFSD"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1220
-msgid "GNU Name System First Come First Serve name registration service"
+#: src/namestore/gnunet-namestore-fcfsd.c:1132
+msgid "GNU Name System First-Come-First-Served name registration service"
msgstr ""
#: src/namestore/gnunet-service-namestore.c:871
@@ -5393,11 +5444,11 @@ msgstr ""
msgid "Failed to replicate block in namecache: %s\n"
msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
-#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:1848
+#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:1847
msgid "size to use for the main hash map"
msgstr ""
-#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:1854
+#: src/namestore/gnunet-zoneimport.c:1853
msgid "minimum expiration time we assume for imported records"
msgstr ""
@@ -5420,7 +5471,7 @@ msgstr ""
msgid "Flat file database running\n"
msgstr "kho dữ liệu sqlite"
-#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1105
+#: src/namestore/plugin_rest_namestore.c:1111
#, fuzzy
msgid "Namestore REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -6094,12 +6145,12 @@ msgstr ""
msgid "re:claimID command line tool"
msgstr ""
-#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2788
+#: src/reclaim/plugin_rest_openid_connect.c:2793
#, fuzzy
msgid "OpenID Connect REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
-#: src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1521
+#: src/reclaim/plugin_rest_pabc.c:637 src/reclaim/plugin_rest_reclaim.c:1520
#, fuzzy
msgid "Identity Provider REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -6118,61 +6169,61 @@ msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
msgid "Daemon to announce regular expressions for the peer using cadet."
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1390
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1392
#, fuzzy
msgid "No configuration file given. Exiting\n"
msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1432
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1434
#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:631
#, c-format
msgid "No policy directory specified on command line. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1438
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1440
#: src/regex/gnunet-regex-simulation-profiler.c:639
#, c-format
msgid "Specified policies directory does not exist. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1446
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1448
#, fuzzy, c-format
msgid "No files found in `%s'\n"
msgstr "Vẫn còn không tìm thấy đồng đẳng trong « %s ».\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1455
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1457
msgid "No search strings file given. Exiting.\n"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1475
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1477
#, fuzzy
msgid "Error loading search strings. Exiting.\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1563
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1565
#, fuzzy
msgid "name of the file for writing statistics"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1570
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1572
msgid "wait TIMEOUT before ending the experiment"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1576
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1578
msgid "directory with policy files"
msgstr ""
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1584
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1586
#, fuzzy
msgid "name of file with input strings"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1591
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1593
#, fuzzy
msgid "name of file with hosts' names"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1604
+#: src/regex/gnunet-regex-profiler.c:1606
msgid "Profiler for regex"
msgstr ""
@@ -6198,12 +6249,12 @@ msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
msgid "Search string `%s' is too long!\n"
msgstr "« %s » không phải là một tập tin.\n"
-#: src/rest/gnunet-rest-server.c:1266
+#: src/rest/gnunet-rest-server.c:1267
#, fuzzy
msgid "GNUnet REST server"
msgstr "Bản ghi lỗi GNUnet"
-#: src/rest/plugin_rest_config.c:427
+#: src/rest/plugin_rest_config.c:428
#, fuzzy
msgid "CONFIG REST API initialized\n"
msgstr "Lỗi sơ khởi lõi.\n"
@@ -6270,72 +6321,77 @@ msgstr ""
msgid "Ego `%s' not found.\n"
msgstr "Khoá phiên chạy từ đồng đẳng « %s » không thể được thẩm tra.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:351
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:350
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error: Key is invalid\n"
+msgstr "Định dạng của biệt hiệu « %s » là không hợp lệ.\n"
+
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:357
#, c-format
msgid "Error: revocation certificate in `%s' is not for `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:361
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:367
msgid "Revocation certificate ready\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:373
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:379
msgid "Continuing calculation where left off...\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:380
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:386
msgid "Revocation certificate not ready, calculating proof of work\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:418
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:424
#, fuzzy, c-format
msgid "Public key `%s' malformed\n"
msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:428
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:434
msgid ""
"Testing and revoking at the same time is not allowed, only executing test.\n"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:458
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:464
#, fuzzy
msgid "No filename to store revocation certificate given.\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:475
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:481
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to read revocation certificate from `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:483
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:489
#, fuzzy, c-format
msgid "Revocation certificate corrupted in `%s'\n"
msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:505
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:511
#, fuzzy
msgid "No action specified. Nothing to do.\n"
msgstr "Chưa xác định giao diện nên dùng mặc định.\n"
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:524
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:530
msgid "use NAME for the name of the revocation file"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:532
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:538
msgid ""
"revoke the private key associated for the the private key associated with "
"the ego NAME "
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:539
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:545
msgid "actually perform revocation, otherwise we just do the precomputation"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:546
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:552
msgid "test if the public key KEY has been revoked"
msgstr ""
-#: src/revocation/gnunet-revocation.c:552
+#: src/revocation/gnunet-revocation.c:558
#, fuzzy
msgid "number of epochs to calculate for"
msgstr "số lần lặp lại"
@@ -6463,12 +6519,12 @@ msgstr ""
#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_alice.c:1358
#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct_bob.c:1355
#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_alice.c:1118
-#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1063
+#: src/scalarproduct/gnunet-service-scalarproduct-ecc_bob.c:1034
#, fuzzy
msgid "Connect to CADET failed\n"
msgstr " Không kết nối được (lỗi ?)\n"
-#: src/scalarproduct/scalarproduct_api.c:189
+#: src/scalarproduct/scalarproduct_api.c:184
msgid "Keys given to SCALARPRODUCT not unique!\n"
msgstr ""
@@ -6489,7 +6545,7 @@ msgid "also profile decryption"
msgstr ""
#: src/set/gnunet-service-set.c:1916 src/seti/gnunet-service-seti.c:2467
-#: src/setu/gnunet-service-setu.c:3832
+#: src/setu/gnunet-service-setu.c:5395
#, fuzzy
msgid "Could not connect to CADET service\n"
msgstr "Không thể kết nối tới %s:%u: %s\n"
@@ -6733,7 +6789,7 @@ msgid ""
"\t cap: the maximum number of links a node can have\n"
"\t m: the number of links a node should have while joining the network\n"
"\t filename: the path of the file which contains topology information\n"
-"NOTE: the format of the above file is descibed here: https://www.gnunet.org/"
+"NOTE: the format of the above file is described here: https://www.gnunet.org/"
"content/topology-file-format\n"
msgstr ""
@@ -6829,7 +6885,7 @@ msgid "Spawning process `%s'\n"
msgstr "Đang bắt đầu tài về « %s »\n"
#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:290
-msgid "tolerate COUNT number of continious timeout failures"
+msgid "tolerate COUNT number of continuous timeout failures"
msgstr ""
#: src/testbed/gnunet-testbed-profiler.c:295
@@ -7141,15 +7197,15 @@ msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
msgid "GNUnet topology control"
msgstr ""
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3331
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3314
#: src/transport/gnunet-communicator-udp.c:3790
-#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10220
+#: src/transport/gnunet-service-tng.c:10223
#: src/transport/gnunet-service-transport.c:2627
#, fuzzy
msgid "Transport service is lacking key configuration settings. Exiting.\n"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3668
+#: src/transport/gnunet-communicator-tcp.c:3652
msgid "GNUnet TCP communicator"
msgstr ""
@@ -8255,7 +8311,7 @@ msgstr ""
msgid "Service process failed to report status\n"
msgstr ""
-#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1253 src/util/disk.c:1040
+#: src/transport/tcp_service_legacy.c:1253 src/util/disk.c:1220
#: src/util/service.c:1637
#, c-format
msgid "Cannot obtain information about user `%s': %s\n"
@@ -8374,39 +8430,15 @@ msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
msgid "Failed to serialize metadata `%s'"
msgstr "Lỗi lấy thông kê về truyền tải.\n"
-#: src/util/client.c:747 src/util/client.c:937
+#: src/util/client.c:747 src/util/client.c:938
msgid "not a valid filename"
msgstr ""
-#: src/util/client.c:1103
+#: src/util/client.c:1104
#, c-format
msgid "Need a non-empty hostname for service `%s'.\n"
msgstr ""
-#: src/util/common_logging.c:259 src/util/common_logging.c:1114
-msgid "DEBUG"
-msgstr "GỠ LỖI"
-
-#: src/util/common_logging.c:261 src/util/common_logging.c:1112
-msgid "INFO"
-msgstr "TIN"
-
-#: src/util/common_logging.c:263 src/util/common_logging.c:1110
-msgid "MESSAGE"
-msgstr ""
-
-#: src/util/common_logging.c:265 src/util/common_logging.c:1108
-msgid "WARNING"
-msgstr "CẢNH BÁO"
-
-#: src/util/common_logging.c:267 src/util/common_logging.c:1106
-msgid "ERROR"
-msgstr "LỖI"
-
-#: src/util/common_logging.c:269 src/util/common_logging.c:1116
-msgid "NONE"
-msgstr ""
-
#: src/util/common_logging.c:626 src/util/common_logging.c:665
#, c-format
msgid "ERROR: Unable to parse log definition: Syntax error at `%s'.\n"
@@ -8417,6 +8449,30 @@ msgstr ""
msgid "Message `%.*s' repeated %u times in the last %s\n"
msgstr "Thông điệp « %.*s » đã lặp lại %u lần trong %llu giây trước\n"
+#: src/util/common_logging.c:1106
+msgid "ERROR"
+msgstr "LỖI"
+
+#: src/util/common_logging.c:1108
+msgid "WARNING"
+msgstr "CẢNH BÁO"
+
+#: src/util/common_logging.c:1110
+msgid "MESSAGE"
+msgstr ""
+
+#: src/util/common_logging.c:1112
+msgid "INFO"
+msgstr "TIN"
+
+#: src/util/common_logging.c:1114
+msgid "DEBUG"
+msgstr "GỠ LỖI"
+
+#: src/util/common_logging.c:1116
+msgid "NONE"
+msgstr ""
+
#: src/util/common_logging.c:1117
msgid "INVALID"
msgstr ""
@@ -8442,22 +8498,52 @@ msgid ""
msgstr ""
"Cấu hình không thỏa mãn các ràng buộc của tập tin đặc tả cấu hình « %s ».\n"
-#: src/util/configuration.c:370
+#: src/util/configuration.c:790
+#, c-format
+msgid "Illegal directive in line %u (parsing restricted section %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/configuration.c:800
+#, c-format
+msgid "Bad directive in line %u\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/configuration.c:853
+#, c-format
+msgid "Bad inline-secret directive in line %u\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/configuration.c:875
+#, c-format
+msgid "Unknown or malformed directive '%s' in line %u\n"
+msgstr ""
+
+#: src/util/configuration.c:905
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Syntax error while deserializing in line %u (option without section)\n"
+msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong tập tin cấu hình « %s » tại dòng %d.\n"
+
+#: src/util/configuration.c:949
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error while deserializing in line %u\n"
msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong tập tin cấu hình « %s » tại dòng %d.\n"
-#: src/util/configuration.c:420
+#: src/util/configuration.c:1049
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while reading file `%s'\n"
msgstr "Gặp lỗi khi tải xuống: %s\n"
-#: src/util/configuration.c:980
+#: src/util/configuration.c:1062
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to parse configuration file `%s'\n"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
+
+#: src/util/configuration.c:1695
#, fuzzy
msgid "Not a valid relative time specification"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/configuration.c:1050
+#: src/util/configuration.c:1765
#, c-format
msgid ""
"Configuration value '%s' for '%s' in section '%s' is not in set of legal "
@@ -8466,17 +8552,17 @@ msgstr ""
"Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » không phải nằm trong "
"tập hợp các sự chọn được phép\n"
-#: src/util/configuration.c:1145
+#: src/util/configuration.c:1860
#, c-format
msgid "Recursive expansion suspected, aborting $-expansion for term `%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/configuration.c:1177
+#: src/util/configuration.c:1892
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing closing `%s' in option `%s'\n"
msgstr "Giá trị cấu hình « %s » cho « %s » trong phần « %s » nên là con số\n"
-#: src/util/configuration.c:1243
+#: src/util/configuration.c:1958
#, c-format
msgid ""
"Failed to expand `%s' in `%s' as it is neither found in [PATHS] nor defined "
@@ -8520,7 +8606,7 @@ msgstr "%s bị lỗi tại %s:%d: « %s »\n"
msgid "RSA signature verification failed at %s:%d: %s\n"
msgstr "Lỗi thẩm tra chữ ký RSA tại %s:%d: %s\n"
-#: src/util/disk.c:823
+#: src/util/disk.c:843
#, c-format
msgid "Expected `%s' to be a directory!\n"
msgstr "Mong đợi « %s » là một thư mục.\n"
@@ -8705,60 +8791,70 @@ msgstr "Phải gửi một con số cho tùy chọn « %s ».\n"
msgid "Argument `%s' malformed. Expected base32 (Crockford) encoded value.\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-base32.c:45
+#: src/util/gnunet-base32.c:46
msgid "run decoder modus, otherwise runs as encoder"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:167
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to load configuration defaults"
-msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-
-#: src/util/gnunet-config.c:179
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s or %s argument is required\n"
-msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
-
-#: src/util/gnunet-config.c:186
+#: src/util/gnunet-config.c:187
#, c-format
msgid "The following sections are available:\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:234
+#: src/util/gnunet-config.c:201
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s, %s or %s argument is required\n"
+msgstr "đặt tên hiệu cần dùng (cần thiết)"
+
+#: src/util/gnunet-config.c:266
#, c-format
msgid "--option argument required to set value\n"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:284
-msgid "interpret option value as a filename (with $-expansion)"
-msgstr ""
+#: src/util/gnunet-config.c:309
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to load configuration defaults"
+msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/gnunet-config.c:291
+#: src/util/gnunet-config.c:354
msgid "test if the current installation supports the specified BACKEND"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:297
-msgid "name of the section to access"
+#: src/util/gnunet-config.c:360
+#, fuzzy
+msgid "write the full configuration file, including default values"
+msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
+
+#: src/util/gnunet-config.c:365
+msgid "interpret option value as a filename (with $-expansion)"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:302
+#: src/util/gnunet-config.c:370
msgid "name of the option to access"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:307
-msgid "value to set"
+#: src/util/gnunet-config.c:376
+#, fuzzy
+msgid "rewrite the configuration file, even if nothing changed"
+msgstr "dùng tập tin cấu hình TÊN_TẬP_TIN"
+
+#: src/util/gnunet-config.c:382
+msgid "output extra diagnostics"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:312
+#: src/util/gnunet-config.c:387
#, fuzzy
msgid "print available configuration sections"
msgstr "Lưu cấu hình ngay bây giờ không?"
-#: src/util/gnunet-config.c:318
-msgid "write configuration file that only contains delta to defaults"
+#: src/util/gnunet-config.c:393
+msgid "name of the section to access"
+msgstr ""
+
+#: src/util/gnunet-config.c:398
+msgid "value to set"
msgstr ""
-#: src/util/gnunet-config.c:330
+#: src/util/gnunet-config.c:413
#, fuzzy
msgid "Manipulate GNUnet configuration files"
msgstr "cập nhật một giá trị trong tập tin cấu hình"
@@ -8987,22 +9083,22 @@ msgstr "« %s » không giải quyết được phương pháp « %s », với l
msgid "`%s' failed for library `%s' with error: %s\n"
msgstr "« %s » thất bại cho thư viện « %s » với lỗi: %s\n"
-#: src/util/plugin.c:409
+#: src/util/plugin.c:414
#, fuzzy
msgid "Could not determine plugin installation path.\n"
msgstr "Không thể truy cập đến thông tin về không gian tên.\n"
-#: src/util/program.c:259
+#: src/util/program.c:252
#, fuzzy, c-format
msgid "Unreadable or malformed configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:276
+#: src/util/program.c:272
#, fuzzy, c-format
msgid "Unreadable or malformed default configuration file `%s', exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
-#: src/util/program.c:291
+#: src/util/program.c:288
#, fuzzy
msgid "Unreadable or malformed configuration, exit ...\n"
msgstr "Không thể lưu tập tin cấu hình « %s »:"
@@ -9067,83 +9163,83 @@ msgstr ""
msgid "Attempting to proxy service `%s' to invalid port %d or hostname.\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:503
+#: src/util/strings.c:409
#, c-format
msgid "Character sets requested were `%s'->`%s'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:637
+#: src/util/strings.c:501
msgid "Failed to expand `$HOME': environment variable `HOME' not set"
msgstr ""
"Lỗi mở rộng biến môi trường « $HOME »: chưa đặt biến môi trường « HOME »"
-#: src/util/strings.c:1241
+#: src/util/strings.c:1036
msgid "IPv6 address did not start with `['\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1249
+#: src/util/strings.c:1044
msgid "IPv6 address did contain ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1256
+#: src/util/strings.c:1051
msgid "IPv6 address did contain ']' before ':' to separate port number\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1264
+#: src/util/strings.c:1059
msgid "IPv6 address did contain a valid port number after the last ':'\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1273
+#: src/util/strings.c:1068
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid IPv6 address `%s': %s\n"
msgstr "Mức ưu tiên tiến trình không hợp lê « %s ».\n"
-#: src/util/strings.c:1500 src/util/strings.c:1511
+#: src/util/strings.c:1250 src/util/strings.c:1261
msgid "Port not in range\n"
msgstr ""
-#: src/util/strings.c:1520
+#: src/util/strings.c:1270
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed port policy `%s'\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/util/strings.c:1603 src/util/strings.c:1632 src/util/strings.c:1679
-#: src/util/strings.c:1699
+#: src/util/strings.c:1341 src/util/strings.c:1370 src/util/strings.c:1417
+#: src/util/strings.c:1437
#, c-format
msgid "Invalid format for IP: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1657
+#: src/util/strings.c:1395
#, c-format
msgid "Invalid network notation ('/%d' is not legal in IPv4 CIDR)."
msgstr "Ký hiệu mạng sai (« /%d » không hợp lệ trong CIDR IPv4)."
-#: src/util/strings.c:1708
+#: src/util/strings.c:1446
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid format: `%s'\n"
msgstr "Địa chỉ IP định dạng sai: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1761
+#: src/util/strings.c:1488
#, c-format
msgid "Invalid network notation (does not end with ';': `%s')\n"
msgstr "Ký hiệu mạng sai (không kết thúc với « ; »: « %s »)\n"
-#: src/util/strings.c:1811
+#: src/util/strings.c:1538
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for netmask\n"
msgstr "Mặt nạ mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/strings.c:1842
+#: src/util/strings.c:1569
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong format `%s' for network\n"
msgstr "Mạng có định dạng sai « %s »: %s\n"
-#: src/util/time.c:878 src/util/time.c:906
+#: src/util/time.c:699 src/util/time.c:727
#, c-format
msgid "Failed to map `%s', cannot assure monotonic time!\n"
msgstr ""
-#: src/util/time.c:914
+#: src/util/time.c:735
#, c-format
msgid ""
"Failed to setup monotonic time file `%s', cannot assure monotonic time!\n"
@@ -9334,6 +9430,18 @@ msgid "Failed to connect to the namestore!\n"
msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#, fuzzy, c-format
+#~ msgid "Unsupported form value `%s'\n"
+#~ msgstr "Lệnh không được hỗ trợ « %s ». Đang hủy bỏ.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#~ msgid "Failed to create page for `%s'\n"
+#~ msgstr "Không thể tạo miền tên.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#~ msgid "Failed to setup post processor for `%s'\n"
+#~ msgstr "Lỗi cập nhật dữ liệu cho mô-đun « %s »\n"
+
+#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Unable to parse PKEY record `%s'\n"
#~ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
@@ -9753,10 +9861,6 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#~ msgstr "Lỗi đọc danh sách bạn bè từ « %s »\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "unknown error"
-#~ msgstr "Lỗi không rõ"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "Invalid response from `fs' service."
#~ msgstr "Đối số không hợp lệ cho « %s ».\n"
@@ -10955,10 +11059,6 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#~ msgstr "« %s » được kết nối tới « %s ».\n"
#, fuzzy
-#~ msgid "Configuration fails to specify `%s', assuming default value."
-#~ msgstr "Tập tin cấu hình « %s » đã được ghi.\n"
-
-#, fuzzy
#~ msgid "Key file `%s' for private zone does not exist!\n"
#~ msgstr "đặt số trình nền cần khởi chạy"
@@ -11536,9 +11636,6 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#~ "mở máy tính. Không thì bạn cần phải tự khởi chạy GNUnet mỗi lần để sử "
#~ "dụng nó."
-#~ msgid "Unable to create user account for daemon."
-#~ msgstr "Không thể tạo tài khoản người dùng cho trình nền."
-
#~ msgid "Save configuration?"
#~ msgstr "Lưu cấu hình không?"
@@ -12371,9 +12468,6 @@ msgstr "Không kết nối được đến trình nền gnunetd."
#~ msgstr ""
#~ "Những thư mục đưa ra đã được thêm vào danh sách các thư mục dùng chung.\n"
-#~ msgid "Created entry `%s' in namespace `%s'\n"
-#~ msgstr "Đã tạo mục nhập « %s » trong không gian tên « %s »\n"
-
#~ msgid "mimetype"
#~ msgstr "kiểu MIME"