summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po52
1 files changed, 26 insertions, 26 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index cc1d569db..e72644782 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnunet 0.8.0a\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: gnunet-developers@mail.gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-01 20:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-02 19:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-10 22:05+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
@@ -5094,91 +5094,91 @@ msgstr "# các byte đã gửi qua SMTP"
msgid "# bytes dropped by SMTP (outgoing)"
msgstr "# các byte loại đi bởi SMTP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:582
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:591
#, fuzzy, c-format
msgid "Unexpected address length: %u bytes\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:758
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:847
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:897
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:983
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1077
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1094
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:767
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:856
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:906
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:992
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1086
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1103
#, fuzzy
msgid "# bytes currently in TCP buffers"
msgstr "# các byte đã gừi qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:765
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:954
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1749
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2378
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:774
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:963
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1761
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2390
#, fuzzy
msgid "# TCP sessions active"
msgstr "# các khoá phiên chạy được chấp nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:851
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:860
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (timeout)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:900
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:909
#, fuzzy
msgid "# bytes transmitted via TCP"
msgstr "# các byte được gửi"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:987
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:996
#, fuzzy
msgid "# bytes discarded by TCP (disconnect)"
msgstr "# các byte loại đi bởi TCP (đi ra)"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1279
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1290
#, fuzzy, c-format
msgid "Address of unexpected length: %u\n"
msgstr "Gặp sự kiện bất thường: %d\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1390
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1401
msgid "# transport-service disconnect requests for TCP"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1790
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1802
#, fuzzy
msgid "# TCP WELCOME messages received"
msgstr "# các thông báo PONG đã mật mã được nhận"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1961
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:1973
msgid "# bytes received via TCP"
msgstr "# các byte đã nhận qua TCP"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2031
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2043
msgid "# network-level TCP disconnect events"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2267 src/util/service.c:940
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2279 src/util/service.c:940
#, c-format
msgid "Require valid port number for service `%s' in configuration!\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2281
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2293
#, fuzzy
msgid "Failed to start service.\n"
msgstr "Lỗi bắt đầu thu thập.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2343
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2355
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to find option %s in section %s!\n"
msgstr "Lỗi đóng kết đến cổng %s %d.\n"
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2366
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2378
#, c-format
msgid "TCP transport listening on port %llu\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2370
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2382
msgid "TCP transport not listening on any port (client only)\n"
msgstr ""
-#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2374
+#: src/transport/plugin_transport_tcp.c:2386
#, c-format
msgid "TCP transport advertises itself as being on port %llu\n"
msgstr ""